دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، عملکرد تحصیلی، ضریب همبستگی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

ترتيب شامل 16، 22، 11 و 11 گزينه است. يعني سوال هاي 1تا 22 عامل سيالي، 23 تا 33 عامل بسط، 34 تا 49 عامل ابتكار و 50 تا 60 عامل انعطاف پذيري را مي سنجند. البته هريك از اين دسته سوالات در واقع يك خرده آزمون را تشكيل مي دهند. هرگزينه سه پاسخ متفاوت الف، ب و ج (کیفی) با ارزش تبديل به كميت عددی 0، 1 و 2 را دارند. فرض است در هرمورد سوال انتخاب كننده گزينه الف كمترين و انتخاب كننده ج بيشترين ميزان خلاقيت را دارد. مجموع نمرات كسب شده در هر خرده آزمون، نمايانگر نمره آزمودني در آن بخش است و مجموع نمرات آزمودني در چهار خرده آزمون، نمره كلي خلاقيت فرد را نشان مي دهد. نمرات حاصل از سنجش هر چهار عامل به تنهائي و مجموع نمرات در كل، قابل تحليل و تفسير هستند دامنه نمره کل خلاقیت هر آزمودنی بین 0 تا 120 خواهد بود. بنابراين براساس نرم آزمون تورنس، امتيازبندي ميزان خلاقيت به شرح ذيل خواهد بود:
خلاقيت بسيار زياد: امتياز 120 الي 100
خلاقيت زياد: امتياز100 الي 85
خلاقیت متوسط: 85 امتیاز الی 75
خلاقيت كم: امتیاز 75 الی 50
خلاقيت بسيار كم: امتياز 50 و پائين تر
آزمون مورد استفاده در اين تحقيق به عنوان فرم عابدي شناخته مي شود که در واقع همان فرم کوتاه تورنس می باشد. اين پرسشنامه به دانش آموزان، كه هدف اساسي تحقيق سنجش و باروري قواي خلاقانه آنهاست ارائه و از آنان خواسته مي شود گزينه مناسب را انتخاب نمايد(دائمي،1383).
عابدی(1372)، پایایی این آزمون را با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار داد؛ بر این اساس ضرایب به دست آمده برای چهار مولفه سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط، به ترتیب برابر بودند با (75/0، 67/0، 61/0، و 61/0). پايايي پرسشنامه در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد و 82/0 به دست آمد که نشان دهنده پايايي مناسب می باشد
ج) پرسشنامه عملکرد تحصیلی
این پرسشنامه اقتباسی از پژوهشهای فام و تیلور (1990) در حوزه ی عملکرد تحصیلی است که برای جامعه ی ایران ساخته شده است (فام و تیلور، 1990، به نقل از صابر ماهانی، 1388) و شامل 48 گویه می باشد.در روش نمره گذاری، هر گویه دارای 5 پاسخ می باشد که در مقوله های هیچ، نمره 1؛ کم، نمره2؛ تا حدی، نمره 3؛ زیاد، نمره 4 و خیلی زیاد، نمره 5 تعلق می گیرد و در 11 سوال که به صورت منفی می باشد روش نمره گذاری برعکس می باشد. حداکثر امتیاز قابل کسب 240 و حداقل امتیاز 48 می باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی:
برای محاسبه روایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی از روش تحلیل گویه استفاده شد. با توجه به جدول شماره (2) رابطه همه گویه ها با نمره کل معنادار بوده و این نشان دهنده روایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی می باشد.

جدول شماره (2)روایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی
عناوین
خودکارآمدی
تأثیرات هیجانی
برنامه ریزی
فقدان کنترل پیامد
انگیزش
طیف همبستگی
52/0
42/0
47/0
45/0
39/0
سطح معناداری
021/0
023/0
012/0
031/0
011/0

جدول شماره (3) پایایی پرسشنامه عملکرد تحصیلی
عناوین
خودکارآمدی
تأثیرات هیجانی
برنامه ریزی
فقدان کنترل پیامد
انگیزش
ضریب آلفای کرونباخ
87/0
85/0
78/0
73/0
76/0
برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. با توجه به جدول شماره (3) همه گویه ها دارای پایایی بالا و مطلوبی میباشند که نشان میدهد گویه ها از پایایی بسیار خوبی برخوردار هستند.

روش تجزیه وتحلیل:
تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از پرسشنامه، در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت پذیرفت. در سطح آمار توصيفي از آمارهايي نظير فراواني، درصد فراوانی، ميانگين و انحراف معيار استفاده شد و در سطح آمار استنباطي از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه متغیرها، رگرسیون همزمان برای پیش بینی متغیرها استفاده می شود.
ملاحظات اخلاقی :
-رعایت صداقت و امانت علمی
-رعایت حق بی نام بودن پرسشنامه ها و ناشناس ماندن مشارکت کنندگان
-محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشارکت کنندگان .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

دراین فصل به منظور آزمون فرضیه های تحقیق ،داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
الف) داده های توصیفی:
بررسی توصیفی نمرات رشد قضاوت اخلاقی
جدول 4-1: بررسی میانگین و انحراف استاندارد رشد قضاوت اخلاقی
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
رشد قضاوت اخلاقی
20/36
7/6
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات رشد قضاوت اخلاقی (20/36) می باشد.

بررسی توصیفی نمرات خلاقیت
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد خلاقیت
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
خلاقیت
73/72
02/15
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات خلاقیت (1/106) می باشد.
بررسی توصیفی نمرات عملکرد تحصیلی
جدول 4-3: بررسی میانگین و انحراف استاندارد عملکرد تحصیلی
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
عملکرد تحصیلی
99/156
5/20
با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین نمرات عملکرد تحصیلی (99/156) می باشد.
ب) یافته های استنباطی:
فرضیه اصلی :
بین میزان رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد.

جدول 4-4: ضریب همبستگی بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی

رشد قضاوت اخلاقی

ضریب همبستگی
› P
خلاقیت
411/0
0001/0
عملکرد تحصیلی
421/0
0001/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ضرایب همبستگی برابر با (411/0 و 421/0) در سطح (0001/0) بدست آمده است و از آنجا که این سطوح از مقدار قابل قبول (05/0) کمتر می باشد لذا این ضرایب معنادار شده است (01/0P ) لذا بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی اول: بین میزان رشد قضاوت اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد.
برای بررسی نتایج این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

جدول 4-5: ضریب همبستگی بین رشد قضاوت اخلاقی با عملکرد تحصیلی

ضریب همبستگی
› P
قضاوت اخلاقی
421/0
0001/0
عملکرد تحصیلی

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ضریب همبستگی برابر با (421/0) در سطح (0001/0) بدست آمده است و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (05/0) کمتر می باشد لذا این ضریب معنادار شده است (01/0P ) لذا بین رشد قضاوت اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین میزان رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد.
برای بررسی نتایج این فرض از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

جدول 4-6: ضریب همبستگی بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت

ضریب همبستگی
› P
قضاوت اخلاقی
411/0
0001/0
خلاقیت

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ضریب همبستگی برابر با (411/0) در سطح (0001/0) بدست آمده است و از آنجا که این سطح از مقدار قابل قبول (05/0) کمتر می باشد لذا این ضریب معنادار شده است (01/0P ) لذا بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: رشد قضاوت اخلاقی به طور معنی دار قادر به پیش بینی خلاقیت دانش آموزان می باشد.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده گردیده است.
جدول4-7: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت دانش آموزان به روش همزمان

R
² R
F
› P
β
T
› p
متغیر ملاک
خلاقیت
411/0
16/0
1/21
0001/0
411/0
6/4
0001/0
متغير پيش بين
رشد قضاوت اخلاقی

همانگونه که مشاهده میشود مقدار F برابر با (1/21) معنادار گردیده است(01/0P ). و با توجه به سطح معناداری ستون آخر میتوان نتیجه گرفت که، مقدار بتای متغیر رشد قضاوت اخلاقی معنادار شده است(01/0P ). یعنی اینکه متغیر رشد قضاوت اخلاقی می تواند خلاقیت دانش آموزان را پیشبینی نماید. و ضریب همبستگی (ضریب تعیین) محاسبه شده بر اساس این متغیر (16/0) است، یعنی این متغیر می تواند 16 درصد واریانس متغیر خلاقیت را پیش بینی کند.

فرضیه فرعی چهارم: رشد قضاوت اخلاقی به طور معنی دار قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده گردیده است.

جدول4-8: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین رشد قضاوت اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان به روش همزمان

R
² R
F
› P
β
T
› p
متغیر ملاک
عملکرد تحصیلی
421/0
18/0
4/22
0001/0
421/0
7/4
0001/0
متغير پيش بين
رشد قضاوت اخلاقی

همانگونه که مشاهده میشود مقدار F برابر با (4/22) معنادار گردیده است(01/0P ). و با توجه به سطح معناداری ستون آخر میتوان نتیجه گرفت که، مقدار بتای متغیر رشد قضاوت اخلاقی معنادار شده است(01/0P ). یعنی اینکه متغیر رشد قضاوت اخلاقی می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی نماید. و ضریب همبستگی (ضریب تعیین) محاسبه شده بر اساس این متغیر (18/0) است، یعنی این متغیر می تواند 18 درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی کند.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

در این فصل پس از ارائه خلاصه پژوهش، بحث و نتیجه گیری پیرامون فرضیه ها ،محدویت ها و پیشنهاد های تحقیق مطرح شده است.

خلاصه پژوهش
هدف از این پژوهش تبیین رابطه رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان بوده است. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر ارسنجان در سال تحصیلی 94-93 می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه‌ای چند مرحلهای بوده است.. ابزار سنجش در این پژوهش سه پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور(1990) ،پرسشنامه خلاقیت تورنس(1979)و پرسشنامه رشد قضاوت اخلاقی سینها و وارما61 (1998 ) بوده است. به منظور تجزيه وتحليل داده ها در زمینه آمار توصيفي از روشهاي آماري ميانگين وانحراف معيار و در زمینه آمار استنباطي از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شده این فصل به بحث و تبیین این متغیرها پرداخته شده است.

بحث نتیجه گیری:

فرضیه اصلی : بین میزان رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد.
با توجه به جدول جدول 4-4: می توان متوجه شد که بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. این تحقیق با تحقیقات تیز62 (2004)، فرید و همکاران (1389)، غیاثی زاده (1391) همخوانی دارد. آدمي يگانه موجودي است كه در اين دنيا طالب سعادت است و اخلا ق يكي از ضروري ترين نيازهاي او جهت دستيابي به سعادت محسوب مي شود . نظريه پردازان قرن بيستم اخلاق را وسيله اي براي رشد اجتماعي به حساب آورده اند و رشد اخلاقي از مسائل عمده و پر اهميت تكامل اجتماعي است .خانواده، مدرسه و اجتماع ، قواعد اخلاقي را كه بر اساس اصول عدالت و در نظر گرفتن حقوق ديگران قرار دارد، آموزش مي دهند . اما اين كه افراد چطور ميل دروني براي پيروي از قواعد اخلاقي را پيدا مي كنند ، در طي مراحل رشد متفاوت است. مدرسه نهادي اجتماعي و نمايانگر فرهنگ جامعه است و به كودك جهان بيني و عادات و رسوم و مهارت ها و باورها و علوم خاصي را منتقل مي كند. نفوذي كه مدرسه در اجتماعي كردن افراد دارد ، هم به دليل وجود معلمان و هم به جهت روش هاي آموزشي و تربيتي است.اخلاق و ارزش هاي اخلاقي و چگونگي شكل گيري آن در كو دكان و نوجوانان از مباحث اساسي روانشناسي هستند . با توجه به

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی، وجدان اخلاقی، تجربه گرایی، رفتار اخلاقی Next Entries دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، عملکرد تحصیلی، آموزش و پرورش، تحول اخلاقی