دانلود مقاله با موضوع قانون مدنی، عقود معین، روابط صنعتی، قراردادهای خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

اعم، عقودی معین و غیرمعین را در بر می‌گیرد. عقود معین عقودی هستند که از گذشته بین مردم مرسوم بوده اند، نامی خاص دارند و شرایط و احکام آنها از سوی قانون معین شده اند. مثل بیع، ضمان، وکالت و… .
عقود غیرمعین عقودی هستند که گذشته تاریخی ندارند و گسترش روابط صنعتی و اقتصادی و بازرگانی عصر جدید و تنوع آنها ضرورت بکارگیری این معاملات را در انواع و قالب های گوناگون ثابت کرده‌است. اشخاصی که می‌خواهند رابطه یا روابط صنعتی یا اقتصادی خاص و منظمی با یکدیگر برقرار سازند، الگو و قالب دلخواهی را که متناسب با نیاز ارتباطی و چگونگی پیدایش و شرایط و تعهّد است و حقوق ایشان در برابر هم می‌باشد، ترسیم و احکام و آثار خاص آن را مشخص می‌کنند و با انشای آن قالب که نوعی ماهیت اعتباری است، در عالم حقوق آن را حاکم در روابط خود قرار‌داده و خود را به مفاد آن پایبند می‌سازند. بنابراین اینگونه از عقود به لحاظ تنوع و عدم محدودیت روابط عصر حاضر، دارای نام و عنوان و احکام و آثار اختصاصی در قوانین سیستم های حقوقی نمی‌باشد و در قوانین منحصراً یکی از احکام اصلی آنها که لازم الاتباع بودن باشد، مورد تصریح قرار گرفته است. هم چنان ‌که ماده‌ی 10 قانون مدنی ایران در مورد این عقود مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».104
مطالعه‌ی تاریخ فقه نشان می‌دهد که نظریه‌ی محدود بودن صورت قرارداد (عقود معین) که روزی نظر مشهور بود، رفته‌رفته مهجور می‌باشد و فقیهان معاصر بیشتر تمایل دارند که هر عقد معقول و اخلاقی مورد نیاز را که با احکام شرع مخالفت ندارد، به عنوان منبع التزام بپذیرد و قلمرو حکم «اوفوا بالعقود»105 را محدود به پیمان ‌های عهد رسول نسازند. می‌توان گفت ماده‌ی 10 قانون مدنی آخرین گام در تحول فقه است که در قوانین رخنه کرده و قانونگذار را قانع ساخت که آزادی قراردادی را به عنوان اصل بپذیرد و به دنبال صورت و واژه نباشد.106 عقد در معنی اخص منحصراً شامل عقود معین می‌باشد.
مشهور فقها ایجاب و قبول لفظی را مصداق عقد می‌دانند107 و اگر لفظ در میان نباشد می‌گویند تراضی حاصل است نه عقد و آن آثاری را که بر عقد مترتب می‌کنند بر تراضی مترتب نمی‌کنند. این نظریه با اینکه مشهور است اما دلیل قاطع ندارد108 و طرفداران قول غیرمشهور هم کم نیستند و از نظرآنها لفظ اساساً ضرورت ندارد.109
ملاک تشخیص عقد این است که بدون توافق دو طرف نتوان اثری بوجود آورد که مورد قبول قانون یا عرف و عادت و یا عقل و اخلاق حسنه باشد. روی این اصل، وصیت تملیکی ایقاع است زیرا به رضای یک طرف (موصی) دیگری را مالک چیزی کردن برخلاف عقل و اخلاق حسنه نیست و قانون هم منع نکرده‌است و روی همین اصل اسقاط حق از خود، ایقاع است نه عقد و بر این اساس بین عقد و ایقاع، ماهیت جدیدی که شبه عقد یا ماهیت مخصوص باشد، وجود ندارد.110
گفتار دوم: الفاظ مشابه عقد
در اصطلاحات فقهی و حقوقی الفاظی مترادف با عقد وجود دارد که در کل با عقد هم معنی می‌باشد اگرچه از جهاتی نیز با آن متفاوت است؛ مانند کلمه‌ی «معامله» که این اصطلاح حقوقی فرقی با عقد ندارد و هم‌چنین کلمه‌ی «قرارداد» که همان معنی عقد را می‌دهد تنها با این اختلاف که کلمه‌ی عقد را در عقود معینه قرار می‌دهند ولی قرارداد به همه‌ی عقود، اعم از عقود معینه و عقود غیرمعینه نسبت داده می‌باشد.111 همچنین کلمات «الزامات، تعهدات» که مترادف با عقد می‌باشند، اما (همان‌طور که پیش تر به آن اشاره کردیم) تنها فرقی که تعهدات با دیگر الفاظ مشابه دارد این است که در معنای خویش بار منفی مدیونیت و تعهد داشتن را به همراه دارد.
بند اول: معامله
«معامله» از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل، به معنی عمل کردن متقابل است. در اصطلاح حقوقی معامله به معنی عمل حقوقی شخص در برابر دیگری است. معامله از حیث دایره شمول دارای سه معنی خیلی اعم، اعم و اخص می‌باشد. معامله در معنی خیلی اعم که در فقه در برابر عبادات بکارمی‌رود، به هر عمل حقوقی غیرعبادی اطلاق می‌باشد، خواه آن عمل حقوقی یک‌طرفه باشد یا دوطرفه یا چندطرفه. عبادات اعمالی است که برای تحقق آن نیّت قربت؛ یعنی نزدیکی به خدا شرط است و بدون این نیت آن عمل صحیح نیست. در برابر عبادات معاملات قرار‌دارند که برای تحقق آنها قصد قربت شرط نیست. بر این مبنا ابواب فقهی را به دوگونه (عبادات و معاملات) تقسیم کرده‌اند و معاملات در این معنی شامل هر عمل غیر عبادی اعم از عقد یا ایقاع، نظیر بیع، اجاره و حتی ابراء و طلاق می‌باشد.
معامله در معنی اعم همه اعمال حقوقی دوطرفه و چندطرفه را در بر می‌گیرد و با اصطلاح «عقد» و «قرارداد» مترادف است. در این معنی معامله به معنای ایقاع بکار نمی‌رود؛ برای مثال معامله در ماده‌ی 190 قانون مدنی112 در معنی اخص، معامله فقط به عقود و قراردادهای مالی اطلاق می‌باشد و شامل عقودی نظیر نکاح و وقف نمی‌باشد، زیرا هرچند این‌گونه از عقود نیز آثار مالی دارد ولی جنبه اصلی این عقود، حیثیت معنوی و اجتماعی آنها است و آثار مالی و مادی آن فرعی می‌شود.113
بند دوم: قرارداد
معنی «قرارداد» در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است؛ یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول، قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص می‌باشد. در معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده‌ی عقود معین و غیرمعین است، لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیرمعین را شامل می‌باشد. به همین جهت ماده‌ی 10 قانون مدنی واژه «قرارداد» را در معنی اخص، یعنی عقود غیرمعین بکار برده است.114
گفتار سوم: اقسام عقد
پس از بیان معنای عقد و الفاظ مترادف آن، به بیان تقسیماتی که به اعتبارهای مختلف از عقد شده می‌پردازیم و با گذری اجمالی متعرض انواع عقود می‌شویم.
بند اول: اقسام عقد به اعتبار داشتن عنوان
1): عقود معینه: عقودی هستند که در قانون دارای عنوان معین باشند و نصوص قانون درباره‌ی خصوصیات و مقررات اختصاصی آنها سخن گفته باشد؛ مانند بیع و نکاح.
2): عقود غیرمعینه: عقودی هستند که در غالب هیچ یک از عقود معینه در نمی‌آیند و هم‌چنین دارای نام مخصوص نیستند لذا طرفین عقد باید مورد مقتضی و هم‌چنین شروطی که در نظر دارند را در ضمن عقد قرار دهند.
بند دوم: اقسام عقود به اعتبار تملیک یا تعهّد
1): عقود تملیکی: عبارت از عقدی است که بوسیله‌ی آن انتقال ملکیت حاصل می‌شود یعنی مورد معامله از ملکیت یک طرف خارج شده و در ملکیت طرف دیگر داخل می‌شود.
2): عقود عهدی: عبارت است از عقدی که نتیجه مستقیم آن تکلیف قانونی طرفین یا یک طرف عقد است. مثلاً عقد بیع به این معنی یک عقد عهدی است زیرا بایع را قانوناً مکلف به تسلیم مبیع و مشتری را مکلف به تسلیم ثمن می‌سازد.
بند سوم: اقسام عقود به اعتبار استقلال و عدم آن
1): عقد اصلی: عقدی است که دارای وجودی مستقل است و بطلان یا انتفاء عقد اصلی، مستلزم بطلان یا انتفاء عقد تبعی نخواهد‌بود.
2): عقد تبعی: عقدی است که مستقل نبوده بلکه تابع عقد دیگر که همان عقد اصلی است، می‌باشد.
بند چهارم: اقسام عقود به اعتبار قطعی بودن و عدم قطعی بودن
1): عقد منجّز: «عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد».115 به بیان دیگر، عقدی که مُنشا در حین عقد به وجود نهایی و بدون تزلزل موجود گردد.116
2): عقد معلّق: نقطه‌ی مقابل عقد منجّز است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بر امر دیگری است. در عقد معلق اثر مخصوص عقد که بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می‌آید، البته با تعلیق، پیدایش این اثر منوط به وجود شئ دیگری می‌باشد؛ مانند اینکه پدری می‌خواهد خانه خود را به پسرش ببخشد ولی نمی‌خواهد که این بخشش بدون هیچ قیدی باشد، بلکه می‌خواهد برای تشویق به تحصیل، خانه را به او بدهد لذا خانه خود را به طور تعلیق به او می‌بخشد. بدین صورت که می‌گوید: «خانه‌ام به تو تعلق دارد، هر وقت که دانشکده را تمام کردی و لیسانس گرفتی» و پسر هم قبول می‌کند. در اینجا خانه به پسر انتقال داده شده لکن نه به طور مطلق بلکه به صورت معلّق انتقال یافته است.

بند پنجم: اقسام عقد به اعتبار لزوم و جواز
1): عقد لازم: «عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته‌باشند مگر در موارد معینه»117 مانند بیع و اجاره. از جمله موارد معینه آن جایی است که به وسیله‌ی یکی از خیارات حق فسخ داده شود و یا به واسطه‌ی اقاله، طرفین حق فسخ معامله را داشته‌باشند. در اثر عقد لازم رابطه ای ایجاد می‌باشد که طرفین بدون رضایت هم نمی‌توانند آن را برهم زنند در نتیجه، طرفین ملزم به انجام محتوای عقد می‌باشند. قانون مدنی کلیه عقود را لازم می‌داند مگر آن که قانون خلاف آن را تصریح نماید، لذا در ماده‌ی 219 آورده است: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده‌باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود».
2): عقد جایز: عقدی است که تا زمانی که عین باقی باشد، طرفین یا یکی از آن دو هر وقت بخواهند بتوانند عقد را فسخ کنند.118 با عقد جایز هر یک از طرفین مجازند که هر زمانی که بخواهند و بدون هیچ گونه علت قانونی عقد خویش را برهم زنند و برای فسخ عقد جایز صرفاً اراده انحلال کافی است و حتی احتیاجی به موافقت طرف دیگر ندارد. ضمناً با مرگ و جنون و سفه یکی از طرفین این عقد منفسخ می‌شود؛119 به طور مثال، عقد وکالت عقدی جایز است و با فوت موکل ساقط می‌باشد.
بند ششم: اقسام عقد به اعتبار تعهّد و عدم تعهّد طرف مقابل
1): عقد معوض: عقدی است که یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر تعهّد می‌نماید و یا مالی را می‌دهد که از طرف دیگر می‌گیرد و یا تعهّدی طرف دیگر به نفع او می‌کند.
2): عقد غیر معوض: عقدی است که یکی از طرفین مالی را به دیگری می‌دهد و یا تعهّدی در مقابل او می‌کند.
بند هفتم): اقسام عقد به اعتبار قبول قید یا شرط
1): عقد مطلق: عقدی است که هیچ شرط و تعلیقی در آن نشده‌باشد و آنرا می‌توان عقد ساده نامید.
2): عقد مشروط: عقدی است که یکی از شروط (شرط نتیجه، شرط فعل، شرط صفت) در آن قید شده‌باشد.
بند هشتم: اقسام عقد به اعتبار قابلیت فسخ
1): عقد غیر قابل فسخ: همان عقد لازم است که قبلاً بیان شد.
2): عقد قابل فسخ: دو قسم است؛ یکی عقد جائز که تعریف آن قبلاً گذشت و دیگری عقد لازم قابل فسخ که طبیعتاً قابل انحلال نیست ولی به جهتی از جهات، حق فسخ در آن موجود است؛ مثل عقد خیاری120 که بواسطه‌ی توافق طرفین، شرط فسخ در آن گنجانده شده ولی خود شرط طبیعتاً لازم است. این نوع عقد نوعی از عقد لازم است که به وسیله‌ی برقراری شرط فسخ، اثر عقد جائز به آن داده می‌شود121.
بخش دوم: اسباب ایجاد تعهّد
مقصود از اسباب ایجاد تعهّد، سبب حقوقی است که تعهّد را ایجاد می‌کند. در ابتدا لازم است اسباب ایجاد را در قانون مدنی بیان کنیم؛ سپس اسباب ایجاد تعهد به ترک ازدواج مجدد را مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث اول: اسباب ایجاد تعهّد در قانون مدنی
قانون مدنی در منابع تعهّدات تحت تأثیر حقوق اسلام است. امور ذیل در حقوق اسلام از منابع تعهّدات است:
1ـ عقود: حدیث عبدالله بن سنان122می‌گوید: «العقد العهد»؛ هر عقدی تعهّدی است، همه عقود تعهّدات هستند.
2ـ جرائم: تعهّدات ناشی از جرائم در بحث کیفری فقه دیده می‌باشد.
3ـ شبه جرم: عنوان شبه جرم در فقه نیست اما مصادیق آن مانند اتلاف و تسبیب که منشأ تعهّدات است، در فقه نیز وجود دارد.
4ـ شبه عقد: این عنوان عیناً در فقه امامیه دیده شده‌است. علامه حلی در «تذکرة الفقهاء» می‌نویسد: «ابوحنیفه می‌گوید: غاصب نسبت به منافع مال مورد غصب، از جهت تلف کردن آن منافع، مسئول و متعهّد جبران خسارت نیست. مسئولیت نسبت به منافع مال غیر باید ناشی از عقد یا شبه عقد باشد».
5ـ شبه ایقاع: فقهاء جعاله را شبه ایقاع می‌دانند و به

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ازدواج مجدد، ضمن عقد، قانون مدنی، شرط ضمن عقد Next Entries دانلود مقاله با موضوع ضمن عقد، قانون مدنی، عقد نکاح، صحت معامله