دانلود مقاله با موضوع سود سهام، انتشار سهام، اوراق قرضه، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

قرار مي گيرند. شركت بايستي قبل از تقسيم سود بين سهامداران عادي ابتدا سود سهام ممتاز را بپردازد. همچنين هنگام تصفيه شركت صاحبان ممتاز در دريافت دارائي ها (پس از پرداخت حقوق طلبكاران) در اولويت قرار مي گيرند. بنابراين از نظر ريسك، ريسك سهام ممتاز كمتر از ريسك سهام عادي است و چون ريسك كمتري را مي پذيرد بازده كمتري نيز انتظار دارند.
2- ثابت بودن نرخ سود51: نرخ سود تقسيمي ممتاز ثابت است و سود آن يك هزينه قابل قبول مالياتي نيست. سود سهام ممتاز به عنوان درصدي از ارزش سهام بيان مي شود. ميزان سود سهام ممتاز برابر است با:
نرخ سود * ارزش اسمي = سود سهام ممتاز
3- سود جمع شونده52: خاصيت جمع شوندگي به اين معني است كه اگر شركت در سالهاي قبل سود سهام ممتاز را پرداخت نكرده باشد. بايستي در صورت كسب سود، قبل از پرداخت هر گونه سود به سهامداران عادي، سودهاي انباشته سهامداران ممتاز را بپردازد. اين يك نوع حمايت از دارندگان سهام ممتاز است. عموما روي سودهاي معوق سهام ممتاز سودي تعلق نمي گيرد.
4- مشاركت در سود53: در بعضي از سهام ممتاز شرط مي شود كه سهامداران ممتاز در سودهاي اضافي شركت با سهامداران عادي شريك شوند. به اين ترتيب كه ابتدا سود سهام ممتاز پرداخت مي شود و سپس سود سهام عادي پرداخت مي شود و چنانچه سودي باقي بماند با نسبتي مشخص بين دو گروه تقسيم مي شود.
5- حق رأي 54: سهامداران ممتاز معمولا داراي حق رأي نيستند اما گاهي در شرايط خاص به آنها حق رأي داده مي شود . مثلا اگر شركت قادر به پرداخت سود سهام ممتاز براي يك يا چند سال نباشد به دارندگان اين سهام حق رأي براي انتخاب يك يا جند نفر از اعضاي هيئت مديره داده مي شود .
6- قابليت تبديل55 : سهام ممتاز ممكن است قابل تبديل يا غير قابل تبديل باشند. سهام ممتاز تبديلي سهامي هستند كه دارندگان آن مي توانند قسمتي يا كل سهام را در يك دوره زماني خاص با يك قيمت مشخص تبديل به سهام عادي نمايند .

2-2-3-5-2- انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي
همانطوري كه گفته شد سهام ممتاز را اوراق بهادرار دورگه مي نامند؛ زيرا داراي هر دو ويژگي سهام عادي و اوراق قرضه است . از ديدگاه مديران مالي ، سهام ممتاز جانشين مناسبي براي اوراق قرضه است و در هر زمان كه انتشار اوراق قرضه مطلوب نباشد ، شركتها دست به انتشار سهام ممتاز مي زنند . به طور قطع نمي توان گفت كه آيا سرمايه گذاران، اصولا سهام ممتاز را نوعي بدهي تلقي مي كنند يا ان را در زمره سرمايه شركت قرار مي دهند.

2-2-3-5-2-1- مزاياي انتشار سهام ممتاز
تأمين مالي از طريق انتشار سهام ممتاز داراي مزاياي زير است:
1- اگر شركت بتواند نرخ بازدهي خود را به رقمي بيش از هزينه خاص سهام ممتاز برساند استفاده از سهام ممتاز باعث افزايش سود هر سهم خواهد شد . بنابراين، شركتهايي كه قصد دارند از طريق افزايش اهرم مالي نرخ بازدهي سهامداران عادي خود را افزايش دهند سهام ممتاز وسيله خوبي براي شركتهايي مي تواند باشد كه نمي توانند يا نمي خواهند وام بيشتري بگيرند . در شرايط تورمي نيز انتشار سهام ممتاز به نفع شركت است زيرا ميزان سود آن رقم ثابتي است كه از محل سودهاي آتي به راحتي قابل پرداخت است .
2- هزينه خاص سرمايه متعلق به سهام ممتاز از هزينه خاص سهام عادي كمتر است و اين بدان علت است كه دارندگان سهام ممتاز از نظر دريافت سود و اصل مبلغ سرمايه گذاري شده (در صورت انحلا ل شركت ) بر صاحبان سهام عادي حق تقدم دارند .
3- اگر چه سهام ممتاز بخشي از « حقوق صاحبان سهام » تلقي مي شود ، تعداد كساني كه در اين نوع سهام حق رأي دارند محدودند ، بنابراين تا زماني كه شركت سود را به موقع پرداخت مي كند ، صاحبان سهام ممتاز حق دخالت در امور مربوط به شركت را نخواهند داشت .
4- سهام ممتاز بدون سر رسيد هستند ولي در مواردي با توجه به نوع قراداد ، شركت ميتواند آنها را بازخريد كند . اگر چنين شرطي قيد نگردد اين سهام بازخريد نخواهند داشت ولي اگر شرط مربوط به حق باز خريد تعيين و مورد تصويب طرفين قرار گيرد. اين نوع سهام قابل باز خريد يا قابل تبديل مي گردد، اين امر باعث مي شود كه سرمايهگذاران اين نوع سهام را به سهام عادي ترجيح بدهند. شركتها ميتوانند با انتشار سهام ممتاز قابل تبديل هزينه سرمايه اين نوع سهام را كاهش دهند.
5- شركتها نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانوني ندارند و اين معني است كه اگر شركتي پرداخت سود سهام ممتاز را به تأخير بيندازيد مجبور نخواهد شد كه اعلام ورشكستگي يا تحت پيگرد قانوني قرار بگيرد . در مواردي كه شركت از نظر قدرت نقدينگي با مسائل و مشكلاتي مواجه شود مي تواند پرداخت سود اين سهام را به تأخير اندازد بدون اينكه با مشكل يا مسئله اي مواجه گردد.

2-2-3-5-2-2- معايب انتشار سهام ممتاز
1- اگر شركتي نتواند به ميزاني برابر با هزينه سرمايه متعلق به سهام ممتاز بازده داشته باشد . سود هر سهم عادي آن كاهش خواهد يافت.
2- هزينه سرمايه متعلق به سهام ممتاز از هزينه سرمايه اوراق قرضه بيشتر است. زيرا ريسكي كه متوجه صاحبان مي گردد از ريسك دارندگان اوراق قرضه بيشتر است. همچنين سود سهام ممتاز يك هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد.
3- اگر چه شركت به پرداخت سود سهام ممتاز هيچ الزام قانوني ندارد ، نپرداختن آن بر ثروت صاحبان سهام باعث خواهد شد كه ارزش سهام ممتاز و عادي شركت به شدت كاهش يابد . (البته اگر سرمايه گذاران چنين بپندارند كه شركت نمي تواند در آينده اي نزديك سودهاي انباشته را بپردازد) .فراتر اينكه ، اگر سود سهام براي مدت مديدي به تأخير بيفتد ، ممكن است به دارندگان سهام ممتاز چنين حقي داده شود كه تعدادي از اعضاي هيئت مديره را انتخاب كنند.
4- بازخريد سهام ممتاز باعث مي شود كه شركت در سالهاي بعد با مشكل روبرو شود. حتي اگر شركت ملزم به بازخريد سهام ممتاز نباشد ممكن است پرداخت منظم سود سالانه براي برخي از شركتها كار ساده اي نباشد.
5- گاهي انجام برخي از كارها منوط به تصويب سهامداران ممتاز است. در بسياري از موارد انتشار سهام ممتاز اضافي يا اوراق قرضه قابل تبديل به سهام ممتاز مستلزم موافقت صاحبان سهام ممتاز شركت است.
6- اگر شرايط حاكم بر بازار به گونه اي باشد كه سرمايه گذاران، سهام ممتاز را جانشين خوبي براي اوراق قرضه ندانند شركت مي تواند براي تأمين مالي خود از اين نوع سهام منتشر كند شايد وضع به گونه اي باشدكه شركت مجبور گردد مبلغي از پول مورد نياز خود را از محل سود انباشته يا انتشار سهام عادي تأمين كند و سپس اوراق قرضه يا سهام ممتاز منتشر كند.

2-2-3-6- سهام عادي56:
اگر قرار باشد شركتي كه از منابع خارج از سازمان تأمين مالي كند سهام عادي در درجه دوم اهميت (درست بعد از اوراق قرضه) قرار خواهد گرفت. واحدهاي انتفاعي مي توانند از طريق صدور و فروش سهام عادي به سرمايه گذاراني كه قبلا سهامدار بوده و يا با خريد سهام جديد؛ سهامدار شده اند، وجوه مورد نياز خود را تأمين كنند. سهام عادي يك نوع دارايي مالي است كه نشان دهنده مالكيت در يك شركت است.

2-2-3-6-1- انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي
سهام عادي (از ديدگاه تأمين مالي) داراي نقاط ضعف و قوت بسيار زيادي است. نقاط قوت اين سهام، از نظر تأمين مالي به مراتب بيش از نقاط ضعف آنها است. در عين حال، در همه موارد بايد با توجه به شرايط موجود قضاوت كرد.

2-2-3-6-2- مزاياي انتشار سهام عادي
1- سهام عادي هيچگاه به سر رسيد نميرسند. اين نوع سهام يكي از منابع دائمي تأمين مالي به حساب مي آيند. اگر شركت بخواهد مي تواند تعدادي از سهام عادي خود را بازخريد و آنها را از دور خارج كند (طبق قانون تجارت اين عمل مجاز نيست).
2- از آنجا كه سود سهام ميزان مشخص و ثابتي نيست، انتشار و فروش سهام جديد باعث خواهد شد كه انعطاف پذيري مديريت شركت از لحاظ تأمين سرمايه در آينده بيشتر گردد. يكي از استراتژيهاي متداول اين شركتها براي تهيه سرمايه به منظور باز پرداخت بدهي هاي كوتاه مدت خود سهام عادي جديد منتشر مي كنند.
استراتژي ديگر آن است كه شركتها از طريق انتشار سهام عادي در صدد بر مي آيند كه نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام شركتها را پايين آورند و سپس با استفاده ازمزيت حاصل اقدام به انتشار اوراق قرضه مي كنند.
3-شركت الزام قانوني به پرداخت سود به سهامداران عادي خود را ندارند، لذا انتشار سهام عادي ريسك ورشكستگي و ريسكي مالي شركت را افزايش نمي دهد.
4- ميتوان به سرعت و بدون تحمل هزينه زياد سهام عادي را منتشر كرد و به بازار عرضه كرد. اينكار از طريق اعطاي گواهي حق تقدم خريد سهام به سهامداران موجود و استفاده از خدمات موسسات تأمين سرمايه كه موظف به خريد سهام عادي كه پذيره نويسي نشده اند، صورت مي گيرد. اگر قيمت پذيره نويسي كمتر از قيمت جاري بازار سهام باشد ، سهامداران از خريد سهام عادي جديد استقبال خواهند كرد.
5- براي اكثر شركتها، وضع به گونه اي است كه با انتشار و عرضه سهام عادي جديد، در مالكيت و كنترل شركتها تغيير صورت نمي گيرد. سهامداران كنوني شركت مي توانند با استفاده از حق تقدم خريد، درصد مالكيت خود را حفظ كنند و با مراجعه به بازار سهام عادي بيشتري بخرند.

2-2-3-6-3- معايب انتشار سهام عادي
1- هزينه خاص سرمايه متعلق به سهام عادي در مقايسه با ساير ابزار تأمين مالي بيشتر است. اين بدان معني است كه سهام عادي يك منبع گرانقيمت تأمين مالي است و باعث افزايش هزينه سرمايه شركت مي شود. لذا بهتر است شركت هايي از اين منبع استفاده كنند كه داراي فرصت هاي سرمايه گذاري بسيار سود آور باشند.
2- سود سهام عادي پس از كسر ماليات پرداخت مي شود، در حالي كه بهره اوراق قرضه يك هزينه قابل قبول مالياتي است. بنابراين پرداخت سود سهام باعث صرفه جويي مالياتي براي شركت نمي شود .
3- شايد شرايط مندرج در اوراق قرضه شركت به گونه اي باشد كه ميزان پرداخت سود سهام عادي را محدود كرده باشد. وجود اين نوع قيد و بندها باعث خواهد شد كه انتشار سهام عادي جديد با مشكلاتي مواجه شود . اين قيد و بندها مي توانند دست كم هزينه سرمايه متعلق به سهام عادي را افزايش دهند.
4- اگر شركتي كه سهامش در دست افراد محدود است (سهامي خاص) بخواهد سهام جديدي منتشر كند، در مسئله مالكيت و كنترل شركت مشكلات نسبتا زيادي به وجود خواهد آمد. در چنين شرايطي، سهامداران كه تقريبا همه از مديران شركت هستند، ممكن است وجوه لازم را جهت مشاركت در افزايش سرمايه نداشته و در اين صورت مالكيت آنها در شركت كاهش خواهد يافت.
5-انتشار سهام عادي جديد باعث خواهد شد كه موقتا سود هر سهم (EPS) كاهش يابد. كاهش سود هر سهم بر قيمت سهام آثار منفي خواهد داشت.

2-2-3-7- سود انباشته
سود انباشته57 از سودهاي باقي مانده در واحد انتفاعي پس از پرداخت سود سهام تشكيل مي شود .
تفاوت عمده ميان سود انباشته و منابع تأمين مالي ديگر اين است كه سود انباشته به مبلغ موجود محدود مي باشد و ضمنا مستلزم تحصيل وجوه از اشخاص خارج از واحد انتفاعي (اعطا كنندگان تسهيلات و سهامداران جديد )نيست و اما تأمين مالي از طريق سود انباشته موجب كاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلي خواهد شد. به بيان ديگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سود هاي تحصيل شده توسط واحد انتفاعي بستگي دارد بلكه با سياست پرداخت سود سهام آن نيز مرتبط است . واحدهاي انتفاعي معمولا از كاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتي در مواقعي كه موقتا سود كاهش يافته است نيز پرهيز مي كنند. اين قبيل سياستهاي موجب مي شود كه سود انباشته در دسترس به تناسب تغيير در سود شديدا نوسان نمايد. بنابراين مدير مالي نمي تواند براي تأمين مالي سرمايه گذاريهاي انتفاعي تنها بر سود انباشته اتكاء كند. اگرچه تأمين مالي از روش سود انباشته موجب كاهش وجوه قابل پرداخت به شكل سود سهام مي شود اما وجوه در دسترس براي پرداخت سود سهام به سهامداران فعلي

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع اوراق قرضه، سود سهام، انتشار سهام، نرخ بهره Next Entries دانلود مقاله با موضوع سود سهام، انتشار سهام، ارزش سهام، استقراض