دانلود مقاله با موضوع کدگذاری باز، کدگذاری محوری، تحلیل کیفی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

می شود.
نمونه‌ها ضرورتاً از افراد تشكيل نمى‌شوند و ادبيات تخصصى و نظرى مربوط به يك حوزه نيز مى‌تواند به مثابه يادداشت‌هاى يك تحقيق ميدانى، واحد داده‌ها و تحليل تلقى شود.( ذكائى، 1381 ، ص 59 )
تصمیمات مربوط به انتخاب نمونه در تحقیق کیفی بر دو بخش متمرکز است. یکی بر افراد و موقعیت‌ها که داده‌ها از میان آن‌ها انتخاب می‌شوند و دیگری انتخاب از میان اطلاعات گردآوری شده که تفسیر بر اساس آن‌ها به عمل می‌آید. (فلیک،1387،ص 153) البته در این تحقیق هدف توصیف و ارزیابی یک فعالیت است نه نظریه پردازی، بنابراین مورد به عنوان جامعه در نظر گرفته می‌شود.تعیین مورد تا اندازه‌ای قابل مقایسه با تعیین جامعه در پژوهش کمی است. کل جمعیت آماری شامل 14 خانواده و 4 مروج و یک هماهنگ کننده شرکت کننده در طرح سبد خواندن را در بر می‌گیردکه اطلاعات دموگرافیک آن‌ها در فصل4 بیان خواهد شد. 30 نفر به طور مستقیم و بدون واسطه در این پژوهش شرکت داشتند و اطلاعات محدوده‌ی زمانی بهمن ماه 91 تا آذر ماه 92 را در برمی‌گیرد.
3-5. ابزار جمع‌آوری داده
پژوهشگران پژوهش موردی ممکن است کاررا با یک روش جمع‌آوری داده شروع کنند ولی به تدریج روش‌های دیگری به آن اضافه نمایند. به کارگیری روش‌های چندگانه در جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش موردی اعتبار یافته‌های این روش را از طریق فرایند سه‌سوسازی فزایش‌می‌دهد(گال‌ودیگران،1383،ص967) ‌در اين پژوهش سعى شد درنقطه شروع از گروهى استفاده شود كه جمع‌آورى داده‌هاى مرتبط با نظريه تسريع شود.مصاحبه انجام گرفته در اين تحقيق با توجه به تخصصى بودن موضوع (ترویج خواندن) از نوع« مصاحبه با متخصصان »محسوب مى‌شود .البته مصاحبه بدون ساختار و براساس موضوعاتی که در هرگام پژوهشگر باآن روبرو می‌شد انجام می‌گرفت.
مصاحبه‌ شوندگان بر اساس ارتباط با موضوع تحقيق، و به سبب اطلاعات، تجربه يا ديدگاهى كه درباره موضوع مورد مطالعه داشتند، انتخاب و در جريان تحقيق مشاركت داده شدند. همچنين با توجه به ماهيت پژوهش سعى شد از متخصصان در رشته‌هاى مختلفى همچون جامعه شناسى ، روانشناسی و علوم تربيتى استفاده شود.
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مشاهده توأم با مشارکت بوده و در صورت لزوم از مصاحبه نیز استفاده شده است. تمرکز بر گفتار است که به صورت روایتی در یک گروه متمرکز و یک روایت مشترک را بازگو می‌کنند.
شروع نشست های سبد خواندن در هرماه فاقد جهت و ساختار بوده تا پاسخ گویان در پاسخ آزاد باشند و بتوانند موضوعات جدید مورد نظر خود را بیان کنند. فقط مروج بعنوان مدیر جلسه سعی می کرد بحث بر روی محور متمرکز پیش رود.
منبع اصلی داده یادداشت‌های میدانی و پیاده‌سازی متن صوتی9 جلسه که هر جلسه2-3 ساعت طول می‌کشید در نظر گرفته شده‌است .پس از تبدیل فایل‌های صوتی به متن در نهایت21 ساعت و جمله‌ها به عنوان واحد تحلیل کد‌گزاری به‌دست آمد.
3-6. کد گذاری وتحلیل داده‌ها
کدگذاری (CODING) به طور معمول مفهوم‌سازی، فروکاهی، مقوله‌پردازی و ربط‌دهی را در بر می‌گیرد. (استراوس وکربین ،1390،ص33،)
در نظم دادن مفهومی، ابعاد و ویژگی‌ها باعث شده بین مواردی که درون یک طبقه قرار می‌گیرند و مواردی که بین دو طبقه قرار می‌گیرند تفاوت قائل شد. (استراوس وکربین،1390،ص4) مفاهیم و روابط از درون داده‌ها و در جریان تحلیل کیفی پدیدار می‌شود، مفاهیم استخراج شده از نوشته‌ها منبع انجام مقایسه‌ی داده ها در سطح ابعاد قرار گرفت.پس از شناسایی مقوله ها، به روش کدگذاری باز و محوری پرورش یافت.
با توجه به سه روش کدگذاری باز، یعنی: تحلیل سطر به سطر، تحلیل یک جمله و در نظر گرفتن کل مدرک، بسته به شرایط پیش رو مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیل سطر به سطر زمانی مورد استفاده قرار گرفته که پاره ای از داده‌ها نامفهوم و گیج کننده به نظر رسیده یا مقوله جدید ظهور کند. (استراوس وکربین،1390،ص 92)تحلیل جمله به عقیده‌ی انسلم و اشتراوس کمک می کند،از مفروضات در مورد گفته‌ها یا مشاهداتی که در داده گزارش شده آگاه شده و نیز امکان معناها و تفسیرهای دیگر را بیان می‌کند. (استراوس وکربین ،1390،ص 114)
کدگذاری محوری فرآیند مرتبط کردن مقوله‌ها به مقوله‌های فرعی است. غرض از کدگذاری محوری آغاز کردن فرآیند از نو کنار هم گذاشتن داده‌هایی است که در جریان کدگذاری باز آن را خرد کرده‌ایم. (استراوس وکربین،1390،ص 136)
تحلیل خرد ترکیبی از کدگذاری باز و محوری ،تحلیل سطر به سطر داده‌هاست که انجام آن برای تولید مقوله‌ها و مطرح ساختن روابط آن‌ها با یکدیگر ضروری است. منظور از داده، متن مصاحبه‌ها و یادداشت هایی است که از مشاهدات میدانی و دیگر موارد دیداری-شنیداری بدست آمده‌است. (استراوس کربین،1390،ص 80)
انجام تحلیل خرد نشان می دهد، تحلیل کیفی یک شیوه به کلی متفاوت فکرکردن راجع به داده هاست. (ص 81) نامی که برای یک مقوله بر می‌گزینیم. معمولاً نامی است که به نظرمان منطقی ترین وصف را از آنچه در جریان است، بدست می‌دهد. هنگام بررسی مفاهیم برآمده از داده‌ها یکی از میان آن‌ها برجسته می‌شود. چون اعم‌تر و انتزاعی‌تر از دیگران است. از دیگر کدهای به کار رفته کدهای جنینی است، واژه‌های گیرایی که در طول مشاهده بلافاصله نظر پژوهشگر را به خود جلب کرده است.(استراوس وکربین ،1390،ص 138)
در طبقه بندىِ مفاهيم به دست آمده از متن، مفاهيم بايد داراى نام و عنوانى باشند كه در برگيرندة ارتباط بين مفاهيم است. بدين منظور از آثار و ادبيات کودک(كدهاى برساخته) يا از اصطلاحات مصاحبه شوندگان (كدهاى درونى)و یا از کلماتی که در طول ارائه گزارش توسط اعضا(کدجنینی)به کار می‌رفت استفاده شد. در اين تحقيق از كدهاى جنینی استفاده شد اين كدها بر كدهاى برساخته ترجيح دارند چون به یافته‌های مورد مطالعه نزديك‌ترند. در این مرحله از ميان كدهاى به دست آمده از كدگذارى باز، آن‌هايى كه به نظر رسيد بيش از سايرين در مراحل بعدى به كار مى‌آيند، انتخاب شدند. در واقع اين مرحله پالايش دهنده، تفكيك كننده ،انسجام دهنده و منظم كننده مفاهيم در كدگذارى باز است .به اعتقاد رنی (1998)بعد از تولید چند مقوله‌ سطح بالا محقق نیازمند تشخیص کلیدی است ،این مفهوم کلیدی مقوله مرکزی یاهسته است.متوجه شديم كه يك مقوله بيش از همه در داده‌ها و مصاحبه‌ها خود را نمايان مى‌سازد. اين مقوله كه مقوله مركزى يا هسته‌اى تحقيق حاضر است با عنوان”خواندن”انتخاب شد. علت انتخاب اين عنوان اين است كه همه مفاهيم و مقوله‌ها به نوعى به آن اشاره می‌کردند و بسیاری ازموارد روان‌شناختی رشد،ترویج،انگیزه و مهارت را در خود جای داده‌بود.
زمان اشباع هر مقوله موقعی در نظر گرفته شده که هیچ اطلاعات تازه‌ای در جریان کدگذاری بدست نیاید. (استراوس وکربین ،1390،ص158)
تبدیل متن به جمله به علت تحلیل دقیق تر انجام گرفت.تحلیل کدها تفسیری و در اندک موردی تحلیل فکری است.در تحلیل به زمینه ها توجه شده است یعنی مولفه‌های پیدا و پنهانی که پدیده مورد مطالعه را در برگرفته است.مولفه‌های محیطی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که بر پدیده مورد مطالعه تاثیر می‌گذارند.(منصوریان،1391)

فصل چهارم :

یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه
در سه فصل گذشته با چارچوب نظری، هدف پژوهش و روش انجام آن آشنا شدیم.
این فصل به توصیف یافته‌های این مطالعه می‌پردازد و در نظر دارد، رخدادهای ده ماه حضور سبد خواندن در خانواده‌ها را مورد بررسی قرار داده که به طور ضمنی نقاط ضعف و قوت این طرح نیز ارزیابی خواهد شد. می‌دانیم که ساختارها در شرایط زمینه‌ای خاص رخ می‌دهند و معمولاً زمینه‌ها با فرآیند ترکیب می‌شود و بر یکدیگر تأثیرگذار می‌باشند. یعنی اگر تنها به مطالعه‌ی ساختار بپردازیم، در می‌یابیم که پدیده چرا، اما نه چگونه روی می‌دهد؛ اگر تنها به مطالعه فرایند بپردازیم، در می‌یابیم افراد چگونه، اما نه چرا، تعامل می‌کنند. سوالات پژوهش دلالت بر این می‌کندکه:این طرح چرا و چگونه برعلاقه‌مندی افراد مرتبط تاثیر داشته است؟پس لازم است هر دو وجه را مورد بررسی قرا دهیم. به عبارت دیگر هر عمل در مجموعه شرایط موقعیتی رخ می‌دهد، میزان علاقه‌مندی با توجه به بستر و فضای بوجود آمده سنجیده می‌شود. بنابراین یافته‌های این پژوهش درد و بخش عوامل زمینه‌ای و مقوله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. عوامل زمینه‌ای صحبت‌های مروجان و تعاملاتی است که بین افراد در طی برگزاری جلسات بوجود آمد و مقوله‌ها از گزارش‌های هر یک از اعضاء که در هر جلسه ارائه می‌شد استخراج شده است.
هر جلسه به دو بخش تقسیم شده. بخش اول صحبت های مروجان و بخش دوم نظرات و گزارشات اعضاء که در آخر هر جلسه سبدهای خواندن با توجه به برنامه از پیش تعیین شده تعویض می‌شد.
در ابتدا به بررسی جامعه‌ی مورد مطالعه می‌پردازیم. همان‌طور که در جدول 1-4 آمده است، تعداد 30 نفر در سطح اولیه در این طرح شرکت داشته که اطلاعات آن‌ها به تفکیک آمده‌است. 14 نفر از این افراد به زیر شاخه‌های دیگری تقسیم می‌شوند و رابط تحویل کتاب به افراد دیگری می‌باشند.این افراد تعداد ثابتی نداشته وبسته به شرایط هر عضومتفاوت می‌باشد.
لازم به توضیح است: نحو ه آشنایی افراد با این طرح به صورت های متفاوتی است از جمله:
شرکت در کلاسهای شاهنامه خوانی خانه کتابدار؛
عضویت در کتابخانه خانواده خانه کتابدار؛
عضویت در سرای محله که در بازدید طرح سبد سال گذشته شرکت داشته‌اند؛
آشنایی با سبد مدارس خانه کتابدار که سال پیش به مدرسه فرزندشان آورده شده‌بود؛
معلم مدرسه یا از طریق همسایه یا دوستان.
جدول 4-1.مشخصات اطلاعات دموگرافیک اعضای(خانم‌ها)طرح سبد خواندن

رديف
سن
مجرد/ متأهل
تعداد فرزند
تحصيلات
1
51
متأهل
2
ديپلم
2
43
متأهل
2
كارشناسي
3
49
متأهل
3
ديپلم
4
39
متأهل
2
ديپلم
5
41
متأهل
2
كارشناس‌ارشد
6
37
متأهل
3
سيكل
7
35
متأهل
1
كارداني
8
51
متأهل
2
ديپلم
9
57
متأهل
2
ديپلم
10
58
متأهل
2
ديپلم
11
39
متأهل
2
كارشناسي
12
26
مجرد

كارشناسي
13
42
مجرد

كارشناسي
14
31
متأهل
1
كارشناسي

4-2. طرح سبدخواندن با خانواده
هدف طرح خواندن باخانواده علاقه مند‌کردن خانواده‌ها به مطالعه با هم وسهولت دسترسی به کتاب‌های مناسب است.هرماه کتابخانه‌ای کوچک(16نسخه)به خانه‌ها آورده می‌شودتادسترسی خانواده‌ها به کتاب‌های مناسب آسانتر شود.مجموعه این طرح شامل کتاب،نشریه وفیلم برای گروههای سنی مختلف وبا موضوعات متنوع ازجمله:دینی،علمی،داستانی،روانشناسی،تاریخی وشعر است.
-کارشناسان خانه کتابدار وترویج خواندن،این مجموعه را برای اعضای خانواده انتخاب می‌کنند و در زمان مقرر به نماینده خانواده‌ها تحویل می‌دهند.
– هر خانواده عضوطرح یک حلقه نامیده می شودکه ازمیان خود یکنفر را به عنوان نماینده انتخاب می‌کند.
– هماهنگ‌کننده در هر یک ماه مجموعه را دریافت و در میان اعضای حلقه توزیع می‌کند.
– اعضای حلقه براساس برنامه‌ی ماهانه‌ی توافق شده با خانه‌ی‌کتابدار،کتاب‌های و خود را در موعد مقرر با مجموعه دیگری تعویض می‌کنند. هماهنگ کنندگان با حضور در جلسه ماهانه در خانه کتابدار علاوه برتعویض سبد کتاب به بحث و گفت و گودرباره‌ی کتاب‌ها می‌پردازند.
– نماینده‌ی هر حلقه اطلاعات و گزارشات خود در مورد هر سبد را ارائه می‌دهد.
جلسات برای بحث، تبادل نظر و جابجایی سبدها در شنبه آخر هر ماه به مدت 3-2 ساعت در خانه کتابدار کودک و نوجوان برگزار می‌شد. فردی که امکان حضور در جسه‌ای را نداشت قبل از جلسه سبد را به هماهنگ کننده طرح تحویل داده تا برنامه زمان‌بندی به هم ریختگی پیدا نکند.
4-3. جلسات خواندن
4-3-1. نشست اول 28/11/91:
جلسه با شعر گنج بی رنج از کتاب بچه های جهان سروده ی محمود کیانوش آغاز شد. مروجان به معرفی خود و برنامه پرداختند و برخی دستاوردهای سال‌های گذشته سبد را بیان نمودند. معتقد بودند، این طرح خانواده‌ها را به کتابخوانی

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع کتابداران، مطالعات زنان، ادبیات کودکان، کتابخوانی Next Entries دانلود مقاله با موضوع کتابخوانی، ادبیات کودکان، ادبیات شفاهی، کودک و نوجوان