دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، چرخه عمر، مواد غذایی، محصولات لبنی

دانلود پایان نامه ارشد

گرمی است. این کلاس شرح می‌دهد ما در حال تولید چه محصولی می‌باشیم زیرا در سازمان محصولات مختلفی در حال تولید است و تمایز TRU محصولات نیز حائز اهمیت می‌باشد.
3- کلاس TRU_Quality_Specifications نشاندهنده هر تست ایمنی و کیفی است که بر روی محصول انجام شده است. مثلاً تست ایمنی که در مرحله دریافت شیر از دامدار انجام شد. در این کلاس ذکر می‌شود چه تست‌هایی در کدامین مرحله بر روی نمونه انجام شده است و نتایج تست به چه صورت بوده. مثلاً تست باکتری در مرحله دریافت شیر از دامدار، نتیجه OK .
4- کلاسLocation _TRU پارامترهای مکان و زمان را مشخص می‌کند؛ در سازمان، هر بخش زمان دریافت و تحویل محصول به مرحله بعدی را ثبت می‌کند. پس در سیستم ردیابی زمان و مکان محصول در هر مرحله در کلاسLocation TRU_ ثبت می‌شود. مثلاً ساعت 19 دریافت ظرف از واحد انبار انجام شد.
5- TRU_ Stage برای شناسایی مراحل گذرانده TRU در طول چرخه عمر محصول بهکار می‌رود. در این مورد، فرایند داخلی ساخت شناسایی می‌شود. این کلاس شامل کلاس‌های فرعی TRU_ Received، TRU_ Process، TRU_ Finished، و TRU_ Shipped می‌باشد. همانطور که در تحولات بهر در فصل سوم بحث شد، برای تحول بهر باید بهر دریافتی و بهر نهایی را بشناسیم. در واقع در هر تحول باید بدانیم که چه چیزی وارد و چه چیزی خارج می‌شود. در TRU_ Stage، بهر‌ها کامل شناسایی شده و نشان می‌دهد که چه عملیات و یا تحولات ی بر روی آن انجام شده است. مثلاً TRU_ Finished محصول نهایی را مشخص می‌کند که در نمونه مورد مطالعه ما ماست است.
6- TRU_ResponsibleActor همیشه نشاندهنده شخصی است که مسئول مدیریت و اشتراکگذاری اطلاعات قابلیت ردیابی می‌باشد. در سازمان در هر واحد شخصی مسئول دریافت و تحویل TRU می‌باشد. این شخص باید اطلاعات را ثبت و در سیستم وارد نماید. در برخی از سازمان‌ها این روش بهصورت دستی انجام می‌شود. مثلاً در سازمان مورد بررسی ما، سرپرست گرمخانه مسئول دریافت شیر از پرکن است و باید آن را به تونل سرما تحویل دهد.
7- کلاس TRU_Transformation، مراحل و رابط بین هر TRU را تعریف می‌کند. این کلاس، مهمترین کلاس به لحاظ برقراری ارتباط بین هر مرحله در چرخه عمر محصولات می‌باشد. مدل چهار کلاس فرعی تحول مختلف را پوشش می‌دهد: ادغام، تفکیک، ترکیب، تعویض. در فصل سوم در مورد این چهار کلاس فرعی بحث شد. در هر تحول باید شناسه بهر پیش از تحول و شناسه بهر پس از تحول، همچنین زمان و مکان تحول قید شود. مثلاً در مرحله استارترزنی، شیر پاستوریزه وارد، استارتر به اضافه شده و یک بهر جدید شکل می‌گیرد، این یک تحول ترکیب است. در این مرحله باید شناسه شیر پاستوریزه، شناسه استارتر و شناسه بهر پس از ترکیب به انضمام زمان و مکان تحول در سیستم ثبتشود.
8- TRU_ Resource برای هر TRU باید منبع ذکر شود، این موجب می‌شود تا اصل قابلیت ردیابی یکی بالا و یکی پایین تحقق یابد. بدین گونه که هر واحد قادر به شناسایی واحد قبلی خود می‌باشد. مثلاً در واحد دریافت شیر باید به دامداری شناسه‌ای الصاق شود، تا در مراحل بعدی قادر به شناسایی منبع باشیم. این امر یکی از الزامات قابلیت ردیابی رو به عقب می‌باشد.
9- TRU_Definition ماهیت TRU را تعریف می‌کند. یعنی تعریف می‌کند یک TRU دارای چه اندازه و ابعادی است و شکل بهر و سایر متغیرهای مرتبط با بهر چگونه می‌باشد. مثلاً تانکر استوانه‌ای 30 تنی است و یا ظروف ماست 900 گرمی می‌باشد. این امر برای ادغام و یا تفکیک بهر مهم می‌باشد. تا در تحولات، عدم یکپارچگی صورت نگیرد. بهطور مثال، یک تانکر 90 تنی به سه بهر 30 تنی قابل تفکیک است. حال اگر این تانکر 110 تن باشد، آنگاه عدم هماهنگی اتفاق می‌افتد.
10- TRU_ Order سفارش را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد از کدام سازمان یا شرکت درخواست داریم و این تقاضا چه مقدار است و در چه زمانی دریافت شده و چه زمانی باید تحویل داده شود. مثلاً در سازمان سفارش صادرات به کشور عراق را داریم که باید در روز مشخصی ارسال گردد. این کلاس می‌تواند برای زمانبندی انجام سفارشات نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه نقاط ثبت اطلاعات، نوع اطلاعات ثبت شده و همچنین نوع نهاد قابل ردیابی در هر نقطه از نقاط ثبت اطلاعات آورده شده است.

جدول 5: نقاط ثبت اطلاعات و نوع اطلاعات ثبت شده در هر نقطه
شماره نقاط
زنجیره
نقاط ثبت اطلاعات
اطلاعات ثبت شده
1.
دامداری
تانکر
شناسه دامدار
شناسه دامداری
شناسه تانک
زمان تحویل
2.
پروسس شیر
خنک کننده
زمان دریافت
شناسه خنککننده
شناسه تست
وزن شیر
مشخصات شیر
زمان تحویل
3.
پروسس شیر
تانک ارسال
زمان دریافت
شناسه واحدهای ارسالی
تناژ ارسالی
زمان هرارسال
شناسه تانک ارسال
درصد چربی شیر
4.
فراوری
پرکن
شناسه ظروف
سرعت پرکن
شناسه پرکن
تعداد ظرفپرشده
شناسه محصول
زمان انجام فعالیت
5.
فراوری
کارتن
تعداد کارتن
شناسه محصول
زمان انجام فعالیت
6.
فراوری
کامیون
شناسه کامیون
تعداد کارتن محصول
شناسه محصول
شناسه مقصد
زمان دریافت
زمان تحویل
7.
انبارش
سردخانه انبارش
تعداد محصول
شناسه محصول
زمان دریافت
شناسه سردخانه

8.
انبارش
کامیون
شناسه محصول
زمان دریافت
تعداد کارتن
زمان تحویل
شناسه کامیون
شناسه مقصد
9.
توزیع
سردخانه فروش
تعداد محصول
شناسه محصول
زمان دریافت
شناسه سردخانه
10.
توزیع
کارتن
تعداد کارتن
شناسه محصول
زمان انجام فعالیت
11.
توزیع
فروشگاه
تعداد محصول
شناسه محصول
زمان دریافت
شناسه سردخانه

جدول 6: شناسایی واحدهای قابل ردیابی در نقاط مختلف در هر مرحله از زنجیره تأمین
نقاط ثبت اطلاعات
زنجیره
واحدهای قابل ردیابی
1.
دامداری
تانکر شیر
2.
پروسس شیر
مخزن خنککاری
3.
پروسس شیر
تانک ارسال
4.
فراوری
ظرف ماست
5.
فراوری
کارتن
6.
فراوری
کامیون
7.
انبارش
پالت ماست
8.
انبارش
کامیون
9.
توزیع
کارتن
10.
توزیع
کارتن
11.
توزیع
ظرف ماست

4-3-7- هزینه پیادهسازی قابلیت ردیابی:
بسیاری از سازمان‌ها پیاده‌سازی مؤثر قابلیت ردیابی را انتخاب نمی‌کنند، آنها تصور می‌کنند که قابلیت ردیابی نسبت به مزایایی که فراهم می‌کند بیش از حد پرهزینه است. Gotel (13) دریافت که شکست قابلیت ردیابی در درجه اول به علت فروپاشی ارتباطات بین توسعهدهنگان، کمبود زمان برای زمانبندی، کمبود ابزار پشتیبانی اتفاق می‌افتد، و تصور از تیم محصول که برای حفظ قابلیت ردیابی تلاش می‌کنند بیش از اندازه بوده است. با چیدن درست استراتژی پیادهسازی برای تیم محصول، هزینه پیادهسازی در مقابل مزایای قابلیت ردیابی بهینه می‌شود [9].
هزینه اجرای سیستم‌های قابلیت ردیابی بهشدت متفاوت است، این هزینه با توجه به اندازه کسبوکار است و به نوع تکنولوژی مورد پذیرش و مقدار اطلاعات مورد نیاز و ذخیرهشده در سیستم و همچنین به پیچیدگی زنجیره مواد غذایی وابسته است. پیاده‌‌‌سازی و یا ارتقاء سیستم‌های قابلیت ردیابی در صنعت ممکن است با تغییراتی در سیستم‌های کنترل فرایند همراه باشد. قابلیت ردیابی ممکن است بهعنوان یک اثر جانبی سیستم‌های برنامه‌‌‌ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیره تأمین مورد استفاده واقع شود. ارزش افزوده بهدست آمده بوسیله اطلاعات بهتر، با تکیه بر بازرسی فیزیکی از کیفیت محصولات، در صنعت مواد غذایی بیش از هر صنعت دیگری قابل مشاهده است. بالاترین هزینه پیادهسازی سیستم قابلیت ردیابی به سازمان‌هایی تحمیل می‌شود که بر اساس فلسفه تولید کالا عمل می‌کنند، و کمترین هزینه به کسبوکاری مربوط می‌شود که بر تولید محصول با بالاترین کیفیت تمرکز کرده و به پاسخگویی به خواسته‌های مشتری می‌پردازد. بدیهی است که عوامل مؤثر در هزینه پیادهسازی سیستم قابلیت ردیابی بسیار پیچیده بوده و عواملی چون نوع تولید، زنجیره تأمین، موقعیت سازمان و مشتری، تأثیرات عمده‌‌‌ای خواهند داشت.

4-4- نتیجهگیری
در این فصل مدلسازی اطلاعات در یک سازمان تولیدی که تولیدکننده محصولات لبنی می‌باشد، ارائه شد. با استفاده از مدل Gemesi (2010) قابلیت ردیابی در صنعت محصولات لبنی توسعه داده شد. در این فصل مراحل تولید محصول از منشاء تا مصرفکننده در زنجیره تشریح شد. مشخص شد که این سازمان از 5 زنجیره تشکیل شده است که شامل، دامدار، پروسس شیر، فراوری و توزیع می‌باشد. مراحل تولید در هر زنجیره مدل‌‌‌سازی، دینامیک بهر محصول از منشاء تا مصرف کننده ارایه گردید. با توجه به کلاس‌های مدل طراحی شده، الزامات محصول در کلاس‌های مدل جایگذاری گردید. نقاط ثبت اطلاعات و همچنین نوع واحدهای قابل ردیابی مشخص گردید و مدلسازی شد و در نهایت هزینه پیاده‌‌‌سازی سیستم قابلیت ردیابی در سازمان را تشریح نمودیم.
نوع تحولات صورت گرفته در هر حلقه از زنجیره بیان گردید و نوع اطلاعاتی که باید در هر تحول ثبت گردد، مشخص شد. این موارد اطلاعات لازم برای مدلسازی می‌باشد. در هر حلقه و در هر تحول تمامی این اطلاعات باید برای یک بهر ثبت گردد. این ثبت اطلاعات در اکتساب و ارائه یک بهر نیز باید به سیستم وارد گردد. در واقع هم در واحد اکتساب کننده و هم در واحد ارائه دهنده این اطلاعات باید در سیستم وارد گردد. این امر موجب تشخیص تناقضات شده و سیستم اشکالات را مشخص می‌نماید تا در صدد رفع آنها برآییم.
در زنجیره تأمین ماست، تحولات بسیاری رخ می‌دهد، اختلاط بیش از اندازه در تحولات مشاهده می‌گردد. این اختلاط‌های بسیار موجب از دست رفتن اطلاعات و کاهش دقت سیستم ردیابی شده است. بخصوص اینکه در محصولات فله‌ای پس از ادغام دیگر امکان ردیابی رو به عقب و یا پیگیری وجود ندارد و دیگر نمی‌توان منشاء را مشخص نمود.
در برخی محصولات که بصورت منفرد هستند، پس از ادغام بهر‌ها هنوز هم امکان ردیابی وجود دارد، و قطعات با یکدیگر ترکیبی نمی‌شوند، مثلاً دو بچ می‌گرد که با یکدیگر ادغام می‌شوند، امکان شناسایی وجود دارد. حتی در برخی از محصولات فله‌ای مانند گندم، با قرار دادن یک تراشه RFID در هر سیلو امکان ردیابی را تا حدی فراهم آورده اند، اما در محصولات فله‌ای چون شیر، پس از ادغام بهر‌ها دیگر امکان ردیابی رو به عقب وجود ندارد. و اطلاعات در این نقاط از دست می‌رود. برای حل این مشکل باید راهکاری اندیشید و این مسئله می‌تواند موضوعی برای تحقیقات آتی باشد.

فصل پنج
فصل 5- فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
5-1- مقدمه
این فصل به بیان یافته‌های تحقیق و مقایسه با تحقیقات گذشته می‌پردازد. همانطور که در فصول قبل اشاره شد، ما در این تحقیق، یک چارچوب عملی برای مدلسازی سیستم قابلیت ردیابی در صنایع لبنی را پیشنهاد نمودیم. پس از بیان پیشینه‌ای از موضوع تحقیق و ارائه مطالبی برای آشنایی با حوزه تحقیق، مدلسازی را با آنالیز صنعت مورد نظر آغاز نمودیم. در ادامه مراحل مدلسازی سیستم را تشریح کردیم. این مراحل، مراحل ضروری برای مدلسازی سیستم بود، تا بتوان الزامات و نیازمندی‌های سیستم را شناسایی کرده و بین این الزامات و مدل ارتباط برقرار نمود، به بیان سادهتر بتوان این الزامات را در قالب مدلی نگاشت و ارتباط بین اجزاء سازنده مدل را تشریح کرد. پس از مدلسازی، زنجیره تولید ماست کمچرب را در قالب این مدل پیادهسازی نمودیم تا مشکلات را در حین مدلسازی مشخص کنیم. در حین مدلسازی و با مطالعه تحقیقات دیگر محققین مشکلات سیستم را تا حدودی شناسایی نمودیم، که این مشکلات را جهت تحقیقات آتی ارائه میدهیم.
در این فصل مطالب را به چندین بخش تقسیم نمودیم. این بخش‌ها عبارتند از یافته‌های اصلی تحقیق، اهداف تحقیق، نتایج حاصل از تحقیق، سهم عملی تحقیق، محدودیت‌های و پیشنهادات برای تحقیقات آتی.
در ادامه به ارائه هر‌کدام از این بخش‌ها خواهیم پرداخت.
5-2- یافته‌های اصلی تحقیق
پیادهسازی سیستم ردیابی در زنجیره تأمین لبنیات کار پیچیده‌ای بود. پایه و اساس هرگونه بحثی در مورد توسعه سیستم‌های قابلیت ردیابی، بهکارگیری مدل قابلیت ردیابی می‌باشد. این مدل با

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره ارزش، زنجیره تأمین، زنجیره توزیع Next Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، رضایت مشتری، قابلیت اعتماد، بازیابی اطلاعات