دانلود مقاله با موضوع ٤-١٥:، ٢٦/٢١، ٦/٢٠

دانلود پایان نامه ارشد

نـرم افـزار Idrisi استفاده گردید. مقادیر دمای متوسط پلی گن های( ایستگاه های) مورد نظر (جدول شـماره ٤-١٤) با طبقات دمایی جدول ٤-١٥ مورد مقایسه قرار گرفتند (نقشه شماره ١٧).

جدول شماره ٤-١٤: مقادیر دمای متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان (بر حسب ( ˚c

ایستگاه ها دمای متوسط

آستانه ١٣/٢١ دستک ٥/٢٠ درازلات ١/٢٠ لاهیجان ٦/٢٠ فخرآباد ٢٦/٢١

جدول شماره ٤-١٥: طبقات نقشه توزیع دمای متوسط ماهانه طبقات دمای متوسط ماهانه (ºс)

١ ١٨-

٢ ٢١- ١٨

٣ ٢٤- ٢١

٤ ٣٠- ٢٤

٥ ٣٠+

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع پوشش گیاهی، فرسایش خاک، اوقات فراغت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، ژئوپلیتیک، مواد مخدر