دانلود مقاله با موضوع پوشش گیاهی، فرسایش خاک، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

نفر جمعیت شهری آن شهرستان

٥٦

شاخص٧-

١٠٠ * تعداد خانه بهداشت در هر شهرستان

١٠٠٠٠ نفر جمعیت روستایی آن شهرستان

تعداد واحد های پستی به ازای ١٠٠٠٠ نفر از جمعیت کل هر شهرستان

شاخص٨- شاخص دسترسی: تراکم راه را در هر شهرستان نشان می دهد که هرچه بیشتر باشد نشان دهنده امکانات دسترسی بیشتر به مناطق تفرجی می باشد.

١٠٠* طول جاده های آسفالته در هر شهرستان :الف مساحت هر شهرستان

١٠٠* طول جاده های شوسه در هر شهرستان :ب مساحت هر شهرستان

٣-٣-٣-٣- درآمد: درآمد به عنوان مهمترین پارامتری که نقش اساسـی در تعیـین میـزان اوقـات فراغت افراد و در نتیجه میزان وقت و فرصـتی کـه افـراد بـرای تفـرج خـود در نظـر مـی گیرنـد, محسوب می شود. هرچقدر میزان درآمد افراد کمتر باشد ناگزیر سهمی از روز یـا هفتـه کـه بـرای اوقات فراغت و تفرج خود در نظر می گیرند کمتر خواهد بود. در نتیجه هر چقدر درآمـد متوسـط یک شهرستان کمتر باشد از اولویت کمتری برای تفرج برخوردار است.

٣-٣-٣-٤- تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت: این فاکتور به عنوان عاملی که به طور غیـر مـستقیم بـا میزان درآمد و در نتیجه مدت زمان کار و فعالیت آنها در ارتباط است, در تعیین اوقـات فراغـت و بخشی از زمان که افراد ممکن است به تفرج اختصاص دهند تأثیر می گذارد. به این نحـو کـه هـر واحدی که تراکم فیزیولوﮊیک بیشتری داشته باشد نشان دهنده سهم کمتر هر نفر از تولید محصول و در نتیجه درآمد کمتر, اوقات فراغت کمتر و اختصاص دادن وقت کمتر برای تفرج مـی باشـد و در نتیجه از اولویت کمتری برای تفرج برخوردار است.

٣-٤- بررسی میزان تقاضای تفرجگاهی و عرضه امکانات موجود در تفرجگاه ها:

٥٧

به منظور شناخت و مدیریت بازدیدکنندگان, بررسی وضعیت نیاز های تفرجی آنـان و همچنـین بررسی امکانات گردشگری موجود در مناطق تفرجگاهی مطالعه پرسشنامه ای صورت گرفت.

پرسشنامه یکی از متداول تـرین روش هـای جمـع آوری اطلاعـات بـه شـمار مـی رود. اعتبـار اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه منوط به دقت تدوین آن در راستای اهداف مشخص و روشن می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از سؤالات است که برای سنجش نگرش ها, باور ها و اعتقـادات افراد به کار می رود و باید برای یک هدف مشخص و تعریف شده تنظیم شود. محتوای پرسشنامه باید به صورت قیفی١ باشد یعنی از جزﺀ به کل یا بالعکس تنظیم شود, به عبارت دیگر از سؤالات باز به سؤالات محدود تر ختم شود. سؤالات باید بسیار ساده و بدون ابهـام باشـند. سـؤالاتی کـه حساسیت زا هستند و یا احتمال پنهان کاری وجود دارد باید غیـر مـستقیم و یـا در زیـر پوشـش برخی سؤالات دیگر مطرح شوند. در برخی مواقع لازم است که به پاسـخگویان توضـیح هـم داده شود. برای اطمینان خاطر از کفایت تعداد پرسشنامه یا آگاهی از اهـداف پرسـشنامه (بـه ویـژه در جوامعی که سطح اعتماد پایین است) روش مصاحبه به عنوان بخـش مکمـل ضـرورت مـی یابـد (مجنونیان و میگونی,١٣٨٢).

بدین منظور با توجه به موارد فوق, پرسشنامه ضمیمه تنظیم شد و در مناطق تفرجگاهی واقـع در محدوده مورد نظر شامل مجتمع های تفریحی گلسرخ چابکسر, ساحل رودسـر, سـاحل چمخالـه, استخر لاهیجان و ساحل کیاشهر تکمیل شد. به منظور دستیابی به پاسخ های دقیق ایـن پرسـشنامه ها از طریق مصاحبه کامل شدند.

funnel ١

٥٨

فصل چهارم

نتایج

٥٩

٤-١- تجزیه و تحلیل و جمع بندی منابع اکولوﮊیک و اقتصادی- اجتماعی:

طبق فرایند تشریح شده در روش تحقیق, بعد از شناسایی منابع و جمع آوری اطلاعات, داده هـا باید مورد تجزیه و تحلیل و جمع بندی قرار گیرند. بدین منظور در ایـن مرحلـه تجزیـه و تحلیـل داده ها یا پردازش داده های نقشه ای و جدولی انجام گرفت. ابتدا لایه ها پیش پرداخت و سـپس پرداخت یا پردازش شدند. در این تحقیق پیش پرداخت داده های اکولوﮊیکی شامل تهیه لایه های اطلاعاتی مختلف مانند شیب, ارتفاع از سطح دریا و جهت جغرافیایی بود که لایه های مورد نظـر با استفاده از مدل رقومی ارتفاع یا دِم در نرم افزار Arc view استخراج شدند. در مرحله پرداخـت یا پردازش نیز تمامی لایه های اطلاعاتی کدبندی شدند. حاصل این مراحل دستیابی به لایـه هـای متعدد شامل نقشه های موضوعی بود که پس از مرزبندی و کدبندی ذخیره سازی شده و اطلاعات آنها (داده های مکانی و جدول توضیحی) در پایگاه داده در بانـک جـدول و بانـک نقـشه ذخیـره سازی شدند.

٤-١-١- منابع اکولوﮊیک: ٤-١-١-١- شکل زمین:

در این پژوهش پس از وارد کردن خطوط تراز و نقاط ارتفاعی از روی نقشه های توپـوگرافی بـا مقیاس٥٠٠٠٠:١ مدل رقومی ارتفاع در نرم افزار Arc view تهیه گردید.

ارتفاع:

نقشه طبقات ارتفاعی محدوده مطالعاتی از روی دِم منطقه ساخته شد و با توجه به حدود تغییـرات ارتفاع منطقه به صورت زیر طبقه بندی گردید (نقشه شماره ١).

جدول شماره ٤-١: طبقات ارتفاع از سطح دریا

طبقات ارتفاع از سطح دریا(متر)

١ کمتر از صفر

٢ ١٠٠ – ٠

٣
بیشتر از ١٠٠

٦٠

٤-١-١-٢- شیب:

نقشه شیب منطقه از روی دِم منطقه در نرم افزار Arc view وبا طبقه بندی زیر تولید گردید (نقشه شماره ٢ ).

جدول شماره ٤-٢: طبقات درصد شیب

طبقات درصد شیب

١ ٢ – ٠

٢ ٥ – ٢

٣ ١٥ – ٥

٤ ٢٥ – ١٥

٥ ٥٠ – ٢٥

٦ ٦٥ – ٥٠

٧ ٦٥

٤-١-١-٣- جهت:

نقشه جهت جغرافیایی منطقه نیز از روی دِم و در ٥ طبقه ساخته شد (نقشه شماره ٣). جدول شماره ٤-٣: طبقات جهت جغرافیایی طبقات جهت جغرافیایی

١ شمال

٢ شرق

٣ جنوب

٤ غرب

٥ دشت (بدون جهت)

سپس سه لایه تولید شده با نقشه مرز محدوده روی هم گذاری شده و مرزبندی شدند. نقشه شکل زمین از روی هم گذاری لایه های مذکور در Arc view تولید گردید (نقشه شماره ٤).

٦١

٤-١-١-٤- نقشه خاک شناسی:

نقشه های مربوط به بافت خاک (نقشه شماره ٥ ), عمق خاک (نقشه شماره ٦ ), زهکشی خـاک (نقشه شماره ٧ ) در مرحله پردازش تولید گردیدند که کلاسه بندی آنها به شرح زیر است:

جدول شماره ٤-٤: طبقات بافت خاک

طبقه
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
بافت خاک
شنی
شنی لومی
لومی شنی
لوم
لومی سیلتی
لومی رسی
لومی رسی سیلتی
رسی

جدول شماره ٤-٥: طبقات عمق خاک

طبقه
١
٢
٣
عمق خاک
بسیار عمیق
عمیق
کم عمق تا نیمه عمیق

جدول شماره ٤-٦: طبقات زهکشی خاک

طبقه
١
٢

٣
٤
٥
زهکشی خاک
کامل
خوب-متوسط
متوسط-ناقص
ناقص-فقیر
فقیر

جدول شماره ٤-٧: طبقات فرسایش خاک

طبقه
١
٢
٣
٤
فرسایش خاک
بدون فرسایش
خطر فرسایش
همراه با فرسایش
فرسایش خندقی

علاوه بر این نقشه های بافت خاک (نقشه شماره ٨ ), زهکـشی خـاک (نقـشه شـماره ٩) و عمـق خاک (نقشه شماره١٠) محـدوده واقـع در شهرسـتان رودسـر و بخـشی از لنگـرود از روی نقـشه

٦٢

خاکشناسی ٢٠٠٠٠:١ این مناطق جهت مطالعه دقیق تر این مناطق در نرم افزار Arc view تولیـد و در مرحله پردازش طبقه بندی های ذکر شده در فوق بر روی آنها اعمال گردید.

٤-١-١-٥- نقشه سنگ شناسی:

نقشه سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه بر حسب هدف مورد نظر به طریق زیر کلاسه بندی شـد (جدول شماره ٤-٨ , نقشه شماره ١١).

جدول شماره ٤-٨: طبقات سنگ

طبقه جنس سنگ

١ نهشته های آبرفتی و دشت سیلابی و دلتایی

٢ نهشته های دریایی, نهشته های ساحلی و ماسه بادی, نهشته های دلتایی و کولابی و آواری ارگانیکی

٣ نهشته های ساحلی کهن

٤ نهشته های کوهپایه ای و آبرقتی

٥ سنگ های آتشفشانی بازی

٦ ماسه سنگ و شیل, بخشی آهکی ٧ سنگ آهک لایه ای, بخش چرتی
٨ ماسه سنگ و زغال (سازند شمشک)

٩ سنگ های پرمین تفکیک نشده

١٠
سنگهای تخریبی اسپلیتی و فیلیتی متداخل با سنگهای آهکی همراه با مقداری تدافیل هـای کـوارتزیتی و

کنگلومرایی

١١ گرانیت, گرانودیوریت, ریولیت و فلسیت

١٢
آب
١٣
شهر

٤-١-١-٦- پوشش گیاهی:

در طبقه بندی پوشش گیاهی, طبق اظهارات شفاهی آقای دکتـر مخـدوم (مخـدوم,١٣٨٣), تیـپ های گیاهی جنگل های متراکم در محدوده مطالعاتی لرک- توسکا, در جنگـل ذخیـره گـاه صـفرا

٦٣

٤-١-١-٨- زیستگاه های حیات وحش عمده:
به منظور تهیه نقشه زیستگاه های جانوران عمده و مهم در محدوده مطالعاتی (نقـشه شـماره١٤), گونه های زیر مورد توجه قرار گرفتند:
– شنگ: محدوده پراکنش این گونه با توجه به زیستگاه آن که عمدتاﹰ اطراف رودخانه ها می باشد, طبق اظهارات شفاهی آقای دکتر کیابی (حسن زاده کیابی,١٣٨٣), به صورت بافری به عـرض ٥٠٠ متر از دو سوی رودخانه های و آبراهه ها در Arc view تولید گردید.
٦٤

بسته سفید پلت و در جنگل های نیمه متراکم, بلوط- شمشاد در نظر گرفته شد. بنـابراین طبقـات نقشه پوشش گیاهی منطقه به صورت زیر کلاسه بندی شد (جدول شماره ٤-٩, نقشه شماره ١٢):

جدول شماره ٤-٩: طبقات نقشه پوشش گیاهی:

طبقه
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
تیـــپ
لــرک-
سفیدپلت
بلــوط-
مخلـــوط
مجتمع های
نیزار
کشتزار
اراضـــی
کفــــه
فاقـــد
گیاهی
توسکا

شمشاد
بــــاغ و
درختـــی و

مسکونی
هـــای
پوشش

جنگل
باغات

ماســـه

ای

٤-١-١-٧- نقشه ارزش حفاظتی گونه های گیاهی:

نقشه مربوط به ارزش حفاظتی گونه های گیاهی موجود در محدوده مطالعاتی نیز به صـورت زیـر کلاسه بندی شد (جدول شماره ٤-١٠, نقشه شماره ١٣).

جدول شماره ٤-١٠: طبقات ارزش حفاظتی گونه های گیاهی طبقه ارزش حفاظتی گونه های گیاهی

١ شمشاد

٢ سفیدپلت

٣ سایر گونه ها

– قرقاول: محدوده پراکنش این گونه نیز با توجه به زیستگاه آن که عمدتاﹰ در مناطق مجاور جنگـل ها و باغات و اراضی کشاورزی می باشد, طبق اظهارات شـفاهی آقـای دکتـر کیـابی (حـسن زاده کیابی,١٣٨٣), به صورت بافری به پهنای ٣ کیلومتر در فصل مشترک باغات و جنگل ها با اراضـی زراعی در نظر گرفته شد به طوریکه ٢ کیلومتر از مرز باغ و جنگل به طرف کشتزار و ١ کیلومتر از مرز به داخل جنگل منظور گردید و در نرم افزار Arc view تولید شد.

– پرندگان آبزی: محدوده پراکنش پرندگان آبزی و کنار آبزی در زیستگاه های مهـم منطقـه یعنـی پناهگاه حیات وحش امیر کلایه و پارک ملی بوجاق در نظر گرفته شد.

٤-١-١-٩- ارزش گونه های جانوری:

طبقات نقشه ارزش گونه های جانوری عمده محدوده مطالعاتی بـه قـرار زیـر مـی باشـد (جـدول شماره ٤-١١, نقشه شماره ١٥).

جدول شماره ٤-١١: طبقات نقشه ارزش گونه های جانوری

طبقه ارزش گونه های جانوری

١ شنگ – قرقاول

٢ پرندگان آبزی و کنار آبزی

٣ سایر گونه ها

٤-١-١-١٠- مناطق تحت حفاظت:

نقشه محدوده مناطق حفاظت شده در محدوده مطالعاتی نیز به عنوان یک تـم بـرای اسـتفاده در روی هم گذاری با لایه های دیگر با طبقات زیر در Arc view تولید گردید (جدول شـماره ٤-١٢ ,نقشه شماره ١٦).

جدول شماره ٤-١٢: طبقات نقشه مناطق تحت حفاظت طبقه مناطق حفاظت شده

١ ذخیره گاه جنگلی

٢ پارک ملی

٣ پناهگاه حیات وحش

٤ سایر

٦٥

٤-١-١-١١- اقلیم:

نقشه پهنه بندی اقلیم محدوده مورد مطالعه با توجه بـه جـدول شـماره ٤-١٣ در آلبـوم نقـشه هـا آورده شده است (نقشه شماره ١-١٧).

جدول شماره ٤-١٣: طبقات اقلیم محدوده مطالعاتی به روش دومارتن اصلاح شده

طبقات اقلیم

طبقه ١ خیلی مرطوب (الف)گرم طبقه ٢ خیلی مرطوب (ب)گرم مأخذ: (سازمان مدیریت منابع آب،١٣٨١)

٤-١-١-١٢- درجه حرارت:

همانطور که در بخش روش کار بیان شد به منظور نقشه سازی از مقادیر درجه حرارت از نقـشه پلی گن بندی مقادیر درجه حرارت متوسط ماهانه تهیه شده توسط تـابع تیـسن

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع دریای خزر، استان گیلان، محیط زیست Next Entries دانلود مقاله با موضوع ٤-١٥:، ٢٦/٢١، ٦/٢٠