دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آزمايشي، نتايج، انتهاي

دانلود پایان نامه ارشد

آزمايشي مي‌باشد و براي تجزيه فاكتورهاي مختلف از نرم‌افزار كامپيوتري SAS استفاده گرديد.

فصل چهارم
نتایج

4-1- صفات لاشه
4-1-1- درصد لاشه
با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه میانگین درصد لاشه در انتهاي دوره داراي تفاوت معنی‌داري در بين تيمارهاي آزمايشي نبود (05/0P< ). مقایسه میانگین ها به وسیله آزمون دانکن نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت. 4-1-2- درصد لاشه قابل طبخ
با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه میانگین درصد لاشه قابل طبخ در انتهاي دوره داراي تفاوت معنی‌داري در بين تيمارهاي آزمايشي نبود (05/0P<). مقایسه میانگین ها به وسیله آزمون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مرغ گوشتی، مواد معدنی، جوجه گوشتی Next Entries رفتار مصرف کننده، عوامل درونی، سطح تحصیلات