دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، عملکرد تحصیلی، آموزش و پرورش، تحول اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

ه به اینکه اخلاق عقلانی بوده و رشد قضاوت اخلاقی در واقع مبنای رشد عقلانی است، پس در نهایت عقلانیت مستلزم اخلاق می باشد. اخلاق عملی مانند فلسفه دو قسمت درست و نادرست را می سنجد، در واقع خوبی و بدی را می سنجد. انسانی که از لحاظ عقلانی رشد می کند به رشد اخلاقی بالایی رسیده که این رشد اخلاقی از طریق شناخت بیشتر فرد نمایان می گردد. همانگونه که پياژه معتقد است كه قضاوت اخلاقي بر رشد شناختي مبتني است . شناخت به فرآيندهاي فكري انسان اطلاق مي شود و شامل ادراك، حافظه و زبان است . شناخت را عالي ترين سطح پردازش داده ها به شمار آورده اند. این شناخت است که شالوده شکوفایی خلاقیت در فرد می گردد. با همین خلاقیت فرد می توان چیزی فراتر از دیده ها دست یابد و ابعاد دیگری از هستی را درک کند.پرداختن به مقوله اخلاق و رشد قضاوت اخلاقی از جمله رسالت های اساسی آموزش و پرورش است که می بایست با جدیت در کنار دیگر رسالت های آموزش و پرورش به آن پرداخته شود زیرا این مقوله در رابطه با عملکرد تحصیلی قابل بحث است .عملکرد تحصیلی با توجه به این که از مقوله های مختلفی تاثیر می پذیرد رشد قضاوت اخلاقی نیز به عنوان یک عامل در جهت عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر می باشد . کسانی که دارای رشد قضاوت اخلاقی در امورات خود هستند می توانند در کسب علم و معرفت و پیشرفت و عملکرد تحصیلی گامی اساسی برداردتحول اخلاقي و ارزشي و ديني در نوجواني و جواني بيش از هر دوره ديگري است. نتيجه اين وضع آن است كه نوجوانان و جوانان با مجموعه وسيعي از تغييرات دروني و بيروني و تعارض هاي ناشي از ارزش هاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي و ديني رو به رو مي شوند و بايد جايگاه مطمئني براي دوام و رشد خود دست و پا كنند. رشد اخلاقی و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی و ابعادش همخوانی دارد. و در اینجا نیز می توان گفت فردی که از لحاظ عقلانی رشد کند و به شناخت برسد، توانایی استدلال داشته باشد، اطلاعات را جمع آوری نماید. در امور خود برنامه ریزی داشته و منظم باشد در واقع چنین فردی به چیزی فراتر اندیشیده و ابعاد دور دست و بلند مدت را مورد توجه قرار می دهد تا ابعاد و اهداف مقطعی و زود گذر، یعنی در امر آموزش موفقیت این فرد بطور مثال در توانایی او برای برنامه ریزی های دراز مدت یک ساله نسبت به برنامه ریزی کوتاه مدت و ترمی نمود می یابد.
فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی اول: بین میزان رشد قضاوت اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد.
برای بررسی نتایج این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به جدول 4-5 می توان متوجه شد که بین رشد قضاوت اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. تحقیق با تحقیقات تیز63 (2004)، فرید و همکاران (1389) ، لطف آبادی (1384) ،غیاثی زاده (1391) همخوانی دارد قضاوت اخلاقی عبارت است از میزانی که فرد یک رفتارمشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوت اخلاقی یک فرد، ادراک وی از این که چرا بعضی اعمال به عنوان اعمال اخلاقی شناخته یا ترجیح داده می شوند، تحت تاثیر قرار می دهد قضاوت اخلاقی متفاوت از سطح فردی توسعه یا استدلال اخلاقی است، به طوری که استدلال اخلاقی یک ویژگی فردی است اما قضاوت اخلاقی یک رویکرد فرآیند محور است رشد احساس اخلاقي اساسا در خانواده و در فرايند ارتباطي عاطفي والدين با فرزندان شكل مي گيرد.
کلبرگ یکی از بزرگترین نظریه پردازان رشدي شناختی است که نظریه خود را مبنی بر رشد استدلال و قضاوت اخلاقی کودکان و نوجوانان ارائه نموده که به این نتیجه رسیدند که درك کودکان از مفاهیم اخلاقی نیزهمانند رشد شناختی طی توالی نامتغیري ازمراحل صورت می گیرد که در میان تمامی فرهنگهاي دنیا نمودي مشابه دارد و تنها تمایز و تفاوت آن در فرهنگهاي مختلف،تسریع یا تأخیر دستیابی به مراحل است. آنان معتقدند که کودکان و نوجوانان به تناسب مجهزشدن به ساختهاي شناختی و بالا رفتن سن، واجد ظرفیتهاي جدید در گستره قضاوت اخلاقی شده و درك اخلاقیشان از سوگیري سطحی به قدرت جسمانی وپیامدهاي بیرونی به ارزیابی عمیق تر روابط شخصی، نهادهاي اجتماعی ونظامهاي قانون گذاري تغییر می یابد.
در تبیین رابطه بین عملکرد تحصیلی ورشد قضاوت خلاقی می توان گفت به توجه به اینکه در کشور ما جمهوري اسلامی ایران، براساس آرمان هاي انقلاب اسلامی واهداف آموزش وپرورش، اخلاق وتوجه به آن از جایگاه خاصی برخوردار است واین موضوع واهمیت آن به شیوه هاي مختلف خود را نشان داده ومی توان با اندك دقتی تلاش براي برجسته کردن آن را در محتواي خیلی از کتاب ها به راحتی مشاهده نمود وحتی خط مشی خیلی از رسانه ها ي گروهی از جمله صدا وسیما نیز این تأکید را در محتواي برنامه هاي مختلف خود به خوبی نشان می دهند(فرید، سعدي پور، کریمی وفلسفی نژاد، (1389 ). این عوامل در رشد قضاوت اخلاقی مؤثر است. ودانش آموزانی که عملکرد تحصیلی بهتري دارند محتواي کتاب ها را بهتر وبا جدیت بیشتري مطالعه می کنندویاد گرفتن درس هاي اخلاقی که در محتواي درسی کتاب ها نهفته است در رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان مؤثراست وعملکرد تحصیلی می تواند به عنوان پیش بینی کننده رشد قضاوت اخلاقی عمل کند. بنابراین براساس پژوهش هاي انجام گرفته توسط محققان مختلف ونتایج این پژوهش می توان گفت که سلامت روان وعملکرد تحصیلی از عوامل مؤثربر رشد قضاوت اخلاقی هستند.
فرضیه فرعی دوم: بین میزان رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد.
برای بررسی نتایج این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به جدول جدول 4-6: می توان متوجه شد که لذا بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.تحقیق با تحقیقات تیز64 (2004)،فرید و همکاران (1389) ،لطف آبادی (1384) ،غیاثی زاده (1391) همخوانی دارد از آنجا که اصولاً مبانی اخلاق و قضاوت اخلاقی با مفاهیمی چون عدالت خواهی، نوع دوستی، رعایت حقوق همنوعان، خیر¬خواهی، توجه کافی به قوانین رسمی و غیر رسمی ومانند آن پیوندی جدایی ناپذیر دارد و تاثیر مثبت رشد وتحول اخلاقی در سلامت جوامع انکارناپذیر است. به تبع این امر، بررسی وشناسایی عوامل موثر در آن کمک شایان توجهی به بسط و گسترش اخلاق وقضاوت اخلاقی می نماید. جوامع امروزی به دلایل متعدد با مشکلات اخلاقی دست به گریبانند و علمای دینی، رهبران جامعه، پدران و مادران و مربیان مدارس، هریک به نوعی درصدد رفع مشکلات اخلاقی وایجاد زمینه ی رشد و تحول اخلاقی هستند. زندگی در جامعه ی کم توجه و یا بی توجه به اصول اخلاقی، شرایط دشواری را برای زندگی ایجاد می کندکه تحمل آن سخت وحتی غیر ممکن است. بنابراین، نمی توان خواستار جامعه ای سالم و زندگی توأم با آسایش وآرامش بود، اما به اخلاق و رشد و تحول اخلاقی و مسایل مربوط به آن بی تفاوت ماند.رشد اخلاقي موضوع مهمي است كه هميشه مورد توجه روان شناسان بارويكردهاي گوناگون رفتار نگري روان تحليل گري و شناخت گرايي بوده است. اينكه چگونه انسانها به عناصر اخلاقي تبديل مي شوند، مراحل رشد اخلاقي آنها چيست، تا چه ميزان تحت تاثير عوامل گوناگون رسشي و يادگيري هستند و مسائلي از اين دست، بر اساس رويكردهاي متفاوت پاسخ داده شده اند. انسانها در ابتدا، هيچ گونه تصور و ديدگاهي درباره خير و شر امور ندارند و به همين دليل مسئول رفتار خود نيستند و عنصر اخلاقي به حساب نمي آيند و براي تبديل شدن به عنصر اخلاقي بايد يك فرايند تدريجي و پيچيده اي را طي كنند. اين فرايند به دو عامل مهم “رشد توانايي هاي مادر زادي” و “يادگيري و تجربه” بستگي دارد. از سوي ديگر بخشي از يادگيري ها و تجارب ما حاصل تعامل با محيط و بويژه محيط خانوادگي است. در هيچ دوره اي به اندازه ي دوره ي نوجواني ارزشها و استانداردهاي اخلاقي براي انسان مطرح نمي شود (جهانگير زاده، 1390).تواناييهاي شناختي فزاينده نوجوانان، بيشتر آنان را متوجه مسائل و ارزشهاي اخلاقي مي كند و راههاي پيچيده تري را براي كنار آمدن با آن مي يابند. در عين حال آنچه جامعه از نوجوانان مي خواهد به سرعت در حال تغيير است و همين مستلزم ارزيابي مجدد و مداوم ارزشها و اعتقادات اخلاقي است. رشد اخلاقي و شناختي پيشرفته نوجوانان سبب حس رضایت مندی و خودشکوفایی بیشتر آنها می شود. پس رشد اخلاقی می تواند نقش موثری در افزایش کارآیی و خلاقیت فردی ایفا کند، چنین دانش آموزانی از رفتارهای ناسالم بدور می باشند و چنین محیط آموزشی مشوق استقلال و عملکرد متعالی افراد می باشد زیرا این افراد با ارزشهای اخلاقی متعالی و حساسیت نسبت به موضوعات اخلاقی می توانند به سطوح بالاتری از نوآوری، کاریتمی و فرآیندهای بی بدیل دست یابند که نتیجه آن آمادگی بیشتر برای ورود به جامعه بزرگ و ترسیم آینده ای درخشان می باشد.

فرضیه فرعی سوم: رشد قضاوت اخلاقی به طور معنی دار قادر به پیش بینی خلاقیت دانش آموزان می باشد.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده گردیده است. همانگونه که در جدول4-7: مشاهده میشود که متغیر رشد قضاوت اخلاقی می تواند خلاقیت دانش آموزان را پیشبینی نماید. تحقیق با تحقیقات تیز65 (2004)، فرید و همکاران (1389)، لطف آبادی (1384)، غیاثی زاده (1391) همخوانی دارد به نظر پیاژه داشتن رفتار اخلاقی، مستلزم توانایی انجام قضاوت آگاهانه نسبت به کیفیت اعمال است. طبیعی است که قضاوت آگاهانه وقتی امکان پذیر است که شخص به مرحله ای از رشد وکمال عقلی رسیده باشد تا بتواند چنین قضاوت آگاهانه ای را از خود بروز دهد. لارنس کلبرگ نیز معتقد است که، اخلاق و قضاوت اخلاقی به منزله فرآیندهایی منظم در ساختار تحول عقلانی آدمی پدید می آیند. به تعبیر بسیاری از مربیان و روانشناسان، کلید حل مسایل اجتماعی، در رشد اخلاقی و قضاوت اخلاقی است. با این اعتقاد، اولین هدف هر نظام تربیتی، تربیت افراد با وجدان و متعهد است و باید آن را نوعی سرمایه گذاری برای نیل به اهداف والای انسانی تلقی کرد، افراد متعهد و با قدرت قضاوت اخلاقی بالا که انگیزه بالایی برای شکوفایی استعداد خود دارند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند. انگیزش درونی و رشد اخلاقی این افراد می تواند پیش بینی کننده خوبی برای خلاقیت آنها باشد. بنابراین دانش آموزی که با رشد اخلاقی بالا کار درست را درست انجام می دهد، اعمالش با ارزش و عقایدش هماهنگ است و خلاقیت برای او درونی شده است.
فرضیه فرعی چهارم: رشد قضاوت اخلاقی به طور معنی دار قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده گردیده است. همانگونه که در جدول4-8: مشاهده میشود رشد قضاوت اخلاقی می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی نماید. تحقیق با تحقیقات تیز66 (2004)، فرید و همکاران (1389)، لطف آبادی (1384)، غیاثی زاده (1391) همخوانی دارد لانگ استف67 (2004)عنوان می کند که حوزه اخلاق به طور گسترده به عنوان یک(چشم انداز اخلاقی) یا به عنوان مجموعه ای از قوانین تعیین کننده آن چه درست یا نادرست است، دیده می شود. اينکه آموزش و پرورش در تربيت نيروي انساني آينده نقش زيربنايي دارد ، بر کسي پوشيده نيست .اما منظور آموزش و پرورش ، نبايد فقط پرورش نيروهاي مشخصي باشد که از نظر فني و در رشته هاي گوناگون صاحب نظر باشند.بلکه آموزش و پرورش بايد در کنار آموزشهاي رسمي و برنامه ريزي شده در زمينه هاي اجتماعي و اخلاقي ، به طور جدي برنامه ريزي کند و اين به سبب آن است که دانش آموزان و جوانان وقتي افراد مفيدي مي شوند که بتوانند مشکلات جامعه را از طريق ايفاي نقش خود برطرف کنند .
آدمی یگانه موجودی است که در دنیا طالب سعادت است و اخلاق یکی از ضروری ترین نیازهای او جهت دستیابی به سعادت محسوب می شود. انسان با حس اخلاقی که خیلی زود تجلی می کند، متولد می شود. این حس در خانواده ظاهر می شود، بوسیله معلمان الگو می گیرد و توسط اجتماع تغذیه می شود. در حقیقت خانواده، مدرسه و اجتماع

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، عملکرد تحصیلی، ضریب همبستگی، رگرسیون Next Entries دانلود مقاله با موضوع دانشگاه آزاد اسلامی، رفتار حرفه ای، کارشناسی ارشد، روانشناسی