دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اداره کل ورزش و جوانان، زبان و فرهنگ

دانلود پایان نامه ارشد

دفاع قرار گرفت .اين تحقيق در پي آن است تا مجموعه عواملي را که باعث مي شوند، مردم اردبيل به شبکه هاي ماهواره اي روي آورند و در ميان صدها شبکه ماهواره اي، شبکه هاي ترکيه و آذربايجان را براي تماشا انتخاب کنند، مشخص نمايد.
امروزه توجه به شبکه هاي ماهواره اي در ايران، گسترش چشمگيري يافته است و شهر اردبيل نيز از اين مسئله مستثني نيست. نظر به چند قومي بودن ايران، مي توان انتظار داشت که در بسياري از مناطق ايران مخصوصاً در استان هاي مرزي، مجموعه عوامل فرهنگي و زباني در استفاده آنها از شبکه هاي داخلي و خارجي موثر باشند. لذا بي توجهي به ويژگي چند قومي در برنامه هاي رسانه داخلي موجب ايجاد نارضايتي در مخاطبان و روي آوري به رسانه هاي خارجي مي شود. دسترسي آسان به شبکه هاي ماهواره اي نيز اين امر را سرعت بخشيده است. بنابراين سوال اصلي تحقيق به اين صورت مطرح شد: عوامل موثر در استفاده مردم اردبيل از شبکه هاي ماهواره اي ترکيه و آذربايجان کدامند؟ با توجه به ويژگي خاص موضوع و جامعه آماري، روش نمونه گيري قابل دسترس و گلوله برفي براي پيمايش انتخاب شد. نتيجه بررسي نشان داد که 1/95 درصد افرادي که از شبکه هاي ماهواره اي استفاده مي کنند، شبکه هاي ترکيه و آذربايجان را براي تماشا انتخاب مي کنند.60 درصد از پاسخگويان هر روز و حداقل 3 ساعت شبکه هاي ترکيه و آذربايجان را تماشا مي کنند. بيش از 67 و 61 درصد بينندگان، اشتراکات فرهنگي را به ترتيب در استفاده از شبکه هاي آذربايجان و ترکيه به اندازه “زياد” موثر دانسته اند. آزمون آماري خي دو نشان مي دهد، بين نظر بينندگان اردبيلي درباره اشتراکات و علقه هاي فرهنگي و ميزان تماشاي شبکه هاي آذربايجان و ترکيه رابطه معني داري وجود دارد. بنابراين مي توان اين فرضيه را كه بين احساس اشتراکات فرهنگي با آذربايجان و ترکيه و استفاده کنندگان اردبيلي از شبکه هاي اين کشورها وجود دارد، پذيرفت.يافته هاي بدست آمده از پژوهش، نشان مي دهند بيش از 70 درصد بينندگان گفته اند، اگر در ايران شبکه سراسري به زبان ترکي وجود داشته باشد آن را به اندازه “زياد” تماشا خواهند کرد. همچنين بيش از 57 درصد اين بينندگان عنوان کرده اند که اگر شبکه استاني اردبيل هماهنگ با زبان و فرهنگ و شرايط محلي استان باشد آن را زياد تماشا خواهند کرد. در نتيجه اين مسئله باعث تماشاي “کم” برنامه هاي ماهواره اي خواهد شد.باتوجه به نتايج آزمون آماري، بين گروه هاي مختلف ساعات تماشا و ميزان تاثير تنوع در تماشاي آنها تفاوت معناداري مشاهده نمي شود؛ به طوري که همه گروه هاي مختلف تماشا در کل بيش از 80 درصد به وجود تنوع (فوايد علمي و آموزشي – شاد کردن روحيه مردم) در شبکه هاي ترکيه و آذربايجان اشاره مي کنند. بنابراين در ميان گروه هاي مختلف، تاثير “تنوع” در ميزان تماشا تقريباً يکسان است.گروههاي سني مورد توجه در اين تحقيق به نبود سانسور و ارائه کامل اطلاعات و اخبار و تاثير آن در استفاده مردم از شبکه هاي ترکيه و آذربايجان به ترتيب 90 و 88 درصد، نظر موافق داده اند. بنابراين سن عامل تعيين کننده تماشاي اين شبکه ها نبوده است(سپهري،1386) .

2-4-1-1-6-“نقش شايستگي مديران در اثربخشي مديريت (مطالعه موردي در شركت مخابرات استان قزوين)”عنوان پايان نامه يگانگي از دانشكده مديريت و حسابداري- دانشگاه آزاد اسلامي قزوين است که در سال 1389 مورد دفاع قرار گرفته است . در پژوهش حاضر به بررسي تاثير شايستگي هاي مديران در اثربخشي مديريت در شركت مخابرات استان قزوين بر اساس مدل بوياتزيس و شرودر و لوتانز پرداخته شده است. شايستگي هاي مديران در دو بعد فردي شامل دانش و معلومات حرفه اي، مهارت ها، ويژگي هاي شخصيتي و نگرش و بينش و بعد اجتماعي كه شامل اعتبار حرفه اي و اعتبار عمومي ميباشد و همچنين اثربخشي طبق الگوي لوتانز با دو معيار رضايت شغلي كاركنان و تعهد كاركنان مورد سنجش قرارگرفته است. هدف از اين بررسي تجربي، پاسخ به سؤال ذيل است: آيا شايستگي هاي مديران بر اثر بخشي مديريت تاثير مي گذارد؟ در تحقيق حاضر جامعه آماري، كليه كاركنان شركت مخابرات استان قزوين است كه تعداد آنها 267 نفر مي باشد. روش نمونه گيري استفاده شده براي كاركنان به صورت نمونه گيري طبقه اي با تعداد نمونه 60 نفر مي باشند. روش تحقيق به كار گرفته شده در اين پژوهش كاربردي، توصيفي- همبستگي است. نتايج حاصل از اجراي تحقيق نشان مي دهد كه بين شايستگي فردي و اجتماعي مديران و اثربخشي مديريت همبستگي وجود دارد و همچنين بين تمام متغيرهاي ابعاد شايستگي هاي مديران (بعد فردي و بعد اجتماعي) و اثربخشي آنان همبستگي معناداري وجود دارد، بين مهارتهاي مديريتي، ويژگي هاي شخصيتي و نگرش و بينش مديران با اثربخشي همبستگي معناداري مشاهده نگرديد، اولويت بندي تأثير هر كدام از زير شاخص هاي متغيرها نيز مشخص شده است.

2-4-1-1-7-“بررسي رابطه بين سلامت سازماني و اثربخشي در اداره کل ورزش و جوانان استان گيلان”عنوان پايان نامه اي است که در سال 1391 توسط سعادت و به راهنمايي و مشاوره رضايي صوفي، دوستار صورت پذيرفته است، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين سلامت سازماني با اثربخشي در اداره کل ورزش و جوانان استان گيلان مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان گيلان تشکيل مي دهند. در اين پژوهش براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه سلامت سازماني که محقق ساخته بوده و از 50 سوال تشکيل شده و داراي 11 بخش مي باشد و پرسشنامه اثربخشي با 42 سوال در هشت بخش استفاده شد. ثبات دروني هر دو پرسشنامه در يک مطالعه راهنما و با استفاده ازآلفاي کرونباخ به ترتيب 94/0 درصد و 90/0درصد به دست آمده براي تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش از آزمون هاي آماري کولموگروف اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که بين تمامي ابعاد سلامت سازماني شامل ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحيه، اخلاقيات، عملکرد،تعيين هدف، رهبري حمايتي، کارايي و منابع با اثربخشي سازمان ارتباط مثبت و معني داري وجود داشت و در نهايت بين سلامت سازماني با اثربخشي رابطه مثبت و معني داري مشاهده شد. همچنين نتايج آزمون رگرسيون نشان داد که ابعاد رهبري حمايتي، عملکرد و تعيين هدف پيش بيني کننده مناسبي براي اثربخشي سازمان هستند. در کل نتايج پژوهش از اين موضوع حمايت کردند که سلامت سازماني و ابعاد آن به عنوان يک پيش بيني کننده قوي تا حد زيادي اثربخشي را تحت تأثير خود قرار مي دهند (سعادت،1381).

2-4-1-2- مقالات داخلي مرتبط
2-4-1-2-1-” مخاطب وابستگي يا رضايت مندي” ، عنوان مقاله اي است که توسط قاسمي در سال 1386 نوشته شده است. در اين مقاله از دو رويکرد”وابستگي” و “استفاده و رضايتمندي” ياد شد. درحالي که رويکرد وابستگي معتقد به‌ وابسته بودن مخاطبان به رسانه‌ها به علت دو نياز دانستن اطلاعات و گريز از واقعيت است،رويکرد رضايتمندي و بهره‌وري برفعال بودن‌ مخاطب و استفاده از رسانه برمبناي مقاصد و نيازهاي رواني و اجتماعي‌ تاکيد دارد.با توجه به اينکه رويکرد وابستگي به تاثير مخاطب از رسانه‌ تاکيد دارد؛امروزه با وجود تفاوت بين تاثير و استفاده و رضامندي از رسانه‌ها مي‌توان ادعا کرد نوعي همگرايي بين اين دو به وجود آمده، تاثير رسانه‌ها از آثار غيرمستقيم، بلند مدت و پراکنده رسانه‌ها مي‌گويد و مخاطب را از منفعل بودن به فعال مي‌گيرد و همگرايي اين دو سبب‌ شده از رويکرد جديدي با عنوان”استفاده و تاثير” ياد شود(قاسمي،1386) .

2-4-1-3-تحقيقات داخلي مرتبط
2-4-1-3-1-“بررسي ارتباط بين سبک شخصيت و اثر بخشي مديريت در مديران سازمان هاي دولتي” عنوان تحقيق است که توسط مقيمي ، خنيفر، عربي خوان در سال 1387 صورت گرفته در اين‌ تحقيق تمرکز روي تأثير ويژگي‌هاي شخصيتي مديران بر اثربخشي آنها مي‌باشد.امروزه در استخدام و به کارگيري منابع انساني،مهم ويژگي‌هاي رواني و شخصيتي متقاضي شغل با پست و شغل مورد نظر مي‌باشد.که در ماده 9 آئين‌نامه اصلاح نظام‌هاي مديريتي و اداري تصريح شده‌ است.از بين مدل‌هاي شخصيتي، چهار سبک حل مسأله يونگ انتخاب شد که شامل عمل‌گرا، عقلاني،گروه دوست،و نوآور مي‌باشد.شاخص‌هاي اثربخشي نيز براساس مؤلفه‌هاي کريتنر و کرينسکي مي‌باشد. نتايج تحقيق، فرضيه اهم يعني ارتباط بين انواع خاصي از سبک‌هاي شخصيت‌ با اثربخشي مديريتي را مورد تأييد قرار داد.در نتايج جانبي تحقيق نشان مي دهد که اثربخش‌ترين سبک‌ شخصيت در مديران ارشد،سبک شهودي – عاطفي (گروه دوست) و در مديران عملياتي،سبک‌ شهودي-منطقي (عمل‌گرا) است.
2-4-1-3-2-“بررسي رابطه سلامت سازماني با اثربخشي مدارس پسرانه دولتي مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران ” عنوان تحقيق ديگري است که توسط ميرکمالي ، در سال 1387صورت گرفته است. تحقيق از نوع كاربردي است و به روش توصيفي- همبستگي انجام شده است. ويژگي‌هاي هفت‌گانه يگانگي نهادي، نفوذ مدير در مقامات مافوق، مراعات، ساخت‌دهي، حمايت منابع و تأكيدعلمي به عنوان مؤلفه‌هاي اصلي در سنجش سلامت سازماني مدارس بوده است. همچنين جهت سنجش اثربخشي مدارس از مدل اثربخشي تالكوت پارسونز استفاده شده است؛ كه در اين مدل اثربخشي سازماني داراي چهار مولفه اصلي (انطباق، تحقق‌هدف، انسجام و پايداري در حفظ الگوها) و شانزده شاخصه مي‌باشد. جامعة آماري اين پژوهش شامل معلّمان مدارس پسرانه دولتي مناطق 2 و3 شهر تهران در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بين سلامت سازماني و اثربخشي مدارس پسرانه دولتي مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران رابطة مثبت و معني‌داري وجود دارد . ميزان سلامت سازماني و همچنين اثربخشي در هر دو منطقه به طور معني‌داري بالاتر از ميانگين و رضايت‌بخش است. مدارس منطقه2 از سلامت سازماني و اثربخشي مطلوب‌تري نسبت به مدارس منطقه 3 برخوردار هستند. بين سلامت سازماني و هر چهار مولفه اثربخشي مدارس رابطه معني‌داري مشاهده شد. مدارس مقطع ابتدايي از سلامت سازماني و همچنين اثربخشي بهتري نسبت به مقاطع راهنمايي و متوسطه برخوردار هستند. تحليل رگرسيون نيز نشان مي‌دهد كه از بين مؤلفه‌هاي سلامت سازماني، تأكيدعلمي بيشترين قابليت پيش بيني اثر بخشي مدارس را دارا است(مير کمالي ،1387).

2-4-1-3-3-” بررسي رسانه هاي جمعي و تأثير آن بر فرهنگ جامعه” عنوان پژوهشي است که توسط براري در سال 1387 انجام پذيرفته است که در اين تحقيق منظور از رسانه ها “وسايل ارتباطي جمعي” راديو، تلويزيون و مطبوعات هستند همچنين در اين تحقيق عنوان گرديده که فرآيند ارتباط همگاني در حال افزايش است و پژوهش هايي پيرامون نظام ارتباطي را به عنوان يکي از ارگان هاي مهم اجتماعي که با ديگر نظام هاي موجود در جامعه روابط و مبادلات متقابلي دارد و به نيازهاي گوناگون جامعه انساني پاسخ مي دهد مورد بررسي قرار گرفته است. محقق معتقد است از آنجا که نيازهاي بشر گوناگون است و پيچيدگي هاي جامعه انساني روز افزون مي باشد نقش وسايل ارتباطي اشکال و جنبه هاي مختلفي به خود مي گيرد. و يکي از تأثيرات رسانه ها، تأثيرات فرهنگي آن بر جامعه مي باشد و در پايان نتيجه مي گيرد که امروزه عمده ترين نقش وسايل ارتباط جمعي بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازي، آموزش، اطلاع رساني و ايجاد مشارکت.

2-4-1-3-4-“ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني دربرخي سازمان هاي ورزشي ايران” عنوان پژوهشي است که توسط اميدي، تندنويس و مظفري، در سال 1389صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر تعيين ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني در برخي سازمان هاي ورزشي ايران بود. بدين منظور 169 مدير و 209 کارشناس با استفاده از نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري شامل پرسشنامه هاي استاندارد فرهنگ سازماني دنيسون، اثربخشي مديريت دانش گولد و همکاران ، اثربخشي سازماني چاين بودند.جهت تعيين روايي صوري و محتوايي(از نظرات متخصصان) روايي سازه (از تحليل عاملي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، پرسش نامه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، بهبود عملکرد