دانلود مقاله با موضوع دریای خزر، استان گیلان، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

(راهنمای نقـشه اسـتفاده از اراضی تهیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب).

– کوه ها:

(٣. ١): کوه های جنگلی کم ارتفاع از سلسله جبال البرز با قلل مدور متشکل از ماسه سنگ, شیل-آهکی و بعضاﹰ توف و سنگ های آذرین و دگرگونی.

– فلات ها:

(٢. ٣): سطوح قدیمی و بقایای فلات ها با پستی و بلندی و ناهمواری کم – دشت های دامنه ای:

(١. ٤): دشت های دامنه ای لاهیجان- لنگرود با شیب ملایم و کمی پستی بلنـدی بـا خـاک نیمـه عمیق تا عمیق بر روی تشکیلات شیست و گرانیت و گنیس.

(٢. ٤): قسمت های پایین دشت های دامنه ای نسبتاﹰ مسطح لنگرود و رودسر – دشت های رسوبی:

(١. ٥. ٤): قسمت های بالایی دشت های رسوبی رودخانه های کوچک موجود در منطقه با شـیب ملایم و پستی و بلندی کم – دشت های آبرفتی رودخانه ای:

(١. ٥): دشت های رسوبی و اراضی تحت آبیاری حاشیه رودخانه سفیدرود با شیب ملایم (٢. ٥): قسمت های پایینی دشت های رسوبی رودخانه سفیدرود همراه با اراضی طـشتکی مـسطح تا مقعر – اراضی پست و شور:

(١. ٦): دشت های پست ساحلی و اراضی پست تقریباﹰ مسطح تا مقعر (٢. ٦): اراضی پست مسطح تا مقعر و اراضی طشتکی که از رسوبات قدیمی سـفیدرود بـه وجـود آمده است.

– دشت های سیلابی:

(٢. ٧): دشت های سیلابی رامسر- کلاچای با بقایای سطوح مرتفع قدیمی – شن های روان:

(١:(X. تپه های شنی و اراضی شن زار ساحلی با پستی و بلندی نسبتاﹰ زیاد و شیب نسبتاﹰ کم (٢:(X. تپه های شنی تثبیت شده که قسمت هایی تحت کشت و زرع می باشند.

٥١

٣-٣-٢-١٤- مناطق تحت حفاظت:

٣-٣-٢-١٤-١- پناهگاه حیات وحش امیرکلایه:

پناهگاه حیـات وحـش امیرکلایـه بـا موقعیـت جغرافیـایی ( ׳ E١٠ ˚٥٠ ´ N ,١٨ ˚٣٧ ) در پهنـه ساحلی دریای خزر در حدود ١٢ کیلومتری شمال شهرستان لنگرود و در جنوب غربی زمین هـای پست دریای خزر قرار دارد. متشکل از دریاچه آب شـیرین و نیـزار هـای متـراکم اسـت. پوشـش گیاهی شامل عمدتاﹰ نیزار متشکل از گونه های لـویی ( Typho ) و نـی (Phragmites) و درختـزار پراکنده لرک (Pterocaya fraxinfolia) و قطعه هایی از بقایای جنگل های سـاحلی قـدیمی مـی شود.

تالاب امیرکلایه در سال ١٩٧٠ به عنوان منطقه شکار ممنـوع معرفـی شـد و در سـال ١٩٧١ بـه عنوان پناهگاه حیات وحش ارتقاﺀ سطح یافت. این پناهگاه در سال ١٩٧٥ بـه عنـوان تـالاب بـین المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. همچنـین ایـن تـالاب بـه عنـوان یکـی از منـاطق مهـم پرندگان توسط سازمان بین المللی حیات پرندگان معرفی شده است. از دلایل مشمول بـودن ایـن تـالاب در سـایت کنوانـسیون رامـسر ایـن اسـت کـه زیـستگاه مهمـی بـرای بـاکلان کوچــک (Phalacrocorax pygmius) به عنوان یک گونه مورد تهدید جهانی و همچنین زیستگاه بـیش از

٢٠٠٠٠ پرنده آبزی می باشد و بیش از ١% جمعیت های منطقه ای اردک تاجـدار ,(Netta rufina) اردک سرحنایی Aythya ferina) )و چنگر (Fulica atra) را در خود جای می دهد.

حداقل ١٠١ گونه پرنده در پناهگاه حیات وحش امیرکلایه بـه ثبـت رسـیده اسـت. گونـه هـای عمده پرندگان عبارتند از سنقرتالابی, کشیم بزرگ, کشیم کوچک, قـوی گنـگ, قـوی فریـادکش, قوی کوچک, اردک ارده ای, اردک سرسبز, اردک تاجدار, اردک بلوطی, یلوه آبی, کاکایی کوچک می باشند. برخی گونه های مهاجر عبوری عبارتند از اگرت بزرگ, حواصیل ارغـوانی و خوتکـای سفید. عقاب ماهیگیر معمولاﹰ به شکل گذری دیده می شود و یک جفت عقـاب دریـایی دم سـفید جوجه آور نیز در دهه ١٩٧٠ مشاهده شده است. پستانداران شناخته شـده در پناهگـاه عبارتنـد از: شغال, گربه جنگلی و خوک وحشی(١٩٩٥ .(Scott,

٣-٣-٢-١٤-٢- پارک ملی بوجاق:

پارک ملی بوجاق در جنوب دریای خزر در ٦ کیلومتری شـمال غربـی کیاشـهر واقـع در آسـتانه اشرفیه قرار دارد. این منطقه به خاطر ارزش های بوم شناختی تالاب بوجـاق طـی مـصوبه شـماره ٢٣٢ شورایعالی حفاظت محیط زیست در سال ١٣٨١ بـا مـساحت ٣٢٥٠ هکتـار از منطقـه شـکار ممنوع به پارک ملی ارتقاﺀ سطح یافت. تالاب بوجاق به دلیل اینکه دهانه سفیدرود محـل مناسـبی

٥٢

جهت تخم ریزی ماهیان دریای خزر و زیستگاه مناسبی برای زمـستان گـذرانی پرنـدگان آبـزی و جوجه آوری برخی گونه ها بوده است, در فهرست تالاب های بین المللی رامسر نیز قرار دارد. در واقع عواملی همچون حضور چند اکوسیستم نادر در کنـار تـالاب بـین المللـی بوجـاق, همچـون بخشی از رودخانه بزرگ سفیدرود که بسیاری از گونه هـای پرنـدگان مهـاجر را در مـصب خـود جای می دهد و محل مناسبی برای تخم ریزی ماهیان خاویاری مـی باشـد و نیـز مراتـع و علفـزار های حاشیه جنگل های نیمه متراکم و پراکنده جنوب منطقه منجر به ارتقاﺀ سطح مـدیریت تـالاب بوجاق و مناطق ضربه گیر پیرامونی به پارک ملی گردیده است. در این منطقـه تـاکنون ١١٠ گونـه پرنده دیده شده است.

صرف نظر از ارزش های چند گانه ای که این منطقه دارد بـه دلیـل عـدم برخـورداری از برخـی معیار های پارک های ملی، جایگاه بوجاق در طبقه دو آی.یو.سی.ان بـه عنـوان پـارک ملـی قابـل تردید به نظر می رسد. به ویژه از آن جهت که یک منطقه به زحمـت مـی توانـد از سـطح منطقـه شکار ممنوع یکباره به سطح پارک ملی ارتقاﺀ یابد (مجنونیان،١٣٨٣).

این تالاب منطقه زمستان گذرانی عمده ای برای بسیاری از گونه های آبزی به ویـژه کـشیم هـا, باکلان کوچک, مرغابی ها, کاکایی ها و پرستو های دریایی می باشد.

غاز پیشانی سفید کوچک (Ansar arythropus) نیز یک پرنده زمستان گذران اتفاقی در این منطقه در دهه ١٩٧٠ بود که در سال های اخیر مشاهده نشده است. همچنین درختـزار هـای کـم وسـعت جنوب تالاب از کلنی بزرگ و جوجه آور بـاکلان بـزرگ (Phalacrocorax carbo) و حواصـیل شب و دیگر حواصیل ها حمایت می کنند.

عقاب دریایی دم سفید در تمام سال در منطقه حضور دارد و زادآوری می کند, در حالیکه سـنقر تالابی (Circus aeruginosus)و بحری (Falco peregrinus) مهاجر زمستان گـذران معمـول در تالاب هستند. گونه های زیر نیز در منطقه مشاهده و ثبت شده اند.

Falco columbarius ,Falco cherrug ,Buteo lagopus ,Aquila heliaca و Asio flummeus

از پستانداران شغال نیز به طور معمول در منطقه دیده می شود (١٩٩٥ .(Scott, ٣-٣-٢-١٤-٣- ذخیره گاه جنگلی صفرابسته:

جنگل صفرابسته با مساحتی معادل ٢/١٦١ هکتار در ١٢ کیلومتری شمال شرقی آستانه اشـرفیه و ٤٧ کیلومتری مرکز استان و بین راه آستانه به کیاشهر و در جلگه های شرق آن واقع شده است. از نظر موقعیت جغرافیایی بین طول جغرافیایی ´٥٧ ˚٤٩ تا ״٣٠ ´٥٩ ˚٤٩ و عـرض شـمالی ´٢١ ˚٣٧

٥٣

تا ״٣٠ ´٢٧ ˚٣٧ قرار گرفته است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد به طـور متوسـط ٢٠- متـر مـی باشد.
این ذخیره گاه به منظور حفاظت اجتماع جنگلـی سـفیدپلت (Populus caspica) ایجـاد شـده است. این گونه بومی جنگل های شمال کشور اسـت ولـی زیـستگاه آن از ارسـباران تـا بجنـورد پراکنده است. گونه های همراه آن در مناطق مختلف متفاوت است ولی بیـشتر انـواع گونـه هـای جلگه ای, جامعه آن را تشکیل می دهند. در آستانه (صفرابسته) جامعه P. caspica همراه با گونـه های زیر دیده می شود:

Alnus glutinosa, Smilax excehsa, Carex sylvsticum, Plantago major, Cyodon

dactylon, Sphagnum sp.

این رویشگاه بازمانده از سفیدپلت که به عنوان ذخیره گاه جنگلی انتخاب و ثبت شده اسـت, مـی توانـد همـسنگ اثـر طبیعـی ملـی (طبقـه سـه) در طبقـه بنـدی آی. یـو.سـی.ان بـه شـمار رود (مجنونیان،١٣٨٣).
٣-٣-٣- شناسایی منابع اقتصادی- اجتماعی:

اغلب تئوریسین های برنامه ریزی, اهمیت مسائل اقتصادی و اجتماعی را همسنگ و حتـی برتـر از شاخص های ذاتی و اکولوﮊیکی سرزمین یا اکوسیستم می دانند و به لزوم در نظـر گیـری ایـن مسائل در کنار سایر پارامتر ها اعتراف دارند. با این حال مسائل مربوط به جمعیتـی کـه سـاکن یـا بهره بردار از این اکوسیستم ها می باشند در اکثر مطالعات به دلیل پیچیدگی های بررسـی, فقـدان مدل های تلفیقی, چند بعدی بودن اطلاعات, عدم امکان دسترسی به آمار قابل وثوق, فراهم نبودن امکان بررسی فضایی و مکان دار اطلاعات و شاخص های انسانی, هزینه های سنگین مطالعات و دلایل عدیده دیگر رنگ باخته و به شکل حاشیه ای ظاهر می شـود. بـه همـین علـت بـه منظـور دخالت دادن هر سه ضلع مثلث توسعه پایدار در برنامه ریـزی (اکولـوﮊی- اقتـصاد- جامعـه), بـا اسـتفاده از یـک روش نـوین, پـس از تـشکیل پایگـاه داده هـا و ورود آن بـه سیـستم اطلاعـات جغرافیایی, از کلیه اطلاعات اقتصادی- اجتماعی به صورت فضایی نقشه سازی شده و بـر اسـاس طبقه بندی های مورد نظر در مدل های تلفیقی, تمامی پارامتر های مذکور به صورت مکـان دار در عرصه معین می گردند (مخدوم و همکاران,١٣٨٠).

٣-٣-٣-١- محیط زیست اقتصادی- اجتماعی منطقه:

محدوده مطالعاتی از لحاظ تقسیمات اداری و سیاسی جزو استان گیلان محسوب می شـود و در شهرستان های رودسر, لنگرود, لاهیجان و آستانه اشرفیه قرار دارد. در این بخش با توجه به اینکـه

٥٤

ویژگی های اقتصادی و اجتماعی نیز همگام بـا تـوان اکولـوﮊیکی در برنامـه ریـزی مهـم هـستند, پارامتر های اقتصادی- اجتماعی مختلف مرتبط با کاربری تفرج شناسایی و جمع آوری شدند.
در این بخش به منظور دسترسی به داده های اقتصادی- اجتماعی جدید تر از اطلاعـات حاصـل از سالنامه آماری اسـتان گـیلان در سـال١٣٨١(سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی اسـتان گـیلان, الف،١٣٨٢) و همچنین گزارش اقتصادی- اجتماعی استان گیلان در سال ١٣٨١ (سازمان مـدیریت و برنامه ریزی استان گیلان, ب١٣٨٢) که عمدتاﹰ در سـطح شهرسـتان تعریـف شـده انـد, اسـتفاده گردید.

جدول زیر تغییرات جمعیت هر شهرستان را به تفکیک مناطق شهری و روستایی و همچنین میزان رشد جمعیت را در فاصله سال های ١٣٧٠ تا ١٣٨٣ نشان می دهد.

جدول شماره ٣-٩: تغییرات جمعیت شهرستان های مورد مطالعه:

شهرستان

آستانه اشرفیه

رودسر

لنگرود

لاهیجان

مأخذ: (سازمان

جمعیت

رشد جمعیت در طی سال های

تقسیمات

٨٣-١٣٧٠

١٣٧٠
١٣٧٥
١٣٨٠
١٣٨٣

کل
١١٨٣٥١
١١٤٤٨٣
١١٣٩٤٥
١١٣٥٨١ ٣١/٠-

شهری
٤٤١٨٤
٤٧٥٩١
٥٠٨٠٤
٥٢٧٤٩
٣٦/١

روستایی
٧٤١٦٧
٦٦٨٩٢
٦٣١٤١
٦٠٨٣٢
٠١/٠-

کل
١٥٧٢٠٣
١٥١٩٤٦
١٥٣٨٣٢
١٥٥٣٣٥
٠٩/٠-

شهری
٦٥٩٤٢
٧٣١١٢
٨٠٨٢٦
٨٥٧٩٨
٠٢/٢

روستایی
٩١٢٦١
٧٨٨٣٤
٧٣٠٠٧
٦٩٥٣٧
٠٩/٢-

کل
١٣٤٩٢٦
١٣٦٥٧٥
١٣٨٧١٠
١٣٩٧٨٩
٢٧/٠

شهری
٦٥٤٠٧
٦٩٥٩٦
٧٣٣٤٦
٧٥٥٤٤
١/١

روستایی
٦٩٥١٩
٦٦٩٧٩
٦٥٣٦٤
٦٤٢٤٥
٦/٠-

کل
١٥٥٨٩٤
١٥٢٦٢٧
١٥١٢٦١
١٥٠٤٢٩
٢٧/٠-

شهری
٥٠٣٣٥
٥٤٩٨٢
٥٩٤٨٢
٦٢٢٣٠
٦٣/١

روستایی
١٠٥٥٥٩
٩٧٦٤٥
٩١٧٧٩
٨٨١٩٩
٣٨/١-

مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان, الف١٣٨٢)

٣-٣-٣-٢- تأسیسات و تسهیلات زیربنایی و روبنایی:

٥٥

شاخص های مورد توجه در توسعه توریسم (چه گسترده و چه متمرکـز) از لحـاظ تـسهیلات و تأسیسات زیر بنایی و روبنایی مورد شناسایی قرار گرفتند که در زیر بیان شده اند.

شاخص١- درصد برخورداری از آب آشامیدنی:

١٠٠ * تعداد روستاهای دارای آب آشامیدنی در شهرستان کل روستاهای آن شهرستان

شاخص٢- درصد برخورداری از برق:

١٠٠ * تعداد روستاهای دارای برق در شهرستان کل روستاهای آن شهرستان
شاخص٣- درصد برخورداری از تلفن:

١٠٠ * تعداد روستاهای دارای تلفن در شهرستان کل روستاهای آن شهرستان

شاخص٤- درصد برخورداری از گاز:

١٠٠ * تعداد روستاهای دارای گاز در شهرستان کل روستاهای آن شهرستان

شاخص٥- سرانه واحد های اقامتی به ازای ١٠٠٠٠ نفر جمعیت شهرستان:

١٠٠ * تعداد واحد های اقامتی در هر شهرستان

١٠٠٠٠ نفر جمعیت آن شهرستان

شاخص٦- شاخص های بهداشتی:

: الف

١٠٠ * تعداد مرکز بهداشت در هر شهرستان

١٠٠٠٠

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع آب زیر زمینی، منابع آب زیرزمینی Next Entries دانلود مقاله با موضوع پوشش گیاهی، فرسایش خاک، اوقات فراغت