دانلود مقاله با موضوع رگرسیون، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………………… 70
3-2: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 70
3-3: جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 71
3-4: حجم نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………. 71
3-4-1: روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………… 72
3-5: ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 72
3-6: روائی ……………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-7: پایائی ……………………………………………………………………………………………………………………… 73
3-8: روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. 74
3-9: خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………… 79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات …………………………………………………. 80
4-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-2: روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………. 81
4-3: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 81
4-3-1: تحلیل مدل مفهومی توسط مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………… 82
4-3-2: خروجی نرم افزار لیزرل ……………………………………………………………………………………….. 82
4-3-3: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………………. 83
4-4: آزمون پایائی ابزار (آلفای کرونباخ) ……………………………………………………………………………. 85
4-5: آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 85
4-5-1: فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………. 86
4-5-2: فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………. 87
4-5-3: فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………… 89
4-5-4: فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………… 90
4-5-5: فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………….. 92
4-6: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 93
فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………. 95
5-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 96
5-2: مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی اجرای تحقیق ……………………………………………. 96
5-3: یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 96
5-3-1: نتایج آزمون ها ……………………………………………………………………………………………………. 96
5-3-1-1: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………….. 97
5-3-1-2: نتایج آزمون آلفای کرونباخ ………………………………………………………………………………. 97
5-3-1-3: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیات ………………………………………………………………. 97
5-3-1-3-1: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه اول ……………………………………………………….. 97
5-3-1-3-2: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه دوم ……………………………………………………….. 97
5-3-1-3-3: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه سوم ………………………………………………………. 98
5-3-1-3-4: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه چهارم ……………………………………………………. 98
5-3-1-3-5: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه پنجم ……………………………………………………… 98
5-4: بحث و مقایسه ……………………………………………………………………………………………………….. 99
5-4-1: شباهت ها ………………………………………………………………………………………………………….. 101
5-4-2: تفاوت ها …………………………………………………………………………………………………………… 101
5-5: پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه ……………………………………………………………………. 101
5-5-1: پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق …………………………………………………………………….. 101
5-5-2: سایر پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………….. 103
5-6: پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………… 104
5-7: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 105

منابع و مأخذ
عنوان صفحه
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………… 107

ضمائم
عنوان صفحه
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 113
خروجی نرم افزارهای SPSS وLisrel ………………………………………………………………………….. 120

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: تفاوت های مهم میان جوامع با فاصله قدرت زیاد و کم ……………………………………… 42
جدول 2-2: تفاوت های مهم جوامع ابهام گریزی قوی و ضعیف ………………………………………….. 43
جدول 2-3: تفاوت های مهم در جوامع جمع گرا و فردگرا ………………………………………………….. 45
جدول 2-4: تفاوت های مهم جوامع مردگرا و زن گرا …………………………………………………………. 46
جدول 2-5: تحقیقات مشابه و نتایج آنها ……………………………………………………………………………. 63
جدول 3-1: نحوه طبقه بندی جامعه آماری ………………………………………………………………………… 72
جدول 3-2: نحوه طبقه بندی نمونه آماری …………………………………………………………………………. 72
جدول 3-3: آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیقات مشابه …………………………………………… 75
جدول 3-4: کثرت استفاده از آزمون های آماری در تحقیقات مشابه ……………………………………… 78
جدول 4-1: معادل انگلیسی، نام و نام اختصاری در نرم افزار لیزرل برای هر متغیر …………………. 82
جدول 4-2: نتایج اجرای مدل در بین متغیرهای پژوهش …………………………………………………….. 83
جدول 4-3: برآورد ضرایب اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها ……………………………………. 84
جدول 4-4: جدول مربوط به آزمون آلفای کرونباخ ……………………………………………………………. 85
جدول 4-5: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر تعهد بر رفتار شهروندی سازمانی .. 86
جدول 4-6: ضریب رگرسیونی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی …………………………….. 86
جدول 4-7: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی …… 88
جدول 4-8: ضریب رگرسیونی فاصله قدرت و تعهد سازمانی …………………………………………….. 88
جدول 4-9: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر جمع گرائی بر رفتار شهروندی ….. 89
جدول 4-10: ضریب رگرسیونی جمع گرائی و رفتار شهروندی سازمانی ……………………………… 89
جدول 4-11: مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر مردگرائی بر رفتار شهروندی …… 91
جدول 4-12: ضریب رگرسیونی مردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………… 91
جدول 4-13: : مشخص کننده های کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی .. 92
جدول 4-14: ضریب رگرسیونی ابهام گریزی بر تعهد سازمانی …………………………………………… 93

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 12
شکل 2-1: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اسمیت و همکاران ……………………………………. 24
شکل 2-2: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان …………………………………………………….. 25
شکل 2-3: ابعاد رفتار شهروند

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی Next Entries دانلود مقاله با موضوع رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی