دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قوه قاهره، قانون مجازات جدید، اخذ برائت

دانلود پایان نامه ارشد

نماینده جامعه در نظر می گیرند.
گفتار سوم: نتایج فصل سوم
1- فرد اگر وجود قوه قاهره منحصر، تقصیر ثالث و زیاندیده که در حکم قوه قاهره باشد(یعنی اوصاف خارجی بودن، گریزناپذیر بودن و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه را داشته باشد)را ثابت نماید از مسئولیت معاف می شود در قانون مجازات مصوّب 92 تقصیر نقش بسزایی در ضامن دانستن فرد دارد و اگر وی بتواند عدم تقصیر خود و یا تقصیر دیگری را ثابت نماید از مسئولیت معاف می گردد.
2- پزشک می تواند از بیمار ودر صورت نداشتن اهلیّت و یا قرار داشتن در موقعیتی که امکان دادن برائت وجود نداشته باشد از ولی (خاص یا عام) وی برائت اخذ نماید و قانونگذار در قانون مجازات نیز شرایطی را برای صحت برائت بیان می کند از جمله داشتن اهلیّت، قصد و رضایت، معین بودن موضوع، منجّز بودن برائت داده شده و مشروعیت جهت برائت. قانونگذار در قانون مجازات مصوّب 70 نیز برائت را یکی از اسباب معافیت مطلق پزشک مطرح کرده است اما در قانون مجازات جدید شرط عدم تقصیر را نیز قرار داده است بدین معنا که اخذ برائت به طور کامل معافیت به همراه نخواهد آورد بلکه برای استفاده از مزایای برائت نباید مرتکب تقصیری نیز شده باشد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات، قوه قاهره، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحریم‌های یکجانبه، حقوق بین‌الملل، سازمان ملل، شورای امنیت