دانلود مقاله با موضوع دریای خزر، رطوبت نسبی، استان گیلان

دانلود پایان نامه ارشد

در فصل زمستان وارد منطقه می گردد. این جبهه همراه با سرمای خشک برای منطقه بوده و تقارن یا انطباق آن با جبهه هوای مرطوب مدیترانـه ای ریزش های سنگین و گاهی اوقات برف را ایجاد می نامید. جبهه های گرم جنوبی نیز نـدرتاﹰ پـس از گذشتن از فلات ایران وارد منطقه شده که صعود درجه حرارت را در ماه های سـرد سـبب مـی گردد (سازمان مدیریت منابع آب, ١٣٨٢).

جدول شماره ٣-٢: بارندگی متوسط ماهانه ایستگاه های انتخابی در داخل و خارج محدوده( برحسب میلی متر).

طـول

ایستگاه
دوره
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین

آماری

فخرآباد
٣٢
٤/٢١٦
٧/٢١٣
٢/٢٠٥
١/١٣٧
٢/١٢٣
٧/١٠٢
١/٢٦
آستانه
٣٨
٤/٢٠١
٧/١٦٧
٣/١٤٩
٢/١٢٤
٧/١١٥
١/١٢٠
٦٤
لاهیجان
٢٥
٦/٢٢٤
٥/٢١٧
٩/٢٠٤
٨/١٤٤
١٣٨
١٢٧
٨/٩٢
درازلات
١٤
٢١٣
٥/١٩٥
١٩٤
٦/١١١
١/١٢٥
١٠٥
٥/٦٧
رشت
٣٨
٢٠٢
٦/١٦٦
٥/١٤٣
١/١٢٦
٢/١٢٩
٦/١٢٧
٧/٦٣

اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
٦/٤٢
٢/٢٦
٢/٢٦
٦/٢٦
١/١٢١
٩/٥٣
١/٣٥
١/٣٥
٦/٥١
١٣٩
٦٦
١/٧٦
٥٣
٤٨
٩/١٩٩
٥/٤٥
٧/٤٨
٢/٤٢
٣٧
١٢٨
٥/٥٨
٢/٤٦
٢/٤٦
١/٥٩
٤/١٤٣

٣٩

٣-٣-٢-٣- دما:

بر اساس مطالعه ٥ پارامتر حداکثر مطلق دما, میانگین حداکثرها, میانگین ماهانه, میانگین حـداقل ها و حداقل مطلق دما حداکثر دمای مطلق, متوسط درجه حرارت سالانه در ایـن باریکـه سـاحلی بین ١٤ تا ١٦ درجه سانتیگراد بوده و متوسط درجه حرارت ماهانه از ٥ تا ٢٥ درجـه نوسـان دارد. دما متوسط سالانه منطقه c ٨/١٥ محاسبه شده است.

٤٠

جدول شماره ٣-٣: دمای متوسط ماهانه برخی ایستگاه های هواشناسی در طول دوره آماری:

ایستگاه طـــول مـــدت آمـاری( سال)

آستانه ٣٨

دســتک امیرآباد ١٠

درازلات ١٦

لاهیجان ٢٥

درجــــه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فرور
اردیبه
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
حرارتc˚

دین
شت

حـــداکثر
٥/٣٦
٦/٣٥
٢/٣١
٤/٢٩
٢٩
٤/٣١
٢/٣٦
٣٧
٣٩
٣٧
٢/٣٦
٦/٣٧
مطلق

میـــانگین
٥/٢٣
٢/١٩
١٥
٩/١١
٥/١١
٢/١٢
٤/١٨
٧/٢٣
٩/٢٧
٥/٣٠
٦/٣٠
٩/٢٧
حداکثر

متوسط
٤/١٨
١٤
١٠
٢/٧
٨/٦
٦/٨
٤/١٣
٥/١٨
٥/٢٢
٨/٢٤
٢٥
٦/٢٢
میـــانگین
٣/١٣
٩/٨
٢/٥
٥/٢
٣/٢
٤/٤
٥/٨
٣/١٣
٢/١٧
٢/١٩
٦/١٩
٤/١٧
حداقل

حــــداقل
٨/١
٢-
٦/٤-
٨/٩-
٢/١٦
٤-
٦/٠-
٢
٤/٥
٤/١١
٨/١٠
٤/٩
مطلق

حـــداکثر
٣٢
٣٦
٥/٢٩
٢٤
٢٩
٢٥
٢٣
٥/٣٧
٣٤
٣٥
٣٦
٣٤
مطلق

میـــانگین
٧/٢٣
١/٢٠
٢/١٤
٤/١١
٨/١٠
٢/١١
٧/١٤
٢/٢٠
٤/٢٥
٨/٢٨
٣٠
٨/٢٧
حداکثر

متوسط
٢/١٩
٨/١٩
٦/١٠
٧/٧
١/٧
١/٨
٤/١١
٧/١٦
٦/٢١
٥/٢٤
٥/٢٥
٣/٢٣
میـــانگین
٧/١٤
٥/١١
٨/٦
٤
٢/٣
٥
٨
٢/١٤
٧/١٧
٢٠
٩/٢٠
٨/١٨
حداقل

حــــداقل
٥/٤
٥/٠-
٥/٢
٢-
٢/٧-
٣-
١
٥/٤
١٠
٥/١٢
٥/١٤
٩
مطلق

حـــداکثر
٥/٣٧
٣٥
٣٢
٢٨
٣٢
٢٧
٣٤
٣٥
٣٦
٣٦
٥/٣٥
٣٧
مطلق

میـــانگین
٥/٢٢
٦/١٨
٣/١٤
٩/١١
٤/١٠
٢/١١
٣/١٦
٢/٢١
٧/٢٥
٢٨
٧/٢٨
٨/٢٦
حداکثر

متوسط
٣/١٨
١٤
١٠
٥/٧
٤/٦
٦/٧
٢/١٢
١٧
٣/٢١
٧/٢٣
٣/٢٤
٣/٢٢
میـــانگین
٧/١٣
٥/٩
٦/٥
١/٣
٣/٢
٩/٣
٨
٧/١٢
٩/١٦
٤/١٩
٩/١٩
٧/١٧
حداقل

حــــداقل
٥/٥
٠/٠
٢-
٣-
٧-
٤-
٠/٠
٤
١١
٥/١٤
٥/١٥
١١
مطلق

میـــانگین
٩/٢٢
٤/١٨
٢/٢٥
٣/١٢
٨/١٢
٤/١٤
١٩
١/٢٣
٤/٢٧
٧/٢٩
٩/٢٩
٣/٢٦
حداکثر

متوسط
٤/١٨
٩/١٣
٨/١٠
٨/٧
٩/٨
٩/٩
١٤
٨/١٧
٧/٢٠
٥/٢٤
٨/٢٤
٨/٢١
میـــانگین
٩/١٣
٤/٩
٤/٦
٤/٣
٣
٥/٥
١/٩
٥/١٢
١/١٤
٣/١٩
٨/١٩
٤/١٧

٤١

حداقل

مأخذ: (سازمان مدیریت منابع آب, ١٣٨٢).

٣-٣-٢-٤- رطوبت نسبی:

برای آگاهی از میزان رطوبت نسبی که نقش مهمی در میزان تبخیر از سطح مرطوب دارد. میـزان رطوبت نسبی ماهانه و سالانه در منطقه فوق نوسانات شدید نداشته و عموماﹰ رطوبـت نـسبی مـاه های مختلف سال تفاوت چندانی ندارند. میزان حداکثر رطوبت نـسبی %٨٧ و حـداقل آن%٨٣ مـی باشد.

بررسی آمار ایستگاه کلیماتولوﮊی و ایستگاه تبخیرسنجی نشان می دهد که میانگین رطوبت نسبی سالانه برای صبح در حدود %٧٧ , برای ظهرحدود %٧٠ و برای عصر در حدود %٧٨ می باشد.

٣-٣-٢-٥- تبخیر:

اندازه گیری میزان تبخیر در فعالیت های مربوط به منـابع طبیعـی و کـشاورزی از اهمیـت قابـل ملاحظه ای برخوردار می باشد. بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه سینوپتیک لاهیجان به طور متوسط حداکثر تبخیر ماهانه مربوط به تیر ماه با ١/١٦٥ میلیمتر و حداقل تبخیر ماهانـه مربـوط بـه دی ماه با ١٩ میلیمتر می باشد.

٣-٣-٢-٦- ساعات آفتابی:

بر طبق اطلاعات ایستگاه سینوپتیک لاهیجان, حداکثر ساعات آفتابی در سال ٨١ در تیر ماه برابـر ٢٨٦ ساعت و حداقل آن در اسفند ماه برابر٢/٣٦ ساعت در روز رخ داده اسـت. بـه طوریکـه ایـن مقادیر در سال ٨٢ در اردیبهشت ماه با ٨/٢٢٢ ساعت و در فروردین ماه ١/٤٢ سـاعت ثبـت شـده است (اداره کل هواشناسی استان گیلان, ١٣٨٢).

٣-٣-٢-٧- تعداد روز های یخبندان:

تعداد روز های یخبندان و به طور کلی مدت آن در سواحل دریای خزر عموماﹰ کم و کوتاه است. ارتفاع کم و رطوبت زیاد از جمله عوامل مؤثر در این پدیده است. این تعداد محدود در طی یـک دوره نسبتاﹰ طولانی یعنی ٣ تا ٤ ماه (عمدتاﹰ از آذر تا اسفند) به وقوع می پیوندد.

آمار ارائه شده در جدول شماره ٣-٤ تعداد روز های یخبندان را در ایستگاه سینوپتیک لاهیجان و ایستگاه های تبخیرسنجی دیگر در طول دوره آماری نشان می دهد.

٤٢

جدول شماره ٣-٤: میانگین تعداد روز های یخبندان:

ایستگاه
طول دوره آماری(سال)
تعداد روز های یخبندان
لاهیجان
١٠
٤/١٠
آستانه
٢٨
٥/٢٢
دستک
٩
٤/١٤
درازلات
١٤
٦/١٦

مأخذ: (اداره کل هواشناسی استان گیلان, ١٣٨٢).

میانگین تعداد روز های یخبندان از ١٠ تا ٢٢ روز از ایستگاهی به ایستگاه دیگر متغیر است.

٣-٣-٢-٨- جهت و سرعت باد:

جهات عمده وزش باد ها در این محدوده از شـمال, غـرب و جنـوب مـی باشـد. بـادی کـه از کوهستان به جلگه وزیدن می گیرد و به باد گرم معروف است. از اواسط پاییز تـا اواسـط زمـستان دارای شدت و مدت بیشتری بوده که در مقاطعی مدت وزش آن تا چنـدین روز ادامـه داشـته کـه منجر به خسارات زیادی هم می گردد. شکسته شدن درختان تنومند و آتش سـوزی در جنگـل از پیامد های آن می باشد. دیگر باد های این ناحیه که از سمت دریا به ساحل می وزد عبارتند از:
– سرتوک: از سمت شمال شرق (NE)

– باد خزری: از شمال غرب (NW)وزیدن گرفته کـه در نتیجـه آن در مقـاطعی هـم طوفـان هـای بزرگی را به همراه آورده و امواج بسیار بزرگی را در دریا به وجود می آورد.

– »بیرون وا« از شمال, »رشته وا« از شمال غرب, »خشکه رشته وا« از غرب و »گیلوا« از دو جهت جنوب شرق و شرق از دیگر باد های محلی ناحیه به شمار می آیند.

سرعت متوسط باد در ماه های مختلف در طی سال های ٨١ و ٨٢ به شرح جدول زیر می باشـد. جهت باد غالب نیز در فصل بهار و تابستان شمال شرق می باشد.

جدول شماره ٣-٥: سرعت متوسط باد در ایستگاه سینوپتیک لاهیجان

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

سرعت
٧
٥/٩
١٣
٥/١١
١٤
١٣
٥/١١
٥/٨
٨
٥/٦
٧
٨

٤٣

متوسط

مأخذ: (اداره کل هواشناسی استان گیلان،١٣٨٢)

٣-٣-٢-٩- کلیات زمین شناسی: ٣-٣-٢-٩-١- چینه شناسی عمومی منطقه:

عمده ترین واحد چینه شناسی این محدوده جلگه ها می باشند که در شـمال گـسل البـرز واقـع شده اند و در اثر فرونشینی زون گرگان- رشت, از رسوبات مختلف سـاحلی, دلتـایی و رودخانـه ای تشکیل شده اند. پی سنگ این رسوبات جزئی از دریای خزر می باشد. این ناحیه از نظر سـنی متعلق به بعد از پلیستوسن (عهد حاضر) می باشد. قدیمی ترین رسـوبات ایـن ناحیـه در نـواحی پایکوهی به صورت رسوبات دریایی و ساحلی بر جای مانده است.

قسمت های جنوبی این منطقه یعنی آنجا که جلگه با نواحی کوهستانی و پـایکوهی تلاقـی پیـدا می کند. از رسوبات مخروط افکنه های رودخانه هایی که از ارتفاعات البرز سرچشمه مـی گیرنـد پوشیده شده است. این رسوبات در مناطق پایکوهی با نظم رسوبی معینی از دانه درشـت بـه دانـه ریز به هم اتصال یافته و تقریباﹰ تمام این مخروط افکنه ها به هم متصل شده و زمین هـای زراعـی خوبی به وجود آورده اند.

٣-٣-٢-١٠- شکل زمین و ناهمواری ها:

نواحی ساحلی محدوده باریکی در امتداد سواحل است که بین دریا و باند (نوار) ممتد ماسـه ای کشیده شده است. این نوار که به آن در اصطلاح ﮊئومرفولوﮊی باند ماسه های ساحلی نیز گفته می شود, به صورت تپه های شنی به ارتفاع حدود ١٠ متر از سطح دریای خزر, به تناسب نوع سـاحل از فاصله چند متر تا چند صد متر از دریا واقع شده است که حاصل توقف و عقـب نـشینی مکـرر دریای خزر و عملکرد فیزیکی باد بر روی ماسه ها در طول عصر حاضر می باشد. هم اکنـون نیـز در بسیاری از نقاط به ویژه در مصب رودخانه هـای بـزرگ نظیـر سـفیدرود کـه فعالیـت رسـوب گذاری شدید می باشد, در طی دهه های اخیر باند های مختلفی به موازات هـم در طـول سـاحل تشکیل شده اند. در این محدوده رودخانه ها با رسوبات زیاد خود سواحل را کم عمق نموده و آن را پر می نمایند و در نتیجه عرض ماسه زار های ساحلی زیاد می شود.

نواحی جلگه ای دریای خزر از باند های ماسه ای (تپه های ماسه ای) کنـار سـاحل تـا کوهپایـه های البرز را شامل می شود و به صورت هلالی نواحی ساحلی دریـای خـزر را در بـر مـی گیـرد. عرض این جلگه ها به تناسب کوچکی و بزرگی رودخانه هایی که در محدوده آنهـا بـه دریـا مـی

٤٤

ریزد ممکن است باریک و یا وسیع باشـد. قـسمت اعظـم ایـن نـواحی ارتفـاع کمتـری از سـطح دریاهای آزاد دارد و شیب تمام نقاط آن تا کوهپایه هـا کمتـر از ٥ درصـد مـی باشـد (رهنمـایی و همکاران,١٣٦٩).

٣-٣-٢-١١- منابع آب: ٣-٣-٢-١١-١- منابع آب سطحی:

رودخانه های مهم موجود در منطقه شامل رودخانه های شمرود, شـلمانرود, پلـرود و خـشکرود می باشند. از مشخصه های این رودخانه ها, شروع جریان آنها از ارتفاعات جنوبی رشته کوه البـرز است که در طی عبور از مناطق جنگلی, باغات و شالیزار ها منطقه را سیراب می کنند.

جدول شماره ٣-٦: حداکثر متغیر های کیفی در ایستگاه های انتخـابی معـرف کیفیـت شـیمیایی و فیزیکی جریان های سطحی.

نــــــام
نــــــام
متغیرها
NaN
Mg MM
Ca CC

2 ٤So
Cl C

٣Hco
pH
EC
TDS

رودخانه
ایستگاه

µs/cm
Mg/lit

آبـــدهی

Meq / lit

m 3

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ارزیابی توان، اکوتوریسم، رطوبت نسبی Next Entries دانلود مقاله با موضوع آب زیر زمینی، منابع آب زیرزمینی