دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آسیب دیدگی، حمایت ابزاری، حمایت عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه اطلاعات بهداشتی برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
2-2. میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت عاطفی برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
3-2. میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت ابزاری برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
4-2. میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت افراد حرفه ای برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
5-2. میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت شبکه اجتماعی برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟
6-2. میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سردر حیطه درگیر شدن در مراقبت برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی چقدر است؟

تعریف واژهها:
آسیب به سر ناشی از ضربه: صدمه به سر ناشی از ضربه به هر گونه ضایعه آناتومیکی یا اختلال عملکردی که بوسیله نیروی عمل خارجی در اسکالپ، استخوان های جمجمه، پردههای مننژ، مغز یا اعصاب جمجمه به تنهایی یا در ترکیب با هم ایجاد شده باشد، اطلاق میشود (27).
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر(تعریف علمی): نیازهای مراقبتدهندگان به تمامی نیازهایی گفته میشود که به صورت منحصربهفردی بوسیله اعضای خانواده بیمار بازمانده از یک حادثه آسیب به سر تجربه میشود. این نیازها میتواند شامل نیازهایی در ارتباط با اطلاعات بهداشتی، حمایت عاطفی، حمایت ابزاری، حمایت حرفهای، شبکه حمایت اجتماعی و درگیر شدن در مراقبت ، باشد (28).
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه اطلاعات بهداشتی (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات 1، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 13، 14 و 18پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از 1(اهمیت ندارد)، 2(اهمیت جزئی)، 3(مهم) تا 4(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت عاطفی (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات 29، 30، 34، 36، 37، 38، 39 و 40 پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از 1(اهمیت ندارد)، 2(اهمیت جزئی)، 3(مهم) تا 4(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت ابزاری (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات 22، 23، 24، 25، 26 و 27 پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از 1(اهمیت ندارد)، 2(اهمیت جزئی)، 3(مهم) تا 4(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه حمایت حرفه ای (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات 15، 16، 17، 19، 20 و 21 پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از 1(اهمیت ندارد)، 2(اهمیت جزئی)، 3(مهم) تا 4(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه شبکه حمایت اجتماعی (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات 9، 10، 31، 32، 33 و 35 پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از 1(اهمیت ندارد)، 2(اهمیت جزئی)، 3(مهم) تا 4(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه درگیر شدن در مراقبت (تعریف عملی): بر اساس تعریف نظری است که با سؤالات 2، 3، 8 و 32 پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) مورد سنجش قرار میگیرد. اهمیت نیازها در این حیطه از طریق یک مقیاس لیکرت از 1(اهمیت ندارد)، 2(اهمیت جزئی)، 3(مهم) تا 4(بسیار مهم) اندازه گیری میشود و اهمیت نیازها بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود.
میزان برآورده شدن نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر (تعریف عملی): مطابق با پرسشنامه نیازهای خانواده جهت تعیین میزان برآورده شدن نیازهای مراقبت دهندگان افراد دچار صدمه سر در این تحقیق از قسمت دوم ابزار که در آن دامنه برآورده شدن نیازها با گزینههای “برآورده شد”، نسبتاً برآورده شد” و “برآورده نشد” اندازهگیری میشود، استفاده میشود. برای هر یک از سوالات به پاسخ های برآورده شدن نیازها بطور نسبی و کامل ارزش یک و در صورت عدم برآورده شدن ارزش صفر در نظر گرفته شد.
برای هر یک از حیطه ها سوالات مرتبط با آن حیطه با هم جمع شده و سپس نقطه برش برای هر یک از حیطه ها نقطه وسط نمره ها در نظر گرفته شد. برای حیطه اطلاعات بهداشتی با 10 سوال نقطه برش 5 در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از 5 نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای 5 نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای حیطه حمایت عاطفی با 8 سوال نقطه برش 4 در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از 4 نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای 4 نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای حیطه حمایت ابزاری ، حمایت حرفه ای و شبکه حمایت اجتماعی با 6 سوال نقطه برش 3 در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از 3 نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای 3 نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای حیطه در گیر شدن در مراقبت با 4 سوال نقطه برش 2 در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از 2 نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای 2 نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای کل حیطه ها با 40 سوال نقطه برش 20 در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از 20 نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات باالای 20 نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد.

محدودیتهای پژوهش:
چون نمونهگیری در افرادی صورت گرفته که حداقل 6 ماه از بروز حادثه آنان گذشته است و با توجه به فقدان سیستم های بازتوانی مرتب و منظم امکان بازیابی همه نمونه ها مقدور نبود و تنها 51 خانواده در تحقیق وارد شدند که سبب عدم تعمیم پذیری نتایج میگردد.

فصل دوم

چهارچوب پژوهش:
چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر مبنای مفاهیم صدمه به سر ناشی از ضربه و خانواده استوار شده است که در راستای آن آسیبدیدگیهای اولیه تروماتیک سر، آسیبهای ثانویه، عوارض آن بر روی بیمار، عوارض و تأثیر TBI بر روی خانواده، نیازهای خانواده بیماران TBI و مراقبتهای پرستاری از خانواده بیماران TBI مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در نتیجه عملکرد و ساختمان پیچیده مغز و سیستم عصبی مرکزی هر گونه ایجاد اختلال در آن منجر به بروز عوارض گوناگون و متعددی در بدن میشود. از جمله مهمترین و شایعترین صدمات وارده بر سیستم عصبی مرکزی آسیبدیدگیهای سر میباشند. آسیب دیدگیهای سر دارای طبقه بندی وسیع و گستردهای هستند که انواع آسیبدیدگیهای پوست سر، جمجمه یا مغز را شامل میشوند. آسیبدیدگیهای تروماتیک مغز (TBI) شدیدترین و جدیترین حالت آسیبدیدگی مغز میباشند (29). صدمه به سر ناشی از ضربه به هر گونه ضایعه آناتومیکی یا اختلال عملکردی که بوسیله نیروی عمل خارجی در اسکالپ، استخوان های جمجمه، پردههای مننژ، مغز یا اعصاب جمجمه به تنهایی یا در ترکیب با هم ایجاد شده باشد، اطلاق میشود (27). آسیب دیدگیهای سر دارای دامنهای متفاوت بوده و از تکان مغزی تا کما و مرگ را در بر میگیرند. علل شایع آسیبدیدگیهای تروماتیک مغز عبارتند از: زمین خوردگی و یا سقوط از بلندی (28%)، تصادف با وسایل نقلیه موتوری (20%)، برخورد با اشیاء (19%) و ضرب و شتم (11%).
گروه سنی 19-15 سال بیشتر در معرض خطر TBI قرار دارند. مردان تقریباً دو برابر زنان دچار این نوع آسیبها می گردند. سالمندان 75 ساله یا بالاتر، با بیشترین خطر بستری شدن در بیمارستان و نیز مرگ به دلیل TBI روبرو هستند (29). سالمندان دچار آسیبدیدگی سر از نظر علت آسیبدیدگی، میزان مرگ و میر و نتایج کارکردی حاصل از آسیب وارد شده، با جوانان متفاوت هستند؛ بدین معنی که میزان مرگ و میر در آنها بالاتر بوده و نتایج و پیامدهای کارکردی، ضعیفتر میباشند (30). شایعترین علل بروز آسیبدیدگی در بیماران سالمند، تصادف با وسایل نقلیه و زمینخوردگی هستند (31).
TBI می تواند بوسیله یک جسم پرتاب شونده یا دیگر وسایل تیز از طریق جمجمه یا از طریق ترومای بسته ناشی از تأثیر جسم سخت بر سر یا بوسیله جابهجایی مغز درون جمجمه ایجاد شده باشد. جراحت های ناشی از این گونه تروماها می تواند به عنوان جراحت اولیه و ثانویه تقسیم بندی شود. جراحت اولیه در زمان حادثه اتفاق میافتد و مربوط به مکانیسم جراحت است و مطابق با ماهیت جراحت، یا به صورت منتشر (تکان مغزی و آسیب دیدگی منتشر آکسونی) یا کانونی ( خراشیدگی، کوفتگی، پارگی، شکستگی جمجمه و خون مردگی ) دسته بندی می شود. جراحتهای ثانویه به دنبال بروز موارد اولیه ایجاد می شوند. در این گونه موارد جریان خون و متابولیسم مغزی به دنبال ایسکمی کاهش مییابد. در این حالت بعلت ایسکمی، هیپوکسی، افزایش دی اکسید کربن خون، کاهش فشار خون و افزایش فشار داخل مغزی ایجاد خواهد شد (32).
تروماهای وارده میتوانند سبب ساییدگی (زخم تماسی)، کوفتگی، پارگی یا ایجاد هماتوم در زیر لایههای بافتی سر (هماتوم سابگالئال5) گردند. کنده شدن بخش وسیعی از پوست سر میتواند به طور بالقوه تهدیدی برای زندگی فرد محسوب گردیده و یک وضعیت اورژانسی محسوب شود (33).
شکستگی سر در واقع ترک خوردن استخوانهای متصل به هم جمجمه در اثر تروماهای شدید و پرقدرت است. این ضایعه میتواند با یا بدون آسیب دیدگی بافت مغز، صورت پذیرد. شکستگی سر به انواع ساده، خرد شدگی، فرورنده یا قاعدهای دستهبندی میشود. در شکستگیهای ساده (خطی)، شکستگی به صورت یک خط در امتداد استخوان پدیدار میشود، اما در شکستگی از نوع خردشدگی، خطوط شکستگی متعدد بوده و استخوان خرد میشود اگر قطعات شکسته شده استخوان به داخل بافت مغز فرو رود، شکستگی از نوع فرورونده خواهد بود. به شکستگیهای قاعده جمجمه نیز شکستگیهای قاعدهای میگویند (34).
مهمترین مسئلهای که در آسیبدیدگیهای سر باید بدان توجه داشت، این است که آیا مغز بیمار دچار آسیب شده است یا نه (33). TBI بر اساس شدت به سه دسته شدید، متوسط و خفیف تقسیم بندی میشود و بوسیله پارامترهای مختلفی از قبیل طول دوره بیهوشی، زمان فراموشی بعد از ضربه و نمرات 6GCS اندازه گیری میشود (35). حتی اگر آسیب وارده ظاهراً خفیف باشد، به دلیل بروز انسداد در جریان خون و کاهش خونرسانی به بافتها، میتواند ضایعات مغزی قابل توجهی را به وجود آورد. آسیب به مغز به دو صورت رخ میدهد: آسیبهای مغزی بسته7؛ این آسیبها زمانی به وجود میآیند که سر با سرعت بالا و در حالی که بلافاصله از شتاب آن کاسته میشود، با یک شیء برخورد نموده و بافت مغزی دچار اسیب دیدگی شود ( مثلاً برخورد سر با داشبورد اتومبیل یا دیوار)؛ حالت مذکور به باز شدگی مغز و سختشامه منجر نمیگردد. و آسیبهای مغزی باز؛ نیز زمانی بوجود میآیند که یک شیء به داخل جمجمه نفوذ کرده و وارد مغز شود و در طول مسیر خود به بافتهای نرم مغز آسیب وارد آورد (اسیبدیدگیهای نفوذکننده)، یا اسیب مغزی بسته چنان شدید باشد که منجر به باز شدن پوست سر، جمجمه و سختشامه شده و مغر را در معرض تماس با محیط خارج از بدن قرار دهد (33).
تکان مغزی بعد از بروز آسیب دیدگی سر، در واقع از بین رفتن عملکردهای عصبی به طور موقت و بدون نابودی ساختمانهای مغز میباشد. در کانکشن8 ( ی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بیماران مبتلا، حمایت ابزاری، حمایت عاطفی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فیزیولوژی، آسیب دیدگی، سوء مصرف مواد