دانلود مقاله با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، محیط زیست، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………90
3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………91
3-4- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-5- روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………92
3-5-1- ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………92
3-5-2- نحوه تهیه پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………….92
3-5-3- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….93
3-5-3-1- قابلیت اطمینان (پایایی)……………………………………………………………………………………………………………..93
3-5-3-2- اعتبار (روایی)………………………………………………………………………………………………………………………………94
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………….95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق………………………………………………………………………96
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-2- اطلاعات جمعیتشناختی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..97
4-2-1- بررسی جنسیت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………….97
4-2-2- بررسی وضعیت تأهل پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………98
4-2-3- بررسی وضعیت محل سکونت پاسخگویان………………………………………………………………………………………98
4-2-4- بررسی وضعیت اشتغال پاسخگویان………………………………………………………………………………………………99
4-2-5- بررسی سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………..100
4-3- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف……………………………………101
4-4- تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………102

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….123
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123
5-2- بررسی سؤالات ویژه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………124
5-3- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………….133
5-4- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..134
5-4-1- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….134
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………….134
5-5- محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….135

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………136
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………148
چکیدهانگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….151

فهرست اشکال

عنوانصفحه

شکل 2-1: ویژگیهای توسعه صنعتی ایران…………………………………………………………………………………………………….19
شکل 2-2: شمای توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………………………30
شکل 2-3: اهداف توسعه پایدار محلی……………………………………………………………………………………………………………30

فهرست نمودارها

عنوانصفحه

نمودار 2-1: نمودار ساده شده تولید گاز طبیعی…………………………………………………………………………………………….25
نمودار 2-2: نمودار ساده شده جریان نفت……………………………………………………………………………………………………..26
نمودار 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت…………………………………………………………………………….97
نمودار 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تأهل………………………………………………………………………………….98
نمودار 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت…………………………………………………………………….99
نمودار 4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال………………………………………………………………100
نمودار 4-5 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات……………………………………………………………..101
نمودار 4-6 : نتایج آزمون فریدمن و رتبه بندی مؤلفه های تحقیق……………………………………………………………122

فهرست جداول

عنوانصفحه

جدول 2-1: کیفیت زندگی از جنبه های مختلف…………………………………………………………………………………………..36
جدول 2-2: دیدگاههای مختلف در خصوص شاخص های کیفیت زندگی……………………………………………………40
جدول 2-3: شاخص های سنتی در برابر شاخص های پایداری…………………………………………………………………….48
جدول 2-4: قلمروهای کیفیت زندگی از دیدگاههای گوناگون………………………………………………………………………86
جدول 2-5:شاخص های کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت…………………………………………………………………………….97
جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تأهل………………………………………………………………………………….98
جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت…………………………………………………………………….98
جدول 4-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال…………………………………………………………………99
جدول 4-5 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات……………………………………………………………..100
جدول 4-6 : نتايج آزمون نرمال بودن داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف……..102
جدول 4-7: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد………………………………………………….103
جدول 4-8: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب جنسیت…………………104
جدول 4-9: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب تأهل………………………104
جدول 4-10: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب محل سکونت………105
جدول 4-11: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر اقتصاد با احتساب وضعیت اشتغال…..105
جدول 4-12: مقایسهی دیدگاه پاسخگویان در مورد مؤلفه اقتصاد ، با در نظر گرفتن تحصیلات……………..106
جدول 4-13 : نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست…………………………………..107
جدول 4-14: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست با احتساب جنسیت……108
جدول 4-15: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه برمحیط زیست با احتساب تأهل………….108
جدول4-16:نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست با احتساب محل سکونت109
جدول4-17: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر محیط زیست با احتساب وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………109
جدول 4-18: مقایسهی دیدگاه پاسخگویان در مورد وضعیت زیست محیطی با در نظر گرفتن تحصیلات.110
جدول 4-19 : نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی……………………………..111
جدول 4-20: نتایج توصیفی مربوط به تأثیر استقرار منطقه ویژه بر وضعیت فرهنگی با احتساب جنسیت111
جدول 4-21: نتایج توصیفی مربوط به تأثی

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع کیفیت زندگی، توسعه صنعتی، محیط زیست، مبانی نظری Next Entries دانلود مقاله با موضوع کیفیت زندگی، محل سکونت، محیط زیست، کشورهای در حال توسعه