دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، چرخه عمر، مدیریت اطلاعات، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

شامل بهر و فعالیت به عنوان هویتی کلیدی باشد، و اجازه دهد بهر، ردیابی و پیگیری شود [11]. با توجه به برخی معیارهای خاص ارائه شده در فصل پیشین، پیگیری به توانایی دنبال کردن مسیر پایین دست یک محصول در طول زنجیره تأمین اشاره دارد. این امر یک فاکتور بسیار مهم است، مثلاً: برای فراخوانی محصولات معیوب. از سوی دیگر ردیابی، به توانایی تعیین منشاء و ویژگی‌های یک محصول خاص اشاره دارد. این امر با اشاره به سوابق نگهداریشده در بالا‌دست در زنجیره تأمین بدست آمده است. ردیابی می‌تواند به تشخیص علل مشکلات کیفی کمک نماید. شکل10 یک سناریو معمولی از یک محصول فراخوانی شده به علت، مثلاً وقوع آلودگی در یک زنجیره تأمین ساده متشکل از چهار بخش را نشان می‌دهد.

شکل 10: الگوی فراخوانی محصولات در زنجیره تأمین [7]

در این شکل، جعبه بیانگر یک بهر قابل ردیابی است که یک واحد محصول فراوری و یا بستهبندیشده تحت شرایط یکسان است، یا یک بچ از محصولات است که برخی ویژگی از قبیل نوع، طبقهبندی، سایز، بستهبندی و مکان مبدشان یکسان می‌باشد. چرخدنده، نشاندهنده انواع فعالیت‌ها، مانند تولید، بستهبندی، توزیع و فروش می‌باشد که ممکن است n بهر را بهعنوان ورودی و m بهر را بعنوان خروجی، تحویل دهد. لبه خط تیره نشان دهنده رابطه بین یک بهر و یک فعالیت می‌باشد. از این طریق، لبه اجازه می‌دهد مسیر بهر‌ها در امتداد زنجیره تأمین دنبال شود. واحد زنجیره تأمین، که فعالیتی را انجام می‌دهد، هم مسئول فعالیت‌های خود است و هم بهر‌هایی که از آن خارج می‌شوند. در شکل1، حلقه‌های زنجیره تأمین، ورودی تأمینکنندگان، تولیدکنندگان، فراوریکنندگان و توزیعکنندگان می‌باشد. در زیر، واحد بیانگر بازیگر مسئول می‌باشد. با فرض اینکه هر بهر بوسیله یک فعالیت ایجاد می‌شود، ما می‌توانیم اظهار کنیم که هر بهر با بازیگر مسئول مرتبط است. برای مقاصد قابلیت ردیابی، این فعال، مسئول اطمینان از اطلاعات قابلیت ردیابی مربوط به بهر است. حضور یک سیستم ردیابی کارآمد اجازه می‌دهد تا استرداد و یا فراخوانی محصولات واقعاً تنها به محصولات آلوده محدود شود. بنابراین قابلیت ردیابی و پیگیری، برای محدودسازی واکنش به خطرات احتمالی و کاهش هزینه‌های بازیابی بسیار مفید است.
سناریوی نشان داده شده در شکل10 نیازمند اتخاذ یک مدل داده کارآمد است که باید برای نشاندادن هر نوع محصول به اندازه کافی عمومی باشد. این برای ارائه بهر‌ها و فعالیت‌های قابل ردیابی شناساییشده غیرصریح است و برای ثبت اطلاعات در مورد بهر‌ها، فعالیت‌ها و روابط بین آنها می‌باشد. علاوهبراین، اغلب برای اطلاعات اضافی در مورد ویژگی‌های کیفی بهطور صریح به حساب می‌آید. برای مثال، در فعالیت‌های پختوپز، درجه حرارت و رطوبت اجاق می‌تواند پارامترهای مهمی برای نظارت بر شرایط خطر بالقوه باشد. بهطور رسمی جنبه‌های مختلف اتخاذ سیستم‌های مدل شده، شرح داده شده، در این پژوهش، ما زبان مدلسازی استاندارد و یکپارچه (UML) را اتخاذ می‌نماییم. UML یک زبان مدلسازی بصری همه منظوره است که می‌تواند بهصورت ماهرانه برای تشخیص، تجسم، ساخت، و مستندسازی آثار مکشوفه از یک سیستم اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. UML ترکیبی از تکنیک‌های مدلسازی اطلاعات (نمودارهای روابط نهاد) ، مدلسازی فرایند کسبوکار (جریان کار) ، مدلسازی اشیاء، و مدلسازی مؤلفه‌ها می‌باشد. زبان مدلسازی یکپارچه، به روش‌های استاندارد برای تجسم نقشه‌های معماری از جمله عناصری چون: فعالیت، فعالان، فرایندهای کسبوکار، طرح‌های پایگاه داده، مؤلفه‌ها، عبارت‌های زبان برنامهنویسی و اجزاء نرم افزارهای قابل استفاده مجدد، اشاره دارد. UML از تعدادی نمودار تشکیل شده، مانند ارائه گرافیکی که از عناصر مدل، پشتیبانی می‌کند و اغلب به عنوان یک گراف ارائه می‌شود. هر بهر باید بوسیله شناسه جهانی که در زنجیره تأمین بیابهام است شناخته شود [7].
مزایای قابلیت ردیابی
مو (1998) مزایای قابلیت ردیابی مواد غذایی با درنظرگرفتن مزایای قابلیت ردیابی داخلی و قابلیت ردیابی زنجیره شرح داده است. براساس گفته مو (1998)، مزایای قابلیت ردیابی داخلی عبارتند از: برنامهریزی بهتر برای بهینهسازی استفاده از منابع، بهبود کنترل فرایند، همبستگی اطلاعات محصول با اطلاعات مشخصه‌ها و فرایندها، برآوردسازی استانداردهای محصول، اجتناب از اختلاط مواد با کیفیت بالا و مواد با کیفیت پایین، سهولت بازیابی اطلاعات موجود در ممیزی مدیریت کیفیت، و ایجاد ساختار بنیادین بهتر برای اجرای راهحل‌های فناوری اطلاعات در سیستم‌های مدیریت و کنترل. مزایای قابلیت ردیابی زنجیره عبارتند از: رضایت از الزامات قانونی، اجتناب از اندازهگیری مکرر، شانس عرضه مواد خام یا ویژگی‌های محصول به بازار، رویه‌های فراخوانی کارآمد، کیفیت و کنترل بهتر فرایند.
سطح جزئیات اطلاعات ممکن است در داخل شرکت از درون زنجیره تأمین بالاتر باشد، چراکه فرض بر این است که مشتری تنها به تعداد محدودی از عناصر اطلاعاتی علاقمند است [33]. استفاده از اطلاعات برای مقاصد کنترل کیفیت و بهینهسازی فرایند نیازمند جزئیات بیشتری است.

پنج دلیل که چرا یک شرکت می‌تواند از قابلیت ردیابی به عنوان یک منبع رقابتی استفاده کند را بیان کردند:
➢ مرحله اول، ممکن است به عنوان یک مکانیزم برای حل مشکلات ایمنی محصول مورد استفاده قرار بگیرد، تا کارکرد سیستم‌های کنترل کیفیت را برای حافظت از مشتریان قبل و بعد از فروش محصولات نشان دهند.
➢ مرحله دوم، می‌تواند به عنوان مسیری برای ارائه یک دفاع قانونی و با حسن نیت در بسیاری از محصولات دارای مسئولیت برای شرکت مورد استفاده قرار گیرد؛
➢ مرحله سوم، قابلیت ردیابی ممکن است درک تولید سیستم‌های توزیع خود را بهبود ببخشد.
➢ چهارم، یک سیستم ردیابی می‌تواند تولیدکننده را قادر سازد تا ارتباط خود را با مصرفکنندهاش حفظ نماید. و
➢ پنجم، سیستم‌های قابل ردیابی ممکن است کنترل کیفیت ساخته شده در آزمایشگاه تکمیل نماید، زیرا یافتههای تست برنامه، در رابطه با استفاده از مطالعات میدانی، می‌تواند در توسعه بهتر محصولات در دراز مدت ارزشمند باشد [30].
3-3- مدل‌های ارائهشده در قابلیت ردیابی
3-3-1- مدل سلسلهمراتبی IEC 62264
همانگونه که پیشتر بیان شد، اطلاعات قابلیت ردیابی محصول یک شرکت، در سیستم‌های مختلف و منابع بسیار ناهمگنی مانند اسناد الکترونیکی، سیستم‌های ERP، و بانک‌های اطلاعات و سیستم‌های مانده، از قبل ذخیره می‌شوند. مشکل تبادل و تقابل این اطلاعات در سیستم‌های مختلف است که، از آن بهعنوان تبادل اطلاعات یادمی-‌کنند. ترزی و همکاران (2007) نشان دادند که بسیاری از مشکلات در رابطه با مدیریت اطلاعات قابلیت ردیابی محصول ناشی از ناهمگونی برنامه‌های کاربردی استفاده شده برای مدیریت اطلاعات در درون سازمان است. استفاده از برنامه‌های کاربردی مختلف برای مدیریت داده محصول منجر به مشکل تبادل اطلاعات می‌شود، معمولاً مشکلات تبادل اطلاعات بهدلیل تفاوت بین بازنمایی ساختار اطلاعات در پروتکل‌های برنامه‌های کاربردی مختلف روی می‌دهد [27]. برای حل مشکل تبادل اطلاعات دو راه حل اصلی وجود دارد. 1) ایجاد یک زبان استاندارد برای تبادل اطلاعات؛ 2) ایجاد یک رابط تبادل اطلاعات، که داده‌ها را از سیستم‌های مختلف گرفته و به زبان سیستم دیگر ترجمه کند. استاندارد IEC 62264 برای تعریف رابط تبادل اطلاعات بین سیستم‌های کنترل ساخت152 و دیگر سیستم‌های مدیریت سازمان ایجاد شده است. مدل زیر برای تعریف سلسه مراتب در درون سازمان و ارتباط آنها با یکدیگر است. بخش اطلاعات تولید، نشان دهندة آن چه تولید شده و مواد مورد استفاده در تولید می‌باشد. این بخش حاوی اطلاعاتی در مورد زمانبندی تولید و شرح محصول نهایی و مواد استفاده محصول نهایی می‌باشد. بخش زمانبندی تولید شامل اطلاعاتی در مورد زمانبندی فعالیت‌هایی است که تولیدشان آغاز شده است. بخش تولید شامل عناصری است که منابع لازم برای شروع فعالیت تولید مانند تجهیزات، پرسنل، مواد اولیه و غیره را مشخص می‌سازد. عنصر تعریف محصول، اطلاعاتی در مورد ورودی که برای تولید محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد را مشخص می‌کند. مشخصات فرایند، مسیری که منابع برای ایجاد محصول باید استفاده بشوند را تعریف می‌کند. و در نهایت، اطلاعات قابلیت تولید اصطلاحات زمانبندی ظرفیت و اطلاعات تعمیر و نگهداری تجهیزات را ارائه می‌کند.

نمودار 2: مدل سلسله مراتبی IEC [89]

مدل IEC 62264، بخش‌های اطلاعاتی محصول در درون سازمان را نشان می‌دهد، و با اطلاعات زمان واقعی که از بخش‌های مختلف سازمانی می‌آید، ترکیب شده است. این رویکرد به پوشش همه جانبه اطلاعات محصول در طول چرخه عمرش کمک می‌کند و بوسیله عناصر سلسله مراتبی به عنوان یک مرجع از بخش‌های مختلف محصول و مدلسازی فرایند پشتیبانی می‌کند [90].

3-3-2- مدل جهانشمولی Holonic
رویکرد دیگری که برای توسعه مدلسازی اطلاعات قابلیت ردیابی محصول محور، در ساخت، مورد مطالعه قرار گرفته است، پارادیام “محصول + اطلاعات” است و بهعنوان جهانشمولی Holonic تعریف می‌شود [76]. سیدل153 (1994) ، Holon محصول را بهصورت یک “بخش مستقل و همکار با سایر بخش‌های سیستم تبدیل، حملونقل، ذخیرهسازی و یا تصدیق اطلاعات و اشیاء فیزیکی” تعریف می‌کند. Holon شامل یک بخش پردازش اطلاعات و اغلب یک بخش پردازش فیزیکی است [91]. همراه با مدل‌های اطلاعات محصول محور، مفهوم Holon در شکل زیر توسط گوین154 (2004) تعریف شده است. این مدل با استفاده از نماد شئگرایی UML (زبان مدلسازی یکپارچه) ایجاد شده است.

نمودار 3: تعریف Holon [92]

در این رویکرد Holon ارتباطی بین محصول و اطلاعاتش نشان داده شده است. اگر ارتباط بین محصول و اطلاعاتش برقرار نشود، مفهوم Holon را نمی‌توان درک کرد، این امر، سیستم قابلیت ردیابی بدون هیچ عملکردی را در پی خواهد داشت [93].

جدول 4: مقایسه مدل هولون و مدل IEC/ISO 62264 [27]

IEC/ISO 62264
مدل فرایند
بهر فرعی مواد
هولون

نقشه مدل مواد
بهر مواد
جریان هولون

شناسایی مواد
بخش اطلاعات

مشخصه بهر مواد و شناسایی مشخصه بهر مواد
مشخصات

نقشه مدل شناسایی محصول
بخش محصول
نمونه فرایند

مشخصات تجهیزات
تجهیزات

در جدول بالا مقایسه‌ای بین مفاهیم مدل هولون و مدل IEC/ISO 62264 صورت پذیرفته است. ارتباط می‌تواند با استفاده از تکنولوژی‌هایی مستقر شود که، یک دیدگاه شفاف از اطلاعات محصول محور در سراسر چرخه عمر محصول، جمع‌آوری، ذخیره و ارائه نماید. مدل هولونیک از پیوند بین فیزیک و اطلاعات محصول ساخته شده است. اطلاعات محصول توسط کلاس اطلاعات شئ تعریف شده است. اگر پیوند بین اشیاء فیزیکی و اطلاعات آن از بین رود، ایده هولونیک نیز از بین می‌رود. و در نهایت ردیابی محصول نیز محقق نمی‌شود. رویکرد Holon ردیابی محصول را در چرخه عمر محصول انجام می‌دهد.

3-3-3- مدل استفاده شد توسط تاکور و همکاران (2010)

نمودار 4: نمودار کلاسUML، برای ثبت اطلاعات داخلی [28]
این مدل در ابتدا توسط کیم، هاجسون155 و لی (2003) ارائه شد. شکل4 یک نمودار کلاس UML را برای ثبت اطلاعات داخلی بوسیله هر حلقه در زنجیره ارزش را نشان می‌دهد. نمودار کلاس UML برای آنالیز و طراحی شئگراء مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنها کلاس سیستم، روابط متقابل آنها و عملیات و ویژگی‌های هر کلاس را نشان داده‌اند [94]. کلاس نمودار شامل اجزای اصلی زیر است: (1) کلاس‌ها، که نشاندهنده شخص، مکان، مفهوم و یا یک رویداد هستند؛ (2) ارتباطات، که نشاندهنده چگونگی تناظر (یا ارتباط) اشیاء با اشیاء دیگر است. کلاس بهصورت یک مستطیل با سه بخش مدلسازی شده است. بخش بالایی، نام کلاس، بخش میانی ویژگی‌های کلاس و بخش پایینی روش‌های کلاس می‌باشد. ویژگی‌ها، اطلاعات ذخیره شده در مورد یک شئ هستند درحالیکه روش‌ها، کارهایی هستند که یک شئ یا کلاس، انجام می‌دهند. ارتباط بین اشیاء بوسیله یک خط اتصال بین دو کلاس نشان داده شده است،

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، مواد غذایی، پردازش اطلاعات Next Entries دانلود مقاله با موضوع بازیابی اطلاعات، پردازش اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، اتحادیه اروپا