دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، عملکرد تحصیلی، سلامت روان، خلاقیت معلمان

دانلود پایان نامه ارشد

عواطف همدردي و کمک رساني به ديگران است. بر چنين اساسي، در اين مقاله سعي شده است، ضمن نقد رويکردهاي کنوني روان شناسي در رشد اخلاقي، براي تحقيقات اصيل و جديد علمي در حوزه نظريه پردازي رشد اخلاقي دانش آموزان زمينه سازي شود و مقدمات نظري لازم براي تهيه ابزار بومي سنجش رشد اخلاقي فراهم آيد.
حسینی (1385) در تحقیقی با عنوان رابطه خلاقیت با عملکرد تحصیلی به این نتیجه رسید که بین خلاقیت و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دار.
حسینی(1386) در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی و خودپنداره دانش آموزان تهران به این نتیجه رسید که برنامه آموزش خلاقیت در عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد و می توان برنامه آموزش خلاقیت معلمان را به عنوان الگویی مناسب برای پرورش خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس کشور در نظر گرفت.
چراغ چشم (1386) در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر شیوه های تدریس مبتنی بر تکنیک های خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش آموزان به این نتیجه رسید که معلم به عنوان ایجاد کننده شرایط و تسهیل کننده یادگیری دانش آموزان می تواند از طریق نوگرایی، انعطاف پذیری، عدم اجبار دانش آموزان به حفظ و انباشت ذهنی، شوخ طبعی، پرهیز از راهبرد ها و روش های قالبی آموزش، زمینه سازی برای ابراز وجود شاگردان و افزایش اعتماد به نفس در آنان، تحریک حس کنجکاوی فراگیران و بالاخره توام ساختن آموزش با پژوهش به آموزش خلاق و پرورش خلاقیت در کودکان و نوجوانان بپردازد. بنابراین استفاده از تکنیک های خلاقیت بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان تاثیر مثبت دارد.
زارع، عبدالهی و مرادی (1386) در پژوهشی به بررسی تحولی حافظه آشکار و ناآشکار کودکان پرداختند. یافتههای پژوهش نیز نشان داد که به موازات رشد حافظه آشکار، حافظه ناآشکار هم با گذشت زمان و افزایش سن رشد مییابد.
فرید و همکاران (1389) پژوهشی تحت عنوان اثربخشی روشهای آموزش مستقیم، آموزش شناختی اخلاق، شفافسازی ارزشها و تلفیقی بر قضاوت اخلاقی دانشآموزان انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که روشهای آموزشی باعث افزاش و بالا رفتن قضاوت اخلاقی دانشآمزان میشود. از بین روشهای آموزشی آموزش شناختی اخلاق بیشترین تأثیر را داشت. همچنین روش آموزش مستقیم بر خلاف پیش بینیها جزو روشهای موثر بود و از نظر تأثیر دومین روش موثر در بین روشهای مورد استفاده بود. روش آموزش تلفیقی توانست سطح قضاوت اخلاقی را افزایش دهد. در نهایت روش شفافسازی ارزشها کم اثرترین روش آموزشی برای افزایش قضاوت اخلاقی شناخته شد. در نتیجه آموزش توانسته است سطح قضاوت اخلاقی را افزایش دهد.
غیاثی زاده (1391) پژوهشی در مورد رابطه سلامت روان و عملکرد تحصیلی با رشد قضاوت اخلاقی دانشآموزان دختر انجام داده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که حدود 20 درصد واریانس متغیر رشد قضاوت اخلاقی توسط متغیرهای پیش بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی قابل پیشبینی میباشد.
جمع بندی
این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه معنادار دارد؟ در ادبيات تحقيق، برخي از مدل ها و ديده گاههاي مرتبط با متغیرهای پژوهش شرح داده شد. در اين تحقيق خلاقیت و عملکرد تحصیلی متغيروابسته مي باشند.
رشد و شكوفايي استعدادها و سوق يافتن آنها به سوي خودشكوفايي؛ نيل به موفقيتهاي فردي، شغلي و اجتماعي؛پيدايش تحرك در سازمان؛افزايش دركميت، كيفيت وتنوع توليدات و خدمات؛ كاهش هزينه ها، ضايعات و اتلاف منابع؛ افزايش انگيزش كاري كاركنان سازمان؛ ارتقاي سطح بهداشت رواني كاركنان سازمان؛ارتقاي بهره وري سازمان؛ موفقيت مجموعه مديريت و كاركنان سازمان؛ رشد و بالندگي سازمان؛ تحريك و تشويق حس رقابت؛كاهش بوروكراسي اداري؛ تحريك و مهيا كردن عوامل توليد خلاقیت به عنوان پرقدتمندترین توانایی بشری درنهاد آدمی ازکودکی تابزرگسالی وجوددارد.وزمانی پابه عرصه وجودمی گذاردکه فردیاافرادی سطح دانش زمان خودررادرباره پدیده های طبیعی ویاخودکافی نداشته وخودراناچاربه بهره گری ازطیف وسیع تری ازتوانایهایی ببند این خرد ورزی منجر به بروز توسعه وخلاقیت می شود.با استفاده از پدیده خلاقیت می توان اقدام به حل مسائلی کرد که دراثرتغییرات درمحیط خارجی بوجومی آیند. درحقیقت به علت مواجهه شدن جوامع بشری بامسائل نابهنگام فزاینده،وابستگی متقابل بین کشورها،تحلیل رفتن منابع منابع طبیعی سرعت فزاینده تغییرات ومسائل متعدددیگر،نیاز به خلاقیت ضروری است. همچنین در مورد عملکرد تحصیلی باید گفت که ارزش یابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی بویژه در مدارس می باشد . این امر در تدوین برنامه آموزشی بهتر، ارتقای کیفیتی آموزشی و نهایتاً در اصلاح و بهبود کارآئی مسئولین مربوطه تأثیر به شزایی دارد . عملکرد تحصیلی یکی از عاملهای بسیار مهم در تکوین شخصیت نوجوان و جوان مدرسه می باشد . مدرسه بعد از خانواده مهمترین نقش را در فرایند اجتماعی کردن نوجوان به عهده دارد. مدرسه از طریق آموزش مهارتهای علمی و فنی و فراهم آوردن زمینه همکاری گروهی و مسیولیت پذیری نوجوان و جوان موجبات رشد همه جانبه و متعادل شخصیت آنان را فراهم می سازد. گرچه مدارس وقت خود را صرف ایجاد آمادگی در نوجوانان و جوانان به منظور کسب مدارج عالی تحصیل می کنند با وجود این بسیاری از نوجوانان بدون دریافت مدارج عالیه مستقیماً به زندگی وارد شده و چون فاقد آمادگی لازم برای ورود به آن می باشند. احساس شکست و درماندگی نموده به بهداشت و سلامت روانی آنان آسیب وارد می شود. قضاوت اخلاقی در این پژوهش متغیر مستقل می باشد در این باره می توان این نکته را بیان کرد که گفت که تحول اخلاقي و ارزشي و ديني در نوجواني و جواني بيش از هر دوره ديگري است. رشد سريع شناختي در نوجواني و جواني باعث مي شود كه فرد بهتر بتواند درباره مسائل اخلاقي و ارزشي و ديني قضاوت كند و در برخورد با اين مسائل واكنش دقيق تر و پپيچيده تري نشان دهد. هم چنين تحولات وسيع عاطفي و اجتماعي و مواجهه نوجوانان و جوانان با مقتضيات زندگي و انتظارات والدين و دوستان و اطرافيان و تجارب تازه اي كه در مناسبات اجتماعي و فرهنگي خود كسب مي كنند، درگيري آنان را با مسائل اخلاقي و ارزشي بيشتر مي كند و زمينه هاي رشد آنان در اين امور را گسترش مي دهد. نتيجه اين وضع آن است كه نوجوانان و جوانان با مجموعه وسيعي از تغييرات دروني و بيروني و تعارض هاي ناشي از ارزش هاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي و ديني رو به رو مي شوند و بايد جايگاه مطمئني براي دوام و رشد خود دست و پا كنند. وظيفه انتخاب ارزش ها و هنجارهاي مناسب براي زندگي با مشكل پيچيدگي اين امور نيز همراه است؛ يعني، از يك سو نوجوانان و جوانان به ظرفيت هاي تازه اي در فهم ارزش هاي اخلاقي و ديني دست مي يابند و از سوي ديگر از تجربه كافي براي برخورد صحيح با مسائل پيچيده اخلاقي و ارزشي و ديني كه در زندگي روزمره آنان پيش مي آيد، برخوردار نيستند. با اين حال آنان بايد در هر روز و هر لحظه تصميمي بگيرند و از بين راه حل هاي مختلف اخلاقي و ارزشي راه مناسب تري را انتخاب كنند.

فصل سوم
روش تحقیق

در این فصل ابتدا به نوع و روش پژوهش، جامعه ی آماری، روش نمونه گیری اشاره شده و سپس به ابزار و روش گرد آوری داده ها، تعیین میزان روایی و پایایی این ابزار، روش های آماری گرد آوری و تجزیه و تحلیل داد ها و ملاحضات اخلاقی ارائه شده است.
روش تحقیق
اين پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و طی آن رابطه رابطه رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

جامعه آماري و نمونه مورد بررسی :
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان در سال تحصیلی 94-93 شامل 247 نفر در قالب 5 دبیرستان پسرانه و 5 دبیرستان دخترانه و 10 کلاس بوده است.

روش نمونه گیری و نمونه آماری
در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحلهای تعداد 118نفر که 60 نفر دختر و 58 نفر پسر به عنوان نمونه انتخاب شده است. بطوری که از بین مدارس دوره متوسطه اول شهر ارسنجان به صورت تصادفی 4 مدرسه انتخاب و از هر مدرسه 1 کلاس انتخاب و تمام دانش آموزان آن کلاسها به عنوان نمونه آماری مورد پژوهش قرار گرفتند.
ابزار پژوهش و روایی و پایایی آن
ابزار تحقیق
برای انجام تحقیق حاضر از سه پرسشنامه استفاده شد:
الف) آزمون رشد قضاوت اخلاقی
این آزمون که بین سالهاي 1967 تا 1971 ، به وسیلۀ سینها و وارما60 ساخته شد و در سال 1998 نیز مورد تجدید نظر آنان قرار گرفت، در ایران توسط کرمی (1379) به فارسی برگردانده شده است و براي ارزیابی قضاوت اخلاقی کودکان دورة ابتدایی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده و هدف آن ارزیابی قضاوت اخلاقی در افراد است. هر سوال تنها یک گزینه درست دارد. گزینه های صحیح این پرسشنامه در جدول زیر ارائه گردیده است:

هر پاسخ درست یک نمره و هر پاسخ نادرست صفر امتیاز خواهد گرفت. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه حاصل جمع تمام امتیازات سوالات را محاسبه نمائید. این امتیاز دامنه ای از 0 تا 50 خواهد داشت. نمرات بالاتر به منزله میزان مهارت قضاوت اخلاقی بالاتر شخص پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.
روایی و پایایی
در پژوهش مرعشی و همکاران (1389)، با اجرا بر روي يك نمونة 60 نفري از افراد جامعة مورد بررسي، پايايي اين آزمون معين شد .براي محاسبة ضريب پايايي از آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده گرديد كه به ترتيب 61/0 و 62/0 به دست آمد. اين ضرايب به طور نسبي رضايت بخش است.همچنین، براي تعيين روايي پرسش نامه، از ديدگاه صاحب نظران اين حوزه استفاده شد. به همين منظور، پرسش نامه در اختيار چند تن از اساتيد و متخصصان حوزة تعليم و تربيت قرارگرفت كه با صلاحديد آنان تعدادي از سؤالات اصلاح و در نهايت با استفاده از نظرات و پيشنهادهاي آنان در ويرايش نهايي، آزمون با 35 سؤال براي اجرا آماده شد.
ب) آزمون خلاقیت تورنس
اين پرسشنامه در ادبيات روانشناسي به آزمون خلاقيت تورنس مشهور و بر پایه تعریف وی از خلاقیت ساخته شده است. اصل آزمون سنجش خلاقيت تورنس، بسيار مفصل و طولاني مي باشد، كه اجراي آن نيازمند صرف ساعت ها وقت است. آزموني كه تحت عنوان سنجش خلاقيت تورنس در ايران شناخته مي شود در واقع شكل كوتاه شده و استاندارد شده آن مي باشد كه توسط عابدي استاد دانشگاه تهران در سال 1372 ساخته و معرفي گرديده و در ادبيات روانشناسي كشورمان با علامت اختصاري CT شناخته مي شود. عابدي از جمله پژوهشگران سابقه دار وعلاقمند حوزه خلاقيت و نوآوري در کشورمان شناخته مي شود. ايشان ابتدا درسالهاي 63-1362 و با تشويق و كمك دانشجويان رشته هاي روانشناسي دانشگاه هاي تهران، نسبت به ساخت يك آزمون چند جوابي75 سوالي براساس تئوري و تعريف تورنس جهت سنجش خلاقيت نموده و ابتدا روي 650 نفر دانش آموز پايه سوم راهنمائي تهران اجرا گرديد. بعدا طي فعاليت هاي علمي در دانشگاه كاليفرنيا و با كمك دانشجويان، نسبت به تجديدنظر و بازسازي آن اقدام و نهايتا در سال 1994 با همكاري گروهي از اساتيد دانشگاه مذكور(اونيل، عابدي و اسپيل برگر) فرم 60 سوالي تهيه، هنجاريابي (بر روي 16250 نفر دانش آموز)، استاندارد و ارائه كرد. فرم كنوني آزمون توسط اساتيد دانشگاه دوستو اسپانيا(1992) مورد استفاده قرار گرفته است(كفايت،1373). تاکنون بیش از 2000 مقاله علمی که در آنها آزمون تورنس به عنوان ملاک سنجش خلاقیت استفاده شده، چاپ گردیده است(دائمی و مقیمی،1383). در بین ابزارهای سنجش خلاقیت، آزمون تفکر خلاق تورنس در پژوهش ها و اندازه گیری های تربیتی اين آزمون در واقع چهار عامل تشكيل دهنده خلاقيت يعني سيالي، ابتكار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار مي دهد كه به

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی، وجدان اخلاقی، تجربه گرایی، رفتار اخلاقی Next Entries دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، عملکرد تحصیلی، آموزش و پرورش، تحول اخلاقی