دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، ارزش افزوده، خرده فروشی، مواد غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

در یک زمان، اسکن کرده و بسیار سریع و ساده شناسایی نماید. در صنایع غذایی، RFID با نظارت مستمر بر روئتینگ اقلام، مدیریت اقلام غذایی فاسد شدنی را بهبود بخشیده و ضایعات را کاهش می‌دهد، و سطح خدمات مشتریان را بهبود می‌بخشد [6]. RFID با استفاده از کد منحصربهفرد محصول، ردیابی و پیگیری مشکلات کیفی، و همچنین مدیریت فراخوانی محصول را بهبود می‌بخشد [52]. برچسب بادوام است و قادر به خواندن در شرایطی است که ممکن است بارکد قادر به خواندن نباشد شرایطی مانند کثافت، سرما و…. حافظه بزرگ برچسب‌های RFID قادر به شناسایی منحصر بهفرد محصولات می‌باشد. تقریباً تنها محدودیت RFID، مربوط به هزینه‌های برچسب می‌باشد تقریباً هر برچسب 0.08–10 دلار است [52] و [66]. آنها هنوز هم در مقایسه با برچسب‌های ‌بارکد که هزینه‌شان کمتر از یک سِنت است گران می‌باشند [67]. در آینده‌ای نزدیک، سیستم‌های مبتنی بر RFID برای نظارت بر کیفیت محصول و زنجیره تأمین مورد استفاده قرار می‌گیرند. سنجش از راه دور با کمک RFID قادر به تشخیص آنلاین فساد در مواد غذایی بسته بندی شده در خلأ و همچنین نظارت متداوم بر زنجیره سرما است [6].
بهعنوان یک جایگزین برای بارکد معمولی و RFID، تکنیک‌های برنامهنویسی الکتریکی و قابلخواندن جدید نیز ایجاد شده است. این کدهای الکتریکی قابل خواندن، ارزان‌تر از برچسب‌های RFID هستند اما برچسب‌های RFID هنوز هم برخی از مزایای تکنولوژی RFID را در خود دارد. کد الکتریکی قابل خواندن می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های چاپ معمولی و با پیوندهای ویژه‌ای به یک محصول متصل شود. کد الکتریکی خودش می‌تواند نامرئی باشد و به آلودگی‌ها و دیگر اختلالات قابل مشاهده همانند بارکد حساس نیست. این امکان وجود دارد که برخی از خواص این سنسورها را در برچسب‌های RFID جاسازی نمایند [56]. شرکت فروشگاه‌های وال مارت98 اولین شرکتی بود که مدیریت زنجیره تأمین خود را وادار به پیادهسازی RFID نمود. وال مارت به 100 تأمینکننده نیاز داشت تا کالاهای خود را از ابتدای سال 2005 به برچسب‌هایRFID مجهز نماید [68]. همانطور که قبلاً ذکر شد، تکنولوژی RFID، پتانسیل زیادی برای کاهش نقصان، جلوگیری از سفارشات عقبافتاده و انبارش بیش از حد، ارتقاء دقت داده، و افزایش قابلیت رؤیت اطلاعات زنجیره تأمین، دارد. همة این‌ها بهطورکلی عملکرد زنجیره تأمین را بهبود می‌بخشند. در زیر ما هریک از نقاط را با جزئیات در نظر می‌گیریم.

مشکل نقصان موجودی
نقصان به عنوان از دست رفتن یک محصول از طریق خسارت، قرارگیری در مکانی اشتباه یا سرقت، در هر نقطه‌ای در زنجیره تأمین از تولیدکننده تا خرده فروش است. نقصان موجودی را می‌توان با استفاده از تکنولوژی RFID و با مشاهده و نظارت دائم بر اقلام بهطور قابل توجهی کاهش داد. بعنوان مثال، در استرالیا، مقدار نقصان خردهفروشی مبلغ 8/1 میلیارد دلار امریکا یا 39/1% فروش در سال 2007 بوده است. همچنین تحقیقات AMR نشان داد که نقصان موجودی در آمریکا یک مشکل 30میلیارد دلاری است. گاف99 و لنگدوک100، (2004) دکوک101 و همکاران. (2008) نشان دادند که، هم تولیدکنندگان و هم خردهفروشان از برچسب RFID برای از بین بردن نقصان استفاده می‌کنند. آنها عملیاتشان را هم با استفاده از RFID و هم بدون استفاده از آن مقایسه کردند و تحلیلی برای هزینه نقطه سربسر برچسب RFID بدست آوردند. آنها متوجه شدند که هزینه سربسر وابسته به ارزش اقلام و کسری نقصان است. مطالعه‌ای که توسط محققین مرکز RFID در مرکز تحقیقات دانشگاه آرکنزاس102 انجام شد، تأثیر برچسب‌های RFID را در تشخیص سرقت نشان داد.

دقت سوابق موجودی
اختلاف بین مقادیر ثبت شده در انبار و اطلاعات ذخیرهشده درسیستم و در دسترس مشتریان یکی از بزرگترین مشکلاتی است که خردهفروشان با آن مواجه هستند. تکنولوژی RFID می‌تواند بهصورت کارآمد، برای اصلاح این مشکل بهکار گرفته شود. هیز103 (2007) بر عدم دقت ثبت موجودی در زنجیره تأمین، مطالعاتی را انجام داده است. در مقاله او، یک تولیدکننده استکلبرگ104، قیمت عمدهفروشی را تعیین و یک خردهفروش با تعیین سطح ذخیره انبار، قیمت خرده فروشی را تعیین می‌نماید. هیز (2007) عدم دقت سوابق موجودی در یک زنجیره تأمین غیرمتمرکز و در یک زنجیره تأمین یکپارچه را اندازهگیری می‌کند و او فرض می‌کند تکنولوژی RFID می‌تواند برای از بین بردن مشکل عدم دقت سوابق موجودی استفاده شود. او آستانه سودآوری پذیرشRFID را تعیین می‌کند. او همچنین نشان می‌دهد که زنجیره‌های تأمین غیرمتمرکز منفعت بیشتری از تکنولوژی RFID می‌برد. ریکیک و همکاران (2008) فروشگاه‌های خرده فروشی را که عوامل خطا بودند و موجب عدم دقت موجودیشان می‌شدند، را مورد مطالعه قرار دادند. آنها از مدل روزنامه فروش105 که مسائل را در روش ساده ثبت می‌کند استفاده کردند: برای یک مقدار معین از محصولات سفارش داده شده از تأمینکننده، تنها کسری تصادفی برای فروش موجود است. آنها سه روش را مقایسه می‌کنند: خردهفروش، غافل از خطاهای موجود در فروشگاه است، خردهفروش از خطاها آگاه است و عملیات خود را با توجه به این مسئله، بهینهسازی می‌کند، و خرده فروش، سیستم RFID را برای حذف اشتباهات مستقر می‌کند. آنها در مورد مزایای پیاده سازی سیستم RFID با توجه به هزینة برچسب‌های RFID بحث می‌کنند. مطالعه جدیدی که در سال 2009 توسط مرکز تحقیقات RFID انجام شد نشان داد که استفاده از RFID، دقت موجودی را در بلومینگدلز106 بیش از 27% در طول 13هفته بهبود بخشید. یک مطالعه که در وال مارت, گزارش شده است و توسط هاردگریف107 و همکاران (2009) انجام شده، ثابت کرد RFID، عدم دقت موجودی را در حضور فرایندهای عادی کسب و کار کاهش داد.

افزایش قابلیت رویت اطلاعات
تکنولوژی RFID می‌تواند برای ایجاد قابلیت رؤیت اطلاعات در سرتاسر زنجیره تأمین مورد استفاده قرار گیرد. این امر، بوسیله توانمندسازی تأمینکنندگان، تولیدکنندگان و خردهفروشان برای پیگیری و ردیابی اطلاعات سطح موجودی اقلام از طریق کل زنجیره تأمین در هر زمان و هر مکان انجام میشود. دلان108 و همکاران (2007)از طریق یک مطالعه موردی نشان دادند، که اطلاعات جمعآوری شده توسط RFID می‌تواند هم برای خردهفروش و هم تأمینکننده ارزشمند باشد. آنها همچنین نشان دادند عملکرد تدارکات را می‌توان با استفاده از RFID در سطح زنجیره تأمین بهبود بخشید.

اجزای تکنولوژی RFID
تکنولوژی RFID از یک برچسبRFID و یک خواننده RFID که به یک کامپیوتر وصل شده‌اند تشکیل شده است برچسب RFID، به عنوان یک ترانسپوندر شناخته می‌شود. برچسب بخشی است که داده‌های زمان واقعی را جمعآوری کرده و سپس توسط امواج رادیویی انتقال می‌دهد. برچسب‌ها معمولاً دارای دو بخش، یک تراشه کوچک و یک آنتن، هستند و اطلاعات توسط تراشه ذخیره و پردازش می‌شود، در حالی که آنتن برای دریافت و یا انتقال اطلاعات است. ریز تراشه و آنتن به بستری متصل شدهاند که Inlay نامیده می‌شوند. Inlay یک روکشی از مواد محافظتی می‌باشد، روکشی مانند کاغذ، پلاستیک، یا یک فیلم. برچسب‌ها در اشکال و اندازه متفاوتی در دسترس هستند [67]. کوچکترین برچسب بهصورت تجاری در اندازه 4/0 × 4/0میلیمتر مربع در دسترس است. و نازکتر از یک ورق کاغذ می‌باشند. (رابرتز، 2006). ورود اولیه داده به برچسب بهعنوان راهاندازی برچسب شناخته می‌شود. برچسب می‌تواند بهصورت زیر طبقهبندی شود:
➢ فقط خواندنی؛
➢ یکبار نوشته شده، چندبار خوانده شود (WORM)؛
➢ الکتریکی پاکشدنی و قابل برنامهریزی و حافظه برچسب فقط خواندنی (EEPROM)؛
➢ برچسب‌های قابل خواندن و نوشتن (براون، 2007).

بسیاری از برچسب‌های امروزی دارای حافظه قابل برنامهریزی هستند، بطوریکه محتوای حافظه می‌تواند دربخش‌های مختلف زنجیره تولید تغییر یابد و یا به آن مطالبی اضافه گردد. اگرچه، معمولاً به عنوان یک خواننده معرفی شده است، برنامهریزی مجدد با استفاده از همان دستگاه بیسیم انجام می‌پذیرد. برای حفاظت از داده برچسب، از برنامهنویسی مجدد غیرمجاز، بخش‌هایی از حافظه برچسب می‌تواند قفل شود و یا یک رمز عبور محافظتی داشته باشد. امواج رادیویی قادر به نفوذ در بسته بندی‌های معمول مواد غذایی (مانند کاغذ، مقوا، پلاستیک) هستند و بنابراین خط دید بین برچسب و خواننده مورد نیاز نیست [56]. در مدیریت زنجیره تأمین، برچسب‌های RFID برای ردیابی محصولات غذایی در طول توزیع و ذخیرهسازی بهکار می‌رود. تکنولوژی RFID به عنوان یک جایگزین برای اسکنرهای بارکد عمل می‌کند [67].
تراشه، در بسیاری از برنامه‌های کاربردی، برای ذخیرهسازی اطلاعات راجع به محصول و یا حملونقل استفاده می‌شود. با استفاده از یک شماره شناسایی منحصر بهفرد ارائه شده، یک شی، یک محصول و یا یک انتقال ردیابی می‌شود. این شماره بخشی از اطلاعاتی است که در تراشه‌ای که در برچسب تعبیه شده، ذخیره می‌شود. تمام اطلاعات مربوط به شی، جمعآوری و در تراشه ذخیره می‌شود. این اطلاعات توسط خواننده RFID هنگامی که برچسب از آن عبور می‌کند خوانده می‌شود. اطلاعات ذخیره شده در یک برچسب RFID توسط خواننده شناسایی و ثبت می‌شود. سپس خواننده حرکت فیزیکی برچسب را ردیابی می‌کند، و بدین وسیله، شی‌ای که برچسب به آن متصل است، ردیابی می‌شود. پس از آن خواننده می‌توانند حرکت برچسب را در زمان واقعی ردیابی کند و هویت دیجیتالش را تصویب نماید، بقیه اطلاعات مربوط به سیستم کامپیوتری است. در حال حاضر، دو نوع از برچسب‌های RFID، مورد استفاده عبارتند از، برچسب فعال RFID که شامل منبع قدرت مثل یک باتری است و برچسب منفعل RFIDکه بدون باتری است. در برچسب منفعل RFID، قدرت، ناشی از سیگنال‌های منتقل شده توسط آنتن است. برچسب‌های فعال RFID، منبع داخلی قدرت خودش را دارد، که برای قدرت تراشه و پخش سیگنال‌های برگشت از خواننده RFID استفاده می‌شود. بهطور کلی، برچسب‌های فعال، حافظه بزرگتری از برچسب‌های منفعل و طیف وسیعتری از عملیات را دارند. بهطور طبیعی برچسب‌های منفعل ارزان‌تر از برچسب‌های فعال هستند. اصطلاح تگ RFID بهعنوان یک اصطلاح عمومی برای تگ‌ها و برچسب‌ها و کارت‌ها استفاده می‌شود. برچسب منفعل در سه نوع فرکانسی استفاده می‌شود: UHF فرکانس بالا) فوقالعاده(،) HF فرکانس بالا( و LF) فرکانس پایین(. هنگامی که وال مارت تأمینکنندگان خود را موظف به استفاده از RFID کرد، آنها برای استفاده به برچسب‌های منفعل UHF نیاز داشتند. دامنه آنها بهطور معمول 20–30 فوت است. آنها سریع هستند اما از قدرت بیشتری استفاده می‌کنند. برچسب‌های HF دامنه کوتاه تری از 3فوت دارند و بر روی اشیایی که از فلز ساخته شده باشند بهتر کار می‌کنند. برچسب‌های LF از قدرت کمتری استفاده می‌کنند و می‌توانند بر اشیاء غیر فلزی بهتر نفوذ کنند اما دامنه استفاده آنها حدوداً 1فوت است [64].

هزینه برچسب در مقابل ارزش برچسب
هزینه برچسب‌های RFID حدود یک دلار در سال2000 بوده است. بسیاری از محققین بر این باورند در صورتی که هزینه یک واحد برچسب به شدت کاهش نیابد، استفاده گسترده از RFID امکان پذیر نیست. یک دیدگاه گسترده در صنعت وجود دارد که می‌گوید هزینه برچسب باید با 5 سِنت پایین بیاید پیش از اینکه صنعت RFID نابود شود، چراکه، شرکت‌ها نمی‌توانند از عهدة هزینه ارزش افزوده بیش از 5 سِنت بربیایند. برچسب 5 سنتی هنوز واقعیت ندارد، اگرچه قیمت بهطور مستمر در حال کاهش است. قیمت در سال 2005 تا 12.9 سِنت پایین آمد [69] و در حال حاضر از برچسب‌های UHF حدوداً 10 سِنتی بهفروش می‌رسد. اما زو109 و همکاران (2012)، معتقدند که شرکت‌ها باید استفاده از RFID را از دیدگاه متفاوتی بنگرند، به جای نگاه کردن به عنوان “ارزش افزوده”، شرکت‌ها باید ببینند که برچسب چقدر ارزش افزوده برای آنها به ارمغان می‌آورد. اگر هیچ ارزش افزوده‌ای وجود نداشت، حتی یک برچسب 2 سِنتی نیز جذاب نیست. ارزش افزوده از استفاده مؤثر از تمامی اطلاعاتی که می‌تواند از برچسب‌ها با هیچ نیروی کار

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع مواد غذایی، زنجیره تأمین، مزیت رقابتی، حمل و نقل Next Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، صنایع غذایی، مواد غذایی، مدیریت کیفیت