دانلود مقاله با موضوع مسابقات ورزشی، قضاوت اخلاقی، اسباب بازی

دانلود پایان نامه ارشد

presentation for Accounting and Business Classes Journal of Business Ethics Vol .61 153- 164 .
Spickelmier,J.(1993).College experience of moral judgment development . Doctoral dissertation . Min Napoli s university of Minnesota press.
Swanson,H.L & Hill.(1993). Meta-cognitive aspects of moral reasoning and behavior . Adolescence 711-735.
Thoma, S.j Rest j.R & Davison, L .(1991) . Describing and testing a moderator of the moral judgment and action relationship. Journal of personality and Social psychology 695-669.
Trevino, L.K. Butterfield, K.D. McCabe, D.L. The ethical context in organizatiovs: influences on employee attitudes and behaviors Q 1998.8:447-76{July} .
Tvedt, johansens and Selart, m .(2011). Ethical Decision Making in Organizations: The Role of Leadership Stress Journal of Business Ethics 99 pp129-143.
Torrance.E.P.(1974).Norms–technical manual To rrance test of creative thinking
.minisota un press.

Taylor.C.W.(1972).Climate for creativity.pergamon press.

Walker L.J & Taylor J.H .(1991). Family interaction and The Development of moral reasoning . Child Development 264-283.
Walker L.J .(1984) . Sex differences in the Development of moral reasoning. A critical review . Child Development 131-139.
Walker L.J .(1993). Is the family a sphere of moral growth for children? Paper presented at the biennial meeting of the Society for Reaserch in Child envelopment. New Orleans.
Walker L.J .(1996) . Sex differences in moral Development In W.M Kurtines & J. Gewirtz. Moral Behavior and Development Hillsdale.NJ: Erlbaum.
Watt, Norman and others.(1987). A Sychological study of educational attainement among his panics. Colordo State Dept. of Education, Denver.
Ziegenfuss D and Martinson .(2002). The IMA code of ethics and IMA members ethical perception and judgment managerial auditing journal vol 17 no4 pp165-173.

آزمون قضاوت اخلاقی(MJT)
جنسیت: سن: پایه تحصیلی: معدل:

بخش اول
دستورالعمل:
در این قسمت انجام کارخاصی ذکر شده و دلایلی برای انجام آن ارائه گردیده است هردلیلی را برای انجام آن کار انتخاب می کنید در پاسخنامه در شماره همان سؤال زیر حرف مربوط به آن دلیل علامت ضربدر بزنید .

مثال یک : دانه ها در زمین کاشته می شوند به این دلیل که ……………………….
الف- حشرات آن را نخورند.
ب- دانه های غذائی رشدکنند .
ج- باران ببارد.
در اینجا درست ب است . پس در پاسخنامه درجلو مثال 1 بخش اول زیر حرف ب ضربدر می زنیم .

مثال دو : ما آب می نوشیم برای این که …….
الف- آب خنک است.
ب- آب یخ می زند.
ج- آب تشنگی را فرو می نشاند.
ما آب می خوریم چون که تشنگی را فرو می نشاند بنابراین پاسخ درست ج می باشد، و در پاسخنامه در جلوی مثال شماره 2 بخش اول زیر حرف ج ضربدر می زنیم.
شما می توانیدبه این ترتیب به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- خشونت نباید بکار رود چون که …..
الف- ایجاد ناراحتی می کند
ب- دیگران هم باید زندگی کنند
ج- هر کس باید زندگی کند

2- باید احترام بزرگترها را حفظ کنیم چون که …….
الف- بزرگترها مراقب ما هستند
ب- بزرگترها با این کارخوشحال می شوند
ج- وظیفه ما احترام بزرگترهاست
3- ما نباید دیگران را فریب دهیم چون که ……
الف- فریب دادن بد است
ب- بزرگترها گفته اند فریب ندهیم
ج- دیگران هم ممکن است فریب دهند

4- نباید عصبانی شد چون که …………
الف- آدم را زشت می کند
ب-عصبانیت ریشه گناه است
ج- باعث سر درد می شود

5- باید عمل خوب انجام داد چون که ……
الف- مادر ما را نخواهد زد
ب- با این کار سرپرست گروه کریکت می شویم
ج- چون پاداش خوبی می یابیم

6- انتقام گرفتن بد است چون که ……
الف- نشان دهنده پستی انسان است
ب- چون دیگران شروع به گریه می کنند
ج- ضعیف هستیم

7- نباید دزدی کنیم چون که …….
الف- به اندازه کافی داریم
ب- نباید کمتر از دیگران باشیم
ج- با این کار بد می شویم

8- باید راست بگوئیم چون که …………
الف- شجاع می شویم
ب- شادمان می شویم
ج- غذای کافی می خوریم

9- نباید گناه کنیم چون که …….
الف- خدا ناراضی می شود
ب- سیاه می شویم
ج- اذیت می شویم

10- نبایددروغ بگوئیم چون که ………..
الف- هیچکس حرف ها را باور نمی کند
ب- شکلاتی بر ما نخواهند داد
ج- تنبیه نخواهیم شد

بخش دوم
دستورالعمل
تعدادی جمله ناقص در زیر داده می شود. در این جمله ها جای خالی داریم .زیرهر جمله تعدادی کلمه وجود دارد . هر کلمه ای را که مناسب می دانید در پاسخنامه جلو شماره سؤال زیر حرف آن کلمه علامت ضربدر بزنید.
مثال یک:
1- …….ناصر وقت دقیق را می دهد:
الف- خواهر ب- مدرسه ج- ساعت د- هوش
در این جمله کلمه ساعت درست است که درپاسخنامه در بخش 2 روبروی شماره مثال 1 زیر حرف ج علامت ضربدر می زنیم.
مثال دو:
2- چشمها برای …. وگوش ها برای شنیدن هستند.
الف- لمس ب- دیدن ج- گریه کردن د- خندیدن
چشمان برای دیدن هستند پس حرف ب درست است و در پاسخنامه روبروی مثال شماره 2 زیر حرف ب علامت ضربدر می زنیم.
11- همه بر او احترام می گذارند چون که او خیلی …. است.
الف- تنبل ب- حریص
ج-همجنس باز د- پرهیزکار
12- هیچ کسی در جهان موفق نیست اگر ….اش را انجام ندهد.
الف- کودکان ب- وظیفه
ج-کار د- سن
13- او به شما در کارتان کمک نکرد ، بلکه در آن وقت شما را …..
الف- فریب داد ب- صحبت کرد
ج-خوابید د- خندید
14- ما باید نسبت به بزرگترمان …….
الف- شک کنیم ب- شوخی کنیم
ج-بی اعتنا باشیم د- احترام بگذاریم
15- مردی ثروت زیادی داشت اما باز هم ………….ذهنی او را رها نکرد.
الف- کودنی ب- حرص و طمع
ج-بیماری د- زندگی درناز و نعمت
16- یک آدم خوب هیچ وقت از کسی ………. نمی گیرد .
الف- انتقام ب- توپ
ج-کار د- جنس
17- ما هیچ وقت نباید …………..کنیم.
الف- جرأت ب- گناه
ج- باور د- پیام آوری
18- ما اعتقاد کامل داشتیم که او هیچ وقت با ….. حرف نمی زند .
الف- غرور ب- صدای بلند
ج-دروغ د- آهستگی
19- …….آنقدر قدرت دارد که در شمشیر یافت نمی شود.
الف- آهن ب- مس
ج-عمل خوب د- سنجاق
20- با انجام ……… شخص هرگز خوب نمی شود.
الف- کاردستی ب- کمک
ج-مطالعه د- دزدی

بخش سوم
دستورالعمل
در این قسمت دوعدد در برابر هر شماره قراردارد مثلاً جلو عدد یک دو کلمه است که بطریقی به هم مربوط هستند یا متضادند یا لازم و ملزوم یکدیگرند. در برابر عدد 2 فقط یک کلمه است ، بعد جای خالی است. زیر آنها چند کلمه هستند که باید از آنها برای جای خالی استفاده کنید.
هرکدام از این4 کلمه را برای سؤال انتخاب می کنید در پاسخنامه در جلو شماره
همان سؤال زیر حرف مربوط به آن کلمه ضربدر بزنید.
مثال یک 1- تشنگی :آب 2- گرسنگی:…..
الف- لیوان ب- غذا
د-آرد ج- استراحت
در این سؤال کلمه غذا را انتخاب می کنید و در پاسخنامه جلو مثال 1 در بخش
3 زیر حرف ب علامت ضربدر می زنیم.
مثال دو – گرما: سرما 2- ضخیم:…….
الف- نازک ب- وسیع
د-صاف ج- پهن

کلمه “نازک ” برای جای خالی مناسب است پس در پاسخنامه در جلو مثال شماره
2 زیر حرف الف ضربدر می زنیم.
21- 1- درد : لذت 2- خشونت:…
الف- اسباب بازی ب- انجام دادن
ج-عدم خشونت د- گفتن
22- 1- پا : راه رفتن 2- وظیفه:…..
الف- خوردن ب- گفتن
ج-بازی کردن د- انجام دادن
23- 1- داغ : سرد 2- پرهیزگار:…
الف- تمیز ب- کثیف
ج-خوشگل د- روشن

24- 1- خشک : تر 2- خشم:…
الف- کشتن ب- اضطراب
ج-آب د- آرامش و سکون

25- 1- سفید : سیاه 2- عمل درست:…
الف- خوب ب- گناه
ج-رنگی د- بد

26- 1-کوتاه :بلند 2- غلط:…
الف- درست ب- کوه
ج- نادرست د- صحبت

27- 1- برکت : بخشش 2- انتقام:…
الف- بودن ب- گرفتن
ج-اشتباه د- زدن
28- 1- مستقیم : متضاد 2- احترام:…
الف- بی احترامی ب- انجام دادن
ج-صاف د-شرافت

بخش چهارم
دستورالعمل
در این قسمت داستانهای کوتاهی گفته می شود. سؤالاتی از آنها مطرح می گردد .چند پاسخ برای سؤالات وجود دارد . شما بایددر پاسخنامه در برابر شماره سؤال زیر حرف انتخابی علامت ضربدر بزنید.
مثال یک : مسابقات ورزشی در مدرسه برقرار بود . مسعود در همه بازی ها و مسابقه ها جایزه ای گرفت.
مسعود در بازی ها و مسابقه ها جایزه اول را گرفت چون که :
الف-مسابقات و ورزش ها انجام گرفته بود.
ب- همه بچه ها کودن بودند .
ج- مسعود درس نمی خواند .
د- مسعود در مسابقات و ورزش ها بهتر از همه بود .
بنابراین در پاسخنامه در بخش 4 جلو مثال یک زیر حرف د علامت ضربدر می زنیم.
مثال دو :
دیروز سگ رامش گربه همسایه او را کشت.
سگ گربه رو کشت چون که
الف- گربه میومیو کرد
ب- سگ دشمن گربه است
ج-رامش به اوگفت این کار رابکند.
د- گربه مرد
سگ گربه را کشت چون که سگ دشمن گربه است.
بنابراین در جلومثال شماره 2 بخش 4 زیر حرف ب علامت ضربدر می زنیم.

به سؤالات زیر به همین ترتیب پاسخ دهید.

29- نادر گلدان را شکست . در برابر سؤال پدرش او گفت که این کار رانکرده است:
نادر چه کرده است؟
الف- دروغ گفته است ب- شوخی کرده است
ج-دزدی کرده است د- گلدان را شکسته است
30- سروش کتابش را گم کرد . پس از جستجو کتاب او در کیف محمود پیدا شد.
محمود چه کرده است؟
الف- ترسیده است ب- کتاب را نگاه داشته است
ج-دزدی کرده است د- باعث گم کردن کتاب شده است.
31- رادش بال های پروانه را بسته است.وقتی رجب از او خواست که این کار را نکند ، او قبول نکرد و پروانه مرد.
رادش چه کرده است؟
الف- خشونت کرده است ب -انتقام گرفته است
ج-پروانه را گرفته است د- عصبانی بوده است

32- سعید ضمن بازی آسیب دید. همه پسرها فرارکردند .پرویز پس ازاستفاده از دارو برای بستن زخم او را به خانه اش برد.
پرویز چه کرده است؟
الف- وظیفه اش را انجام داده است ب- دارو بکار برده است
ج-شجاعت به خرج داده است د- کار مهمی نکرده است

33- یک روز برادر رشید او را خیلی کتک زد اما رشید گفت که اورا نمی زند چون برادر بزرگتر اوست.
رشید چه کرده است؟
الف- او نزده است ب- او احترام گذاشته است
ج-او انتقام گرفته است د- او ترسیده است

34- نیما از مراد یک کتاب خواست وگفت که تا غروب بر می گرداند. نیما کتاب را برنگرداند و گفت که آن را گم کرده است.
نیما چه کرده است؟
الف- او کمک کرده است ب- او کتاب را نداده است
ج-او فریب داده است د- اودزدی کرده است

35- یک گدای نابینا به رحمان برخورد. رحمان باخشم یک تکه گل به روی اوپرتاب کرد.
رحمان چه کرده است؟
الف- کار خوبی کرده است ب- خودش را خوب نشان داده است
ج-او را زده است د- مرتکب گناه شده است

36- داود بچه کوچک را از تصادف با یک ماشین که سرعت بسیار داشت نجات داد.
داود چه کرده است؟
الف- کاری نکرده است ب- عذرخواهی کرده است
ج‌- کودک را از زمین بلند کرده است د- کار خوبی کرده است

بخش پنجم
دستوالعمل
در این قسمت در هر شماره مشکلی وجود دارد و همراه آن سؤالی وجود دارد .بهترین پاسخ مورد نظرتان را باعلامت ضربدر در پاسخنامه جلو

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع of، and، the، Ethical Next Entries دانلود مقاله با موضوع ج-، برايم، عهدة، مي‌توانم