دانلود مقاله با موضوع چرخه عمر، زنجیره تأمین، واحدهای تجاری، ساختار و محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

مدل اطلاعاتی عمومی پیشنهادی بر تعریف TRU و عناصر اطلاعات مبتنی است که، در مفهوم مدلسازی اطلاعات محور محصول مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛
3. پیشرفت‌های تکنولوژی‌های کنونی از جمله تکنولوژی XML، استفاده از بسترهای نرمافزاری رایج و تبادل اطلاعات، قابلیت ردیابی الکترونیکی کل زنجیره را ممکن می‌سازد [27].
3-3-8-1- مدلسازی اطلاعات محصول محور
هدف پیشنهاد راهحلی برای تعریف مدل اطلاعات محصول محور مورد نیاز برای تضمین قابلیت ردیابی TRU در طول چرخه عمرش می‌باشد. نهاد TRU نشاندهنده گروهی از اطلاعات است که می‌تواند تمام عمر محصول را خلاصه نماید، می‌تواند محصول را در طول مراحل چرخه عمرش دنبال کند، برای مثال، در طول تولید، یا استفاده. کلاس TRU_Entity حاوی اطلاعات کلی محصول است، از جمله، شناسایی، اطلاعات کلاس و یا بچ محصول، توصیف محصول، ویژگی‌ها و نتایج بدستآمده از تست‌های انجامشده بر روی محصول می‌باشد. اصول مدل از استانداردهای اصلی IT سازمان استخراج شده است [78]. از نقطهنظر قابلیت ردیابی، توسعه یک مدل اطلاعات محور محصول به غلبه بر مشکلات تبادل اطلاعات عمودی و افقی بین سیستم‌های اطلاعاتی مختلف کمک خواهد کرد. مدلسازی اطلاعات TRU چگونگی ساختار اطلاعاتی قابلیت ردیابی را شرح می‌دهد.
3-3-8-2- پیادهسازی مدل پیشنهادی
رویکرد سطح سیستم بهمنظور توسعه مدل‌ها برای پیادهسازی سیستم قابلیت ردیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. الزامات کاربری سیستم قابلیت ردیابی بوسیله تکنیک نمودار استفاده موردی UML تعریف شده است [25]. دیاگرام موردی UML، می‌تواند بهعنوان یک متا مدل برای یک سازمان توصیف شود که عمدتاً بر تعریف اطلاعات، درگیر در تضمین قابلیت ردیابی محصول، تمرکز دارد، و بهعنوان TRU_Entity تعریف می‌شود.
کلاس TRU_Entity از کلاس‌های فرعی بسیاری تشکیل شده است که به دستیابی اطلاعات در مورد محصول در چرخه عمرش نیاز دارد. کلاس‌های فرعی TRU_Entity عبارتند از:
➢ TRU_ Type، نوع TRU را در در مرحله کنونی تعریف می‌کند مانند TRU_Batch و TRU_TradeUnit.
➢ کلاس TRU_Properties، ویژگی‌ها محصول را توصیف می‌کند، مانند شرح محصول، وزن، ابعاد، درجه کیفیت، و غیره؛
➢ کلاس TRU_Quality_Specifications نشان‌دهنده هر تست ایمنی و کیفی است که بر روی محصول انجام شده است.
➢ کلاس TRU_Location، با استفاده از پارامترهای مکان و زمان TRU را شناسایی می‌کند؛
➢ TRU_ Stage برای شناسایی مراحل گذرانده TRU در طول چرخه عمر محصول بکار می‌رود. در این مورد، فرایند داخلی ساخت شناسایی می‌شود. (این کلاس شامل کلاس‌های فرعی TRU_Received، TRU_ Process، TRU_ Finished، و TRU_ Shipped می‌باشد)؛
➢ TRU_ResponsibleActor همیشه نشان‌دهنده شخصی است که مسئول مدیریت و اشتراکگذاری اطلاعات قابلیت ردیابی می‌باشد.
➢ کلاس TRU_Transformation، مراحل و رابط بین هر TRU را تعریف می‌کند. این کلاس، مهم‌ترین کلاس به لحاظ برقراری ارتباط بین هر مرحله در چرخه عمر محصولات می‌باشد. مدل چهار کلاس فرعی تحول مختلف را پوشش می‌دهد: ادغام، تفکیک، ترکیب، تعویض.

مدل ارائه شده برای استفاده محصولات مختلف به اندازه کافی کلی است. در صورتیکه به یک مدل اطلاعات خاصتر نیاز باشد، مدل می‌تواند برای تناسب با زمینه‌های مختلف اصلاح شود و تغییر یابد. برای این رویداد، به یک فایل اضافی XML نیاز است تا ساخته شود که عناصر اضافی اطلاعات و ساختار آنها را تشریح کند، بهطوریکه فایل‌های معتبر تبادل اطلاعاتXML، بتواند ایجاد شود. این امر مراحل مختلفی از فازهای چرخه عمر را پوشش می‌دهد که بوسیله نگاشت قابلیت ردیابی، به اطلاعات محصول اجازه تبادل اطلاعات اطلاعات افقی و عمودی می‌دهد. کلاس تحول بهطور خاص شامل رسیدگی و پیگیری مراحل بیشتر و قبلی اطلاعات TRU است. مدل اطلاعات مرجع برای پیادهسازی سیستم قابلیت ردیابی محصول محور استفاده شود، تا سیستم‌های اطلاعات عمودی و افقی را در بین سازمان‌ها و یا در داخل سازمان‌ها مبادله و یکپارچه نماید. در راستای این هدف، و برای توصیف ساختار و فرمت اطلاعات و ایجاد تبادل اطلاعات اطلاعات قابلیت ردیابی بین سیستم‌های اطلاعاتی مختلف، مدل به طرح XML ترجمه شده است.XML یک زبان قابلیت ردیابی جهانی می‌باشد، XML (زبان نشانهگذاری توسعهپذیر) در حال تبدیلشدن به یک ابزار بسیار مهم در تبادل طیف گسترده‌ای از داده‌ها بر روی شبکه با کانال‌های بازرگانی می‌باشد. XML یک فرمت رایج برای نمایش داده و تبادل آن در فعالسازی اینترنتی تجارت الکترونیک B2B فراهم می‌نماید. بخش بعدی بر توانایی تسهیل در به اشتراکگذاری داده ساختار یافته در سراسر سیستم‌های مختلف اطلاعاتی تمرکز کرده است. در سال‌های اخیر، گروه‌های صنعتی بسیاری با توجه به نیازهایشان از XML بهره برده‌اند، ایجاد برنامه‌های افزودنی خاص یک صنعت، از جمله واژگان XML و فرمت‌ها یک سیستم عامل مشترک برای تبادل داده ایجاد نموده است [27].
طرح XML
طرح XML از لحاظ قابلیت‌های گسترده برای نشاندادن ساختار و تایپ محدودیت‌ها برای جاسازی داده در اسناد XML، محبوب می‌باشد. طبق گفته کیرتیسیس156 و همکاران (2007) اجازه می‌دهد سطح بالاتر بیانی از توصیف DTD (تعریف نوع سند) داشته باشیم. یک طرح، خصوصیات XML است که ساختار داده و انواع مجاز عناصر یک سند XML و روابط بین این عناصر را مشخص می‌کند. طرح XML نه تنها عناصر و انواع داده را مشخص می‌کند، بلکه سفارش آنها و ویژگی‌هایشان را باید آشکار سازد. طرح XML اجازه می‌دهد اطلاعات شکستهشده و در مؤلفه‌های کوچتری نشان داده شود. بنابراین، استفاده آنها در زنجیره تأمین قابلیت ردیابی احساس می‌شود چرا که تمامی شرکتکنندگان در زنجیره می‌توانند مفاهیم و واژهنامه‌های مشترکی را نگهداری کنند که می‌تواند یکبار نوشته شود و مجدداً در سراسر دامنه مورد استفاده قرار گیرد.
همانطور که قبلاً ذکر شد، طرح‌های XML در حال توسعه برای تبادل داده در بین شرکای زنجیره ارزش است. برای مثال، EDI (تبادل الکترونیکی داده) و SOAP (پروتکل‌های دسترسی آسان به اشیاء) بهعنوان یک استاندارد تبادل اطلاعات توسعه یافته‌اند.
استانداردهای XML TraceCore
TraceCore XML بهعنوان بخشی از چارچوب TraceFood توسعه یافته است. TraceFood پروژه حمایت مالی کمیسیون اروپا است که تحت چارچوب برنامه‌های پنجم و ششم توسعه یافته است. TraceCore یک زبان استاندارد تبادل اطلاعات الکترونیکی قابلیت ردیابی با استفاده از نام‌ها و مراجع از پیش تعریف شده برای شرکتکنندگان زنجیره تأمین صنایع غذایی XML (زبان نشانهگذاری توسعهپذیر) می‌باشد. این زبان، شامل پارامترها، ارزش‌ها و اندازه‌گیری‌های استانداردی از جمله شناسایی اعداد، منشاء، روش‌ها و تاریخ فراوری، حملونقل و دریافت، اتصال و اشتقاق واحدها و… است. [96].
اصول اصلی TraceCore XML بهشرح زیر ارائه شدهاست؛
➢ برای شناسایی منحصربهفرد واحدهای تجاری (TRU، واحد منبع قابل ردیابی) بوسیله ایجاد طرح‌های استاندارد، که از طرح‌های شمارهگذاری اعداد استفاده می‌کند (GTIN، SSCC و…).
➢ برای مرتبط‌سازی تمامی اطلاعات کلیدی قابلیت ردیابی به شناسه‌های منحصربهفرد که تنها TRU و اجزای آن را تعریف می‌کند.
➢ برای شناسایی هر مرحله که TRU از آن می‌گذرد که شامل تحولات از مبداء تا مقصد نهایی محصول است.

TraceCore XML تضمین می‌کند که اطلاعات مربوطه را می‌توان در یک روش استاندارد در زنجیره تأمین محصولات غذایی جمع‌آوری نمود و به اشتراک گذارد. در آینده نزدیک اطلاعات در مورد مواد غذایی که می‌خرید نهتنها بر روی بسته‌بندی آن در درسترس می‌باشد، بلکه در پایانه‌هایی در فروشگاه و از طریق اینترنت نیز قابل دسترسی است. طرح XML، که رسمی‌سازی محدویت‌های بیانشدهاست، بهعنوان قوانین و یا یک مدل از ساختار اعمال شده به یک سند XML می‌باشد تا مدل اطلاعات UML محصول محور را به سند طرح XML تبدیل کند. بر این اساس، ساختار اطلاعاتی پویا و خاص می‌تواند تعریف شود، و فایل XML، که اطلاعات را حمل می‌نماید، می‌تواند معتبر باشد. برای XML، توصیف و حمل اطلاعات با اشیاء (محصول)، TRU_Entity (محصول نیاز به ردیابی دارد) به شناسایی منحصربهفرد نیاز دارد. شناسایی منحصربهفرد هر TRU_Entity، مسئولان بازیگر را قادر به بازیابی اطلاعات قابلیت مرتبط با ردیابی از پایگاه‌های مختلف و از راه دور می نماید.
طرح XML زیر با استفاده از ویرایشگر طرح XML، AltovaSpy ایجاد شده است. عناصر مدل شامل کلاس‌هایی است که در مدل XML بالا شرح داده شده‌اند. طرح XML به کاربران اجازه ایجاد مدل‌هایی را می‌دهد که مشابه به اصول مدلسازی شئگرا هستند. طرحی که در زیر نشان داده شده می‌تواند برای تبادل اطلاعات بین پروتکل‌های برنامه کاربردی مختلف در داخل هر سازمان و یا در بین سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این امر تعریف ساختار و محتوای اطلاعات قابلیت ردیابی که به حمل توسط یک محصول فیزیکی نیاز دارند، را امکانپذیر می‌سازد، در حالیکه بازیابی قابلیت ردیابی مرتبط با اطلاعات محور محصول در پایگاه اطلاعات قابلیت ردیابی ممکن ساخته است. این طرح مشاهده و دسترسی به اطلاعات قابلیت ردیابی موقعیت یک واحد را ممکن می‌سازد
کلاس TRU_Entity مدل یک متا کلاس برای مدل UML است، که در اینجا به عنوان یک عنصر بنیانی TRU نشان داده شده است
قطعات طرح XML؛
عنصر اصلی: TRU(واحد منبع قابل ردیابی)
ویژگی‌های TRU: هر زمان که یک TRU جدید ایجاد شود، منتقل شود یا تبدیل شود، به شناسه منحصربهفرد (ID) و تمبر حسگر رنگی نیاز است تا به پیامی که لازم است بین دو طرف مسئول مبادله شد، متصل گردد.
➢ عناصر TRU Child: TRU_Definition، TRU_Types، TRU_Transformations؛
➢ TRU_Definition: ماهیت TRU را تعریف می‌کند.
➢ TRU_Types: نوع TRU را تعریف می‌کند که TRU_Batch و TRU_TradeUnit است، TRU_Type نیز شامل عناصر فرزند بهشرح زیر است:

شکل 11: اعلام TRU_Types در طرح XML [27]

شکل 12: اعلام TRU_ Batch در طرح XML [27]

➢ TRU_Batch بوسیله چهار ویژگی مشخص می‌شود که عباتند از: شناسه، تاریخ، کمیت و واحد. توضیحات بهعنوان عنصر فرزند برای تعریف فعالیت بچ اضافه می‌شوند. این چهار ویژگی به ما اجازه می‌دهد هر زمان که یک بچ تولید جدید ایجاد می‌شود، اطلاعات را با محصول فیزیکی حمل نماییم. بنابراین، استفاده از این چهار ویژگی لازم است.
➢ TRU_TradeUnitType دارای سه عنصر فرزند است که به این معنی است که TradeUnit می‌تواند در سه شکل مختلف باشد؛ این شکل‌ها شامل: TRU_ReceivedFrom و TRU_Finished و TRU_SentTo است.

شکل 13: نوع بیانیه واحد‌های تجاری در طرح XML [27]
شناسایی طرح‌ها برای TradeUnitTypes نیز تحت هر TradeUnitType در طرح اعلام می‌گردد، که شامل سه عنصر فرزند است، TRU_TradeUnitIDType، CompanyName و عناصر حسگر ناحیه رنگی. مهمترین بخش این بیانیه این است که اجازه می‌دهد یک واحد تجاری شناسه‌های جهانی GS1 را مانند GLN، GTIN و SSCC، حمل نماید.

شکل 14: طرح‌های شناسایی منحصربهفرد و جهانی برای واحد‌های تجاری [27]

نهاد TradeUnitIDType برای دو نوع دیگر واحدهای تجاری نیز قابل اجراست. ویرایشگر طرح Altova XMLSpy به ما برای پیش تعریف یک نوع مورد استفاده در عناصر مشترک دیگر مانند انواع واحد‌های تجاری TRU_Finished و TRU_SentTo اجازه می‌دهد. یکی دیگر از عناصر TRU بهعنوان TRU_Transformation تعریف می‌شود. این همان کلاسی است که در مدل UML بهعنوان TRU_Transformation توصیف شده است.

شکل 15: تعریف تحول TRU [27]

TRU_Transformation دارای چهار نوع عنصر فرزند است: ادغام، ترکیب، تفکیک و تبدیل. تحول مهم ترین کلاس در مدل UML و همچنین در طرح XML ، برای اجرای قابلیت ردیابی کل زنجیره می‌باشد. در عمر یک TRU، TRUاز چندین تحول گذر می‌کند. هنگامی که TRU ایجاد می‌شود، می‌تواند به دیگر TRU‌ها متصل شود، یا با دیگر TRUها مختلط گردد. این کلاس، برای ثبت بهر‌ها/ بچ‌های

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع بازیابی اطلاعات، پردازش اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، اتحادیه اروپا Next Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، سفارشی سازی، مزیت رقابتی، واحدهای تجاری