دانلود مقاله با موضوع حقوق کیفری، مقاصد شریعت، حقوق کیفری ایران، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………………52
4-1-6- سب النبی …………………………………………………………………………………………………………………..53
4-1-7- ارتداد …………………………………………………………………………………………………………………………53
4-1-7-1-مرتدفطری ………………………………………………………………………………………………………………..53
4-1-7-2-مرتدملی …………………………………………………………………………………………………………………..54
4-1-8- ساحری ………………………………………………………………………………………………………………………55
4-3- قتل عمد …………………………………………………………………………………………………………………………..55
4-5- سنگسار ……………………………………………………………………………………………………………………………55
4-6- مجازات های دارای کیفر قطع عضو ……………………………………………………………………………………56
4-6-1-قطع چهارانگشت از دست راست ……………………………………………………………………………………57
4-6-2-قطع پای چپ ……………………………………………………………………………………………………………….57
4-6-3-قطع دست راست وپای چپ …………………………………………………………………………………………..57
4-7- مجازات غایت حقوق نیست ……………………………………………………………………………………………….58
4-8-پدیده مجرمانه وواکنش های اجتماعی……………………………………………………………………………………59
4-9-اثرهرمنوتیک حقوقی ونظریه ی مقاصدی ………………………………………………………………………………60
4-9-1- حکم قطع دست ……………………………………………………………………………………………………………60
4-10- موارد کاربردکلمه قطع در قرآن ………………………………………………………………………………………….62
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری
5-1-جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………65
5-2-انتقادات……………………………………………………………………………………………………………………………..66
5-3-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………66
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….68
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………72

چکیده
احکام و حقوق کیفری ایران برپایه استنباطات فقهی و حقوقی از ادله متنی نظیر آیات و روایات اسلامی است آنهم طبق حجیت اصل مهم ظهور در اصول فقه.نظریه مقاصد الشریعه به یادگار ماند و از شاطبی فقیه برجسته قرن هفتم تفسیری هم عرض و متکامل از اصل ظهور ارائه می دهد، که می توان تحولی جدی در تفسیر نصوص و ظواهر احکام کیفری و مستندات آنها ایجاد کند.این اثر پس از تبیین این نظریه به بررسی تاثیر آن در حقوق کیفری ایران پرداخته،و شواهدی را از اثر پذیری قواعد حقوقی از نظریه مطروحه را به نمایش گذاشته است.بزرگانی چون امام خمینی،آیت اله مرعشی شوشتری و استاد گرجی در زمره فقیهان مقاصدی بشمار می روند.
کلمات کلیدی: نظریه مقاصد الشریعه ،احکام کیفری،مجازات های خشن.

فصل اول
کلیات

1- 1- مقدمه
فقه و حقوق کیفری ایران و اسلام متاثر از مباحث الفاظ اصول فقه،قواعدی را در باب جرائم و مجازات ها وضع نموده است که در کتب قانون مجازات و شروح آن شاهد،می باشند.بخشی از مجازاتها به نظر بستر عقلانی خود را از دست داده و یا حداقل به جهت ناسازگاری با قواعد کیفری و اوضاع و احوال زمانه،قابل تجدیدنظر به نظر می رسند.
1-2- بیان مسئله
تحقیق در مبانی فقهی و اصولی این دسته از مجازاتها خصوصاً مجازاتهای خشن که از نظر حقوقدانان ، کیفرشناسان،جرم شناسان نه تنها در بهبود اوضاع و آمار جرائم تاثیر ندارند بلکه باعث تنش های اجتماعی،اخلاقی نیز می شوند،نشان می دهدکه به لحاظ اصولی بر اساس قاعده حجیت ظواهر کلام متکلمین دارای اعتبار و قابل استناد هستند.مشکل و مسئله از اینجا حاصل می شود که نظریه حجیت و به تبع آن استناد به ظواهر،همواره امری عقلائی به نظر نمی رسد.نظریات رقیب دیگری هم هستند که امکان اعتبار ظواهر کلام را برای تمام ازمنه و امکنه مورد انتقاد قرار می دهند و برای هر متنی،سطوح متعددی از معنارادرنظر می گیرند. از جمله این نظریات،نظریه مقاصد الشریعه است.طی این دیدگاه که درفقه قدیم جستجوی علل احکام بوده،از دوران غزالی و شاطبی تاکنون،فقیهان بسیاری مقاصدی محسوب شده اند.اهل سنت در این خصوص بسیار زحمت کشیده اند.فقیهان مالکی به این مهم شهره اند.از شیعیان امام خمینی،آیت اله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری،استاد گرجی،فتاوا وآراء مقاصدی دارند. در فقه مقاصدی گفته می شود،مقاصد اصلی شارع خارج از متن و حتی از خود متون شرعی قابل دریافت است.مقاصدی ها گویند تفسیر و تاویل متن باید درراستای مقاصد اصلی شارع باشد.متون مربوط به مجازاتها هم تابع همین قاعده اند.این قاعده نظریه مقاصد شریعت نام دارد.
1-3- سوالات تحقیق
1-3-1- نظریه مقاصدالشریعه چیست؟
1-3-2- تاثیرنظریه مقاصد الشریعه برحقوق کیفری ایران چیست؟
1-4- فرضیات تحقیق
1-4-1- مقاصد الشریعه نظریه بجامانده از شاطبی است که تفسیر متون شرعی را مبتنی بر محور اهداف شارع و شریعت می داند.
1-4-2- نظریه مقاصد الشریعه سبب تفسیری جدید از ادله متنی احکام و به تناسب این رساله ادله متنی قواعد جزائی می شود.
1-5- پیشینه تحقیق
درزمینه فقه وحقوق مقاصدی مهمترین آثار کهن، کتاب المستصفی از ابوحامد غزالی والموافقات فی الاصول الشریعه اثر ابولاسحاق شاطبی است،از متاخرین اهل سنت ،قرضاوی در مجموعه آثارش نمونه بارز فقه مقاصدی را ارائه کرده و از بین فقهای شیعی امام خمینی(ره) در برخی اجتهاداتشان و حتی شیوه تفسیری شان تحت تاثیر رویکرد مقاصدی قرار دارند،آیت اله سید محمدحسن مرعشی شوشتری در کتاب دیدگاههای نو در حقوق کیفری ایران،دکتر گرجی در مصاحبه های پیرامون امام خمینی(ره)،آیت اله بروجردی در مجموعه مقالات،رویکرد مقاصدی دارند.کتاب معروف اجتهاد پویای دکتر علیرضا فیض نیز بطور تخصصی به فقه مصالح و مقاصد پرداخته است.
1-6- اهداف تحقیق
ارائه راهکارهای جدید در تفسیر قواعد کیفری،بخصوص مجازاتهای خشن،مبتنی بر نظریه ای کاملاً شرعی و در نهایت تطبیق مجازاتها با شرایط اجتماعی،قابل استفاده و تحقیق برای دانشجویان،استادان و دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی.
1-7- ضرورت تحقیق
امروزه و با توجه به پیشرفت حقوق کیفری در تمام دنیا به غایت و هدف دسترسی به جامعه ای آرام،امن و به سامان،لازم است در حقوق کیفری اسلام و ایران جهت به روز شدن احکام و حتی مجازاتها تلاش علمی درخورصورت بگیرد،با وجود این نظریه از سوی فقیهان برجسته شیعه و سنی تبیین و تطبیق احکام کیفری با آن بسیار ضروری ودرخور تامل بنظر می رسد. فقه وحقوق اسلام غایت محور است وبراین اساس و بدون نیازبه قواعدحقوق بشری،محصول غرب،می تواندتمام احکام خود رابه روز کند.
1-8- روش تحقیق
این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای فیش برداری شده است و به لحاظ روش تحقیقی،اثری نظری محسوب می شود چون منجر به ارائه یک نظریه تحقیقی می شود.
1-9- ساماندهی تحقیق
این نوشتار در پنج فصل تقدیم علاقمندان می گردد،در فصل نخست به بیان کلیات در این پژوهش پرداخته و اینکه هدف از انجام این تحقیق چه خواهد بود.در فصل دوم بطورخاص به بحث مقاصد الشریعه و منظور از وضع این مقاصد و نظریات گوناگونی که در رد یا تائید این نظریه آمده است،توضیح داده شده،در فصل سوم که به بحث مصلحت و مفسده پرداخته،مصالح و منافع موجود را از دیدگاه فقهای اهل سنت و شیعه با ذکر ادله بیان نموده و در فصل چهارم،آثار فقهی و حقوقی نظریه مقاصدالشریعه را با بررسی همه جانبه آن را در احکام قانون مجازات اسلامی،به نقد و بررسی آن پرداخته است.
النهایه درفصل پنجم به جمع بندی،ارائه انتقادات وپیشنهاداتی درخصوص این بحث پرداخته و از خوانندگان عزیز تقاضا می گردد،در جهت بهبود و ارتقای کیفی این نوشتار،با پیشنهادات خود ما را یاری نمایند.

فصل دوم
نظریه مقاصد الشریعه

مقدمه
یکی از مسائل مهم در دانش فلسفه فقه، مقاصد شریعت و اهداف فقه می باشد. در بحث مقاصد، سه حوزه وجود دارد که باید محدوده هریک از این حوزه ها را مشخص کرد؛ زیرا گاهی مقاصد دین بررسی می شود و گاه در دایره­ای کوچک از مقاصد فقه بحث می شود و گاهی نیز مقصد و غایت یک یا چند حکم مورد نظر است. بنابراین می توان از این سه حوزه با سه واژه متفاوت یاد کرد: اهداف دین، مقاصد شریعت و ملاکهای احکام. در حوزه اول اهداف و پرسشهای اصلی در مورد دین، مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین جایگاه آن فلسفه دین است نه فلسفه فقه. پس از چهارچوب فقه و شریعت خارج می شود. گرچه پاسخ به پرسشهای مربوط به فلسفه دین در فلسفه فقه نیز مؤثر است. در حوزه دوم مقاصد شریعت یا اهداف فقه مورد بررسی قرار می گیرد که در آن غایات بخشی از دین، یعنی فقه، مورد نظر است و جایگاه آن فلسفه فقه است. حوزه سوم مربوط به ملاک، یا علت حکم است. در اینجا از اهداف دین و مقاصد شریعت، گذر شده و از هدفِ حکم خاصی بحث می شود.

2- 1-تعریف مقاصد
2-1-1- معنای لغوی مقاصد الشریعة
مقاصد شارع، مقاصد شریعت و مقاصد شرعی، هر سه به یک معناست. واژه مقاصد به سه حرف «ق.ص.د» برمی‌گردد و هنگامی که هیئت مقصد را می‌سازد، عزم، توجه و حرکت به سوی چیزی را معنا می‌دهد.وقتی می‌گویند: قصدت الشیء، یعنی آن را جستجو کردم. برخی جمع مقصد را مقصود گفته‌اند، ولی از عرب شنیده نشده است.جمع مقصد،مقاصد است.قصّد (باب تفعیل)، معنای میانه روی و جستن امر متقن و محکم را دارد. گاهی مقصد معنای راه یافتن و گاه آسان دارد (رافعی،1383،ص504). آنچه از این کاربرد به دست می‌آید، آن است که واژه مقصد در رفتارهای انسانی با هدف و غرض به کار می‌رود
واژه شریعت در اصل به معنای «راه ورود آب» است. اما در متون دینی همگن با واژه‌های «شرع» و «شرعة» به معنای دین یا قریب به آن به کار رفته است (ابن منظور، 1405ق،ص175).
2-1-2- معنای اصطلاحی مقاصد الشریعة
ظاهراً از اصولیان و دیگر عالمانی که در گذشته درباره مقاصد الشریعة سخن گفته‌اند، کسی آن را تعریف نکرده است. شاطبی نیز از تعریف

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع مصالح مرسله، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، ولایت فقیه Next Entries دانلود مقاله با موضوع امام خمینی، زبان عربی، آیات و روایات، ارزش اجتماعی