دانلود مقاله با موضوع of، and، the، traceability

دانلود پایان نامه ارشد

– proactively control lost inventory,” Retrieved April 2010. [Online].
[141]
H. Heese, “Inventory record inaccuracy, double marginalization, and RFID adoption,” Production and Operations Management, vol. 16 (5), pp. 542-553, 2007.
[142]
Rekik, “Analysis of the impact of the RFID technology on reducing product misplacement errors at retail stores,” International Journal of Production Economics, vol. 112 (1), p. 264–278, 2008.
[143]
B. A. Hardgrave, “Does RFID improve inventory accuracy? A preliminary analysis,” International Journal of RF Technologies: Research and Applications, vol. 1(1), pp. 44-56, 2009.
[144]
D. Delen, “RFID for better supply-chain management through enhanced information visibility,” Production and Operations Management, vol. 16 (5, p. 613–624, 2007.
[145]
. H. D. Sparling, “Costs and benefits of traceability in the Canadian dairy-processing sector,” Journal of Food Distribution Research, vol. 37(1), pp. 154-160, 2006.
[146]
Ö. E. Çakıcı, H. Groenevelt and A. Seidmann, “Using RFID for the management of pharmaceutical inventory — system optimization and shrinkage control,” Decision Support Systems, vol. 51, p. 842–852, 2011.
[147]
J. Chongwatpol and R. Sharda, “RFID-enabled track and traceability in job-shop scheduling environment,” European Journal of Operational Research, vol. 227, p. 453–463, 2013.
[148]
C. N. R. Bollen, “Agricultural supply system traceability, part 1: role of packing procedures and effects of fruit mixing,” Biosystems Engineering, vol. 98, pp. 391-400, 2007.
[149]
K. Karlsen, C. Sørensen, F. Forås and P. Olsen, “Critical criteria when implementing electronic chain traceability in a fish supply chain,” Food Control,, vol. 22(8), pp. 1339-1347, 2011
[150]
G. Senneset, E. Forås and K. Fremme, “Challenges regarding implementation of electronic chain traceability,” British Food Journal, vol. 109, pp. 805-818, 2007.
[151]
K. O. Chryssochoidis, “A cost-benefit evaluation framework of an electronic-based traceability system,” Food Journal, Vols. 565-582, pp. 111(6-7), 2009.
[152]
O. Kehagia, P. Chrysochou, Chryssochoidis and A. Krystallis, “European consumers’ perceptions, definitions and expectations of traceability and the importance of labels, and the differences in these perceptions by product type,” Sociologia Ruralis, vol. 47, pp. 400-416, 2007.
[153]
A. Banterle and S. Stranieri, “he consequences of voluntary traceability system for supply chain relationships. An application of transaction cost economics,” Food Policy, vol. 33(6), pp. 560-569, 2008
[154]
L. Schulz and G. Tonsor, “Cow-calf producer preferences for voluntary traceability systems,” Journal of Agricultural Economics, vol. 61(1), pp. 138-162, 2010
[155]
Wang, X., Li, D., O’Brien, C.,, “Optimisation of traceability and operations lanning: an integrated model for perishable food production,” International Journal of Production Research, pp. 1-22, 2009.
[156]
E. Abad, F. Palacio , M. Nuin , A. González de Zárate, A. Juarros J.M. Góme, S. Marco “RFID smart tag for traceability and cold chain monitoring of foods:demonstration in an intercontinental fresh fish logistic chain,” Journal of Food Engineering, vol. 93(4), pp. 394-399, 2009.
[157]
V. Moretti, G. Turchini, F. Bellagama and F. Caprino, “Traceability issues in fishery and aquaculture products,” Veterinary Research Communications, vol. 27, pp. 497-505, 2003
[158]
p. Peres, n. Barlet, G. Loiseau and D. Montet, “Review of the current methods of analytical traceability allowing determination of the origin of foodstuffs,” Food Control, vol. 18(3), pp. 227-235, 2007.
[159]
S. I. Pèrez-Villarreal, “Validation of traceability in the seafood production chain,” in Improving seafood products for the consumer, part VI seafood traceability to regain consumer, Cambridge, UK: Woodhead Publishing Limited, 2008.
[160]
G. M. Q. G. P. J. P. L. &. G. G. Turchini, “Traceability and discrimination among differently farmed fish: a case study on Australian Murray cod,” ournal of Agricultural and Food Chemistry,, vol. 57(1), pp. 274-281, 2009.
[161]
O. P. Donnelly, “The importance of trans formations in traceability e a case study of lamb and lamb products,” Meat Science, vol. 83(1), pp. 69-73, 2009.
[162]
B. Manos and I. Manikas, “Traceability in the Greek fresh produce sector:drivers and constraints,” British Food Journal, vol. 112(6), pp. 540-652, 2010
[163]
T. Jensen, J. Nielsen, E. Larsen and J. Clausen, “The fish industry e towards supply chain modeling,” Journal of Aquatic Food Product Technology, vol. 19, pp. 214-226, 2010.
[164]
L. Lo Bello, O. Mirabella and N. Torrisi, “Modelling and evaluating traceability systems in food manufacturing chains,” in In 13th IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE’04), 2004.
[165]
J. Storøy, M. Thakur and P. Olsen, “The TraceFood Framework – Principles and guidelines for implementing traceability in food value chains,” Journal of Food Engineering, vol. 115, p. 41–48, 2013.

Abstract:
This thesis investigates the concept of electronic food traceability throughout the supply chain, with an emphasis on Traceable Resource Unit (TRU) identification, data management, and information exchange technologies from cattle to table. To accomplish these tasks, a UML (Unified Modeling Language) was used to create a product centric data model for managing TRU traceability data throughout the chain. This study has two parts. The first part introduces traceability requirements, and implements requirements of it. In the second part, the traceability system is used to control inventory in the enterpraise. This study was conducted in yogurt supply chain. The yogurt’s supply chain consists of five cycles, which starts from providing the raw material (milk) from the cattle, turning it into the product (yogurt) and delivering it to the final consumer. To do this, we manipulated diagnostic tools such as RFID.

Keywords:Traceability- Tracking- Tracing

K. N. Toosi University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)
in Mechanical Engineering.

A new methodology for inventory management based on information system integration and IT system enhancement, using tracing methods on shop floor

By:
samira Mohseni

Supervisor:
Mehrdad kazerooni

Fall 2013
1 Traceable Resource Unit
2 Uniforme Modelling Language
3 Organic
4 Dickinson
5 Bloemenveiling
6 Radio-frequency identification

7 Enterprise Resource Planning

8 Supply Chain Management

9 Traceability
10 Tracing
11 Tracking
12 e-business
13 Supply Chain Management
14 E-Commerce
15 Frederiksen
16 Jansen-Vullers
17 Ringsberg
18 Jönson
19 Cheng
20 Simmons
21 Opara
22 Mazaud
23 García
24 Kirova
25 Olsen
26 Aschan
27 Dupuy
28 Schwagele
29 Lindwall
30 Sandahl
31 Moe
32 Petroff
33 Hill
34 Bianchi
35 Kim
36 Storoy
37 Bollen
38 Mazaud
39 Schröder
40 Sebestyen
41 Senneset
42 Forås
43 Fremme
44 Skoglund
45 Dejmek
46 Smith
47 Thakur
48 Hurburgh
49 Thompson
50 Sylvia
51 Morrissey
52 Li
53 Wang
54 Elbers
55 Østerberg
56 Silberg
57 Larsen
58 Bremner
59 Margeirsson
60 Galvão
61 Viðrsson
62 Garate
63 Oetterer
64 Mai
65 Ride
66 Bollen
67 Viaene
68 Verbeke
69 Zadernowski
70 Verhè
71 Verbeke
72 Babuchowsk
73 Roheim
74 connelly
75 Sutinen
76 Madec
77 Geers
78 Vesseur
79 Kjeldsen
80 Blaha
81 Bevilacqua
82 Ciarapica
83 Frosch
84 Randrup
85 Sant’Ana
86 RuizGarcia
87 Steinberger
88 Rothmund
89 Hernández-Jover
90 Regattieri
91 Gamberi
92 Manzini
93 Canavari
94 Van Rijswijk
95 O-braian
96 Huang
97 Yang
98 Wal-Mart
99 Garf
100 Langdoc
101 D. Kok
102 Arkansas
103 Heese
104 Stackelberg
105 Newsvendor
106 Bloomingdale’s
107 Hardgrave
108 Delen
109 Zhu
110 Sparling
111 Çakıcı
112 Ulla Lehtinen
113 A. Alfaro
114 Zhu
115 Chongwatpol
116 Cox
117 Karlsen
118 Sorensen
119 Chryssochoidis

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع and، of، pp.، the Next Entries پایان نامه رایگان درباره خصوصی سازی، سودآوری، عملکرد مالی، قانون اساسی