دانلود مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی، قضاوت اخلاقی، نظام آموزشی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

ا در مقاطع دیگر متوسطه بکار گیرد . مدارس متوسطه شهر ارسنجان با بکارگیری نتایج بدست آمده می توان با رشد و توسعه قضاوت اخلاقی دانش آموزان ، موجبات افزایش خلاقیت و عملکرد تحصیلی آنها را فراهم کند .

اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق:
تبیین رابطه بین رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر ارسنجان

اهداف فرعی پژوهش
تبیین رابطه رشد قضاوت اخلاقی با ابعاد عملکرد تحصیلی دانشآموزان؛
تبیین رابطه رشد قضاوت اخلاقی با ابعاد خلاقیت دانشآموزان؛
پیش بینی میزان خلاقیت دانشآموزان بر اساس میزان رشد قضاوت اخلاقی؛
پیش بینی میزان عملکرد تحصیلی دانشآموزان بر اساس میزان رشد قضاوت اخلاقی.

فرضیه ها
فرضیه اصلی پژوهش:
بین میزان رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی پژوهش
1. بین میزان رشد قضاوت اخلاقی با ابعاد عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد.
2. بین میزان رشد قضاوت اخلاقی با ابعاد خلاقیت دانشآموزان رابطه معنادار وجود دارد.
3. رشد قضاوت اخلاقی به طور معنی داری قادر به پیش بینی خلاقیت دانشآموزان میباشد.
4. رشد قضاوت اخلاقی بطور معنی داری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان میباشد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

تعاریف مفهومی متغیر ها

قضاوت اخلاقی :
قضاوت اخلاقی را، توانایی ارزیابی موقعیتها و امور اخلاقی بعنوان درست یا غلط، بر مبنای آگاهی از معیارهای اخلاقی توصیف میکنند (گانداسینها و وارما، 1998، ترجمه کرمی، 1390).
عملکرد تحصیلی:
عملکرد تحصیلی عبارت است از کلیه فعالیتها و تلاشهایی که یک فرد در جهت کسب علوم و دانش و گذراندن پایه ها و مقاطع تحصیلی مختلف در مراکز آموزش ی از خودنشان می دهد. عملکرد تحصیلی 23عبارتست از درجه و میزان موفقیت فرد در امتحانات پایان ترم تحصیلی مدارس که از نمره صفر تابیست تعیین می گردد. (فرقانی، 1372 ).

خلاقیت:
گيلفورد(1960) “خلاقيت عبارت است از مجموعه توانائيها و خصيصه هاي كه منجر به تولید آثار منحصربه فرد مي شود مهم ترین این ویژگیها تفکر واگراست”( حسيني ،1378).
خلاقيت در واقع از چهار عنصر سيالي ، انعطاف پذيري ، ابتكار و بسط به شرح زیر تشکیل شده است (گیلفورد ، به نقل از کفایت ، 1373).
سیالی: عبارت است از توانایی فرد به ایجاد و خلق تعداد زیادی ایده، پاسخ و راه حل در قالب تصویر یا فرض، در یک حیطه خاص. در این حالت ذهن فرد خلاق در یک حیطه خاص فکری به ارائه عقاید می پردازد و مشتمل است بر تعدادی پاسخ و عقاید ممکن(رمضانی، 1388).
بسط: عبارت است از توانایی فرد در جهت پرداختن به جزئیات. در این حالت فرد خلاق توانایی تکمیل یک ایده و افزودن جزئیات بیشتر و همچنین تکمیل ایده های تصویری مربوط به آن را دارد(رمضانی، 1388).
ابتکار: عبارت است از توانایی فرد برای ایجاد و خلق ایده های نو، منحصر به فرد، غیر معمول و هوشمندانه برای حل یک مسأله، که در هر حال با ایده های عادی و رایج متفاوت است. در این حالت فرد خلاق توانایی تولید ایده های نو و جدید را دارد(رمضانی، 1388).
انعطاف پذیری: عبارت است از توانایی فرد برای ایجاد و خلق ایده های متفاوت در صورت تغییر مشکل. در این حالت فرد خلاق در صورت تغییر مشکل و یا مطرح شدن آن از بعد دیگر، قدرت و توانائی لازم را برای تغییر جهت فکر خود دارا می باشد(رمضانی، 1388).

تعاریف عملیاتی متغیرها
رشد قضاوت اخلاقی
نمرهای است که آزمودنی ها از آزمون 50 سؤالی قضاوت اخلاقی(MJT)(1998) بدست آورده اند.
خلاقیت
نمرهای است که آزمودنی ها از پرسشنامه 60 سوالی خلاقیت تورنس (1970) بدست آورده اند.
عملکرد تحصیلی
نمرهای است که آزمودنی از پرسشنامه 44 سؤالی عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1990) بدست آورده اند.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

در این فصل ،پس ازبیان مبانی نظری پیرامون متغیر های تحقیق،گزارش پیشینه تحقیق و جمع بندی ارائه شده است.
مبانی نظری تحقیق
تاریخچه عملکرد تحصیلی
هر تشكل سازمان يافته اي جهت حفظ و ادامه حيات خود نيازمند اجزايي است كه طي يك فرآيند مشخص و معين طي زمان تعيين شده از دروندادي كه به آن داده مي شود ، برونداد مورد انتظار را تأمين نمايد . واضح است كه اگر سيستمي نتواند به اهداف مورد انتظار برسد موجوديت آن زير سئوال مي باشد . آموزش و پرورش به عنوان يك نظام آموزشي در هر جامعه‌اي با صرف هزينه فراوان تعليم و تربيت فرزندان واجب التعليم آن جامعه را به عهده دارد . انتظار مي رود كه محصولات نهايي اين سازمان در آينده از كارآيي و بهره وري كافي برخوردار باشند .بی تردید هیچ نظام آموزشی نمی تواند صددرصد به اهداف اموزشی خود برسد ولی موفق بودن هر نظام آموزشی به نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به اهداف تعیین شده بستگی دارد. در کشور ما این امر از مهم ترین مشکلات کنونی نظام آموزشی است و هر ساله ده ها میلیارد ریال از بودجه کشور به هدر می رود و نیروهای بالقوه و سرمایه های جامعه که همان نیروی انسانی است،بی ثمر می ماند پیشرفت تحصیلی به توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطلاق می شود که از طریق آزمونهای فراگیری استاندارد شده یا آزمونهای معلم ساخته اندازه گیری می شود (نویدی،2003).
تعاریف عملکرد تحصیلی :
عملکرد تحصیلی، انجام دادن کاری برای به دست آوردن نتیجه ی مطلوب و برتری و موفقیت در یک مهارت یا گروهی از معلومات است. عملکرد تحصیلی بر مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد که از طریق آزمون های مختلف درسی مانند ریاضی، دیکته و … سنجیده می شود، اشاره دارد. به طور کلی عملکرد تحصیلی به موفقیت فراگیران در امور تحصیلی اشاره دارد که بر اساس آزمون های قابل سنجش باشد . در پژوهش هایی که عملکرد تحصیلی را مورد مطالعه قرار دادند، همواره سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی به عنوان دو متغییر مهم گزارش شده اند (خنک جان،1381).
عملکرد تحصیلی و عوامل موثر بر آن به عنوان یکی از متغییر های محوری و اساسی در آموزش و پرورش همواره مورد توجه محققان و روان شناسان تربیتی بوده است . در واقع ، می توان گفت عملکرد تحصیلی دانش آموزان ، سهم عظیمی از پژوهش های موجود در حیطه روان شناسی تربیتی را به خود اختصاص داده است . تعاریف گوناگونی از عملکرد تحصیلی وجود دارد . اتکینسون، عملکرد تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی فردی می داند. می توان گفت که عملکرد تحصیلی عبارت از موفقیت در گذراندن دروس مختلف توسط دانش آموز یا دانشجو و نشان دادن عملکرد مناسب در جامعه و زندگی خود براساس مطالب آموخته شده است(طباطبایی و همکاران، 1391).
گرونلند24 (1990) بیان می دارد: عملکرد تحصیلی تغییرات رفتاری فرد است که در اثر یادگیری بر مبنای اهداف از پیش تعیین شده حاصل می شود.
متخصصین تعلیم تربیت در تلاش برای ارائه روش های مناسب و مفید جهت استفاده بهینه از فرصت ها و امکانات آموزشی در راستای یادگیری بهتر، عمیق تر و سریع تر هستند. ضمن مخالفت با تعاریف قبلی تدریس که آن را انتقال معلومات به دانش آموزان می دانستند، تدریس را کمک به فراگیر برای تفهیم و درک مطلب می داند. کارل راجرز25 بیان می دارد، همان طور که در روان درمانی، روانشناس صرفا به بیمار کمک می کند تا مشکلات خودش را بشناسد و به چگونگی رفع آن مشکلات بپردازد، در تدریس نیز دانش آموز خودش مطلب را فذا می گیرد و معلم فقط به او کمک می کند تا به هدف های آموزشی نزدیک گردیده و آنها را فرا گیرد(مقدم، 1364).
در طی قرون و اعصار متمادی، انتقال مفاهیم به شیوه های مختلف و متفاوتی انجام شده است که در آنها نکات مثبت و منفی زیادی به چشم می خورد. واضح است که برای تدریس هر موضوع با عنوان درسی باید از شیوه خاصی که متناسب با شرایط و خصوصیات یادگیرندگان باشد، بهره جست و نمی توان یک شیوه خاصی برای همه موضوعات و همه افراد به کار برد. آنچه مسلم است، روش هایی که در آنها خود فرد فعالانه به دنبال یادگیری است، روش های موفق تری هستند، اطلاعات کسب شده و یادگیری انجام شده از عمق و دوام بیشتری برخوردار است در این روش ها فرد با انگیزه یادگیری به جستجوی مطالب و مفاهیم می پردازد، در این روش ها معلم راه را نشان می دهد و این خود دانش آموز است که قدم در راه نهاده و مسیر را طی می نماید. در این مسیر گاهی زمین خورده از حرکت باز می ایستد، در این موقع معلم دست او را گرفته از زمین بلند می کند و دانش آموز بقیه راه را خود ادامه می دهد. با این کار دانش اموز طریقه فکر کردن و جستجوی صحیح را می اموزد به طور مستقل مسائل و مشکلات زندگی را حل می کند و از اینکه خودش از پس مشکلات خود بر می آید احساس غرور می کند. ما معتقدیم روش هایی که در انها دانش اموز فقط به صحبت معلم گوش می دهد و هیچ فعالیت و حرکتی در امر یادگیری ندارد، وابستگی شدیدی در او ایجاد می شود و بدون کمک از دیگران قادر به حل مسائل درسی و مشکلات خود نمی باشد. به نظر می رسد بهره گیری از روش های نوین و فعال تدریس امری ضروری می باشد تا بتوان در سایه این روش ها شیوه فکر کردنف جستجوی راه حل و انگیزه برای یادگیری را در دانش آموزان تقویت کرد(مقدم،1364).
یکی از مقوله هایی که امروزه باید در اموزش و پرورش به آن اهمیت داد بهبود کیفیت آموزش از حالت آموزش سنتی و منفعل به حالت آموزش فعال و دانش آموز محور می باشد که در این روش به جای اینکه فقط کار برای دانش آموز، جریمه و تنبیه باشد، فرصتی برای تولید دانش، کمک به یادگیری، ایجاد فرصت برای شکوفایی استعداد ها و علایق است و همچنین وسیله ای برای جبران نقایص یادگیری، وسیله ای برای قضاوت در ارزشیابی، کسب مهارت های زندگی، فرصتی برای خود ارزیابی دانش آموزان، دست یافتن به اطلاعات و استفاده بهتر از اوقات فراغت است(مکی منشاوی،1385).
مفهوم عملکرد تحصیلی :
بدون تردید، لازمه ی هر تحول عمیق و فراگیر فرهنگی در جامعه، تغییر و تحول بنیادی در نظام آموزشی آن جامعه است، که نحول اساسی در برنامه های اموزشی و پرورشی مدارس را می توان از طریق همخوانی های نظام های ارزشی حاکم بر خانواده و مدرسه،آمادگی ذهنی و تمایل اولیاء در همراهی و همگامی با برنامه ریزان و مربیان مدارس ایجاد کرد. در واقع، فرایند تعلیم و تربیت، مثلث مقدسی را تشکیل می دهد که دو ضلع آن خانه و مدرسه و پایه آن وجود در حال رشد دانش آموز است. بنابراین، توجه به برنامه های آموزش خانواده، ایجاد نگرش مثبت و پویا در والدین نسبت به خط مشی های آموزشی و تربیتی مدارس و فذاهم ساختن انگیزه همیاری و همکاری متقابل بغا مربیان مدارس جهت کسب مهارت های اجتماعی در دانش آموزان و بالا بردن پیشرفت تحصیلی آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
بدون تردید، هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد درصد به اهداف آموزشی خود برسد، ولی موفق بودن هر نظام آموزشی به نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به اهداف آن نظام بستگی دارد. برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، حتما می بایست عوامل موثر بر افت تحصیلی را شناخت و اثر های آن را کاهش داد . یکی از مهم ترین این عوامل، ویژگی های یک نهاد اجتماعی کوچک است که اولین کانون تربیتی به حساب می آید و فرد مقدار قابل توجهی از وقت خود را در آن می گذراند(نریمانی، به نقل از بیژن تاش،1381).
عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی:
مرتضوی زاده (1367) عوامل زیررا در عملکرد تحصیلی موثرمی داند.
ناکافی بودن امکانات داخل خانه: فراهم کردن امکاناتی از قبیل میز و صندلی و اتاق مخصوص برای خانواده هایی که در یک اتاق زندگی می کنند بسی دشوار است برخی از دانش آموزان جای مناسبی برای درس خواندن در خانه ندارند و مجبور می شوند برای پیدا کردن مکانی آرام و بی سروصدا برای مطالعه به کتابخانه یا مدرسه بروند بیرون رفتن دانش آموزان از خانه به هر سنی که باشد ممکن است مشکلاتی را برای آنان و خانواده هایشان بوجود آورد.برخی از دانش آموزان عادت دارند شب ها مطالعه کنند.شلوغ بودن خانه و نداشتن

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، عملکرد تحصیلی، آموزش و پرورش، موفقیت تحصیلی Next Entries دانلود مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان