دانلود مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی، قضاوت اخلاقی، کارشناسی ارشد، نظام آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

قواعد اخلاقی را که براساس اصول عدالت و در نظر گرفتن حقوق دیگران قرار دارد، آموزش می دهند. اما اینکه کودکان چطور میل درونی برای پیروی از قواعد اخلاقی پیدا می کنند و چه انگیزه هایی آنان را وادار به پیروی از قواعد می کند، در طی مراحل رشد متفاوت است. استدلال اخلاقی یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در رفتار اخلاقی است، به نحوی که تاخیر در استدلال اخلاقی نیز می تواند همانند سایر عوامل، رفتار اخلاقی را با تاخیر مواجه سازد و آنان را مستعد ابتلا به اختلالات سلوک اخلاقی چون دروغگویی، تقلب و دیگر اعمالی کند که در آنها انصاف و عدالت اجتماعی زیر پا گذاشته می شود. اما همان طور که قبلا نیز عنوان شد استدلال اخلاقی و عواطف و احساسات احتمالا زمانی پیشرفت می کند که افراد از رشد شناختی خوبی برخوردار باشند. همانطور که کلبرگ و پیاژه نیز اظهار داشته اند، رشد شناختی مبنا و پیشنیازی برای رشد اخلاقی است و هر اندازه که فرد از نظر سازمان دهی و قدرت استدلال منطقی، متحول و متکامل تر گردد، به همان میزان از نظر استدلال و قضاوت اخلاقی پیشرفت می کند.
بدون تردید، لازمه هر تحول عمیق و فراگیر فرهنگی در جامعه،تغییر و تحول بنیادی در نظام آموزشی آن جامعه است که در تحول اساسی در برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس از طریق همخوانی نظام های ارزشی حاکم بر خانواده و مدرسه و آمادگی ذهنی و تمایل اولیاء در همخوانی و همگامی با برنامه ریزان و مربیان مدارس است. در واقع، فرایند تعلیم و تربیت، مثلث مقدسی را تشکیل می دهد که دو ضلع آن خانه و مدرسه و پایه آن وجود در حال رشد دانش آموزان است . بنابراین، توجه به برنامه های آموزش خانوداه، ایجاد نگرش مثبت و پویا در والدین، نسبت به خط مشی های آموزشی و تربیتی مدارس و فراهم ساختن انگیزه همیاری و همکاری متقابل با مربیان مدارس جهت کسب مهارت های اجتماعی در دانش آموزان و بالا بردن عملکرد تحصیلی آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد درصد به اهداف آموزشی خود برسد، ولی موفق بودن هر نظام آموزشی به نزدیک تر شدن هر چه بیشتر به اهداف بستگی دارد. برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، حتما می بایست عوامل موثر در پیش بینی عملکرد تحصیلی را شناخت. قطعا یکی از این عوامل مهم رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان است که با تعالی آن در خانه و مدرسه و اجتماع و بلوغ ارزش های دانش آموزان و بالا رفتن سطح فکر ایشان می تواند پیش بینی مطلوبی برای عملکرد تحصیلی آنها باشد. با رشد قضاوت اخلاقی در دانش آموزان رشد شناختی آنها بالا رفته، قدرت تشخیص مطلوب از نامطلوب و ارزش گذاری در آنها نیز بالا رفته که در نهایت چنین دانش آموزانی به ارزش تحصیل و تلاش برای آن در جهت پیشرفت و توسعه پی خواهند برد و با یک انگیزه درونی در این راه قدم بر می دارند.
محدودیت های پژوهشی:
• عدم امکان تعمیم نتایج و یافته های این پژوهش به سایر مقاطع و دانش آموزان
• محدودیت استفاده صرف از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات بوده و عدم استفاده از سایر روش ها همچون مصاحبه و مشاهده.
• با توجه به اینکه تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است در نتیجه یافته های آن در مقایسه با روش های آزمایشی و شبه آزمایشی از قاطعیت کمتری برخوردار است.

پیشنهاد های تحقیق
الف )پیشنهادهای کاربردی:
1- با توجه به رابطه معنی‌دار رشد قضاوت اخلاقی با خلاقیت و عملکرد تحصیلی به معلمان و مدیران پیشنهاد می شود که شرایطی مناسب برای رشد قضاوت اخلاقی فراهم اورند.
2- توجه به قضاوت اخلاقی در محتوا های برنامه درسی و برگزاری کارگاه های در این زمینه.

ب) پیشنهادهای پژوهشی
1) پیشنهاد می شود که در تحقیقات بعدی به بررسی رابطه بین رشد قضاوت اخلاقی با سایر عوامل پرداخته شود.
2) پیشنهاد می شود که این تحقیق در جامعه و نمونه وسیع تری صورت پذیرد.
3) پیشنهاد می شود که در آینده پژوهشگرهای دیگر، در مقاطع تحصیلی مختلف مشابه پژوهش را جهت مقایسه نتایج انجام دهند.

منابع و ماخذ
منابع فارسی
– اباذري، يوسف.(1383). رضايت از زندگي و ارزيابي اجتماعي. كارگاه تحليل يافته هاي پيمايشي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان انتشارات طرح هاي ملي.
– احدي، حسن و محسني، نيك چهره. (1372). روانشناسي رشد (مفاهيم بنيادي در روانشناسي نوجواني و جواني). تهران: نشر بنياد.
– آذر، عادل و مومنی، منصور.(1384) . آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم، تحلیل آماری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).
– استادی، علیرضا.(1384). بررسی رابطه خلاقیت، انگیزش تحصیلی و مهارت های شناختی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شهر داراب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
– اسدي، مسعود. (1391). بررسي رابطه عملكرد خانواده با تعارضات زناشويي زوجين در آستانه طلاق. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد، مرودشت.
– اسكندري، مهرناز. (1391). رابطه هوش معنوي و شادكامي با تعارضات زناشويي در زوجهاي مراجعه كننده به مركز مشاوره شهر بوشهر. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، مرودشت.
– اعتمادی، حسین و دیلمی، زهرا.(1388). تاثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر کیفیت گزارشهای مالی شرکت ها. اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم، شماره های1و2، صص11-22.
– افخمي، ايمان. (1385). بررسي تاثير آموزش بخشودگي بر سازگاري، رضايتمندي، كاهش تعارضات زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره شهر يزد. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.
– آقا بابائي، ناصر.(1389). نقش احساس قدرداني در رضايت از زندگي. روانشناسي و دين، شماره سوم، پاييز 1389، ص 52- 39.
– اكرمي، ناهيد. (1371). مقايسه تحول قضاوت اخلاقي در كودكان و نوجوانان بزهكار و بهنجار و بررسي تاثير شرايط خانوادگي بر آن. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.
– انجو، مريم السادات. (1391). تعارضات زناشويي در پنج سال اول در زوج هاي بدون فرزند و زوج هاي صاحب فرزند شده. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت.
– انوری، حسن.(1381). فرهنگ بزرگ سخن.انتشارات سخن، چاپ اول.
– بخشي پور، باب اله. (1391). رابطه عملكرد خانواده با تعارضات زناشويي زوج هاي در آستانه طلاق. دانش و پژوهش در روانشناختي كاربردي، سال 13 شماره 2، تابستان 1391 پياپي 48.
– بخشي پور، علي. (1387). بررسي رابطه ميان رضايت از زندگي، سبك مساله گشايي و نگرش مذهبي باسلامت روان. فصلنامه علمي پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز سال سوم، شماره9. ص 8-26.
– برك، لورا. (1385). روانشناسي رشد (از نوجواني تا پايان زندگي) ترجمه يحيي سيد محمدي، تهران: نشر ارسباران. جلد دوم.
– بك، آرون تي. (1382). عشق هرگز كافي نيست، ترجمه قراچه داغي، تهران انتشارات آسيم
– بهارستان، زهرا. (1383). بررسي سبكهاي مديريت تعارض در دبيرستانهاي شهر يزد از ديدگاه دبيران. مجله علوم تربيتي و روان شناسي، سال سوم، شماره4، ص 39- 132.
– بهشتي، احمد. (1392). خانواده در قرآن. قم، نشر بوستان كتاب.
– بیات، غلام رضا.(1387). اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی. حسابدار، سال بیست و سوم، شماره204و205، اسفند1387 وفروردین1388، صص54-61.
– بياني، علي اصغر؛ گودرزي، حسنيه و كوچكي، عاشور محمد. (1386). اعتبار و روايي مقياس رضايت از زندگي. فصلنامه روانشناسي ايران، سال سوم، شماره 11، ص 259- 265.
– بيرو، آلن. (بي تا) ترجمه ساروخاني، باقر. (1370). فرهنگ علوم اجتماعي، تهران، انتشارات كيهان.
– بیژن تاش، گیتی.(1388). بررسی رابطه مشارکت در فعالیت های فوق برنامه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان نواحی 1 و 2 شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت.
– پاشا، غلامرضا و گودرزي، مهري. (1389). رابطه سبكهاي هويت و رشد اخلاقي با مسئوليت پذيري در دانشجويان. مجله يافته هاي نو در روان شناسي، ص 87- 99 .
– پوریانسب، امیر.(1379). اصول اخلاقی حرفه ای. حسابدار، سال چهاردهم، شماره137، 1379، صص18-22، و70-73.
– ثنائي، باقر. (1387). مقياس هاي سنجش خانواده و ازدواج. تهران: موسسه انتشارات بعثت
– جهانگير زاده، محمدرضا. (1390). ديدگاه شناختي تحويلي در رشد اخلاقي. مجله معرفت اخلاقي، شماره 8 ، ص 102-104.
– جي. پي. ميلر. (1383). نظريه هاي برنامه درسي، ترجمه محمود مهر محمدي، تهران انتشارات سمت.
– چراغ چشم، عباس.(1386). بررسی تاثیر شیوه های تدریس مبتنی بر تکنیک های خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش آموزان. پژوهشگاه مطالعات آموزش ورورش.
– حاجي زاده ميمندي، مسعود، برغمدي، مهدي. (1389). رابطه عمل به باورهاي ديني و رضايت از زندگي در بين سالمندان. مجله سالمندي ايران، سال پنجم، شماره 15، بهار 1389.
– حساس یگانه، یحیی و مقصودی ، امید.(1389). تاثیر آیین رفتار حرفه ای و تجربه بر کیفیت قضاوت حسابرسی. حسابدار رسمی، شماره9، 1389، صص49-57.
– حسيني ، افضل السادات . ( 1378) . خلاقيت و رشد آن درسازمان ، فصلنامه تحول اداري ، دوره چهارم ، شماره17،
– حسینی، افضل السادات. (1386). بررسی تاثیر برنامه آموزش خلاقیت معلمان بر خلاقیت عملکرد تحصیلی و خود پنداره دانش آموزان تهران. مجله نوآوری های آموزشی، دانشگاه تهران.
– حسینی، سید سلمان.(1385). بررسی رابطه خلاقیت و نگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول درودزن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت.
– حقیقت، شهربانو.(1377). بررسی ویزگی های دانش آموزان خلاق و تعیین رابطه میان خلاقیت با پیشرفت تحصیلی، هوش، طبقه اجتماعی و جنسیت در گروهی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی در شهر شیراز. شورای تحقیقات استان فارس.
– حقیقی، جمال؛ بهروزی، ناصر؛ شکرکن، حسین و مهرابی زاده هنرمند، مهناز.(1382). مقایسه ترکیب های نه گانه هوش و خلاقیت از لحاظ ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان سال اول دبیرستان های اهواز. مجلیه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال دهم، شماره های 1و2، ص 82-59.
– خسروي، زهره؛ بلياد، محمدرضا؛ ناهيد پور، فرزانه و آزادي، شهدخت. (1390). بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي، بخشش و تعارضات زناشويي در زوج هاي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر كرج. فصلنامه جامعه شناسي زنان، سال دوم، شماره سوم، ص 61- 79.
– خنک جان، علی.(1381). بررسی سبک های شناختی یادگیری دانش آموزان مراکز تیزهوشان و عادی دخترو پسر با توجه به پیشرفت تحصیلی آنان.پایان نامه های کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز.
– خورشیدی، عباس و قریشی، حمیدرضا.(1381). راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی(از نظریه تا عمل). تهران، نشر یسطرون.
– درتاج، فریبرز.(1383). بررسی تاثیر شبیه سازی ذهنی بر فرآیند و برآیند در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، ساخت و هنجار یابی آزمون عملکرد تحصیلی. پایان نامه دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
– دلاور، علی.(1374).مبانی نظری و عملی در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد
– راجرز، دورتي. (1994). روانشناسي كودك. ترجمه مهشيد ياسايي، تهران نشر مركز.
– رحيمي، مهدي. (1386). بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده و كيفيت زندگي. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روانشناسي، دانشگاه شيراز .
– رشاد، محمد. (1353). فلسفه از آغاز تاريخ. جلد دوم. تهران .
– رهنما، اكبر. (1373). بررسي رشد تحول اخلاقي نوجوانان بزهكار و مقايسه آن با رشد تحول اخلاقي در نوجوانان در نوجوانان عادي و غير عادي. پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران دانشگاه تربيت معلم.
– روزگار، زهرا. (1391). رابطه تاب آوري و سبكهاي مقابله اي و رضايت از زندگي در دبيران زن اموزش و پرورش شهرستان شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت.
– زكي، محمد علي. (1386). اعتبار يابي رضايت چند بعدي از زندگي دانش آموزان پسر و دختر دبيرستاني شهر اصفهان. مجله روانپزشكي باليني ايران، انديشه

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، عملکرد تحصیلی، ضریب همبستگی، رگرسیون Next Entries دانلود مقاله با موضوع دانشگاه آزاد اسلامی، رفتار حرفه ای، کارشناسی ارشد، روانشناسی