دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، مواد غذایی، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان در زنجیره با پیروی از مقررات اتحادیه اروپا، امریکا و توصیه‌های ISO آدرس دهی شود. این سیستم باید پایدار و قادر به بازیابی اطلاعات مورد نیاز، سریع و قابل اعتماد و بدون خطا باشد. پیش از شروع به مدل سازی چنین سیستمی، برخی از حداقل الزامات را می‌توان اذعان داشت:
➢ هر بازیگر در زنجیره ارزش باید فقط مسئول اجرای مسئله‌ای خاص باشد.
➢ هر عنصر منفرد در زنجیره تأمین می‌تواند نقطه شروعی برای ممیزی اطلاعات باشد.
➢ داده‌ها باید در امتداد زنجیره ارزش، رو به عقب (بسمت منشاء محصول) قابل تحویل باشد.
➢ اطلاعات فرایند هر عنصر منفرد زنجیره باید در دسترس باشد.

سیستم باید توانایی انتقال و نگهداری اطلاعات را بصورت دقیق در سراسر عملیات‌های زنجیره تأمین داشته باشد، و فعالیت‌های مجاز در ظرف مدت چند ساعت پس از فراخوانی، ستانده شود. بازیابی سریع مدارک قابلیت ردیابی کلید کمک به دستورالعمل جلسه و جلوگیری از هر گونه آسیب است. توانایی محدود سازی فراخوانی، برای شناسایی دقیق محصول مشکل دار، حیاتی خواهد بود. یک راه حل خوب، زمان شناسایی محصول را کاهش می‌دهد. یک روش ساده ایجاد یک فایل استاندارد متحرک همراه با اطلاعات مفید و اضافی درمورد هر عملیات بصورت مرحله به مرحله است. در صورت بروز مشکل تمامی این اطلاعات بطور مستقیم بر روی محصول در دسترس می‌باشد. اما این فایل حاوی بسیاری از اطلاعات حساس است که نباید بطور رایگان در اختیار کسی قرار گیرد و استاندارد‌سازی تمام فرایندها، غیر ممکن به نظر می‌رسد. علاوه بر این، نصب یک حامل داده حاوی یک فایل بر روی هر بچ که می‌تواند داده‌ها را در انتهای زنجیره آدرس دهی کرده و در صورتی که بچ از مسیرهای مختلفی بیاید و یا برود، فایل‌ها را اتصال یا انشعاب دهد، کار دشواری است [61].
برای اطمینان از تداوم جریان اطلاعات، هر شریک باید بچ ردیابی شده یا شناسه‌های واحد لجستیک به شریک بعدی را در زنجیره دست به دست دهد، این کار دومی به نوبه خود قادر به کاربرد اصول اساسی قابلیت ردیابی می‌سازد.
بسیاری از فعالان منفرد، از عرضه کنندگان فوری و دریافت کنندگان متعاقب آن آگاهی دارند. این رابطه بر یک مدل داده، نگاشته شده است. بنابراین داشتن یک دیدگاه دقیق‌تر بر روی عناصر منفرد زنجیره لازم می‌باشد.

شکل 7: ویژگی‌های یک بازیگر تنها در زنجیره تأمین [61]

دستیابی به قابلیت ردیابی در سراسر زنجیره تأمین مواد غذایی نیازمند ایجاد ارتباط قوی در هر دو جهت در طول زنجیره مواد غذایی و یک سطح از یکپارچهسازی عمودی مربوط به پردازش در هر صنعت می‌باشد [87]. بنابراین هر شرکت باید دو خدمت مختلف داشته باشد، یک برای قابلیت ردیابی (افقی) و دیگری برای پردازش اطلاعات (عمودی).
TRUها اقلام فیزیکی قابل شناسایی و منحصربهفردی هستند که بوسیله اعضای زنجیره تأمین تولید و مبادله می‌شوند. دو نوع از TRU وجود دارد: بچ تولید و واحد تجاری. چارچوب TraceFood [84] یک بچ تولید را بهصورت زیر تعریف می‌کند: “واحد قابل ردیابی است که مواد اولیه و مواد خام، پیش از آنکه به محصولات نهایی واحد تجاری و واحد لجستیک تبدیل شوند، در آن قرار می‌گیرند”. TraceFood یک واحد تجاری را بهصورت زیر تعریف می‌کند “یک آیتم آماده برای تغییر و یا ذخیرهسازی است که از طریق زنجیره تأمین به مدیریت نیاز دارد، مانند محموله ورودی/ محصول دریافتی یا محصول نهایی/ محموله خروجی و غیره”. در عمل، یک واحد تجاری شامل یک یا چند TRU جداگانه مانند اقلام بستهبندی شده و قرارگرفته در پالت‌ها است.

شکل 8: TRU مرتبط با اطلاعات قابلیت ردیابی [8]

TRU: دو نوع ازTRU وجود دارد؛ بچ و واحد تجاری
منشاء محصول: مکانی است که محصول از آن نشاءت گرفته است.
تاریخچه منشاء محصول: فرایند و یا مراحلی است که یک محصول آن را از نقطه منشاء، گذرانده است.
ویژگی محصول: مشخصات محصول، مشخصات فرایندی، الزامات کیفی.
فرایند تولید: ویژگی‌های فرایند تولید، تحول TRU، تغییر، ادغام یا تفکیک در تمامی مراحل فرایند تولید؛ شامل TRU مواد اولیه، نیمه ساخته و تمام شده.
شناسایی منحصربهفرد یک TRU در مقیاس جهانی یکی از مهمترین جنبه‌های موفقیت‌آمیز پیادهسازی سیستم قابلیت ردیابی می‌باشد. برای مثال، استفاده از استاندارد GS1 بوسیله ارائه ابزارهای استاندارد، مدیریت کاراتر زنجیره تأمین را فراهم می‌نماید که این امر می‌تواند هر بازیگر زنجیره را قادر به برقراری ارتباط در یک زبان جهانی نماید (GS1، 2007). سیستم شمارهگذاری GS1 می‌تواند بهعنوان سیستم شناسایی اولیه برای واحد‌های تجاری مورد استفاده قرار گیرد و از شناسایی منحصربهفرد و شناسه‌هایی بر طبق دستورالعمل‌های GS1 استفاده نماید. پیادهسازی کارآمد قابلیت ردیابی (همچنین مسئولیتپذیری، امنیت و تمامیت اطلاعات) نیازمند یک زبان مشترک اطلاعاتی گسترده، در سطح زنجیره و حتی در سراسر جهان است. بنابراین، استانداردهای جهانی مانند GS1، استانداردهایی اختیاری، جهانی، عمومی و منحصربهفرد برای هر شرکتکننده در زنجیره تأمین است تا فشار شناسایی محصولاتش را برای شرکت‌ها کاهش دهد، و تبادل اطلاعات بین شرکای تجاری را امکانپذیر سازد [8].

➢ شماره GLN (شماره جهانی موقعیت): شناسایی همه شرکای زنجیره تأمین از طریق کدنویسی منحصربهفرد؛
➢ GTIN (شماره شناسایی تجارت جهانی): شناسایی منحصربهفرد تمامی محصولات در جریان فیزیکی در سراسر زنجیره تأمین؛
➢ شناسایی واحدهای لجستیک با استفاده از شماره سریال کانتینر حملونقل (SSCC)؛

بنابراین، هنگامی که اطلاعات محصول در سطح جهانی شناسایی می‌شوند، استفاده از شناسه جهانی و منحصربهفرد محصول می‌تواند گزینه خوبی برای درنظرگرفتن بهعنوان طرح شناسه منحصربهفرد برای اطلاعات چرخه عمر محصول باشد [88]. در طول این فرایند، همکاری بسیار مهم است، که شامل گفتگو بین تمامی شرکای زنجیره تأمین است. تشویق به ارتباط بین فعالان و کاربران بوسیله استانداردسازی تبادل الکترونیک اطلاعات به یک سیستم اطلاعات یکپارچه و شیوه‌های هماهنگ در سراسر زنجیره تأمین منجر خواهد شد.

3-2-2-5- الگوهای رفتاری پایه‌ای در یک سیستم قابلیت ردیابی
رفتار بهر می‌تواند بوسیله شش الگوی فعالیت بهشرح زیر مدل شود[6]، همانطور که در شکل 6 نشان داده شده است، a–g از یک دیاگرام فعالیت UML استفاده می‌کنند. این زبان، رابطه بین بهر قبل از تحول و بهر پس از تحول را حفظ می‌نماید.
1. ادغام بهر: تعدادی از بهر‌ها می‌توانند در یک بهر منحصربهفرد یکپارچه شوند. فعال، مسئول است بین بهر‌های قبل از ادغام و بهر پس از ادغام و بالعکس، ارتباط برقرار کند. نمونه واقعی یکپارچهسازی بهر، ترکیب و بستهبندی می‌باشد. در شکل6a سناریوی ترکیب با سه بهر پیش از ادغام به صورت همزمان یکپارچه شده به یک بهر منحصربهفرد پس از ادغام نشان داده شده است.
2. تقسیم بهر: یک بهر می‌تواند به چند بهر تفکیک شود. فعال، مسئول برقراری ارتباط بین بهر قبل از تقسیم و بهر‌های پس از تقسیم و بالعکس است. بنابراین، هر دو فرایند ردیابی و پیگیری امکانپذیر می‌باشد. نمونه واقعی تفکیک بهر، برش و جدا کردن می‌باشد. شکل 6 b یک سناریو از الگوی تقسیم بهر نشان داده است.
3. تغییر بهر: همانطور که در شکل 6c نشان داده شده است، یک بهر جدید از یک بهر بوسیله فعالیت تغییر، ایجاد شده است. بازیگر مسئول است بین بهر پیش از تغییر و بهر پس از تغییر و بالعکس ارتباط برقرار کند. نمونه واقعی از تغییر بهر، حرارتدادن، انجماد و خشککردن می‌باشد.
4. جنبش بهر: یک بهر از یک سایت ذخیرهسازی(سایت منبع در شکل 6D) به سایت دیگری(سایت مقصد) تحت همان بازیگر مسئول منتقل می‌شود. از آنجاکه یک بهر می‌تواند با یک سایت منحصربهفرد ارتباط برقرار نماید، بازیگر مسئول است یک بهر جدید با یک شناسه جدید ایجاد نماید. علاوهبراین بازیگر، مسئول برقراری ارتباط بین بهر پیش از انتقال و بهر پس از انتقال و بالعکس می‌باشد.
5. اکتساب بهر: بازیگر زنجیره تأمین(خریدار در شکل 6e) یک بهر از بازیگر دیگری(ارائه دهنده) بدست می‌آورد. پس یک بهر می‌تواند فقط یک بازیگر مسئول داشته باشد، خریدار یک بهر جدید بوجود می‌آورد و بین بهر پیش از اکتساب و بهر پس از اکتساب ارتباط ایجاد می‌کند؛ این ارتباط پیادهسازی فرایند ردیابی را ممکن می‌سازد بنابراین تعیینکننده منشاء و ویژگی‌های یک محصول خاص است.
6. ارائه بهر: یک بازیگر(ارائهدهنده) زنجیره تأمین، به بازیگر(خریدار) دیگری یک بهر ارائه می‌نماید. ارائه دهنده یک بهر جدید بوجود می‌آورد و یک ارتباط بین بهر پیش از ارائه و بهر پس از ارائه ایجاد می‌نماید؛ این ارتباط فرایند پیگیری را ممکن می‌سازد و به همین دلیل ردپای یک محصول در طول زنجیره تأمین دنبال می‌شود. شکل 6f الگوی ارائه بهر را نشان می‌دهد.

شکل 9: الگوهای رفتاری یک بهر

از نقطهنظر دینامیک، یکپارچهسازی بهر، تقسیم بهر، تغییر بهر و جنبش بهر می‌تواند بهعنوان یک تحول عمومی بهر از N بهر به M بهر مدل شود(شکل 6g برای یک سناریو اطلاعات با سه بهر ورودی و خروجی). بنابراین تقسیم یک بهر به N بهر مجزا، و یکپارچهسازی N بهر به یک بهر منحصربهفرد بهعنوان تحول یک بهر به N بهر و از N بهر به یک بهر بهترتیب نشان داده شده است. برخلاف الگوی تحولات، در الگوهای اکتساب و ارائه، بهر‌های ورودی و خروجی بهطور متمایز با فعال‌های مسئول ارتباط دارند. تغییر یک بهر می‌تواند تنها در صورتی رخ دهد که بازیگر مسئول تغییر، مسئول بهر نیز باشد. این امر حاکی از آن است که بازیگر مسئول مجبور به اکتساب منحصربهفرد یک بهر پیش از انجام هر تغییر است. اما وجود یک بازیگر اکتساب حاکی از حضور یک بازیگر ارائه دهنده نیز می‌باشد. علاوهبراین، یک بهر که اکتساب (ارائه) شده است نمی‌تواند دوباره پیش از ارائه (اکتساب)، اکتساب (ارائه) شود.
3-2-2-6- برنامهنویسی محصول و شناسایی فناوری‌ها
قابلیت ردیابی زنجیره‌ای به منظور اطمینان از ردیابی و یکپارچگی تک تک اشیاء شرکتکننده، بایستی کدگذاری شود. زنجیره قابلیت ردیابی هر سیستم ردیابی اشیاء شرکتکننده، نکته کلیدی است؛ و سپس سیستم بازیابی عام محصول می‌تواند با تکیه بر سوابق اشیاء شرکتکننده بدرستی پیادهسازی شود [24]. برای اطمینان از یکپارچگی زنجیره قابلیت ردیابی، به هر شئ شرکتکننده یک کد واحد داده می‌شود. ویژگی اصلی یک سیستم قابلیت ردیابی- شناسایی محصول، اطلاعات و ارتباط بین آنها است که تمامی سیستم‌ها، مستقل از نوع محصول، تولید و سیستم کنترل، درگیر آن می‌باشند بهطور معمول سازمان‌ها باید تعدادی فاکتور شامل رویه‌های حسابداری، فناوری تولید، و حملونقل را در انتخاب اندازه بهر، در نظر بگیرند. هیچ واحد استاندارد قابلیت ردیابی وجود ندارد. علاوهبراین، یک شرکت به احتمال زیاد دارای حجم متغیری از محصولات ورودی و خروجی می‌باشد. اندازه و شکل یک بهر به احتمال زیاد به تغییر در هر مقطع زمانی از فراوری وابسته است [6].
سه دسته اطلاعات وجود دارد که باید توسط هر نهاد ثبت شود؛ اطلاعات تولید، اطلاعات فرایند، و اطلاعات کیفی. روش‌های ثبت اطلاعات می‌تواند برای هر نهادی متفاوت باشد. برای مثال در نمودار1، مدل جریان فرایند برای زنجیره تأمین یک محصول غذایی چون سویا رسم شده است، و بهطور دقیق سه زنجیره را نشانمی‌دهد.

نمودار 1: نمودار جریان فرایند زنجیره ارزش سویا [28]

ورودی و خروجی هر فرایند نیز نشان داده شده است. نقاط ثبت اطلاعات در هر مرحله از زنجیره تأمین شمارهگذاری شده‌اند. این شماره‌ها نشانگر نقاطی هستند که اطلاعات خاصی باید ثبت شود. جدول 2 و3 محصول، فرایند و کیفیت اطلاعات مربوطه که باید در هر نقطه ثبت شوند را نشان می‌دهد. موقعیت ثبت اطلاعات براساس پاسخ دستاندرکاران زنجیره سویا مشخص شده است [28].
3-2-3- ساختار استاتیک یک سیستم قابل ردیابی
همانطور که قبلاً گفته شد، یک سیستم قابلیت ردیابی، باید قادر به ردیابی بهر‌ها و فعالیت‌ها باشد. این امر بدان معنی است که هر مدل اطلاعاتی مربوط به قابلیت ردیابی باید

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، چرخه عمر، مواد غذایی، زنجیره ارزش Next Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، چرخه عمر، مدیریت اطلاعات، سلسله مراتب