دانلود مقاله با موضوع منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، دانشگاهها، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه‏ی مهارت‏ها) به عنوان متغیرهای پیش‏بین، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اعتماد به مدیران به عنوان متغیرهای واسطه (میانجی)، و قصد مانـدن کارکنان دانش‌پایه به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است. برای سنجش متغیرها، از پرسشنامه‏های استاندارد استفاده شد. برای جمع‏آوری داده‏ها، نمونه‏گیری به صورت تصادفی طبقه‏ای از جامعه‏ی اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها و موسسات آموزش عالی خراسان جنوبی انجام شد. یافته‏های به‏دست آمده به روش تحلیل مسیر با نرم‏افزار AMOS نشان می‏دهد که فعالیت‏های منابع انسانی شامل توسعه‏ی مهارت‏ها، حقوق و مزایا، فرصت مشارکت، کارگروهی، حمایت سازمانی و عدالت رویه‏ای، از طریق متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اعتماد به مدیران می‏توانند قصد ماندن را پیش‏بینی کنند و از میان آن‏ها، حمایت سازمانی دارای اثر مستقیم و قوی‏ترین اثر غیرمستقیم بر قصد ماندن کارکنان دانشی است.
اله قلي زاده آذري(1389)، در مقالهای با عنوان” تاثير فناوري اطلاعات بر وظايف و فعاليتهاي مديران منابع انساني در سازمانها” چنین بیان میکند که: اطلاعات يكي از ارزشمندترين وروديهاي سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزايش اطمينان و ثبات منابع انساني در سازمان و كمبود آن سبب بي‌اطميناني و بي‌ثباتي آنان در سازمان مي‌شود. از آنجايي كه عملكرد موفقيت‌آميز سازمان‌ها در گرو وظايف مديريتي يعني برنامه‌ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل است و انجام اين‌گونه وظايف در گرو اطلاع‌رساني به مديريت مي‌باشد، از اين رو پيشرفت سازمان بدون برخورداري از ابزارهاي اطلاع‌رساني و كسب مهارت‌هاي لازم در زمينه كاربرد فناوري اطلاعات و همچنين اطلاع‌رساني به مديران براي توانمند كردن آنان در كارهايشان امري غيرممكن است. دانشمندان و نظريه‌پردازان مديريت بر اين موضوع توافق دارند كه كاربرد صحيح و مناسب فناوري اطلاعات موجب افزايش اثربخشي مديران منابع انساني در سازمان‌ها مي‌شود و در نتيجه سبب شفاف‌تر شدن مسئوليت و پاسخگو كردن مديران براي تسهيل و ارائه خدمات بهتر شده و فعاليت‌هاي استراتژيك و پشتيباني آنها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

2-5-2- مطالعات خارجی
اقبال (2011) در مقالهای با عنوان” فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در دانشگاههای دولتی و خصوصی” چنین بیان میکند: هدف از این تحقیق مقایسه فعالیتهای مدیریت منابع انسانی دانشگاههای ملی و خصوصی در ایالت پنجاب پاکستان بود. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق بوسیله یک پرسشنامه متشکل از 30 بخش که اساسا مربوط به معرفی شغل، تعلیم و تربیت و توسعه، پاداش، کارگروهی، مشارکت کارمندان و ارزیابی عملکرد بود، جمعآوری شد. ابزار مورد نظر توسط آزمون آزمایشی معتبر شد. اعتبار درونی ابزار 85/0 تشخیص داده شد. نمونه آماری شامل 60 نفر از اعضای هیئت مدیره (مدیران / روسای اداره آموزش) که بطور تصادفی از شش دانشگاه انتخاب شدهاند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تکنیکهای آماری استنتاجی و توصیفی از قبیل میانگین و نمونه تست مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت قابل مشاهدهای در فعالیتهای مدیریت منابع انسانی هیئت مدیره دانشگاههای ملی و خصوصی وجود دارد. فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در حوزههای توصیف شغلی، تعلیم و تربیت و توسعه، پاداش، کارگروهی و مشارکت کارمندان در دانشگاههای ملی بهتر از دانشگاههای خصوصی بود. اگرچه فعالیتهای ارزیابی عملکرد در دانشگاههای خصوصی بهتر از دانشگاههای بخش دولتی یافت شدند.
پولامینو و مارتینز در سال 2012 اقدام به بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر رفتار اخلاقی کارکنان بانک در اسپانیا پرداختند. نمونه مورد بررسی در این مطالعه 458 نفر از پنج بانک دولتی این کشور بودند. در این مطالعه فعالیت ها و اقدامات مدیریت منابع انسانی به فعالیت “آموزشی” تقلیل پیدا نموده و تنها به بررسی این فعالیت بر رفتار اخلاقی کارکنان پرداخت شد . رفتار اخلاق کارکنان نیز با بهره گیری از پرسشنامه ای که رفتار غیر اخلاقی را در قالب پنج مولفه ی سوء استفاده دروغ، دزدی، تقلب ، افترا نادرست می داند سنجش شد، نتایج بیانگر آن بود که آموزش بصورت مثبت بر افزایش اخلاق و رفتار اخلاقی در محیط کار موثر است.
وربل و بالکین (2010) در مطالعه ای با عنوان: آیا فعالیت های مدیریت منابع استانی با سوء رفتار کارکنان در ارتباط است یا نه؟ به بررسی رابطه ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات با سوء رفتار کارکنان با رویکردی انتقادی پرداختند. این پژوهش در میان 285 نفر از کارکنان یکی از سازمان های دولتی به انجام رسید. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد و نتایج حاصل با استفاده از روش تحلیل عاملی تحلیل شد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن بود که ادراک کارکنان از نحوه ی اجرای نظام ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات می تواند منجر به سوء رفتار کارکنان در محیط کار گردد.
تامر. ک(2009) در تحقیقی با عنوان” تاثیر اجرای مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد راسخ و استوار” چنین بیان می کند: هدف این تحقیق این است که تاثیر اجرای مدیریت منابع انسانی استراتژیک را بر روی عملکرد سازمانی بررسی کند. همچنین بررسی اینکه آیا رابطهی بین بکارگیری مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد سازمانی، تحت تاثیر اندازه و سن و یا قدمت شرکت ها هست یا نه؟ که نمونه آماری متشکل از 150 نفر از کارکنان بخش مخابرات اردن بودند که اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و یک پرسشنامه بر مبنای تعریف مدیریت منابع انسانی استراتژیک بدست آمد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تکنیک های آماری توصیفی از قبیل میانه و انحراف معیار تجزیه و تحلیل شد. نتیجه نشان داد که بین عملکرد و مدیریت منابع انسانی استراتژیک رابطه مستقیمی وجود دارد و سازمانهایی که رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک را بکار میبرند، نسبت به سازمانهایی که از آن استفاده نمیکنند، به عملکرد بالاتری میرسند. همچنین نویسندگان زیادی ادعا کردهاند که مدیریت منابع انسانی استراتژیک بطور مستقیم با عملکرد سازمانی پیوند دارد. گرچه، با وجود محبوبیت رو به افزایش مدیریت منابع انسانی استراتژیک، تعداد بسیار اندکی ارزیابیهای سیستماتیک از این ادعاها که آن به عملکرد پیوند دارد، وجود داشته است و تردیدهایی در مورد اساس نظری آن وجود دارد.
هُن (2012) پژوهشی با عنوان “تاثیر پرداخت های مبتنی بر شایستگی بر عملکرد خلاق کارکنان با تعدیلگر نیاز روانشناختی” را صنعت هتل چین با جامعه آماری 300 نفر مورد بررسی قرار داده است که در نتیجه این تحقیق پرداخت های مبتنی بر شایستگی بر خلاقیت کارکنان تاثیر دارد، پرداخت های مبتنی بر دانش و مهارت میتواند خلاقیت را در میان کارکنان همراه با انگیزه تقویت کند، این تحقیق نشان میدهد که توجه به پرداختهای مبتنی بر شایستگی سبب میشود کارکنان تواناییها و ظرفیتهای خود را برای عملکرد بهتر به کار گیرند و خلاقیت ترویج یابد.

فصل سوم
مقدمه
دراين فصل به روش تحقيق، توصيف پديده و تجربه رخ داده، جامعه و نمونه آماري، متغيرهاي پژوهش، ابزار پژوهش، روش جمع‌آوري داده‌ها و روش‌هاي آماري پرداخته است.

3-1- روش پژوهش
هر محقق پس از تعیین و تنظیم موضوع تحقیق باید در اندیشهی گزینش روش تحقیق باشد و با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق یک یا چند روش را برگزیند. شیوه های تحقیق اشاره به راه هایی دارند که به مدد آنها به بررسی های تحقیقاتی انجام شده و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها، طراحی می شوند، یه عبارتی، روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته است که در بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات به کار گرفته میشود (دانایی فر و همکاران،1383).
به طور کلی تحقیقات علمی بر اساس معیارها و مبانی مختلفی دسته بندی می شوند. از این معیارها می توان به دسته بندی بر اساس هدف، ماهیت و روش اشاره نمود. تحقیق حاضر بر حسب هدف از جمله تحقیقات کاربردی و بر حسب روش توصیفی از نوع پیمایشی همبستگی است.تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده به بهبود و بهینه سازی ابزارها، روشها و الگوها در جهت توسعه ی رفاه و ارتقاء سطح زندگی انسان میپردازند. لذا تحقیق حاضر کاربردی است و نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده ی دست اندرکاران قرار گرفته و در زمینه های علمی، مفید واقع شود. هم چنین تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن دادههای مورد نیاز( ماهیت و روش) میتوان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی.
تحقیق آزمایشی به منظور برقراری رابطهی علت و معلولی میان دو یا چند متغیر استفاده می شود اما تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن هاتوصیف کردن شرایط پدیده های مورد بررسی است. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان جزو تحقیقات توصیفی به شمار آورد. تحقیقات توصیفی شامل تحقیقات زمینه یابی (پیمایشی)، قوم نگاری، بررسی موردی و تحلیل محتوا میباشد(حافظ نیا،1387).
با توجه به موضوع و فرضيه ها، تحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي و از حيث روش، توصیفی – همبستگی میباشد که اطلاعات آن به شيوه ميداني جمع آوري گرديده است. پژوهشگر در اين تحقيق به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز خود و تکميل پرسشنامه ها از شيوه پیمایشی استفاده نموده است.
3-2- جامعه،نمونهی آماری، روش نمونه گیری
3-2-1- جامعهی آماری
جامعه ی آماری به کل گروه افراد، رویدادها، و پدیده های مورد علاقه ی محقق که قصد بررسی آن ها را دارد اشاره داشته (دانایی فر وهمکاران،1389) و عبارت است از مجموعه افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و همکاران،1388).سطح تحقیقی در این تحقیق فرد است و جامعه آماري اين تحقيق کلیه آموزشگاههای دولتی و غیر دولتی- غیرانتفاعی شهر مشهد در مقطع ابتدایی میباشد، که تعداد کل آنها 820 آموزشگاه می باشد.
جدول شماره3 – 1 – تعداد اعضای جامعه آماری به تفکیک نواحی
ردیف
ناحیه
تعداد آموزشگاه
1
یک
134
2
دو
122
3
سه
97
4
چهار
141
5
پنج
123
6
شش
112
7
هفت
120

3-2-2- نمونه آماري، روش ومحاسبه حجم نمونه:
الف) نمونه آماري و روش نمونه گيري
نمونه آماری مجموعه‌ی آموزشگاههایی هستند، که از طریق روش‌های نمونهگیری از جمعيت آماری انتخاب می‌شوند. نمونه آماري مجموعه كوچكي از جامعه آماري است كه بيان كننده كيفيات اصلي جامعه ميباشد و محقق با مطالعه آن قادر است تا نتيجه را به كل جامعه تعميم دهد. (خاكي ،1387). براي تحقيق حاضر با توجه به ويژگيهاي جامعه آماري شيوه نمونه گيري طبقه ای متناسب با حجم در نظر گرفته شد، و هر آموزشگاه، يک واحد نمونه در نظر گرفته شد.

ب) تعيين حجم نمونه
در کليه تحقيقات تعيين حجم نمونه مناسب حائز اهميت بسيار است ، اگر نمونه انتخاب شده خيلي بزرگ باشد زمان و منابع را هدر خواهد داد. در حاليکه نمونه هاي کوچک به نتايج غير دقيق منجر خواهد شد. لذا انتخاب حجم نمونه مناسب براي هر تحقيق به ميزان خطاي مجاز يا قابل قبول بستگي دارد. وقتي داده هاي نمونه جمع آوري و نتايجي مثلاً ميانگين پارامتر خاصي محاسبه مي شود ، اين برآورد نمونه اي با ميانگين جامعه تفاوت محسوسي خواهد داشت که حداکثر تفاوت در تحقيقات برابر 5 درصد مجاز مي باشد.و هر چه خطاي نمونه گيري کاهش يابد حجم نمونه افزايش خواهد يافت. و بالطبع زمان و هزينه بيشتري را طلب ميکند بر اساس نمونه اولیه 30 تایی از جامعه 820 مدرسه، متغیرهای پژوهش مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس واریانس 0.826، با اطمینان 95 درصد و خطای 0.1 مقدار حجم نمونه برابر 229 مدرسه به دست آمد:

که در نهایت، تعداد 230 نمونه در پژوهش استفاده گردید.
از اين رو، با احتساب ارقام مطالعه حاضر و با توجه به اين فرمول، حجم

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع منابع انسانی، تصمیم گیری، مدیریت منابع انسانی، تعهد سازمانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت زندگی، شهر کرمان، آموزش و پرورش، دانش آموزان پسر