دانلود مقاله با موضوع توسعه گردشگری، گردشگری روستایی، خدمات درمانی، گردشگری ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

خصوصی: به این نوع اقامتگاهها در ادبیات گردشگری خانه دوّم یا Secound home نیز می گویند. خانه های دوم که عمدتاً در مناطق توریستی احداث می شوند، بصورت اختصاصی توسط صاحبان و مهمانان آنها مورد استفاده قرار می گیرند. مسافران اینگونه خانه ها هر چند که عملکرد توریستی دارند، لیکن از نظر اقامت به تأسیسات اقامتی موجود در محل وابسته نیستند. لیکن نیازهای روزمره خود را از مـحـل تهیه کــرده و از خدمات موجود در مناطق توریستی استفاده می کنند.
–      اقامتگاههای آزاد: این نوع اقامتگاهها فضاهای باز و آزادی هستند که هیچگونه تأسیساتی ندارند و صرفاً بخاطر زیبایی محل برای بر افراشتن چادر یا اقامت در فضای باز مورد استفاده مسافران قرار می گیرند. نمونه این نوع اقامت را می توان تقریباً در تمای  شهرهایتوریستیمشاهدهکردکهمسافراندرکنارپیادهروهایا چمن های پارکهای شهری چادر برافراشته و اقامت می کنند.

2-8 گردشگري در اسلام
همه مخلوقات الهي در سير و سفر از مکاني به مکان ديگر و از زمانی به زمانی ديگر ، در جهت کمال حرکت مي کنند . قرآن که براي هدايت بشر نازل شده است در ايه هاي بسياري بر سير وسفر تاکيد داشته و در خطابه هاي مختلف از انسان دعوت مي کند که به مسافرت و گردش در زمين بپردازد . اهميت و توجه قرآن کريم به موضوع گردشگري به طور صريح بيان شده است بطور مثال :
قد خلت من قبلکم سنن فسيروا فى الارض فانظروا کيف کان عاقبة المکذبين. ( آل عمران ، آيه 137) 
” همانا پيش از شما مللي بودند و رفتند ، در اطراف زمين گردش کنيد تا ببينيد آنانکه وعده هاي خود را تکذيب کردند چگونه هلاک شدند . “
در احاديث و روايات معتبر نبوي و ساير معصومين به اهميت و فوايد گردشگري اشاره شده است .
پيامبر اسلام ( ص ) : مسافروا ، تصحوا و ترزقوا –سفرکنيدتاسلامتشويدوروزييابيد . ( ميزانالحکمه 4/468 )
2-9 انواع گردشگری
گردشگری ، دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی است ، که بسته به شرایط محیطی ، متفاوت می باشد ، همین مسئله باعث شده تا تقسیم بندی های گوناگونی برای انها بیان شود .
تقسیم بندی سازمان جهانی جهانگردی (W.T.O) فعالیتهای گردشگری به دسته های زیر تقسیم می گردند :
·      گردشگریفرهنگی
·      گردشگریطبیعی
·      گردشگریتجاری
·      گردشگریمذهبی
·       گردشگریورزشی 
1-گردشگری تفریحی                                                                                                 
این گروه ازجهانگردان شامل افرادی است که برای استفاده از تعطیلات و سایر موارد تفریحی و وقت گذرانی به مسافرت و گردش می روند . در این ، گردش گران با استفاده از تعطیلات برای تفریح ، استراحت ، استفاده از آب و هوای گرم تر یا خنک تر از محل اقامت خود خارج شده و به مسافرت و سیر و سیاحت می پردازند جهانگرد تفریحی مایل است تا از زمانی که در سفر سپری می کند برای تجدید قوای روحی ، روانی جسم خود بهره ببرد . موارد مورد استفاده این جهانگردان متنوع بوده اما سهم قابل توجهی از آنها در رابطه با مسائل طبیعی از جمله سواحل دریاها ، پارکهای طبیعی و … می باشد .
2- گردشگری اجتماعی
در این نوع جهانگردی عمدتا با هدفهای اجتماعی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی و انتقال آن مورد نظر است دیدار از دوستان ، آشنایان و خویشاوندان نیز از نوع جهانگردی اجتماعی بشمار می ایند .
3- گردشگری درمانی ( سلامت )                        
این نوع شامل افراد و گروههایی هستند که برای استفاده از تغییر آب و هوا ( با هدف پزشکی و درمانی ) استفاده از آبهای معدنی ، گذران دوران نقاهت ، معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت می کنند .
4- گردشگری آموزشی و فرهنگی                                 
این نوع جهانگردی برای آشنایی مواریث فرهنگی و هنری ، آداب و رسوم ، بناها و آثار تاریخی با هدفهای آموزشی ، تحقیقاتی و پژوهشی ، صورت می گیرد .
5- گردشگری مذهبی و زیارتی  
این نوع از جهانگردی یکی از رایج ترین اشکال جهانگردی در سراسر جهان است . جاذبه های مذهبی ، زیارتگاهها و اماکن مقدسه هر ساله تعداد زیادی از جهانگردان را به سوی خود جلب می کنند .
6- گردشگری بازرگانی و تجاری
سفرهایی که افراد برای شرکت در بازار و نمایشگاه های کالا و صنایع و یا سرکشی و بازدید تاسیسات و کارخانه ها و نظایر آن انجام می دهند در زمره این نوع از گردشگری است .
7- گردشگری سیاسی                        
مسافرت به منظور شرکت در اجلاس و مجامع بین المللی ، کنگره ها و سمینارهای سیاسی ، جشنهای ملی و مذهبی ، مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران و شخصیتهای سیاسی ، پیروزی رهبران احزاب و به حکومت رسیدن آنها و نظایر آن جهانگردی سیاسی خوانده می شود .
8-گردشگری ورزشی    
هر نوع مسافرتی که به منظور فعالیتهای ورزشی باشد و این مسافرتها ممکن است به صورت انفرادی یا دسته جمعی صورت گیرد گردشگری ورزشی گویند .
9- گردشگری طبیعت  ( اکوگردشگری )                                          
گردشگری طبیعت که به عنوان اکوگردشگری نامیده می شود پدیده نسبتا تازه ای است که فقط بخشی از کل صنعت گردشگری را نشان می دهد . اکوگردشگری به آن دسته از گردشگری اطلاق می شود که مبنی بر هدف مسافرت هدفمند به مناطق نسبتا طبیعی برای مطالعه ، لذت جویی و استفاده معنوی از مناظر گیاهان و جانوران و هر نوع جنبه فرهنگی معاصر یا گذشته موجود در این مناطق باشد .
10- ژئوگردشگری
از انواع گردشگری که به تازگی مطرح شده و شباهت بسیاری با اکوگردشگری دارد ، ژئوگردشگری است که از ترکیب واژه های ژئو ( زمین ) و گردشگری ( جهانگردی ) پدید آمده است که نیازمند بهره گیری گردشگری از علوم زمین ، به ویژه جغرافیای طبیعی ، زمین شناسی ، ژئوفیزیک و سایر علوم طبیعی است در این میان به لحاظ کارکردی ، مورژئوفولوژی به دلیل بررسی اشکال زمین به لحاظ جنسی ، زمان و شکل –کهلندفرمهانیزنتیجهیعملکردپدیدههایشکلزاییوزمینساختبیرونیاست–ازاهمیتویژهایبرخورداراست . بنابراینژئوگردشگری،علمبررسیوبهرهگیری از شکل های ناشی از فرایندهای بیرونی در جهت توسعه گردشگری است . این فرایند باعث به وجود آوردن شکل های مختلف خشکی ها با چشم اندازهای گوناگون می شود که شرایط زیستی و آب و هوایی سبب دگرگونی محیط های مختلف شده و در هر منطقه با ویژگی اقلیمی متفاوت شرایط گوناگونی را پدید می آورد.

 11- گردشگری مناطق خشک                                                                            
  12- گردشگری الکترونیکی (اینترنتی )                                                                             
13- گردشگری جنوبگان                                                                             
سفرها و بازدیدهایی از مقاصد در داخل مدار قطب جنوب که اغلب از طریق دریا انجام می شوند .
14- گردشگری مناسب   
گونه و مقیاسی از گردشگری که از نظر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و سایر جنبه ها برای یک منطقه مناسب دیده می شود .
15- گردشگری آبی             
16- گردشگری شمالگان 
سفرها و بازدیدهایی از مقاصد واقع در داخل مدار قطب شمال ، در حال حاضر عمدتا در کانادا و اسکاندیناوی که دسترسی جادهای امکان پذیر است صورت می پذیرد .
17- گردشگری شهری             
18-گردشگری بومی                                        
19- گردشگری قومی                                                                               
20- گردشگری صنعتی ( كارخانه اي )                                   
سفرها و بازدیدهای انجام شده از محل های کار مانند کارخانه های مواد غذایی و نساجی و … و حتی معادن و ایستگاههای تولید نیرو ، برای مشاهده فرایندهای تولید .
21- گردشگری روستایی ( مزرعه اي )          
گردشگری در مقاصد حومه ی شهرها . گردشگری روستایی اغلب با گردشگری مزرعه شناخته می شود اما گردشگری روستایی مفهوم گسترده تری را شامل می شود که در برگیرنده مسیرهای ویژه طبیعت گردی ، مکانهای گردش دسته جمعی ، مراکز تفسیر و موزه های کشاورزی و مردم شناسی است .
22- گردشگری ورودی / داخلی  سفر و گردشگری به یک کشور توسط ساکنان سایر کشورها .
23- گردشگری بین المللی
24- گردشگری تشویقی                     
سفر توسط کارمندان ، فروشندگان و یا نمایندگان و خانواده های انها که هزینه آن توسط شرکت یا موسسه تجاری به عنوان پاداش رسیدن به فروش مورد نظر و یا سایر اهداف و یا کارهای برجسته کارمندان و یا به عنوان محرکی در جهت رسیدن به اهداف اینده ، تقبل شده است .
25- گردشگری انبوه                                                       
26-گردشگری ملی / خروجی  
گردشگری توسط ساکنین یک کشور به مقصد سایر کشورها .
27- گردشگری فضایی                 
28-گردشگری جوانان
29- گردشگري پايدار         
برگرفته از مفهوم توسعه پايدار ، و به عنوان مدلي از توسعه اقتصادي است تا كيفيت زندگي مردم جامعه ميزبان را بهبود بخشد ، تجربه ي نابي براي بازديد كننده به همراه داشته و كيفيت محيط زيست را حفظ نمايد و اجراي آن هم بستگي به جوامع ميزبان و هم بازديدكنندگان دارد .

2-10 گردشگری سلامت
گردشگری سلامت موضوعی است که این روزها از اهمیت بسیاری برخوردار است و در کشورهایی که به توسعه گردشگری می‌اندیشند، این شاخه از گردشگری نیز مانند سایر زمینه‌ها در این صنعت جایگاه ارزنده‌ای دارد.
گردشگری سلامت در واقع شاخه‌ای از گردشگری است که بر تامین سلامت گردشگران از طریق عرضه خدمات درمانی به آن‌ها استوار است. اما این تعریف ساده در شکلی وسیع‌تر می‌تواند شاخه‌هایی دیگر از گردشگری را نیز در درون خود مستقر سازد؛ اشکالی که محتوای آن سلامت گردشگر را در پی دارد و توسعه آن‌ها می‌تواند بر سلامت جامعه نیز تاثیر بگذارد.چنانچه مفهوم سلامت را در ابعاد جسمی، روحی و اجتماعی یادآور شویم، شاید بتوان به واژه گردشگری سلامت مفهومی وسیع‌تر داد و برخی از شاخه‌های گردشگری طبیعت‌مدار و حتی شاخه‌هایی از گردشگری ورزشی را نیز در این مقوله گنجاند؛ اما محدود شدن ظاهری این شاخه از گردشگری به تامین سلامت گردشگران از طریق مراجعه به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی خاص فرصتی را فراهم کرده است تا آن‌ها که به قصد دریافت این خدمات از جایی به جای دیگر سفر می‌کنند نیز در زمره گردشگران قرار بگیرند.
به عبارتی، گردشگری سلامت با این تعریف خاص نوعی استفاده از فرصت برای عرضه خدمات گردشگری است و البته برنامه‌ریزی در این خصوص نیز امکان خوبی را برای توسعه گردشگری فراهم می‌کند.گردشگری سلامت تنها عرضه خدمات درمانی نیست بلکه عرضه خدمات درمانی در کنار رعایت اصول زیربنایی گردشگری است. برای این کار باید در برنامه‌ریزی‌های خود مراکز عرضه این خدمات را به عنوان جاذبه‌های اولیه در نظر بگیریم، اما در کنار آن به خلق جاذبه‌های ثانویه نیز بپردازیم.
اصولا جاذبه اولیه جاذبه‌ای است که گردشگر به قصد بازدید از آن سفر می‌کند، اما همان طور که در تعریف جاذبه نیز مستقر است جاذبه زمانی جاذبه است که در کنار خود امکانات رفاهی مناسب را نیز داشته باشد. از طرفی، در گردشگری سلامت از آن‌جا که گردشگر برای درمان سفر کرده است، جاذبه‌های ثانویه باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند تمام فشارهای مرتبط با این موضوع را برطرف کند و به گردشگران این امکان را بدهد تا بتوانند در کنار فعالیت‌های درمانی خود، آرامش دوران سلامت را نیز تجربه و حس کنند.
برای این منظور شاید اصولی‌تر آن باشد که گردشگری سلامت و ورود گردشگر به منطقه‌ای خاص در اختیار بخش‌هایی قرار بگیرد که به طور خاص متولی این کار در کشور باشند. وجود دفاتری خدماتی برای این منظور ضمن تسهیل در رفت و آمد گردشگران، امکان برنامه‌ریزی‌های لازم را در تعامل با سازمان‌های مرتبط با امور درمانی فراهم می‌سازد. مراکز پزشکی که به این منظور مورد استفاده خدمات سلامت قرار می‌گیرند نیز باید دفاتری مستقر باشند تا در کنار فعالیت‌های خود امکانات گردشگری را برای

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع میراث فرهنگی، گردشگری ایران، قرن نوزدهم، صنعت گردشگری Next Entries دانلود مقاله با موضوع بیمارستان، مزیت نسبی، بیمارستان ها، سیاست گذاری