دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، پرسش نامه، صاحب نظران، آموزش فلسفه

دانلود پایان نامه ارشد

شماره آن سؤال زیر حرف مربوط مشخص کنید.
مثال یک
مینا خوب آواز می خواند . دوست او مینو گیتار را خوب می نوازد وخوب می خواند . اگرآوازی بخواهیم بشنویم از کدام شان باید باشد.
الف- هیچکس
ب- از خودتان
ج- از مینا
د- هر دو
در اینجا درست «د» زیرا می توانیم از هر دوی آنها آواز بشنویم.
مثال دو
کوکو وکلاغ هر دو سیاه هستند کوکو خوب می خواند وکلاغ قارقار می کند. از این دو کدامشان بهتراست.
الف- هر دو
ب- کوکو
ج- کلاغ
د- هیچکدام
در اینجا جواب درست ب است چون کوکو بهتر ازکلاغ است چون بهترمی خواند.
لطفاً به همین طریق ، سؤالات زیر را پاسخ دهید:

37- فقط آدمهای بد دروغ می گویند یا دزدی می کنند . زیبا دختر خوبی است او چه خواهد کرد؟
الف- دروغ می گوید ب- دزدی می کند
ج- هر دو کاررا می کند د- هیچ یک از این کارها را نمی کند.

38- من ، پرویز و رضا را دوست دارم چون آنها هرگزگناه نمی کنند . حمید ، سعید و وحید از من ناراحت هستند ، چون من گناه نمی کنم.
حمید ، سعید و وحید چه چیزی را دوست دارند؟
الف- ناراحت کردن ب- دوستی
ج- گناه کردن د- مرا
39- امیر فقط به کسی احترام می گذارد که دوست دارد ، اما آرش به همه احترام می گذارد کدام یک بهتر است؟
الف- امیر
ب- هیچکدام
ج- آرش
د- هر دو
40- سهیل به گدا توهین کرد و وادارش کرد فرار کند.
اما سالار به او پول داد .چه کسی کار خوبی انجام داده است؟
الف- سالار ب- سهیل
ج- هیچکدام د-هردو
41- علی تمیز زندگی می کند . ناصر تمیز زندگی می کند اما افکار غلط در ذهنش هست . سهراب تمیز زندگی می کند اما افکار غلط در ذهنش نیست . چه کسی تمیز است؟
الف- علی ب- ناصر
ج- سهراب د- هیچکدام از این ها

42- دوست کریم هیچ وقت عصبانی نمی شود . اگر کریم کتاب او را بقاپد او چه می کند؟
الف- عصبانی می شود ب- انتقام می گیرد
ج- عصبانی نمی شود د- کاری می کند که خوشش بیاید.

بخش ششم
مقدمه:
در این بخش برای هر کلمه ،چندمعنا داده شده است شما باید در پاسخنامه در جلو شماره همان سؤال زیر حرف مربوط به معنای درست آن کلمه علامت ضربدر بزنید.
مثال یک : کار سخت به این معناست
الف- از دست دادن شهامت ب- کار کردن با میل اراده و کوشش درحد امکان
ج-امتناع از ارتباط با دیگران د- استراحت کردن
در اینجا کار سخت به معنی کارکردن با میل و اراده وکوشش در امکان است بنابراین در پاسخنامه جلو مثال شماره 1 زیر حرف «ب» ضربدر می زنیم.
مثال دو: کمک به این معناست
الف-کار خود را انجام دادن ب- شرکت در کار دیگران
ج- کاررا توسط دیگران انجام دادن د- فکر کردن برای کمک به دیگران
در این جا معنی درست کلمه شرکت در کار دیگران است . بنابراین در پاسخنامه جلو مثال شماره 2 زیرحرف «ب »علامت ضربدر می زنیم.
به سؤالات زیر به همین طریق پاسخ دهید.
43- فریب به این معناست:
الف- به کسی که زمین خورده یک ضربه دیگر بزنیم.
ب- هل دادن کسی از یک مکان بلند
ج- عمل نکردن به قول د- شروع به خوردن قبل ازدیگران

44- تمیزی به این معناست:
الف- تمیزی ذهن و بدن ب- نخوردن باد به بدن
ج- با کسی بودن در زمان نیاز د- غذا نخوردن در خانه دیگران

45- بخشیدن به این معناست:
الف- دانستن چیزهای تازه ب- ذهن کسی را آرام کردن
ج- دوست داشتن د- ازاشتباه کسی چشم پوشیدن

46- حرص یعنی:
الف-خواستن هر چیزی که می بینیم ب- خوشحالی از دیدن فصل بهار
ج- کسب پول بیشتر د- آگاهی ازکشور های دیگر

47- دروغ گفتن یعنی:
الف- حسادت کردن ب- درست نگفتن چیزها
ج- اهمیت ندادن به دیگران د- قطع کردن شوخیها

48- دزدیدن یعنی:
الف- یک نفر نمی تواند همه کارهای دنیارا انجام دهد.
ب- برداشتن اشیاء دیگران بدون اجازه
ج- شجاعان از دیگران نمی ترسند.
د- اگر قلم ما خراب باشد می توانیم از قلم دیگران استفاده کنیم.

49- راست گفتن یعنی:
الف- سعی در گفتن به دیگران وقتی بخواهند.
ب- گفتن چیزها آنطور که هستند وقتی بخواهند.
ج- گفتنی چیزهای جالب د- سعی در گفتن دلیل وقتی بخواهند.

50- گناه یعنی:
الف- انجام هر کار بد ب- ترک جلسه همراه با دیگران
ج- خرج کردن تمام پول د- فشار به دیگران بدون آگاهی

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
گزینه
الف
ب
ج
گزینه
الف
ب
ج
د
گزینه
الف
ب
ج
د
گزینه
الف
ب
ج
د
گزینه
الف
ب
ج
د
گزینه
الف
ب
ج
د
مثال 1

مثال 1

مثال 1

مثال 1

مثال 1

مثال 1

مثال 2

مثال 2

مثال 2

مثال 2

مثال 2

مثال 2

پاسخنامه اصلی آزمون قضاوت اخلاقی
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
سؤال
الف
ب
ج
سؤال
الف
ب
ج
د
سؤال
الف
ب
ج
د
سؤال
الف
ب
ج
د
سؤال
الف
ب
ج
د
سؤال
الف
ب
ج
د
1

11

21

29

37

43

2

12

22

30

38

44

3

13

23

31

39

45

4

14

24

32

40

46

5

15

25

33

41

47

6

16

26

34

42

48

7

17

27

35

49

8

18

28

36

50

9

19

10

20

شیوه نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان مهارت قضاوت اخلاقی در افراد است. هر سوال تنها یک گزینه درست دارد. گزینه های صحیح این پرسشنامه در جدول زیر ارائه گردیده است:

هر پاسخ درست یک نمره و هر پاسخ نادرست صفر امتیاز خواهد گرفت. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه حاصلجمع تمام امتیازات سوالات را محاسبه نمائید. این امتیاز دامنه ای از 0 تا 50 خواهد داشت. نمرات بالاتر به منزله میزان مهارت قضاوت اخلاقی بالاتر شخص پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی
در پژوهش مرعشی و همکاران (1389)، با اجرا بر روي يك نمونة 60 نفري از افراد جامعة مورد بررسي، پايايي اين آزمون معين شد .براي محاسبة ضريب پايايي از آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده گرديد كه به ترتيب 61/0 و 62/0 به دست آمد. اين ضرايب به طور نسبي رضايت بخش است.همچنین، براي تعيين روايي پرسش نامه، از ديدگاه صاحب نظران اين حوزه استفاده شد. به همين منظور، پرسش نامه در اختيار چند تن از اساتيد و متخصصان حوزة تعليم و تربيت قرارگرفت كه با صلاحديد آنان تعدادي از سؤالات اصلاح و در نهايت با استفاده از نظرات و پيشنهادهاي آنان در ويرايش نهايي، آزمون با 35 سؤال براي اجرا آماده شد.
منبع:
مرعشی، سید منصور، صفایی مقدم، مسعود، خزامی، پروین، (1389)، بررسي تأثير اجراي برنامة آموزش فلسفه براي كودكان ب ه روش اجتماع پژوهشي، بر رشد قضاوت اخلاقي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر اهواز، تفكر و كودك پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سال اول، شمارة اول. ص ص 83-102.

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
1- وقتي با يك مسأله خيلي مشكلي روبرو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد؟
الف- گريه مي‌كنم، چون فكر نمي‌كنم بتوانم مسأله را حل كنم.
ب- گريه نمي‌كنم، اما ناراحت مي‌شوم؟
ج- سعي مي‌كنم راه مناسبي براي حل مسأله بيابم.

2-اگر سرگرم ساختن وسيله‌اي باشيد، ناگهان دريابيد قطعه مهمي از آن گم كرده‌ايد، چه مي‌كنيد؟
الف- كار ار متوقف مي‌كنم.
ب- سعي مي‌كنم قطعه گم شده را پيدا كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم كار را متوقف مي‌كنم.
ج- قطعة گم شده را پيدا مي‌كنم و اگر نتوانم آن را پيدا كنم به جاي آن قطعة ديگر مي‌سازم.

3-وقتي در مكاني عمومي هستيد، آيا سعي مي‌كنيد حدس بزنيد افرادي كه دور شما هستند دربارة چه چيزي بحث مي‌كنند؟
الف- هرگز علاقه‌مند نيستم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي‌كنند.
ب- گاهي دوست دارم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي‌كنند.
ج- هميشه دوست دارم حدس بزنم ديگران درباره من چه چيزي بحث مي‌كنند.

4-آيا از حل مسائل دشوار لذت مي‌بريد؟
الف- خير، از حل مسائل دشوار لذت نمي‌برم.
ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت مي‌برم.
ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت مي‌برم.

5-اگر عضو گروهي باشيد كه بايد مسأله‌اي را با همكاري حل كنند، چه مي‌كنيد؟
الف- خودم كاري نمي‌كنم و مي‌گذارم ديگر اعضاي گروه مسأله را حل كنند.
ب- گاهي در آنچه گروه انجام مي‌دهد، شركت مي‌كنم.
ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام مي‌دهد، شركت مي‌كنم.

6-وقتي كه با مسأله تازه‌اي روبرو مي‌شويد معمولاً چه مي‌كنيد؟
الف- از كسي مي‌خواهم آن را برايم حل كند.
ب- سعي مي‌كنم با كمك كسي ديگر آن را حل كنم.
ج- سعي مي‌كنم اطلاعات بيشتري بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل كنم.

7-اگر درگير حل مسألة مشكل رياضي باشيد، چه مي‌كنيد؟
الف- از معلم يا شخصي مي‌خواهم به من كمك كند.
ب- يك كتاب رياضي مربوط به مسأله را مي‌خوانم.
ج- از منابعي كه در دسترس دارم استفاده مي‌كنم.

8-وقتي در گروهي براي حل مسأله‌اي كار مي‌كنيد، اعضاي گروه چگونه از نظرات مبتكرانه شما استقبال مي‌كنند؟
الف- به ندرت از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.
ب- گاهي از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.
ج- اغلب از نظرات مبتكرانه من استقبال مي‌كنند.

9-وقتي با مشكلي غير عادي مواجه مي‌شويد، معمولاً آن را چگونه رفع مي‌كنيد؟
الف- اغلب از كسي كمك مي‌گيرم.
ب- قبل از اينكه از كسي كمك گيرم مدت كوتاهي تلاش مي‌كنم تا خودم آن را حل كنم.
ج- مدتي بسيار طولاني تلاش مي‌كنم تا خودم آن را حل كنم.

10-آيا به نظر ديگران شما سؤالات مشكلي طرح مي‌كنيد؟
الف- خير، اين طور فكر نمي‌كنم.
ب- گاهي اين طور فكر مي كنم.
ج- اغلب اين طور فكر مي‌كنند.

11-آيا معمولاً دوست داريد به كارهاي تازه دست بزنيد؟
الف- معمولاً به كارهاي تازه دست نمي‌زنم.
ب- گاهي به كارهاي تازه دست مي‌زنم.
ج- اغلب به كارهاي تازه دست مي‌زنم.
12-وقتي با مسأله پيچيده‌اي روبه‌رو مي‌شويد، چه مي‌كنيد؟
الف- سعي مي‌كنم خود را درگير حل آن نكنم.
ب- ممكن است زمان كوتاهي براي حل آن تلاش كنم.
ج- زماني بسيار طولاني براي حل آن تلاش مي‌كنم.

13-آيا از تجارب تازه لذت مي‌بريد؟
الف- از تجارب تازه لذت نمي‌برم.
ب- گاهي از تجارب تازه لذت مي‌برم.
ج- از تجارب تازه لذت نمي‌برم.

14-وقتي در موقعيتي قرار مي‌گيريد كه از عهدة آن برنمي‌آييد.
الف- اغلب به ديگران متوسل مي‌شوم.
ب- گاهي به ديگران متوسل مي‌شوم.
ج- معمولاً ترجيح مي‌دهم به خودم متكي باشم.

15-به آنچه مستقلاً انجام مي‌دهيد، چقدر اطمينان داريد؟
الف- به آنچه خودم مستقلاً انجام مي‌دهم اطمينان زيادي ندارم.
ب- به آنچه خودم مستقلاً انجام مي‌دهم تا حدودي اطمينان دارم.
ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام مي‌دهم اطمينان زيادي دارم.

16-آيا از انجام آزمايش‌هاي علمي لذت مي‌بريد؟
الف- از انجام آزمايش لذت نمي‌برم.
ب- از انجام آزمايش تا حدودي لذت مي‌برم.
ج- از انجام آزمايش خيلي لذت مي‌برم.

17-آيا هرگز به رويا فرو مي‌رويد؟
الف- خير، من به رويا فرو نمي‌روم.
ب- گاهي، اگر وقت داشته باشم به رويا فرو مي‌روم.
ج- اغلب اگر وقت داشته باشم به رويا فرو مي‌روم.
18-در بيان مطالب خود با چه سهولتي از كلمات استفاده مي‌كنيد؟
الف- معمولاً اشكال دارم.
ب- گاهي اشكال دارم.
ج- به ندرت اشكال دارم.

19-بيان شما تا چه اندازه خوب

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع of، and، the، Ethical Next Entries دانلود مقاله با موضوع ج-، برايم، عهدة، مي‌توانم