دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آموزش ضمن خدمت، ساختار دانش، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

همچنیت مقدار sig آزمون بارتلت، کوچکتر از 5 درصد است که نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی، رد می شود
جدول 4-1.خروجی KMO و آزمون بارتلت
KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.865
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
4951.374

df
1378

Sig.
.000

خروجی دوم (جدول4-2) به ترتیب اشتراک اولیه114 و اشتراک استخراجی115 را نشان می دهد. اشتراک یک متغیر برابر همبستگی چند گانه (R2) برای متغیرهای مربوطه با استفاده از عامل ها (به عنوان پیش بینی کننده) است. به دلیل این که ستون اشتراک اولیه، اشتراک ها را قبل از استخراج عامل (یا عامل ها) بیان می کند، تمامی اشتراک های اولیه برابر 1 می باشد. هرچه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگتر باشد، عامل های استخراج شده، متغیر ها را بهتر نمایش می دهند. اگر هر یک از مقادیر اشتراک استخراجی بسیار کوچک باشند، ممکن است استخراج عامل دیگری الزامی شود.

جدول4-2. اشتراک استخراجی داده ها
Communalities

Initial
Extraction
برگزاري تعداد همايشات در دانشگاهها
1.000
.511
امتيازات پژوهشي که در اختيار دانشگاه ها گذاشته ميشود
1.000
.517
تعاملات علمي بين المللي دانشگاهها
1.000
.677
حمايت مالي که از طرف وزارت علوم در اختيار دانشگاهها گذاشته مي شود
1.000
.445
تعداد مجلات پذيرفته شده و انتشار يافته در دانشگاه
1.000
.358
ارتقاء اساتيددر دانشگاهها
1.000
.426
حضور دانشجويان خارجي در دانشگاهها
1.000
.474
تعداد استادان داراي کرسي
1.000
.565
ايجاد اتاق هاي فکر در دانشگاهها
1.000
.280
رقابت فعال دانشگاهها
1.000
.351
کيفيت در خدمات ارائه شده توسط دانشگاهها
1.000
.511
مشاوره و راهنمايي گرفتن از متخصصان دانشگاهي
1.000
.448
رفتار اداري( کارکنان)
1.000
.639
گردش امور ( نحوه انجام دادن کارها در دانشگاهها)
1.000
.653
توانايي نيروي کار
1.000
.605
انگيزه کارکنان
1.000
.706
مهارتهاي کارکنان و آموزش آنها
1.000
.729
تشکيل دوره هاي آموزشي براي کارکنان
1.000
.669
سفر به کشور هاي ديگر جهت فرصت مطالعاتي
1.000
.351
استفاده از تکنولوژي و منابع آن
1.000
.656
يادگيري مهارتهاي فني و آموزشي
1.000
.625
استراتژي دانشگاهها در استفاده از تکنولوژي و IT
1.000
.634
تاثير فناوري اطلاعاتي
1.000
.490
استفاده از منابع دانشي
1.000
.647
ايجاد سازمان يادگيرنده
1.000
.494
ايجاد مکانهايي براي اساتيد و کارمندان جهت به روز رساني اطلاعاتي
1.000
.455
باز سازي ساختار فضايي دانشگاه
1.000
.529
به روز کردن امکانات دانشگاهي
1.000
.545

ايجاد و توسعه ايده در مورد نوآوري دانشگاهها
1.000
.688
فنون مربوط به انتخاب و ارزيابي عملکرد نوآوري
1.000
.671
مکانيزم بکارگيري نوآوري در دانشگاهها
1.000
.565
تفکيک پذيري ساختار سازماني دانشگاهها
1.000
.556
ايجاد دانشگاههايي با ساختار سازماني متمرکز
1.000
.681
رسمي بودن امور دانشگاهي
1.000
.617
انعطاف پذير بودن ساختار دانشگاهي
1.000
.542
ايجاد شبکه هاي ارتباطي در دانشگاهها
1.000
.477
فرهنگ همکاري در دانشگاهها
1.000
.699
فرهنگ ريسک پذيري در دانشگاهها
1.000
.559
نتيجه گرا بودن دانشگاهها
1.000
.593
باز گرا بودن(يعني نياز هاي اجتماعي را برطرف کردن)
1.000
.469
چشم انداز و اهداف دانشگاهها
1.000
.577
ميزان اتخاذ تصميمات استراتژيک در سازمان
1.000
.526
استراتژي نوآوري منابع انساني
1.000
.622
فعاليت هاي نوآوري و توسعه آن
1.000
.577
ارتقاء دادن ماشين ها، تجهيزات و نرم افزارها
1.000
.591
آموزش ضمن خدمت
1.000
.429
جذب سرمايه تحقيقاتي
1.000
.543
شخصيت مديران دانشگاهي
1.000
.581
ايجاد انگيزه در کارکنان
1.000
.660
داشتن مديراني با سبک رهبري انتقالي
1.000
.388
داشتن مديراني با سبک رهبري مشارکتي
1.000
.498
چشم انداز دانشگاهها در ايجاد نوآوري
1.000
.538
مشتري مداري دانشگاهها.(دانشجويان)
1.000
.409
Extraction Method: Principal Component Analysis.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مقایسات زوجی، تحلیل عاملی، ناسازگاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، دانشگاه مجازی، منابع فارسی