دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارتباطات سازمانی، عوامل بیرونی، استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

اصفهان درباره ي اثر بخشي مديران انجام گرفت، 220 نفر دبير از 20 دبيرستان بصورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري اين تحقيق پرسشنامه بود. تجزيه و تحليل نتايج مبين اين امر است كه مسائلي مانند تاكيد بر اهداف نظام آموزشي، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، برقراري روابط انساني مطلوب، استقبال از تغيير و نو آوري، استفاده از نظام ارزشيابي مستمر و باز خورد، توجه به رشد و توسعه كاركنان، استفاده بهينه از منابع انساني و استفاده از تصميم گيري مشاركتي از عوامل موثر بر اثر بخشي مديران هستند. (پزشك و سليمي، 1379)
در پژوهش ديگري كه در سال (1371) توسط دكتر علي علاقبند درباره ويژگي‌هاي رفتاري مديران اثر بخش از ديد معلمان، والدين و دانش آموزان مدارس ابتدايي انجام گرفت رفتارهاي مدير اثر بخش را تحت اين عناوين تقسيم بندي نمودند.
1- معلمان را رهبري مي‌كنند.
2- به دانش آموزان ياري مي‌دهند.
3- روابط سازنده با اوليا دانش آموزان دارند.
4- امور را به طور اثر بخش اداره مي‌كنند.
5- ايجاد و تقويت روحيه، تشويق، مشاركت، ارزشيابي را وظيفه ي خود مي‌دانند.
6- حل مشكلات انضباطي، علاقمندي به دانش آموزان، حساسيست نسبت به رفتارهاي غير عادي (علاقبند 1371)
سيد محمد سيد عباسي زاده (1374) تحقيقي تحت عنوان مقايسه اثر بخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي در شهر اروميه انجام داد كه چكيده ي آن به شرح زير است: هدف اين تحقيق مقايسه ي اثر بخشي مدارس غير انتفاعي از جهت ابعاد اثر بخشي، مواد درسي، نتايج، جو، تصميم گيري و رهبري با مدارس دولتي است، نمونه آماري 120 مدرسه دخترانه و پسرانه ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان بودند و 606 معلم كه از مجموع 125 مدرسه در شهرستان از هر مقطع بصورت تصادفي انتخاب شد، ابزار اين تحقيق پرسشنامه كالدون و اسپينكس بود، يافته‌هاي اين تحقيق به شرح ذيل است:
1-مدارس غير انتفاعي در مقايسه با مدارس دولتي در نمونه آماري اين تحقيق از اثر بخشي بيشتري برخوردار هستند.
2- اثر بخشي مدارس غير انتفاعي در مقايسه با دولتي مربوط به مقاطع تحصيلي متفاوت مختلف است.
3- اثر بخشي مدارس غير انتفاعي دخترانه نسبت به مدارس پسرانه بيشتر است.
(عرب شيباني 1378)
در پژوهشي كه توسط محمد حسين رئوفي (1375) در شهر مشهد تحت عنوان بررسي سبكهاي مديريت مديران مدارس و چگونگي اثر بخشي آنها در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان بر اساس نظريه سه بعدي اثر بخشي (3-D) و نوع كاربرد اين نظريه در سيستم آموزشي انجام گرفت، جامعه آماري اين پژوهش مديران 500 مدرسه از 2 مقطع آموزشي از نواحي 6 گانه آموزش و پرورش مشهد بودند كه بصورت طبقه اي با اختصاص متناسب حجم نمونه طبقات 3 گانه با استفاده از جدول اعداد تصادفي انتخاب گرديد، ابزار اين پژوهش پرسشنامه اي با 36 سوال بسته پاسخ بود. نتايج به دست آمده نشان دهنده ي تاييد فرضيه پژوهش مي‌باشد. يعني فرضيه (بين سبك مديران مدارس و نوع اثر بخشي آنان در مدارس شهر رابطه ي مثبت وجود دارد) تاييد گرديد
(رئوفي 1375)
تحقيق ديگري توسط غلامرضا خوش سيما (1380) در سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان تحت عنوان “بررسي ميزان آشنايي مديران مسئول سازمانهاي دولتي استان خراسان با وظايف مديريت و رابطه آن با اثر بخشي سازمان” انجام پذيرفت، حجم نمونه اين پژوهش 43 نفر بود كه با استفاده از سرشماري تعيين شده بود، ابزار استفاده شده در اين پژوهش پرسشنامه، بود يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه بين ميزان آشنايي مديران با وظايف مديريت و اثر بخشي رابطه وجود ندارد. (خوش سيما، 1380)
پژوهش ديگري به نام كريمي‌حاجي شوره درباره ي اثر بخشي مديران درج گرديده در پژوهش انجام شده با عنوان: ويژگيهاي مديران اثر بخش در دبيرستانهاي متوسطه ي پسرانه در شهر تهران انجام گرفت به يافته‌هاي ذيل دست پيدا كرد.
1- با افزايش سابقه تدريس ميزان اثر بخشي مديران افزايش مي‌يابد) در همه ي گروههاي نمونه بجز گروه مديران ديپلم، همبستگي معناداري بين سابقه ي تدريس و اثر بخشي مديران پيدا نشد.
2- (اثر بخشي مديراني كه تحصيلات عالي دارند از مديراني كه تحصيلات عالي ندارند بيشتر است ) فرضيه تحقيق تاييد و فرض صفر رد گرديد.
3- اثر بخشي مديراني كه داراي تحصيلات عالي و ارشد مديريت آموزشي و ساير گرايشهاي علوم تربيتي هستند از مديراني كه داراي چنين تحصيلاتي نيستند بيشتر است) اين فرضيه تاييد و فرض صفر رد شد.
4- با افزايش سابقه مديريت ميزان اثر بخشي مديران افزايش مي‌يابد ) در گروه مديران ديپلم و فوق ديپلم، بين سابقه ي مديريت و اثر بخشي مدير بستگي معني دار وجود داشت. (ربوبي 1379)
5- پژوهش ديگري توسط رجب ربوبي (1379) تحت عنوان “رابطه مهارتهاي انساني مديران و اثر بخشي آنان از ديدگاه دبيران” كه در دبيرستانهاي شهرستان هشترود انجام گرفت جامعه ي آماري كليه دبيران (316 نفر) بودند فرضيه اصلي پژوهش (بين مهارتهاي انساني مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد” بود، داده‌ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يكطرفه تجزيه و تحليل شدند، نتايج و يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه بين مهارتهاي انساني مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد. (ربوبي، 1379)

2-30-2-2 تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور
در تحقيقي كه توسط گروه تحقيقات مديريت، در پرتلند بر روي 3500 نفر از مديران صنايع دولتي و خصوصي انجام گرفت نشان داد كه مديران اثر بخش از شش ويژگي زير برخوردارند.
1- ارتباط و انتقال: اين مديران با ايجاد ارتباط صحيح و شايسته باز زير دستان ديدگاهها و انتظاراتشان را به وضوح براي آنان مشخص مي‌كنند،
2- آرامش و تسلط و اعتماد به نفس
3- توجه به اقدامات و اهداف سازمان
4- توجه همزمان به كار و كاركنان و نظارت و كنترل
5- دريافت باز خورد
(استيون تي باسرت) و (ديويد سي دواير) بعد از بازنگري نوشته‌هاي علمي‌درباره مدارس اثر بخش را خلاصه كردند. آنان معتقدند كه مدارس اثر بخش به موفقيت تحصيلي دانش آموزان متوجه هستند، انتظارات بيشتري از دانش آموزان براي موفقيت تحصيلي دارند، زمان يادگيري علمي‌را به طور اثر بخش تنظيم مي‌كنند، اقليم مدرسه اي منضبط و حمايتگر دارند و فرصتهاي ياديگري برا معلمان و دانس آموزان فراهم مي‌كنند (مات) مابين تصميم گيري واثر بخشي رابطه معناداري پيدا كرد، در سازمان‌هاي خيلي متمركز، اثر بخش پائين بود و وقتي كه اقليم باز وجود دارداثر بخشي ز يادي وجود دارد.
پروفسور كاتر در سال 1976 به مدت 5 سال به بررسي و مطالعه رفتار مديران موفق پرداخت وي در اين مدت، 15 مدير موفق را از طريق مصاحبه حضوري پرسشنامه، بررسي مدارك شغلي و مشاهده رفتاري مورد مطالعه قرار داد و از اين طريق تلاش كرد تا الگوي واحدي را در رفتار (اثر بخش) اين مديران كشف كند و معيارهاي اثر بخشي مديران را در دو گروه مختلف تعريف كرد. (معيار مالي)نظير رشد در آمد رشد سود و مقايسه آن با برنامه‌هاي شركت و معيارهاي انساني) كه بر اساس نظر همكاران روسا و كاركنان كه با وي كار مي‌كنند سنجيده مي‌شود اين مطالعات نشان داد كه رفتار مديران اثر بخش عمدتا از يك الگوي سه بعدي تبعيت مي‌كند:
الف) برنامه سازي
ب) شبكه سازي
ج) واداشتن شبكه به انجام برنامه
(غفاريان، 1379)
مطالعات صاحبنظراني از جمله آونز، ايماك، ادموندز، راتر و همكاران و بسياري از تحقيقات ديگر نشان داده اند كه رهبري قومي‌و هدفمند، اهداف صريح و روشن و قابل دسترس، تاكيد بر يادگيري، توجه به تامين نيازهاي دانش آموزان،انتظارات بالا از دانش آموزان، رشد حرفه اي كاركنان، توجه به نيازهاي مدرسه و ارزشيابي مستمر و با خوردي نظارت و تصميم گيري،ارتباط با اولياء تقسيم صحيح منابع و …. از جمله ويژگي‌هاي مدارس اثر بخش هستند.
(اصفهاني و كاظمي، 1367)
بيس (Baiss) ميزان ارزشي كه سازمان براي اعضايش و نيز ميزان ارزشي كه سازمان و اعضايش براي جامعه دارند، را معيار اثر بخشي مي‌داند. (خداوردي، 1375)
در تحقيقي كه در آمريكا توسط كلمن samess- colemn انجام شد ارتباط بين ميزان منابع فيزيكي مورد استفاده و اثر بخشي مدارس مورد بررسي قرار گرفت، 665000 دانش آموز در سراسر اين كشور، آزمونهاي تخصصي و توانايي استاندارد شده را به همراه فرمي‌به زمينه خانوادگي آنها را توضيح مي‌دادند. پر كردند. تقريبا 6000 معلم بر پرسشنامه مربوطه پاسخ گفتند. پس از تجزيه و تحليل نتايج تعجب آورترين يافته‌هاي تحقيق مربوط به نقش مدير مدرسه در موفقيت تحصيلي دانش آموزان بود. بر اساس اين مطالعه مشخص شد كه امكانات فيزيكي و مادي مدرسه بر خلاف زمينه‌هاي خانوادگي از اهميت كمي‌برخوردار است.
پاول اي. مات در تحقيقي كه به بررسي رابطه بين تمركز و تصميم گير و اثر بخشي زماني پرداخت، بين تمركز تصميم گيري و اثر بخشي مدارس رابطه معني داري يافت. در زمانهاي خيلي متمركز اثر بخشي پايين بود. علاوه بر آنوقتي كه رهبران ساختار بيشتري براي وظايف در دست اقدام تهيه نموده و وقتي كه اقليم باز بود اثر بخشي زيادي وجود داشت. (شمسي پور، 1379)
كويين و رورباف (1983) مقاله اي منتشر كردند كه در آن از يك گروه از نظريه پردازان سازماني خواسته شده بود كه 30 معيار اثر بخشيس كمپل را ملاحظه و ضمن حذف موارد مشترك تشابه هر زوج از معيارهاي باقيمانده را ارزيابي كنند. نتيجه تعداد 17 معيار اثر بخشي بود كه به 136 مقايسه زوجي منجر گرديد.
با استفاده از يك گروه بزرگتر و متنوعتر از محققان كار تحقيقي تكرار گرديد گويين و رورباف نشان دادند كه نظريه پردازان به صورت ذهني تشابه و تفاوتهاي معيارهاي پذيرفته شده اثر بخشي را در قالب يك نظم سه بعدي سازماندهي كرده اند. (قرباني، 1379، ص 82)
در تحقيق ديگري كه در دانشكده علوم تربيتي دانشگاه (بت) در مورد نمونه كوچكي از مداري اثر بخشي يكي از شهرهاي انگلستان در سال 1994 انجام گرفت نشان داده است كه مديريت اثر بخش شامل توجه به جو تغيير سبكهاي علمي‌مديريت، مديريت صحيح منابع انساني سيستم كنترل و ارزشيابي موثر، برنامه درسي متناسب با نيازهاي دانش آموزان دروس سازماندهي شده و تاكيد بر آموزش و يادگيري مي‌باشد.
در پژوهشي كه توسط (پل دوپون) (1990) در مورد وظايف مديران مدارس ابتداي و متوسطه انجام دادند. پاسخ مديران نشان دهنده اين واقعيت بود كه آنان اكثر نقش خود را مهم و نامشخص مي‌بينند و احساس مي‌كنند كه براي اين حوزه پيچيده آموزش كافي نديده اند و تقاضا داشتند كه با توجه به متنوع و پيچيده بودن مديريت به آنان در مورد جنبه‌هاي مختلف مديريت آموزش داده شود.

2-31 استنتاج و نتیجه گیری
ایفای نقش مدیریت یا بر حسب تعریف برنامه ریزی،سازماندهی،کارگماری،هدایت،کنترل و هماهنگی فعالیتهاو امکانات در جهت حصول به اهداف سازمان بسیار دشوارتر شده است.تغییرات سریع عوامل بیرونی،پیچیده تر شدن ارتباطات سازمانی با محیط،پیچیدگی و وسعت قلمرو اهداف ووظایف سازمان و نیز افزایش سطح پیچیدگی فن آوریهای مورد نیاز اداره سازمانها بر دشواری وظایف مدیران در تشخیص،فهم و تبادل عقاید،افکار و اطلاعات میان گروههای مختلف افزوده است.
(بهرنگی،1381)
با توجه به مباحث و نظریه هاو تیپهای شخصیتی مطرح شده در این فصل می بینیم که شناخت تيپ‌هاي روانشناختي به چند دليل حائز اهميت است. یکی این است که به ماكمك مي‌كند كه گرايشهاي خود‌اگاه خويش را درك كرده و تشخيص دهيم. به عقيده يونگ يكي از وظايف عمده نيمه‌ اول زندگي آن است كه نحوه ابراز كاركرد و طرز برخورد غالبمان را فراگيريم و از بروز مشكلات در سازش ‌پذيري جلوگيري كنيم. در رابطه با حرفه، شك نيست كه تيپهاي خاصي براي بعضي از مشاغل مناسب يا نامناسب هستند به عنوان مثال مي‌توان انتظار داشت كه فردي از تيپ برون‌گراي شهودي در مديريت، سياست يا تجارت پيشرفت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ابزار پژوهش، پرسش نامه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تیپ های شخصیتی، سنجش اثربخشی، پرسش نامه