دانلود مقاله با موضوع رطوبت نسبی، ارزیابی توان، اکوتوریسم

دانلود پایان نامه ارشد

منابع اقتصادی- اجتماعی…………………………………………………………
…………………..٥٤
٣-٣-٣-١- محیط زیست اقتصادی- اجتماعی منطقه………………………………………………..
………………٥٤
٣-٣-٣-٢- تأسیسات و تسهیلات زیربنایی و روبنایی……………………………………………….
…………….. ٥٥
٣-٣-٣-٣- درآمد………………………………………………………………………………………………………..
………….٥٧
٣-٣-٣-٤- تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت……………………………………………………………………………………
٥٧
٣-٤- بررسی میزان تقاضای تفرجگاهی و عرضه امکانات موجود در تفرجگاه ها……………………..
٧٥
فصل چهارم- نتایج

٤-١- تجزیه و تحلیل و جمع بندی منابع اکولوﮊیک و……………………………………………………………
٦٠
٤-١-١- منابع اکولوﮊیک………………………………………………………………………………………………………..
٦٠
٤-١-١-١- شکل زمین……………………………………………………………………………………………………………
٦٠
٤-١-١-٢- شیب…………………………………………………………………………………………………………………….
٦١
٤-١-١-٣- جهت……………………………………………………………………………………………………………………
٦١
٤-١-١-٤- نقشه خاک شناسی…………………………………………………………………………………………………
٦٢
٤-١-١-٥- نقشه سنگ شناسی………………………………………………………………………………………………..
٦٣
٤-١-١-٦- پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………….
٦٣
٤-١-١-٧- نقشه ارزش حفاظتی گونه های گیاهی…………………………………………………………………..
٦٤
٤-١-١-٨- زیستگاه های حیات وحش عمده………………………………………………………………………….
٦٤
٤-١-١-٩- ارزش گونه های جانوری……………………………………………………………………………………..
٦٥
٤-١-١-١٠- مناطق تحت حفاظت…………………………………………………………………………………………..
٦٥
٤-١-١-١١- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………..
٦٥
٤-١-١-١٢- درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………….
٦٦
٤-١-١-١٣- رطوبت نسبی ……………………………………………………………………………………………………
٦٦
٤-١-١-١٤- سرعت متوسط باد و تعداد روز های آفتابی…………………………………………………………
٦٧
٤-١-٢- منابع اقتصادی- اجتماعی………………………………………………………………………………………….
٦٨
٤-١-٢-١- شیوه طبقه بندی و امتیاز دهی تناسب پارامتر های اقتصادی- اجتماعی…………………..٦٨ ٤-١-٢-١-١- طبقه بندی تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی………………………………………..٦٨ ٤-١-٢-١-٢- طبقه بندی درآمد شهرستان ها…………………………………………………………………………..٧٢ ٤-١-٢-١-٣- طبقه بندی شهرستان ها از لحاظ تراکم فیزیولوﮊیک…………………………………………٧٢

فهرست مطالب صفحه

٤-١-٢-٢- شیوه وزن دهی پارامتر های اقتصادی- اجتماعی……………………………………………
………. ٧٣
٤-٢- ارزیابی توان………………………………………………………………………………………………………
………….٧٤
٤-٢-١- ارائه مدل………………………………………………………………………………………………………………….
٧٤
٤-٢-١-١- مدل اکولوﮊیکی اکوتوریسم متمرکز برای محدوده مطالعات…………………………………..
٤٧
٤-٢-١-٢- مدل اکولوﮊیکی اکوتوریسم گسترده برای محدوده مطالعاتی………………………………….
٦٧
٤-٢-٢- ارزیابی توان اکولوﮊیکی……………………………………………………………………………………………
٧٧
٤-٢-٣- ارزیابی و اولویت بندی واحد ها از لحاظ عوامل اقتصادی- اجتماعی…………………………
٨٧
٤-٢-٤- تفسیر نتایج حاصل از تکمیل پرسشنامه در تفرجگاه ها………………………………………………
٧٩
٤-٢-٤-١-تفسیر نتایج پرسشنامه در مجتمع تفریحی گل سرخ چابکسر…………………………………..
٩٧
٤-٢-٤-٢- تفسیر نتایج پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحل رودسر………………………………………..
١٨
٤-٢-٤-٣- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحل چمخاله……………………….
٨٢
٤-٢-٤-٤- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در استخر لاهیجان……………………………………………….
٨٣
٤-٢-٤-٥- تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه در مجتمع تفریحی ساحلی کیاشهر……………………….
٨٤
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

٥-١- بحث روی یافته ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………..
٨٧
٥-٢- مقایسه یافته ها با فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………
٩٢
٥-٣- مقایسه یافته ها با کارهای دیگران…………………………………………………………………………………
٩٣
٥-٤- پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………
٩٥
منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………
٩٦
ضمیمه

آلبوم نقشه ها

فهرست جداول:
صفحه

جدول شماره ٣-١: موقعیت و پراکنش ایستگاه های هواشناسی در محدوده مطالعاتی و اطراف آن
…….٣٨
جدول شماره ٣-٢: بارندگی متوسط ماهانه ایستگاه های انتخابی در داخل و خارج محدوده……………..

٣٩
جدول شماره ٣-٣: دمای متوسط ماهانه برخی ایستگاه های هواشناسی در طول دوره آماری…………….

٤١
جدول شماره ٣-٤: میانگین تعداد روز های یخبندان…………………………………………………………………….

٤٣
جدول شماره ٣-٥: سرعت متوسط باد در ایستگاه سینوپتیک لاهیجان…………………………………………….

٤٣
جدول شماره ٣-٦: حداکثر متغیر های کیفی در ایستگاه های انتخابی معرف کیفیت …………………………

٤٥
جدول شماره ٣-٧: میانگین پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی ……………………………….

٤٦
جدول شماره ٣-٨: دبی متوسط ماهانه و سالانه ایستگاه های هیدرومتری ………………………………………

٤٧
جدول شماره ٣-٩: تغییرات جمعیت شهرستان های مورد مطالعه…………………………………………………..

٥٥
جدول شماره ٤-١: طبقات ارتفاع از سطح دریا……………………………………………………………………………

٦٠
جدول شماره ٤-٢: طبقات درصد شیب………………………………………………………………………………………

٦١
جدول شماره ٤-٣: طبقات جهت جغرافیایی………………………………………………………………………………..

٦١
جدول شماره ٤-٤: طبقات بافت خاک………………………………………………………………………………………..

٦٢
جدول شماره ٤-٥: طبقات عمق خاک………………………………………………………………………………………..

٦٢
جدول شماره ٤-٦: طبقات زهکشی خاک……………………………………………………………………………………

٦٢
جدول شماره ٤-٧: طبقات فرسایش خاک…………………………………………………………………………………..

٦٢
جدول شماره ٤-٨: طبقات سنگ……………………………………………………………………………………………….

٦٣
جدول شماره ٤-٩: طبقات نقشه پوشش گیاهی……………………………………………………………………………

٦٤
جدول شماره ٤-١٠: طبقات ارزش حفاظتی گونه های گیاهی……………………………………………………….

٦٤
جدول شماره ٤-١١: طبقات نقشه ارزش گونه های جانوری…………………………………………………………

٦٥
جدول شماره ٤-١٢: طبقات نقشه مناطق تحت حفاظت………………………………………………………………..

٦٥
جدول شماره ٤-١٣: طبقات اقلیم محدوده مطالعاتی به روش دومارتن اصلاح شده………………………….

٦٥
جدول شماره ٤-١٤: مقادیر دمای متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان …………………………….

٦٦
جدول شماره ٤-١٥: طبقات نقشه توزیع دمای متوسط ماهانه………………………………………………………..

٦٦
جدول شماره ٤-١٦: مقادیر درصد رطوبت نسبی متوسط ماهانه مربوط به فصول بهار و تابستان………..
٦٧
جدول شماره ٤-١٧: طبقات نقشه توزیع رطوبت نسبی متوسط ماهانه…………………………………………….

٦٧
جدول شماره ٤-١٨: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از آب………………….

٦٩
جدول شماره ٤-١٩: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از برق…………………

٦٩
جدول شماره ٤-٢٠: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از تلفن………………..

٦٩

فهرست جداول

جدول شماره ٤-٢١: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد برخورداری از گاز………………….
٧٠
جدول شماره ٤-٢٢: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد شاخص درصد سرانه واحد های اقامتی…………..
٧٠
جدول شماره ٤-٢٣: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد وضعیت مرکز بهداشت…………………………………
٧٠
جدول شماره ٤-٢٤: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد وضعیت خانه بهداشت…………………………………
٧١
جدول شماره ٤-٢٥: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد سرانه واحد های پستی…………………………………
٧١
جدول شماره ٤-٢٦: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد تراکم جاده آسفالته در واح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، داده ها و اطلاعات Next Entries دانلود مقاله با موضوع اکوتوریسم، ارزیابی توان، محیط زیست