دانلود مقاله با موضوع ج-، برايم، عهدة، مي‌توانم

دانلود پایان نامه ارشد

است؟
الف- مطالبم را به خوبي بيان نمي‌كنم.
ب- گاهي مطالبم را به خوبي بيان مي‌كنم.
ج- اغلب مطالبم را به خوبي بيان مي‌كنم.

20-نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟
الف- در نوشتن نظراتم اشكال دارم.
ب- شايد بتوانم نظراتم را بنويسم.
ج- كاملاً مي‌توانم نظراتم را بنويسم.

21-اگر عده‌اي از افراد به نحوي غير منتظره از شما بخواهند بيش از پنج دقيقه دربارة موضوعي صحبت كنيد تا چه اندازه از عده اين كار برخواهيد آمد؟
الف- از عهده‌اش بر نخواهم آمد زيرا براي آن آمادگي نداشته‌ام.
ب- نهايت سعي خود را خواهم كرد تا از عهده آن بر ايم.
ج- به خوبي از عهده‌آن بر خواهم آمد.

22-براي توصيف چيزي با چه سهولتي به كلمات دست پيدا مي‌كنيد؟
الف- معمولاً اين كار برايم دشوار است.
ب- گاهي اين كار برايم آسان است.
ج- اغلب اين كار برايم آسان است.

23-آيا به شغلي علاقه داريد كه مستلزم فراهم ساختن انديشه‌هاي بسيار باشد؟
الف- علاقه‌مند نخواهم بود.
ب- شايد علاقه‌مند باشم.
ج- هميشه علاقه‌مند خواهم بود.
24-براي بيان يك انديشه با چه سهولتي به كلمات مترادف دست پيدا مي‌كنيد؟
الف- معمولاً اين كار برايم دشواراست.
ب- گاهي اين كار برايم آسان است.
ج- اغلب اين كار برايم آسان است.

25-اگر به ناچار در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد تا حد امكان كلمه‌هاي بسياري را كه با حرف «ج» شروع مي‌شوند بيان نماييد. تا چه اندازه از عهدة اين كار برمي‌آييد؟
الف- چند از عهدة اين كار برنمي‌آيم.
ب- تا اندازه‌اي از عهدة اين كار برنمي‌آيم.
ج- در حد خيلي زيادي از عهدة اين كار برمي‌آيم.

26- اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌اي شركت كنيد كه در آن بايد چيزهاي متعلق به يك طبقه معين مانند غذاها يا گياهان را نام ببريد تا چه اندازه‌اي از عهده اين كار برمي‌آييد؟
الف- چند از عهدة اين كار برنمي‌آيم.
ب- تا اندازه‌اي از عهدة اين كار برنمي‌آيم.
ج- در حد خيلي زيادي از عهدة اين كار برمي‌آيم.

27-چند جمله مي‌توانيد بنويسيد كه همة آنها با كلمة «همه» شروع شود؟
الف- مي‌توانم فقط چند تا بنويسم.
ب- مي‌توانم تعدادي بنويسم.
ج- مي‌توانم تعداد زيادي بنويسم.

28-آيا مي‌توانيد غير از كاربرد معمولي اشياء موارد استفاده ممكن ديگري نيز براي آنها پيدا كنيد؟
الف-اين كار برايم خيلي دشوار است.
ب- شايد بتوانم چند مورد استفاده ديگر پيدا كنم.
ج- مي‌توانم موارد استفادة بسياري پيدا كنم.

29- نوشتن تعداد زيادي داستان تازه چقد برايتان آسان است؟
الف- اين كار برايم دشوار است.
ب- مي‌توانم چند داستان بنويسم.
ج- مي‌توانم داستان‌هاي بسيار بنويسم.

30-كداميك از موارد زير برايتان آسان‌ترين است؟
الف- حفظ يك شعر ده بيتي.
ب- تفسير يك شعر ده‌ بيتي.
ج- سرودن يك شعر ده بيتي.

31- اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌اي براي روزنامه دربارة جامعة خود بنويسيد، ترجيح مي‌دهيد درباره كداميك از موارد زير بنوسيد؟
الف- آنچه را كه پيش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است خلاصه مي‌كنم.
ب- بر آنچه كه پيش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است اطلاعات ديگري مي‌افزايم.
ج- پس از مطالعه مطالبي كه پيش از آن دربارة جامعه‌ام نوشته شده است به نوشتن مقالة خود اقدام مي‌كنم.

32- از كدام مورد زير بيشترين لذت را مي‌بريد؟
الف- از مطالعه كتاب‌هاي معروف لذب مي‌برم.
ب- از مطالعه كتاب‌هاي معروف و نوشتن چند كتاب توسط خودم لذت مي‌برم.
ج- از نوشتن كتاب‌هاي خودم لذت مي‌برم.

33- در طراحي اسباب‌بازي‌هاي جديد براي كودكان موفق مي‌شويد؟
الف- چندان موفق نخواهم بود.
ب- شايد بتوانم چند طرح ارائه كنم.
ج- مي‌توانم طرح‌هاي بسياري ارائه كنم.

34-اگر به جاي معلم به كلاس كودكستاني برويد و طرح درس نداشته باشيد تا چه اندازه از عهدة آن برمي‌آييد؟
الف- شكست خواهم خورد.
ب- مشكل خواهم داشت.
ج- موفق خواهم شد.
35- نوشتن مترادف‌هاي بسيار براي كلمه «سريع» چقدر برايتان آسان است؟
الف- اين كار برايم خيلي دشوار است.
ب- اين كار تا اندازه‌اي برايم دشوار است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، پرسش نامه، صاحب نظران، آموزش فلسفه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، ضریب همبستگی، رگرسیون