دانلود مقاله با موضوع کیفیت زندگی، توسعه پایدار، توسعه پاید، نظام ارزشی

دانلود پایان نامه ارشد

قوم را تا اندازه زیادی مشخص می سازد 2- عوامل تکنولوژیک: بسیاری از اختیارات تکنولوژیک دگرگونی های گسترده ای را در جوامع بشری پدید می آورد 3- عوامل ایدئولوژیک: هر جامعه ای یک ایدئولوژی بنیادین دارد که از مجموعه از باورها و ارزشها ترکیب می شود ایدئولوژی ها می تواند به حفظ وضع موجود کمک کند ولی اگر باورها و ارزشهای آن با نیازهای جامعه دیگر سازگار نباشد خود محرک دگرگونی می شود 4- عامل رهبری: دگرگونی های اجتماعی را غالباً رهبران فرهمند آغاز می کنند زیرا آنان توانایی این را دارند که پیروان فراوانی را بسوی جنبش سوق دهند 5- عامل جمعیتی: هم کاهش و افزایش حجم جمعیت، در ایجاد دگرگونی اجتماعی بسیار موثرند افزایش سریع جمعیت نوآوری هایی را در متون تولید ایجاب می کند در حالی که کاهش سریع جمعیت ممکن است دگرگونی های مهمی را در سازمان اجتماعی ایجاب کند تا جامعه بتواند در برابر دشمنانش از خود دفاع کند.(کوئن، ترجمه محسن ثلاثی،صص232-231)
اخیراً پذیرفته شده است که دگرگونی اجتماعی و اقتصادی نباید به بهای قربانی شدن فرهنگ ها بدست آید بلکه اصولا تغییرات اجتماعی و اقتصادی با ارج گذاری فرهنگ ملت ها به سرانجام می رسد رنه مائو17 دبیر کل پیشین یونسکو در سال 1963 چنین بیان می کند: توسعه زمانی تحقق می یابد که علم به فرهنگ تبدیل شود.(الماسی،1389،ص50)
همانگونه که برای شروع هر طرح اقتصادی در بعد سخت افزاری شروع به ایجاد زیرساخت های ضروری و لازم می کنیم می بایست به فرهنگ نیز به عنوان یک زیربنا و شالوده نگریسته شود تا با ایجاد بنیاد فرهنگی لازم محیط فرهنگی با کیفیت مطلوب را در آن منطقه ایجاد کنیم.

2-2-6-1- جایگاه فرهنگ در کیفیت زندگی
کیفیت زندگی یک فرایند منطقی و مفهوم استوار بر پایه فرهنگ و به عبارتی خلاصه از ارزشها، عقاید سمبلها و تجارب شکل گرفته آن فرهنگ است و راهی برای شناخت و فهم.(پور کاخکی، به نقل از براری، 1391)
همواره اعتقاد بر این است که پدیده ها و پیامدهای کطالعه با رویکرد کیفی از پویایی و دینامیسم خاصی برخوردار است و با عنایت به اهمیت فرهنگ و نظام ارزشی در تعاریف کیفیت زندگی و تمرکز رویکرد کیفی به مطالعه پدیده ها، در بستر فرهنگی خاص و توجه به نظام ارزشی فرد و افراد تناسب و ارتباط همسویی وجود دارد و از آنجا که انتظارات و اولویت های هر فرد متاثر از دریافت ها و پنداشتهای خاصی شکل گرفته و کیفیت زندگی را متاثر می کند لذا به خوبی مشخص می گردد که این نوع نگاه در رویکردهای کیفی به عنوان اصول و پیش فرض های اساسی مطالعه می باشد چرا که تعاریف و تئوری های مستخرج از مطالعات کیفی همواره مختص بستر و فرهنگ و نظام ارزشی خاصی می باشد و کاملاً می باشد.(نویدیان، 1389، ص2)
پاره ای از مشکلات کارگران شاغل در محیط های صنعتی:
اشتغال دور از خانواده
ساعات کاری بالا
تغذیه
سطح درآمد و مشکلات مربوط به دریافت حقوق
خوابگاههای کارگری
نحوه گذراندن اوقات فراغت
تماس با خانواده
عدم امنیت شغلی و تهدید پیمانکاران (صادقی فسایی، 1385، صص125-123)
شیوع مواد مخدر و اعتیاد، سرقت، ورود غیر قانونی بعضی از مهاجران به خانه های بومیان، رایج شدن مشروبات الکلی، برپا شدن خانه های فساد و مزاحمت های ناموسی برای دختران، ساخت و سازهای غیر قانونی، دعوا بر سر زمین، فرار دختران بومی با کارگران مهاجر و اشاعه فرصت های نامشروع مانند افزایش بی رویه اجاره خانه و رانت خواری و … از جمله مشکلات فرهنگی است که در محیط اجتماعی یک منطقه صنعنی ممکن است رخ دهد.(همان منبع، ص 129)
پس جهت بالا بردن رفاه فرهنگی بومیان و کارکنان یک منطقه صنعتی می بایست قبل، در حین و بعد از اجرای هر طرح صنعتی معضلات فرهنگی احتمالی را مد نظر قرار داد و به دنبال پیشگیری و درمان آنان بود. هر اندازه که زندگی در یک منطقه در سطح بالای اقتصادی و درآمدی باشد و رفاه کامل مالی را در پی داشته باشد، اگر ناامنیت اجتماعی و یا فسادهای اخلاقی وجود داشته باشد آرامش و آسایش از زندگیها سلب خواهد شد و رضایت از زندگی از بین خواهد رفت.

2-2-6-2- پیامدهای فرهنگی توسعه صنعتی
تا دو دهه پیش اصلی ترین رویکرد برای بررسی مسایل توسعه، اقتصاد توسعه بود آن هم نوعی برداشت از اقتصاد که فارغ از نقش نهاد ها و تاثیرات خاص تاریخ اجتماعی و فرهنگی به تحلیل متغیر های موثر بر توسعه اقتصادی می پرداخت حال آنکه هر طرح توسعه و هر اقدام توسعه ای در ارتباطی تعاملی با مجموعه شرایطی قرار دارد که زمینه فرهنگی محیط برای آن فراهم می آورد.(طالبیان و همکاران، 1387، صص56-55)
برخلاف گذشته فرهنگ دیگر به مثابه یک بعد فرعی و تزیینی توسعه نیست بلکه حتی به عنوان بافت جامعه در روابط کلی اش با توسعه و نیروی درونی جامعه مشخص و تعریف شده است.(خلیفه و فرخی، 1389، ص8)
یکی از مهمترین پیش شرط های تحقق توسعه پایدار در همه جوامع، شرایط فرهنگی آن جامعه است توسعه پایدار در بلند مدت نیازمند دگرگونی های نظام مند فرهنگی است که زمینه ساز دموکراسی و سرمایه اجتماعی به مفهوم پدید آمدن و افزایش حس اعتماد و همیاری میان مردمان باشد.(عریضی و مولایی،1391، ص3)
کشورهای موفق در امر توسعه تکنولوژی بویژه مراحل پیشرفته آن، بدون رویارویی و هدایت فرهنگ عمومی توان رسیدن به چنبن مرحله ای را نداشتند در واقع این کشورها یا از قبل بستری مناسب و مملو از عناصر سازگار با توسعه در فرهنگ خود داشته اند و یا با برخوردی خردمندانه و دورنگر این بستر را برای تحقق خود اتکایی و تکنولوژی آماده ساختند. (خلیلیان، 1381، ص 16)
تلاشی که برای اصلاح اقتصادگرایی صورت گرفته است تحت عنوان فرهنگ گرایی در توسعه شناخته می شود بطور خلاصه این رویکرد می کوشد تا بفهمد یک طرح توسعه در چه محیطی در حال اجرا است؟ اثرات احتمالی آن در زندگی مردم که در حوزه تاثیر پروژه قرار دارند چیست؟ نظام روابط اجتماعی، الگوهای معیشت، ساختار مالکیت، اسکان مردم تحت تاثیر پروژه چه تغییری می پذیرد، چه کسانی منافع ناشی از اجرای پروژه را کسب می کنند؟ و چه کسانی از آن ضرر می کنند؟ هویت فرهنگی و تاریخی یک منطقه و یا یک کشور چگونه تحت تاثیر یک اقدام توسعه ای قرار می گیرد؟ و سوالات مشابه دیگر. (طالبیان و همکاران، 1387، صص58-57)
در فرهنگسازی برای توسعه پایدار به معنای ارزشی جامعه و ارزشهای اسلامی باید توجه خاص شود و از آموزه های آنها به نحو احسن استفاده گردد.(زاهدی و نجفی،1384، ص74)
در دیدگاه توسعه فرهنگ گرا شروطی برای کاستن از عوارض منفی اجرای طرح های توسعه در نظر گرفته می شود که می توان آنها را شروط پایداری توسعه خواند از جمله این شروط می توان به: 1- جلب مشارکت محلی 2- پایداری انسانی 3- پایداری اجتماعی و … اشاره کرد.(طالبیان و همکاران،1387، صص58-57)
شاخص های توسعه فرهنگی می تواند موارد زیر باشد:
درصد با سوادان مرد بالای 6 سال – درصد با سوادان زن بالای 6 سال – تعداد معلمان ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان – تعداد مربیان فنی و حرفه ای – تعداد پذیرفته شدگان در کنکور – تعداد صندلی سینما – چاپخانه – تعداد کتابخانه – فیلم نمایش داده شده – نمایشگاه برپا شده – کانون پرورش فکری – تعداد مساجد – تعداد کتاب در کتابخانه ها – تعداد استادیوم – تعداد سالن ورزشی – تعداد زندانیان (نصراللهی، اکبری و حیدری، 1390، ص 79)
هر تغییری در یک اجتماع، تغییرات غیر قابل کنترل دیگری نیز در پی دارد. توسعه اقتصادی در یک منطقه می تواند موجب تغییر در سایر ابعاد زندگی مردم آن منطقه گردد. ترقی اقتصادی ناگهانی، مهاجرت و افزایش جمعیت ناگهانی و امثال این تغییرات سبب پیدایش دیدگاهها، آراء و ارزشهای گوناگون اشخاص مختلف در یک منطقه می شود که این تفاوت ها موجب به چالش افتادن فرهنگ قبلی و کنونی می گردد. در یک توسعه پایدار باید این چالشها به سمتی مدیریت شود که موجب اغناء فرهنگ گذشته و ایجاد یک ثبات فرهنگی گردد.

2-2-7- سلامت
سلامت از جمله واژه هایی است که بیشتر مردمان با آنکه اطمینان دارند معنای آن را می دانند تعریفش را دشوار می یابند واژه Health برگرفته از واژه انگلیسی Heal به معنای کامل است که نشان دهنده مقوله های تندرستی کامل فرد تمامیت و صحت و آسایش اوست. (سجادی و صدرالسادات،1383، ص245)
مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت عبارت است از: وضعیت رفاه و آسایش کامل فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی. (Marotz، به نقل از ضرابی و شیخ بیگلو، ص 112)
بهداشت و سلامت یک هدف اجتماعی و نتیجه مطلوب دامنه ای از مداخلات توسعه ای است و حصول به آن باید فعالانه و با استفاده از همه منابع و ابزار موجود پیگیری شود تجارب قبلی نشان داده است که سلامت تحت تاثیر مجموعه پیچیده ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. (اللهیاری، مولایی هشچین، علی پور و دوستار، 1390، ص 36)
امروزه پیشرفت علم و فناوری، ارتقای سطح سواد، بهبود ارتباطات، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، تغییر در شیوه زندگی، توسعه شهرنشینی، سلامت را از نظر علت بیماری و مرگ در دنیا تغییر داده است و جوامع را با پدیده گذر سلامت18 روبرو ساخته است تارخچه سیر تعریف سلامت در متون علمی حاکی از تکامل آن از تاکید بر ابعاد چشمی، روانی، اجتماعی به ابعاد معنوی و روحانی سلامت است آنچه که در سالهای اخیر شاخص اندازه گیری سلامت را از نوع کمی آن به نوع کیفی نزدیک تر نموده است تغییر دیدگاه ماده گرایی حاکم بر این تعاریف و یافتن نقص شمول کامل آن بر تمام ابعاد سلامت انسان می باشد با مراجعه ای مختصر به مبانی دین اسلام مشخص می گردد که یان دین جهان شمول با ظرافت کامل موضوع حفظ سلامت و ارتقای آن را مطرح نموده و بر ارزیابی کیفی سلامت و وجود انسان تاکید می نماید. (محمدی،1389، ص3)
سلامت مانند آموزش و پرورش از مهمترین شاخص های اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود تامین بهداشت و سلامت در میان افراد و گروههای مختلف جامعه سبب افزایش امنیت و رشد اقتصادی می شود (مهرارا و نصیب پرست،1392، ص2) و بالعکس همچنین میزان بهره مندی از امکانات آموزشی و خدمات سلامتی تا حدود زیادی به میزان بهره وری در سطح خانوار و رشد اقتصادی بستگی دارد. (رضایی قلعه و میلانی بناب، 1385، ص131)
در سند چشم انداز بیست ساله ایران، مشخصات جامعه سالم ایرانی چنین توصیف شده است: برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب. (ضرابیو شیخ بیگلو، 1390، ص110)
برای دستیابی به سلامت همگانی تیمهای چند بخشی باید تلاشهای مشترک را با رهبری و هدایت بخش بهداشت آغاز کنند تا راهکارهای لازم برای ایجاد محیط های همایتی و تقویت بهداشت و سلامت طراحی شود. (بابایی، 1382، ص228)
حضرت علی (ع) می فرمایند: دنیا خانه ایمنی و سلامتی است برای کسی که نسبت به آن اهل معرفت باشد… (خلیلیان، 1381، ص9)
سامت چه در بعد جسمی و چه روانی از مهمترین ابعاد زندگی انسان است. سرمایه گذاری در این بخش از وضایف اصلی دولت بشمار می آید اما پیشگیری از بروز مشکلات بهترین شیوه برای مبارزه با یک مشکل است. دولت می بایست با ارائه آموزش و تسهیلات لازم در راستای سلامت به مردم این بعد از ابعاد زندگی آنان را بهبود بخشد.
2-2-7-1- نقش سلامت در کیفیت زندگی
در حدود پنجاه سال قبل برای اولین بار کیفیت زندگی در رابطه با وضعیت سلامت مطالعه و گزارش شد کیفیت زندگی هر فرد و جامعه با عوامل گوناگونی مرتبط است اما کیفیت زندگی وابسته به سلامت بخشی از کیفیت زندگی را شامل می شود که تحت تاثیر سلامت انسانها قرار می گیرد. (نویدیان، 1389)
کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی است و دارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و روحی است این ویژگی با تعریفی که امروزه از سلامتی

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع محیط زیست، توسعه پاید، توسعه پایدار، زیست محیطی Next Entries دانلود مقاله با موضوع کیفیت زندگی، سلامت روان، گروههای اجتماعی، جنبه های اجتماعی