دانلود مقاله با موضوع دانشگاه آزاد اسلامی، رفتار حرفه ای، کارشناسی ارشد، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

و رفتار بهار 86 دوره 13، شماره 1 پياپي 48؛ ص 49- 57.
– سادوك بنيامين ويرجينيا. (1993). خلاصه روانپزشكي.ترجمه نصرت اله پور افكاري(1387) علوم رفتاري روانپزشكي تهران شهراب.
– سازمان حسابداران رسمی کانادا، ترجمه و تلخیص: مهام، کیهان(1383). تاثیر ویژگی های حسابرس بر قضاوت حرفه ای، حسابدار رسمی،سال اول، شماره سوم، زمستان(1383)، صص43-46.
– سالاري، اسماعيل. (1391). رابطه مرد سالاري همسان همسري و نوع ازدواج با تعارضات زناشويي دبيران و پرستاران زن متاهل شهرستان بندرعباس. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت
– ساماني، سيامك؛ جوكار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس. (1386). تاب اوري، سلامت رواني و رضايت از زندگي. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران سال سيزدهم شماره 3 ص 295- 290 .
– سرلکف، نرگس.(1387). اخلاق حسابداری. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره های1و2، بهار و تابستان 1387، صص1-12 .
– سروش، عبدالكريم. (1374) .درسهايي در فلسفه علم الجتماع. نشر ني ،ص 24-99.
– سليمانيان، علي اكبر.(1390). فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي. سال ششم، شماره 22 ،تابستان، ص 57-70.
– سیرانی، محمد؛ خواجوی، شکراله و نوشادی، میثم.(1388). تاثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره شانزدهم، شماره55، بهار1388، صص35-50 .
– سیرانی، محمد؛ خواجوی، شکراله و نوشادی، میثم.(1388). تاثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت
– سينها، دورگاندا و ميرا، وارما. (1998). آزمون قضاوت اخلاقي. ترجمه ابوالفضل كرمي. (1379) تهران: مركز نشر روانسنجي .
– شرفي، محمدرضا. (1371). مراحل رشد و تحول انسان. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
– شرفي، محمدرضا. (1383). مراحل رشد و تحول انسان. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
– شلیله، محمد.(1384). حسابداران رسمی ایران. حسابرس، شماره31، زمستان(1384)، صص24-39 .
– شهاييان، امنه. (1386). رابطه بين خودشكوفايي رضايت از زندگي و نياز به شناخت در دانش آموزان با استعداد هاي درخشان پايه اول تا سوم مدرس راهنمايي شهر شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت .
– شهر آرای، مهرناز.(1375). انگیزش پیشرفت تحصیلی در زنان، بررسی پژوهش ها در نیم قرن اخیر. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره15، شماره اول و دوم.
– صابر ماهانی، احسان.(1388). بررسی رابطه عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
– صادقی، پرویز.(1383). حسابرسی و رفتار حرفه ای. مجموعه مقالات اولین همایش حسابرسی در ایران، چاپ اول، تهران : جامعه حسابداران رسمی ایران .
– صالحي، علي رضا. (1375). مقايسه ويژگيهاي شناختي و رفتاري و اجتماعي كودكان خياباني. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، تهران .
– طباطبایی، جعفر؛ بنی جمالی، شکوه السادات؛ احدی، حسن و خامسان، احمد.(1391). تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی و انصراف دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند. فصل نامه مراقبت های نوین ، 9،(4):300-292 .
– عامري، فريده؛ نور بالا، احمد علي؛ اژه اي، جواد و رسول زاده، جواد. (1382). بررسي مداخلات خانواده درماني راهبردي در اختلافات زناشويي. مجله روانشناسي، 27 سال هفتم، شماره 3، ص 218-.232
– عبدي، عباس؛ محسن، گودرزي. (1378). تنها قانون جنگل فرمانروا خواهد بود. تحولات فرهنگي در ايران، تهران: انتشارات روش.
– علي پور، صفدر. (1387). آيين رفتار حرفه اي قضاوت حرفه اي و عوامل موثر بر آن. ص 1-25.
– علی پور، صفدر.(1387). آیین رفتار حرفه ای، قضاوت حرفه ای و عوامل موثر برآن. صص1-25 .
– عليخواه، فريدون. (1383). سنجش مفاهيم اساسي علوم اجتماعي. انتشارات طرح هاي ملي، چاپ اول، جلد 1 ،ص 30-40.
– غریب، فاطمه.(1389). نقش اخلاق در رفتار مصرف کننده. دانشگاه آزاد واحد قزوین، صص1-12 .
– فرید،ابوالفضل؛ سعدي پور، اسماعیل ؛کریمی، یوسف وفلسفی نژاد، محمدرضا .(1389).اثربخشی روش هاي آموزش مستقیم، آموزش شناختی اخلاق، شفاف سازي ارزش ها وتلفیقی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان .فصلنامه علمی -پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم .شماره، 19.
– فينچام، ف. (1380). رابطه همسران. ترجمه قراچه داغي، انتشارات پيك بهار.
– قبادي، كبري. (1390). مقايسه الگوهاي ارتباط و تعارضات زناشويي در زنان متاهل شاغل در بانك هاي دولتي و زنان خانه دار شهر شيراز. فصلنامه علمي پژوهشي جامعه شناسي زنان، سال دوم، شماره سوم ،پاييز (1390)، ص 103- 122.
– قديمي ذاكر، سيده ساناز. (1388). مقايسه اثر بخشي مشاوره زوجي به شيوه عقلاني عاطفي و واقعيت درماني در كاهش تعارضات زناشويي مراجعه كنندگان به مركز مداخله در بحران بهزيستي لاهيجان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه لاهيجان.
– قره داغي، فاطمه و وفايي، مريم. (1387). تعارضات زناشويي ارزيابي و مقابله شناختي كودك با تعارضات والدين و نشانه هاي اسيب شناختي و سلامت كودك. فصلنامه پژوهشي در روانشناختي، دوره دوم، شماره اول، بهار (1387).
– قلمبر، رعنا ؛ ريسمان كار، مريم و مظفري، مريم. (1385). رابطه هويت منبع كنترل و قضاوت اخلاقي و مقايسه آن بين دانشجويان رشته روانشناسي سال اول و سال اخر دانشگاه آزاد واحد انديمشك. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، انديمشك.
– قليلي، زهرا. (1383). بررسي مهارتهاي حل مسئله بر كاهش تعارضات زناشويي. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان .
– كارلسون، اسپري. (1387). خانواده درماني تضمين درمان كارآمدي. ترجمه شكوه نوابي نژاد، تهران: انجمن اولياو مربيان .
– كديور، پروين. (1383). بررسي رابطه ساختار تعاملات خانواده با سبك هاي مقابله با فشارهاي رواني و تفاوت هاي جنسي در دانش آموزان پيش دانشگاهي. مجله روان شناسي و علوم تربيتي، سال 34 ،شماره 2، ص 97- 123.
– كشاورز، امير. (1388). رابطه بين ويژگي هاي شخصيت با عمل به باورهاي ديني در دانشجويان. فصلنامه علمي تخصصي مطالعات اسلام و روانشناسي، سال سوم، شماره چهارم، ص 83 -96 .
– كمايي، جمشيد. (1373). بررسي روابط جايگاه هوش تحصيلات با مراحل رشد قضاوت اخلاقي در دانشجويان مركز تربيت معلم شهرستان اهواز. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اهواز.
– کریمی، علی .(1378). بررسی رابطه خلاقیت با اضطراب، جنسیت، پیشرفت تحصیلی و منزلت اجتماعی در دوره راهنمایی شهر شیراز. دانشگاه شیراز.
– کفایت، محمد.(1373).بررسی ارتباط شیوه ها و نگرشهای فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان سال اول دبیرستان های اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
– گنجی،حمزه و حسن زاده، رمضان.(1378). روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت. تهران: مهارت .
– لطف آبادي، حسين. (1388). روانشناسي رشد اخلاق – ارزشي و ديني در نوجواني و جواني. مجله حوزه و دانشگاه، شماره29.
– ماسن پاور هنري و كيگان، جروم. (1372). رشد شخصيت كودك. ترجمه مهشيد ياسايي، تهران: نشر مركز .
– محسني، منوچهرو صالحي، پرويز. (1382). رضايت اجتماعي درايران. تهران: آرون .
– محمد اسماعيل، الهه. (1384). بررسي مراحل رشد اخلاقي نوجوانان 12-17 ساله داري اخلاق سلوك و نوجوانان عادي بر اساس نظريه كلبرگ. فصلنامه پژوهش در حيطه كودكان استثنايي 15 ،سال 5، شماره1 ،بهار 1384.
– مدرس، احمد و رفیعی، افسانه.(1387). بررسی دیدگاه عمومی در باره رعایت آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان و ضمانت اجرایی آن در ایران. دانش حسابداری، شماره25و 26، بهار و تابستان (1387)، صص4-20.
– مرعشي ،سيد منصور. (1389). بررسي تاثير اجراي برنامه آموزش فلسفه به كودكان بروش اجتماع پژوهش بر رشد قضاوت اخلاقي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر اهواز. تفكر و كودك پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. سال اول، شماره اول ،ص 108- 83.
– مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای.(1382). آیین رفتار حرفه ای. تهران: جامعه حسابداران رسمی ایران،1382، صص1-35.
– مسرور، منصور. (1388). رابطه بين كمال گرايي مثبت و منفي با رضايت چند بعدي از زندگي و ناميدي در دانش آموزان مراكز پيش دانشگاهي شيراز در سال تحصيلي 87-88 .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز .
– معمار زاده، مريم. (1385). بررسي رابطه هويت يابي و رشد اخلاقي در دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان شوشتر. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور، انديمشك.
– مقدم،یزدی.(1364). بررسی کاربرد روانشناسی در آموزشگاه. تهران: سروش،چاپ سوم.
– مکی منشاوی، بی بی طاهره.(1385). بررسی اثر اجرای طرح بهبود کیفیت در ارتقاء دانش و مهارت زبان انگلیسی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تفت.
– مهدوی، غلام حسین و علی پور، صفدر.(1389). رویکرد های تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت ها. دانش حسابداری، سال اول، شماره2، پایی1389، صص1-33.
– موسوی، سید علی و هنربخش، سمیرا. (1389). بررسی رابطه بین مالکیت متمرکز و نست سود تقسیمیصنایع مواد شیمیاییو دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ،مرودشت.
– ميلر، ش و همكاران. (1385). آموزش ارتباط تكنيك هاي زناشويي. ترجمه بهاري ، تهران:انتشارات رشد .
– مينوچين .(1974). خانواده درماني ترجمه حميدرضا حسين شاهي برواتي سيامك نقشبندي (1382) چاپ دهم تهران: انتشارات نشر روان.
– نظري، مهديه. (1392). رابطه سبك هاي دلبستگي با تعارضات زناشويي با واسطه گري متغيرهاي جمعيت شناختي در زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه ازاد اسلامي، مرودشت .
– نوابي نژاد، شكوه. (1373). سه گفتار درباره راهنمايي و تربيت فرزندان. تهران: انتشارات كليني .
– نوراني، اردبيلي. (1371). اخلاق. چاپ اول تهران مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي .
– هالفورد، ك. (2001). زوج درماني كوتاه مدت. ترجمه مصطفي تبريزي (1387) چاپ دوم تهران: انتشارات فراوان.
– هزار جريبي، جعفرو ضرشالي، رضا. (1388). بررسي رضايت از زندگي و جايگاه امنيت در آن. فصلنامه علمي- پژوهشي، انتظام اجتماعي سال اول، شماره سوم ،ص26-8.
– همت فر، محمود و قادری، کاوه.(1387). اخلاق و آیین رفتار حرفه ای در حسابداری. صص1-13.
– هومن، حیدری علی.(1368). اندازه گیری های روانی و تربیتی و فن تهیه تست. نشر میر شمس.
– وايت، م. (2001). روانشناسي سلامت در روابط انساني. ترجمه سهرابي، تهران: رشد.
– وداديان، زهرا. (1390). بررسي اثربخشي گروه درماني چند خانواده اي بر حل تعارضات والدين- فرزندان و كاهش پرخاشگري نوجوانان دختر 14-15 ساله شهر مشهد . فصل نامه علمي پژوهشي مطالعات روانشناسي باليني، سال اول ،شماره 4 ،پاييز(1390) ،ص 41-20 .

منابع غیر فارسی

A.Davidson,R. Casey Douglas,p . and N.Schwartz,B .(2000). Differences in ethical judgments between male and female accountants pp1-24.
Adams,V.H & Jackson,J .(2000) . The Contribution of Hope to the Quality of Life among Aging African American Vol30 No 4 pp 279-295.
Agresti, a .(1996). an introduction to categorical data analysis pp1-400.
Ahmed,A .(2010). Ethics in Auditing And Ethical Studies in Different Accounting Bodies pp 1-21.
American institute of cartfield public accountant .(1972). Basic concepts and accounting principles underlying financial statements of business enterprises accounting principles statement 4 .
Aras, G. and Muslumov,a .(2004). the

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی، قضاوت اخلاقی، کارشناسی ارشد، نظام آموزشی Next Entries دانلود مقاله با موضوع مسابقات ورزشی، قضاوت اخلاقی، اسباب بازی