دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، موفقیت تحصیلی، روانشناسی، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ن تفاوت معني داري از نظر ميزان خلاقيت دربين پايه هاي مختلف تحصيلي مشاهده نگرديد. همچنين ميزان عوامل چهارگانه خلاقيت (بسط ، سيالي، ابتكار و انعطاف پذيري ) دردختران بيشتر از پسران است . در مورد متغيرهاي دموگرافيك نتايج حاكي است : 1- مقیاس خلاقیت سيالي فرزندان خانواده هاي مرفه كمتر است که می تواند دلیلی بر اهمیت و تقدم موفقیت تحصیلی بر رشد خلاقیت در این طبقه و بالا بودن انگیزه تغییر و انتظار در بین طبقات پائین اجتماع باشد 2 – اكثريت پدران (حدود 60/0 ) و مادران (حدود 48/0) دانش آموزان داراي تحصيلات عالي ليسانس و بالاتر هستند. شغل اغلب مادران را خانه داري (67/0 ) و معلمي ( 3/25/0 ) و شغل اغلب پدران را كارمندي (3/38/0 ) و آزاد ( 27/0 ) تشكيل مي دهد .

محدودیت ها283 ، مشکلات و موانع284 تحقیق
در هر تحقیقی یک سری عوامل ناخواسته قابل کنترل و غیرقابل کنترل در انجام عادی آن محدویت ایجاد کرده و بر نتیجه امر تاثیر می گذارند این عوامل در واقع مزاحم کار محقق هستند که با تاثیر گذاشتن بصورت تشدید و یا تضعیف ، نتیجه تحقیق را مخدوش می کنند . در هر صورت تلاش برای کنترل و گاهش اثرات آنها ضروری است (سید عباس زاده ، 1380 ، ص 103و ص 104). البته پر واضح است در صورتیکه در یک کار تحقیقاتی علمی امکان حذف اثر عوامل مزاحم و ناخواسته میسر می گردید خیلی مطلوب بود لکن این مطلب در تحقیقات علمی بویژه در موضوعات علوم اجتماعی و رفتاری مثل روانشناسی میسر نیست اما تلاش برای شناسائی و گاهش اثرات آنها تنها راه چاره است . ذیلا به چند محدویت و مشکل مطرح در این تحقیق اشاره می گردد:
1- مهم ترين محدوديت تحقيق حاضر به دليل عدم نمونه گيري ، نداشتن قابليت تعميم پذيري آن به موارد ديگر است . ( سيدعباس زاده ، 1387، ص 160). كوچك و محدود بودن جامعه آماري مورد مطالعه ، موجب بروز مشكل تعميم285 پذيري داده ها و نتايج تحقيق مي باشد جهت حل مشكل نمونه هاي زيادتري مورد مطالعه قرار مي گيرد و اهميت موضوع خلاقيت در مورد دانش آموزان با استعداد مشغول تحصيل در مراكز سمپاد كه پس از طي مراحل آزمون علمي از ميان كل مدارس ابتدائي گزينش شده اند ضرورت موضوع را توجيه مي كند . صرفنظر از نتایج تحقیق ، ارائه هرگونه پیشنهاد مستلزم ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی منجر به رشد خلاقیت ، نیازمند انجام تحقیقات مشابه و مکمل دیگر است تا امکان تعمیم فراهم آید.
2- خلاقیت به عنوان عملکرد فکری کودکان همانند هوش ، استعداد ، موفقیت تحصیلی و… دارای بار ارزشی مثبت برای خانواده ها و مدارس ( بویژه مراکز پرورش استعدادهای درخشان) است فلذا فرض است به هر نحوی والدین ، مربیان و اولیای مدرسه ، افکار و رفتارهای عادی دانش آموزان را خلاقانه به حساب آورند و یا بخواهند نتایج صرف هوش و موفقیت تحصیلی را به خلاقیت ربط دهند همانطوریکه چنین تلاشی برای داشتن نمره 20، شاگرد اول بودن و کسب عنوان ” تیز هوش بودن ” کودکان به شدت در جامعه امروز وجود دارد.
3- بلحاظ اتکای عمده نظام آموزش و پرورش کشورمان به محفوظات به ویژه دردوره ابتدائی ، تعیین و تعریف مصادیق رفتارهای خلاقانه با دشواری مواجه خواهد بود. در عين حال تمايل پاسخ دهندگان به انتخاب بهترين گزينه كه آشكارا در تائيد مطلوبترين حد خلاقيت است ممكن است نتايج تحقيق را به علت خطاي گرايش به حد مطلوب تحت تاثير قرار دهد .
4- محافظه كاري معلمان و احتمالا عدم همكاريشان بدليل نارضايتي شغلي ويا به هر دليل ديگر، همچنين التزام مدارس ( بویژه مدارس دولتی ) به اجرای برنامه های مصوب آموزش و پرورش و نقش ضعیف آموزش روشهای خلاقانه در بطن کتابها و برنامه های درسی ، ممکن است اجرای چنین تحقیقاتی را غیرلازم و مغایر اهداف نظام آموزشی رایج تشخیص داده شده و با مخالفت مربیان و اولیای مدارس قرار گیرد و سطح همکاری آنان را گاهش دهد و نتايج تحقيق حاضر نيز ( بخصوص در مورد معلمان ) آنرا تائيد نمود . در ساير تحقيقات انجام شده از جمله تحقيق همتي كه جزو منابع مورد استفاده بود چنين مشكلي در ارتباط با معلمان گزارش شده است.
5- تاکید بر رفتارخلاقانه و تفکر خلاق مستلزم تغییر در رفتار و نگرش افراد است فلذا با توجه به دشواری ماهوی این تغییرات و همچنین بلحاظ سنتی بودن جامعه ، احتمال دارد چنین امری بعنوان تلاشی در جهت تغییر منش ، فکر ، عقیده و اصول تربیتی کودکان تلقی گردیده و مورد مخالفت والدین و موجب عدم همکاری آنان شود.
6- محدود شدن ابزارهاي جمع آوري اطلاعات به كتب، پايان نامه ها ، پرسشنامه ها ، سايت هاي اينترنتي و… و عدم استفاده از ساير روشها مثل مصاحبه ، بررسي اسناد و مدارك و آئين نامه ها و… موجب گاهش نسبي اعتبار و غناي تحقيق است .
7- اعتبار آزمونهاي سنجش خلاقيت و نوآوري ، عليرغم وفور و جذابيت از سوي متخصصين هنوز زير سوال است . چرا كه هنوز مراحل ابتدائي را طي مي كنند فلذا خيلي از صاحبنظران در اين خصوص اتفاق نظرندارند ( بدري، 1364، ص 157). فلذا به طور قطع نمي توان نتايج تحقيق را انعكاس حقايق مورد هدف تلقي نمائم .

8- طولاني و پيچيده بودن بودن آزمونهاي تكميل شده توسط دانش آموزان و معلمان كه ممكن است باعث خستگي و بي دقتي آنان شده فلذا وقت و حوصله كافي را صرف نكرده و پاسخهاي غير دقيق به سوالات بدهند.
9- برای شناسائی پاسخ دهندگان و تطبیق نتایج پرسشنامه اصلی با نتایج پرسشنامه های تکمیل شده توسط والدین و معلمین ، از روش کدگذاری استفاده شد از آنجائیکه بی نام بودن پرسشنامه در نحوه پاسخدهی ، صداقت پاسخدهندگان ، میزان مشارکت و… تاثیر می گذارد، در این تحقیق نیز واکنشهای چون اعتراض مستقیم به مجری تحقیق و اولیاء مدرسه ، برگشت ندادن تعدادي از پرسشنامه ها، سیاه ولاک نمودن کدهاو نوشتن یادداشتهای اعتراض و… مشاهده شد. این مشکل در مورد پرسشنامه های دانش آموزان و والدین ،تا حد قابل قبول بود لکن تاثیر با نام بودن در پرسشنامه معلمین( هم معلمین قابل شناسائی بودند و هم اسامی دانش آموزان طی لیست ارزیابی ارائه شده بود)احتمالا بسیار زیاد بوده است بطوریکه تعداد پرسشنامه برگشت داده شده (کامل )اندک بوده و آن را از حیث اعتبار انداخته است . البته فقدان روحیه همکاری معلمین ، نیاز به صرف وقت زیاد جهت تکمیل پرسشنامه ، وقت گیر بودن تطبیق تعاريف عوامل چهارگانه خلاقيت با یکایک دانش آموزان ، شباهت و پیچیدگی نسبی سوالات و…از علل دیگر بوده است .
10- بررسي سطح درآمد و طبقه اقتصادي – اجتماعي خانواده دانش آموزان از جمله متغييرهاي دموگرافيك مورد مطالعه در تحقيق حاضر بمنظور درك ارتباط آن با متغييرهاي ديگر بود . بديهي است سوال از ميزان درآمد افراد حتي در جوامع آزاد جزو پيچيده ترين عوامل مورد بررسي است . طبق تحقيقات موسسه مطالعات منطقه اي ديترويت دانشگاه ميشيگان آمريكا كه در سال 1960 ، نگرش مردم در مورد مسائل زناشويي و درآمد را يكجا مطالعه كرده بود برخلاف انتظار به اين نتيجه رسيد كه مقاومت و خودداري از پاسخ به مسائل زناشويي خيلي كمتر از مسائل درآمدي بود و جالبتر اينكه در پيگيري بعدي ، افراد مورد مطالعه مسائل مالي و درآمد را ” خيلي خصوصي ” ارزيابي نموده بودند يعني به نظر آنها مفهوم سطح درآمد ، از مفهوم زندگي زناشويي خصوصي تر بود ( عابدي ، 1362، 57). با اين حال روش نسبتا مطلوبي وجود دارد كه در آن سطوح مختلف درآمدي تعيين و از پاسخ دهنده مي خواهند روي گزينه متناسب وضع درآمدي خود علامت بگذارد با اين حال تصور مي شود احتياط ، محافظه كاري و حساسيت كماكان در اين تحقيق وجود داشته و بر روي نتايج اثر گذاشته است .

پيشنهادات
هر تحقيق علمي علاوه بر انجام رسالت خود ، ضرورتا نياز به ارائه طريق و پيشنهادات در مورد موضوع مطالعه و موارد مشابه است تا راهنما و چراغ راه ديگر افراد علاقمند كه احتمالا در آينده در آن راه قدم گذاشته و يا از نتايج بدست آمده استفاده مي نمايند باشد . براين اساس پيشنهادات ذيل ارائه مي گردد.
الف : پيشنهادات كاربردي
– لزوم بازنگري محتوي مواد آموزشي و روشهاي يادگيري مبتني بر حمايت از خلاقيت دانش آموزان
– برنامه ريزي برجسته شدن اهميت پرورش خلاقيت به جاي اهميت موفقيت صرف تحصيلي
– تجديد نظر در اهداف سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان كه معطوف به رشد خلاقيت باشد.
– برنامه ريزي براي تغيير نگرش معلمان و مديران مدارس در جهت پرورش خلاقيت دانش آموزان .
– برنامه ريزي براي گزينش و بكارگيري معلمان داراي استعدادهاي خلاقانه .
– برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش فعال و مشاركتي دانش آموز محور براي معلمان .
– احترام گذاشتن به نظرات و پيشنهادات معلمان و جلب مشاركت فعال آنان در بهبود سيستم .
– ايجاد واحد ” تحقيق و توسعه خلاقيت ” در سازمانهاي آموزش و پرورش .
– برگزاري مسابقات وجشنواره هاي محلي وکشوری ساليانه دستاورد وايده هاي خلاق دانش آموزان.
– ارائه آموزشهاي مستقيم و غير مستقيم شيوه هاي فرزند پروري والدين درجهت حمايت از خلاقيت .
– ايجاد فضاي مناسب گرايشات شغلي جوانان خلاق و علاقمند جهت حرفه معلمي .
– تجديد نظر در سيستم گزينش معلمان براساس ويژگيهاي شخصيتي مناسب .
– تقويت انگيزه و بازسازي شرايط رضايت شغلي ، احساس ارزشمندي و اعتباراجتماعي معلمان .
– ايجاد ساختارهاي انعطاف پذير ، پويا و رابطه مدار در مديريت سازمانهاي آموزشي .
– گزينش و انتصاب مديران آشنا به اصول روشهاي آموزشي خلاقانه .
– تفویض اختیار بیشتر به سطوح پائین سازمان آموزش وپرورش بمنظور افزایش میزان مشارکت آنان
– فعال سازی شوراهای محلی که دارای اختیارات کافی باشند .
– تغییر جهت گیری به سمت حذف و گاهش مقررات و بخشنامه ها.
– تغییر جهت گیری بازدهی آموزشی از کمی به کیفی .

ب : پيشنهادات پژوهشي
– انجام مطالعه تطبيقي نظام آموزشي با نظامهاي آموزشي موفق از نظر رشد خلاقيت دانش آموزان .
– انجام مطالعات تطبيقي مشابه در مورد سطوح مختلف مدارس عادي و سمپاد .
– انجام مطالعات مشابه با انتخاب جامعه هاي آماري بزرگتر ( استاني و كشوري ).
– انجام تحقيقات دقيق تر در مورد مولفه هاي اجتماعي – فرهنگي موضوع .
– انجام تحقيق در مورد عوامل بازدارنده اجتماعي – فرهنگي خلاقيت .
– انجام تحقيق در مورد ميزان مهارت و علاقمندي معلمان به موضوع رشد خلاقيت دانش آموزان .
– انجام تحقيقات طولي در مورد دانش آموزان داراي قواي خلاقه و موفق از نظر تحصيلي و اجتماعی .

فهرست منابع فارسي
1- آناستازی ، ا . (1364). روان آزمایی ، مترجم محمد نقی براهنی ، انتشارات دانشگاه تهران .
2- آقايي فيشايي ، تيمور.(1377) .خلاقيت و نوآوري در انسانها و سازمانها ، انتشارات ترمه ، چاپ اول،
3- آزاد ، قاسم .(1385 ). آزمون سنجش خلاقیت تورنس. (http://www.moalemrc.com).
4- احدي ، حسن و مظاهري . خلاقيت . 1387http://www.afrinesh daily.ir) ).
5- اسبورن ، الكس ، اس .( 1381) . پرورش استعداد همگاني ابداع و خلاقيت ، ترجمه حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ، چاپ سوم ،
6- افروز ، غلامعلی . ( 1364) .مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی ، انتشارات دانشگاه تهران ،
7- استرایکر،سوزان(1385 ) . کلیدهای پرورش خلاقیت هنری درکودکان ونوجوانان ،مترجم اکرم قیطاسی،موسسه انتشاراتی صابرین.
8- بازرگان ، عباس و همكاران .( 1385 ) . روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، انتشارات آگاه ، چاپ دوازدهم ،
9- بني جمالي، شكوه السادات و احدي ، حسن . ( 1370) . بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني ، انتشارات نشرني ،
10- برونو،فرانکو. (1370) . فرهنگ توصیفی روانشناسی ،ترجمه مهشید یاسائی و فرزانه طاهری ،انتشارات طرح نو ،
11- برزگر ، احمد . (1380). فن آوری و نقش آن در نظام آموزش خلاق ،
12- برزگرخلیلی ، محسن و فاطمی ، مریم سادات. (2008)، خلاقيت و نوآوري در سازمانها . ( http://www. creativity.ir)
13- پورظهیر،علی تقی . (1384) . مبانی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ميزان، خلاقيت، خطاي، گرديد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روانشناسی، آموزش و پرورش، نوآوری معلمان، مدارس دخترانه