دانلود مقاله با موضوع کیفیت زندگی، محل سکونت، محیط زیست، کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

ر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی با احتساب تأهل……112
جدول 4-22: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی با احتساب محل سکونت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..112
جدول 4-23: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بروضعیت فرهنگی با احتساب وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113
جدول 4-24: مقایسهی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه فرهنگ با در نظر گرفتن تحصیلات………………113
جدول 4-25: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت سلامت مردم……………………….114
جدول 4-26: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر سلامت مردم با احتساب جنسیت……115
جدول 4-27: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برسلامت مردم با احتساب تأهل…………..115
جدول 4-28: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر سلامت مردم با احتساب محل سکونت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
جدول 4-29: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برسلامت مردم با احتساب وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
جدول 4-30: مقایسهی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه سلامت با در نظر گرفتن تحصیلات……………….117
جدول 4-31 : نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت تحصیلات مردم…………………118
جدول 4-32: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر تحصیلات با احتساب جنسیت…………119
جدول 4-33: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر تحصیلات مردم با احتساب تأهل…….119
جدول 4-34: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر تحصیلات مردم با احتساب محل سکونت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120
جدول 4-35: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برتحصیلات با احتساب وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………120
جدول 4-36: مقایسهی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه تحصیلات با در نظر گرفتن سطح تحصیلی…..121
جدول 4-37: نتايج آزمون مقايسه ميانگين رتبهی مؤلفهها با استفاده آزمون فريدمن………………………………121

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم منطقه عسلویه می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد بالای 18 سال منطقه عسلویه می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر از افراد جامعه آماری انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و فیش ثبت اطلاعات می باشد.جهت بررسی سوالات پرسشنامه از روش تحلیل عاملی بارتلت استفاده شده که مقدارKMO در این آزمون 816/0 می باشد که نشان دهنده ی روایی آن است.همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شده که ضریب آلفا 846/0 بوده که نشان دهنده آن است که از انسجام محتوایی کافی برخوردار است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان دهنده آن است که استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر مولفه محیط زیست و اقتصاد بیشترین تاثیر داشته است و بر سایر مولفه ها نیز به صورت نسبی اثرگذار می باشد.
کلمات کلیدی: کیفیت زندگی، اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، سلامت، تحصیلات

فصل اول
طرح تحقيق

1-1- مقدمه
صنعتي شدن به عنوان يک ابزار مهم و کارآمد براي کشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود. در عصر حاضر کوشش برای صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه بصورت یکی از نهضتهای جهان درآمده است، صنعتی شدن یکی از راههای اساسی است که کشورهای در حال توسعه امید دارند که با نیل به آن به مشکلاتی مانند فقر، عدم امنیت، تراکم بیش اندازه جمعیت و مسائل نابرابری های فضایی رهایی یابند (خاتمی، 1389، ص 32)
از جمله صنايع مهم و پر درآمد که برخورداري از آن براي هر کشوري يک امتياز بزرگ محسوب مي گردد، صنايع نفت، گاز و پتروشيمي است. ایران از لحاظ داشتن ذخایر گازی در جهان پس از روسیه در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر گاز حوزه پارس جنوبی تقریبا یک سوم آن را تشکیل می دهد ( محمدی،1379،ص 35 ) کشور ايران نيز از جمله ي کشورهايي است که از اين موهبت الهي برخوردار مي باشد و يکي از قطبهاي مهم اين صنعت در منطقه عسلويه در استان بوشهر واقع است.
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در جنوب شرقي استان بوشهر در حاشيه خليج فارس در ۳۰۰ کيلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر و واقع درگستره جغرافيايي شهرستان کنگان قرار دارد و حدود ۱۰۵ کيلومتر از حوزه‌ي گاز پارس جنوبي که درميان خليج فارس واقع شده (دنباله حوزه گنبدشمالي‌قطر) فاصله دارد (سايت اينترنتی ويکی پديا).
در گذشته نگاهی که به توسعه صنعتی می شد صرفاً یک نگاه اقتصادی بود و شاخصهایی مانند فرهنگ و سلامت و محیط زیست و دانش و تحصیلات مردم نادیده گرفته می شد در حالی که این شاخص ها از مولفه های اساسی یک زندگی خوب به شمار می روند.
کیفیت زندگی ادراکات فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می کند و با اهداف و معیارها و دغدغه های او رابطه دارد. (مرادی،1392)
اين پژوهش با بررسي این مفهوم و شاخصهای مربوط به آن به دنبال آن است که تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس را بر کيفيت زندگي مردم منطقه عسلويه مورد بررسي قرار دهد.

1-2- بيان مساله
كشور ايران با در اختيار داشتن 5/137 ميليارد بشكه ذخيره نفت، معادل 4/11 درصد ذخاير ثابت شده ي جهاني پس از عربستان مقام دوم جهاني و از لحاظ ذخاير گاز نيز با3/28 تريليون متر جزء چند كشور اول جهان است.(خاتمي،1389،ص3)
ميدان گازي پارس جنوبي كه از اكتشافات شركت ملي نفت ايران و بزرگترين منبع گازي مستقل جهان است برروي خط مرزي ايران و قطر در خليج فارس قرار دارد. ذخيره بخش مربوط به ايران حدود 7 درصد كل ذخاير گاز جهان و بالغ بر 6/38 درصد ذخاير گازي كشور را به خود اختصاص داده است.(خليفه و فرخي،1389،ص3)
اين ميدان گازي واقع در منطقه عسلويه در استان بوشهر مي باشد. اين منطقه گازي به علت تاثير آن بر اقتصاد كشور از اهميت بالايي برخوردار است اما همين اهميت و ارزش باعث تغيير در كيفيت زندگي مردم اين منطقه گرديده است.
شواهد بسياري نشان مي دهد در عسلويه به طور خاص و در بقيه مناطقي كه صنعت نفت و گاز در آنجا توسعه يافته است بطور عام به وضعيت خدمات بهداشتي، آموزش و پرورش و آموزش عالي، رونق اقتصادي خدمات شهري و بسياري از آنچه شاخص هاي رفاه در جهان امروز به حساب مي آيند بهبود يافته است.( فاضلي و طالبيان، 1389،ص1) اما به نظر می رسد که استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در منطقه عسلویه باعث بروز مشکلاتی نیز در منطقه گردیده است. شواهد نشان می دهد که معضلات زیست محیطی و به دنبال آن به مخاطره افتادن سلامت عمومی از مهمترین مشکلات منطقه به شمار می روند. ورود حجم زیادی از پساب آلوده شرکتهای فعال در منطقه به دریا می تواند اثرات نابود کننده و مخربی را برروی اکوسیستم دریایی به دنبال داشته و به دنبال آن سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیقات نشان می دهد که خروج گازهای زائد از منابع ثابت مانند فلرها و دودکش ها و… به هوای محیط، با توجه به تعدد و تجمع این منابع در منطقه باعث بروز آلودگی هوا گردیده (موسوی، 1391) که این امر می تواند خطرات زیادی را برای سلامتی افراد به دنبال داشته باشد. از دیگر مشکلات زیست محیطی بوجود آمده می توان به تولید زیاد پسماندهای صنعتی و شهری ناشی از استقرار صنایع و مناطق مسکونی و عدم مدیریت مناسب آنها اشاره نمود.
به نظر می رسد با استقرار صنعت و به دنبال آن ورود مهاجران از سایر نقاط کشور در منطقه، تغییراتی را نیز در وضعیت فرهنگی و اجتماعی منطقه بوجود آورده است.
با توجه به پژوهش هایی که توسط جامعه شناسان و محققان در این زمینه صورت گرفته، در اينجا نیز بررسي مي گردد كه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس چه تاثيري بر امكانات فرهنگي، شرايط زيست محيطي و وضعيت اجتماعي –اقتصاديمردماينمنطقهدارد؟

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
ايران كشوري در حال توسعه است كه دائماً پروژه هاي اقتصادي گوناگوني در مناطق مختلف آن اجرا مي شود. ملاحظه نكردن شرايط پايداري براي كيفيت زندگي مردم آن منطقه سبب مي شود تا زندگي سالم ساكنان مناطق اجراي اين طرح ها و همچنين توسعه پايدار با خطر مواجه شود.(طالبيان و فاضلي و دغاقله،1387،ص56)
در خصوص كيفيت زندگي محققان و دانشمندان مولفه هاي متفاوتي را مد نظر قرار داده اند. از جمله سلامت، محيط زيست، امكانات فرهنگي، وضعيت اقتصادي اجتماعي و تحصيلات و … را مي توان نام برد. هرچند صنعت و توسعه آن، رشد و شكوفايي در ابعاد مختلف زندگي بشر به ويژه در بعد اقتصادي و مادي به همراه آورده است اما از آنجا كه توسعه اقتصادي كشورها در مراحل نخست خود به ملاحظات زيست محيطي بي توجه بوده است، خسارات شديدي را به محيط زيست وارد كرده است.(قاسمي،1385،ص27)
طرح هاي توسعه صنعتي غالباً پرهزينه اند و با ساخت شان منطقه وسيعي تحت تاثير اثرات مثبت و منفي آنها قرار مي گيرند. در جريان ساخت و راه اندازي تاسيسات صنعتي منطقه وسيعي از مناطق مسكوني مردم بومي تحت تاثير امكانات تاسيس شده قرار مي گيرند.( خليفه و همکاران، 1389،ص10)
همچنين اشتغال نيروهاي بومي در صنعت به معني تزريق بخشي از درآمدهاي نفتي به جامعه ي پيرامون آن و كاستن از فقر مردم در مقابل تاثيرات سوء اجتماعي صنعت مثل بزهكاري، انحرافات اجتماعي، بي سازماني اجتماعي در مناطق صنعتي وجود دارد.( همان منبع، ص8)
با در نظر گرفتن همه آثار صنعتي شدن و استقرار صنعت در مناطق مختلف، به نظر لازم مي آيد كه با پژوهش و درنگ در اين مسائل يك منطقه صنعتي را از تمامي جنبه ها نه فقط جنبه اقتصادي ارتقاء داد و از اثرات سوء جلوگيري كرد. در اين پژوهش محقق بر آن است كه تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس را بر كيفيت زندگي مردم اين منطقه مورد بررسي قرار دهد.

1-4- اهداف تحقيق
1-4-1- هدف كلي:
بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر كيفيت زندگي مردم منطقه عسلويه

1-4-2- اهداف ويژه:
بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر وضعيت سلامت مردم منطقه عسلويه
بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر وضعيت تحصيلات مردم منطقه عسلويه
بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر وضعيت فرهنگي منطقه عسلويه
بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر وضعيت زيست محيطي منطقه عسلويه
بررسي تاثير استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بر وضعيت اقتصادي منطقه عسلويه

1-4-3- هدف کاربردی:

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، محیط زیست، محل سکونت Next Entries دانلود مقاله با موضوع کیفیت زندگی، محیط زیست، اقتصاد علم، آداب و رسوم