دانلود مقاله با موضوع رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، وظیفه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

(OCDQ)، برای پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ) و برای پرسشنامه روحیه از پرسشنامه ساخت محقق استفاده شده است. ضریب پایائی پرسشنامه جو سازمانی از راه آلفای کرونباخ 79%، تعهد سازمانی 81% و روحیه سازمانی 86% محاسبه گردیده است. روش آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت دربرگیرنده ماتریس ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه به روش گام به گام بوده. يافته های مهم پژوهش حاكي از آن بود كه؛ بين بعد صميميت، نشاط، اعتماد، ملاحظه گري از ابعاد جو سازماني با روحيه و تعهد سازماني رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بين بعد مانع، تظاهر به كار با روحيه و تعهد سازماني رابطه معنادار معكوس وجود دارد. بين بعد كناره جوئي و تأكيد بر توليد بر روحيه و تعهد سازماني رابطه اي معنادار وجود ندارد. بين جو سازمانی، تعهد سازماني و روحيه رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بين بعد همدلي از ابعاد روحيه با ابعاد جو سازماني به جز تأكيد بر توليد رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
2-2-3-2- تحقیقات خارجی
پین و اورگان (2000) در تحقیقی که با عنوان «ماتریس فرهنگی رفتار شهروندی سازمانی؛ برخی از مشاهدات تجربی و ادراکی» بین افرادی از 26 کشور مختلف انجام دادند، دریافتند که؛ در فرهنگ های جمع گرا در مقایسه با فرهنگ های فردگرا احتمال بروز رفتارهای شهروندی سازمانی به مراتب بیشتر خواهد بود.
مورمن و بلک لی (1995) در تحقیق خود با عنوان «فردگرائی- جمع گرائی به عنوان پیش بینی کننده تفاوت های فردی از رفتار شهروندی سازمانی» دریافتند که؛ افرادی که دارای خصوصیات جمع گرایانه هستند به فعالیت هایی فراتر از شغل خود اقدام می کنند، به علاوه آنان در پژوهش خود به این نتیجه رسيدند که بین خصوصیات فردگرایانه و رفتار شهروندی سازمانی رابطه ای وجود ندارد.
لوک70 (2005) در تحقیقی با عنوان «رابطه بین فردگرائی- جمع گرائی و رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر سبک رهبری» دریافته است که گرایشات جمع گرایانه با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار مثبتی داشته است به نحوی که هرچه میزان این خصوصیت در افراد بیشتر باشد، می توان انتظار رفتار شهروندی سازمانی بیشتری را داشت، البته وی در این پژوهش شواهدی مبنی بر اینکه فرد گرائی رابطه منفی با رفتار شهروندی سازمانی دارد، نیافته است.
آلن، فکتیو و فکتیو71 (2004) در تحقیق خود با عنوان «مصاحبه ساختارمند جهت اعتباریابی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی» بعد وظیفه شناسی را در کارکنان بیش از حد متوسط ارزیابی کردند، همچنین دریافتند که بعد وظیفه شناسی با تعاون، همکاری، همدلی و نوآوری فردی رابطه مثبت و معناداری دارد.
هفینر و رینج72 (2001) در تحقیقی با عنوان «تعهد سازمانی و تعامل اجتماعی؛ رویکرد حوزه های متعدد» تأثیر همکاری های متقابل گروه کاری را با تعهد عاطفی مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیق آنها نشان داد که همکاری های اجتماعی گروه و یا واحد بر تعهد عاطفی واحد کاری تأثیر می گذارد و همچنین دریافتند که همکاری های متقابل سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر گذار است.

2-2-4- پیشینه تحقیات ارتباط بین مردگرائی- زن گرائی و رفتار شهروندی سازمانی
2-2-4-1- تحقیقات داخلی
قلي پور وهمكاران (1386) تحقيقي با عنوان «بررسي صحت وسقم كليشه هاي منفي زنان سازمان ها» در سه وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري؛ آموزش و پرورش؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام دادند. تحقيق آنها از لحاظ هدف از نوع كاربردي و از حيث گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي (غير آزمايش) و از شاخه مطالعات ميداني بشمار مي آيد و از حيث ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از نوع علي و روش انجام تحقيق بصورت پيمايشي بوده است. نمونه آماري اين تحقيق شامل 819 نفر از كاركنان شاغل در اين سه وزارتخانه بوده. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد كه همه گزينه هاي آن در مقياس پنج گزينه اي ليكرت بوده است و نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي مقياس تعهد سازماني 89%، مقياس عجين شدن 84% و مقياس رفتار شهروندي سازماني 81% بيان شده كه نشانگر قابليت اعتماد ابزار تحقيق مي باشد. همچنين جهت آزمون روائي سؤالات هم از اعتبار محتوا و هم از اعتبار عاملي استفاده شده. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق به دليل كيفي بودن متغيرها از روش همبستگي اسپيرمن استفاده شده و در تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و Lisrel بهره گرفته شده. كليشه هاي متداول منفي زنان در رابطه با تعهد سازماني، عجين شدن با شغل و رفتار شهروندي سازماني شناسائي شده اند. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه زنان بيشتر از مردان با شغلشان عجين مي شوند و نيز بين تعهد سازماني مردان و زنان تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. همچنين داده هاي تحقيق نشان مي دهد رفتار شهروندي زنان بيشتر از مردان است. ضريب استاندارد بين جنسيت و رفتار شهروندي، 12% بوده و مقدار t نيز 47/3، پس رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. اين يافته ها با پژوهش هاي خارجي نيز تطابق دارد كه زنان اين نوع رفتارها را بيشتر از مردان انجام مي دهند.
2-2-4-2 – تحقیقات خارجی
روبل73 (1982) در پژوهش خود تحت عنوان «کلیشه جنسیت؛ مسائل مربوط به تغییر در سال 1970، نقش های جنسیتی» دریافت که کیفیاتی چون: مهربانی ، با ملاحظه بودن، فهیم بودن، ایثارگری، برای دیگران مفید بودن و کمک کردن به سایرین در فرهنگ های زن گرا بیش از مردگرا رایج می باشد. کارمندانی که در چنین رفتارهائی درگیر می شوند، عمدتاً کسانی هستند که در سطوح بالایی از رفتار شهروندی قرار دارند. در واقع مطالعات پیوسته نشان داده که زنان بیشتر از مردان رفتارهای ایثارگرانه از خود نشان می دهند.
جورج و همکاران74 (1998) در تحقیقات خود با عنوان «الگوهای مرتبط با جنسیت برای کمک کردن به روانشناسی همکاران» دریافتند که کارکنان در جوامع زن گرا وقت بیشتری نسبت به کارکنان در جوامع مردگرا، صرف کمک کردن و یاری رساندن به سایرین می کنند.
استیزر75 (2000) در تحقیقی که با عنوان «رابطه بین تعهد سازمانی و متغیرهای جنس، سطح تحصیلات و سن» انجام داد، به این نتایج رسید که بین تعهد سازمانی و تحصیلات کارکنان رابطه منفی وجود دارد. همچنین در مورد رابطه بین جنس و تعهد سازمانی او اظهار می دارد که زنان به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از مردان در سازمان احساس تعهد می کنند.

2-2-5- پیشینه تحقیقات ارتباط بین ابهام گریزی و تعهد سازمانی
2-2-5-1- تحقیقات داخلی
میرهاشمی و همکاران (1385) پژوهشی با عنوان «پیش بینی تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی بر اساس ادراک آنان از محیط کار» انجام دادند. حجم جامعه آماری تحقیق 4000 نفر بود که تعداد 267 نفر به عنوان نمونه آماری با روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردیدند که این تعداد به 300 نفر افزایش یافت. محققین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تعهد مادوی و همکاران استفاده نمودند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده نمودند. نتیجه تحقیق آنان بدین شرح بود که؛ بین بعد فشار نقش (نقش های شغلی)، بعد ویژگی های شغلی، بعد سبک نظارتی و بعد ساختار سازمانی یعنی سلسله مراتب اداری، مشارکت و رسمی بودن و تعهد سازمانی همبستگی معناداری وجود دارد.
2-2-5-2- تحقیقات خارجی
نتایج تحقیق آندرسون فله76 (2005) نشان می دهد که گرانباری نقش، پیچیدگی مربوط به کار و مشکلات روانی- اجتماعی و فشار روانی با اشتیاق و لذت بردن از کار تأثیر منفی دارد، بنابراین ایجاد تغییرات و مداخله در محیط های کاری ضرورت به نظر می رسد و شواهد نشان می دهد که اهمیت تجربه کارکنان از بهبود محیط کار هیچ گاه کاهش نمی یابد.

2-2-6- پیشینه تحقیقات ارتباط بین فرهنگ سازمانی با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی
2-2-6-1- تحقیقات داخلی

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قواعد فقهی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مدنی