دانلود مقاله با موضوع and، of، the، traceability

دانلود پایان نامه ارشد

“Traceability as a strategic tool to improve inventory management:,” Int. J. Production Economics, p. 104–110, 2009.
[31]
Banterle, A., & Stranieri, S. (2008). The consequences of voluntary traceability system for supply chain relationships. An application of transaction cost economics. Food Policy, 33(6), 560e569.
[32]
A. Bechini, M. Cimino, F. Marcelloni and A. Tomasi, “Patterns and technologies for enabling supply chain traceability through collaborative e-business,” Information and Software Technology, vol. 50, p. 342–359, 2008.
[33]
T. Moe, “Perspectives on traceability in food manufacture.,” Trends in Food Science & Technology,, vol. 9, no. 5, pp. 211-214, 1998.
[34]
Wang, X., & Li, D. (2006). Value added on food traceability: a supply chain management approach. In IEEE conference on service operations and logistics, and informatics (SOLI 2006) (pp. 493e498). Shanghai, China: The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
[35]
M. Canavari , S. Centonze, M. Hingley and R. Spadoni, “Traceability as part of competitive strategy in the fruit supply chain,” British Food Journal, vol. 112(2), pp. 171-184, 2010.
[36]
A. Banterle and S. Stranieri, “he consequences of voluntary traceability system for supply chain relationships. An application of transaction cost economics,” Food Policy, vol. 33(6), pp. 560-569, 2008.
[37]
P. ngelseth, “Food product traceability and supply network integration,” Journal of Business & Industrial Marketing,, vol. 24, no. 5/6, pp. 421-430, 2009.
[38]
Gellynck, X., Verbeke, W., Vermeire, B., “Pathways to increase consumer trust in meat as a safe and wholesome food,” Meat Science, vol. 74, no. 1, p. 161–171, 2006.
[39]
Bertolini, M., Bevilacqua, M., & Massini, R. (2006). FMECA approach to product traceability in the food industry. Food Control, 17(2), 137e145.
[40]
Donnelly, K. A.-M., Karlsen, K. M., & Dreyer, B. (2012). A simulated recall study in five major food sectors. British Food Journal, 114(7), 1016e1031.
[41]
Karlsen, K. M., & Senneset, G. (2006). Traceability: simulated recall of fish products. In J. Luten, J. Oehlenscghlager, C. Jacobsen, K. Bekaert, & A. Særbo (Eds.), Seafood research from fish to dish, quality, safety and processing of wild and farmed fish (pp. 251e262). The Netherlands: Wageningen Academic Publishers.
[42]
Pálsson, P. G., Storøy, J., Frederiksen, M., & Olsen, P, Traceability and electronic transmission of qualitative data of fish products, Lyngby, Denmark: Department of Seafood Research, 2000.
[43]
Frosch, S., Randrup, M., & Frederiksen, M. (2008). Opportunities for the herring industry to optimize operations through information recording, effective traceability systems, and use of advanced data analysis. Journal of Aquatic Food Product Technology, 17(4), 387e403.
[44]
C. Dupuy, V. Botta-Genoulaz and A. Guinet, “Batch dispersion model to optimise traceability in food industry,” Journal of Food Engineering, vol. 70(3), pp. 333-339, 2005
[45]
F. Schwagele, “Traceability from a European perspective,” Meat Science,, vol. 71(1), p. 164e173, 2005.
[46]
M. Jansen-Vullers , C. Van Dorp and A. Beulens, “Managing traceability information in manufacture,” International Journal of Information Management, vol. 23(5), pp. 395-413, 2003
[47]
Lindwall, M., & Sandahl, K. (1996). Practical implications of traceability. Software ePractice and Experience, 26(10), 1161e1180.
[48]
Petroff, J. N., & Hill, A. V. H. “A framework for the design of lot-tracing systems for the 1990s,” Production and Inventory Management Journal, vol. 32(2), pp. 55-61, 1991.
[49]
Crama, Y., Pochet, Y., & Wera, Y, “A Discussion of Production Planning Approaches in the Process Industry,” Center for Operations Research discussion paper CORE, 2001.
[50]
Rutten, W. G. M. M., & Bertrand, J. W. M. (1998). Balancing stocks, flexible recipe costs and high service level requirements in a batch process industry: A study of a small-scale model. European Journal of Operational Research, 10(3), 626–642.
[51]
Bianchi, A., Fasolino, A. R., & Visaggio, G., “An exploratory case study of the maintenance effectiveness of traceability models,” in In Proceedings IWPC 2000. 8th International workshop on program comprehension (pp. 149e158)., Ireland, 2000.
[52]
A. Regattieri, M. Gamberi and R. Gamberi, “Traceability of food products:eneral framework and experimental evidence,” Journal of Food Engineering, vol. 81(2), pp. 347-356, 2007
[53]
Derrick, S., & Dillon, M, “A guide to traceability within the fish industry,” in SIPPO, Eurofish, Humber Institute of Food & Fisheries ISBN 1-900134-18-7, A guide to traceability within the fish industry, 2004.
[54]
Storøy, J., Senneset, G., Forås, E., Olsen, P., Karlsen, K. M., & Frederiksen, M. “Improving traceability in seafood production,” in Improving eafood products for the consumer, part VI seafood traceability to regain consumer confidence, Cambridge,, 2008.
[55]
CEN, “Traceability of fishery products,” European Committee for Standardization., Belgium, 2003.
[56]
Aarnisalo, K., Heiskanen, S., Jaakkola, K., Lander, E., Raaska, L. “Traceability of food and foodborne hazards,” VTT Research Notes 2395, Helsinki, 2007.
[57]
V. Kirova, N. Kirby, D. Kothari and G. Childress, “Effective Requirements Traceability:,” Technical Journal, vol. 12, no. 4, pp. 143-157, 2008.
[58]
P. Olsen, “Food traceability process mapping. Standard method for analyzing material flow, information flow and information loss in food supply chains,” Workshop hosted by Nofima association with the trace project 25e26th, Tromsø, Norway: Nofima, 2009.
[59]
B. Manos and I. Manikas, “Traceability in the Greek fresh produce sector:drivers and constraints,” British Food Journal, vol. 112(6), pp. 540-652, 2010.
[60]
L. Schulz and G. Tonsor, “Cow-calf producer preferences for voluntary traceability systems,” Journal of Agricultural Economics, vol. 61(1), pp. 138-162, 2010
[61]
L. Ruiz-Garcia, G. Steinberger and M. Rothmund, “A model and prototype implementation for tracking and tracing agricultural,” Food Control, vol. 21, p. 112–121, 2010.
[62]
R. Lindau and K. Lumsden, “The use of automatic data capture systems in inventory,” Int. J. Production Economics, vol. 59, pp. 159-167, 1999.
[63]
R. Hornby, “RFID solutions for the express parcel and airline baggage industry,” in Proceedings IEE Colloquium on RFID Technology, London, 1999.
[64]
X. Zhu, S. K. Mukhopadhyay and H. Kurata, “A review of RFID technology and its managerial applications,” J. Eng. Technol. Manage, vol. 29, p. 152–167, 2012.
[65]
R. Spiegel, “U.S. and U.K. top countries for RFID implementation,” Supply Chain Management Review, February 2010. [Online]. Available: http://www.scmr.com/article/CA6395552.html.
[66]
R. Madge, “esponding to traceability needs.,” New Food, vol. 8, no. 3, p. 78–82, 2008.
[67]
Kumar, P., Reinitz, H.W., Simunovic, J., Sandeep, K.P., Franzon, P.D., “Overview of RFID technology and its applications in the food industry,” Journal of Food Science, vol. 74, no. 8, pp. 101-106, 2009.
[68]
C. Krivda, “RFID after compliance: integration and payback,” Business Week, December, 2004.
[69]
M. O’Connor, “Alien drops tag price to 12.9 cents,” RFID Journal (online), 2005.
[70]
z. System, “Barcode encyclopedia,” zebra System, [Online]. Available: http://www.zebra.com.
[71]
E. Chaco´n, I. l. Isabel Besembe, N. Flor, J. Montilva and E. Colinac, “an integration architecture for the automation of a continuous production complex,” ISA Transactions, vol. 41, p. 95–113, 2002.
[72]
M.R. Khabbazi, “Data Modeling of Traceability Information for Manufacturing Control System,” in International Conference on Information Management and Engineering, 2009.
[73]
M. Jarke, M. Miatidis, M. Schluter and S. Brandt, “Media-assisted product and process traceability in supply chain engineering,” in Proceedings of the 37th Conference on System Sciences. 30088.1, 2004.
[74]
EDI vs. XML, 2008. Electronic Data Interchange Development. com/XMLvsEDI.html>
[75]
C. J. Date, “wikipedia,” 2000. [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/.
[76]
Baïna.S, H. Panetto and G. Morel, “A holonic approach for application interopearbility in manufacturing systems environment,” In Proc of the 16th IFAC World Congress, 2005.
[77]
J. Rosén, “Federated Through-Life Support, Enabling Online Integration of Systems within the PLM Domain,” in 1st Nordic Conference on Product Lifecycle Management, Göteborg, January 25-26, 2006.
[78]
S. Terzi , J. Cassina and H. Panetto, “Development of a metamodel to foster interoperability along the product lifecycle traceability,” Politecnico di Milano, Department of Economics, Management and Industrial Engineering, 2007
[79]
M. de Castro Neto, M.B. Lima Rodrigues, P. Aguiar Pinto, I. Berger, “Traceability on the web – a prototype for the Portuguese beef sector,” in Proceedings of EFITA Conference, Debrecen, Hungary, 2003.
[80]
C. v. Dorp, “Tracking and tracing business cases: incidents,” in accidents and opportunities, in: Proceedings of EFITA Conference, Debrecen, Hungary, 2003.
[81]
A. A. J. Hagel, “Net Gain: Expanding Markets Through Virtual Communities,” Harvard Business School Press, Boston, MA, USA, 1997.
[82]
B. Roberts, A. Svirskas, B. Matthews, “Request Based Virtual Organisations (RBVO): an Implementation Scenario, in: Collabora ive Networks and Their Breeding Environments,” in Sixth IFIPWorking Conference on Virtual Enterprises, (PRO-VE’05), New York, NY, USA, 2005.
[83]
Varun Grover, William J. Kettinger, “Process Think: Winning Perspectives for Business Change in the Information Age,” 2000.
[84]
T. w. E.-p. ‘TRACE, “TraceFood,” 2012. [Online]. Available http://www.tracefood.org/index.php/Main.
[85]
C. Dupuy, V. Botta-Genoulaz and A. Guinet, “Batch dispersion model to optimise traceability in food industry,” Journal of Food Engineering, vol. 70(3), pp. 333-339, 2005.
[86]

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع رضایت مشتری، توسعه مدل، زنجیره تأمین، سهم بازار Next Entries پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، آزمون فرضیه، ارزش افزوده، برنامه سوم توسعه