دانلود مقاله با موضوع تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، جو سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

دارند (سبحاني نژاد و همكاران، 1389، 101).
پژوهش ها حاكي از آن است كه تعهد سازماني كاركنان، منافع زيادي را براي سازمان در بردارد. از منافعي كه ممكن است در پرتو تعهد سازماني مضاعف كاركنان حاصل شود، مي توان به رفتارهاي فرانقش اشاره نمود (Gautam et al, 2006, 305). همانگونه كه در تعريف تعهد سازماني ذكر شده است، وقتي كه فرد داراي تعهد سازماني، اهداف سازماني را پذيرفته و براي رسيدن به آن اهداف از خود تلاش و ايثار فوق العاده اي نشان مي دهد، اين نوع از تلاش مضاعف به منظور حصول اهداف سازماني را مي توان در زمره رفتارهاي شهروندي سازماني دسته بندي نمود (سبحاني نژاد و همكاران، 1389، 101). ميزان تعهد كاركنان به سازمان مي تواند با بروز و همچنين نوع رفتار شهروندي سازماني مرتبط باشد، به عبارتي ديگر مي توان بيان داشت؛ يكي از مهم ترين عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروندي سازماني، ميزان تعهد سازماني كاركنان است (فتاحي، 1386).

2-1-24- خلاصه بخش اول
همانگونه که در مقدمه بخش اول از فصل دوم نیز بیان شد، در این قسمت در مورد سه متغیر اصلی تحقیق یعنی رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی به تفصیل مطالبی بیان شد و در خصوص اهمیت، انواع، مدل ها، ابعاد و … هریک از متغیرها مطالبی ارائه گردید.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

بخش دوم- مبانی نظری

2-2- پیشینه تحقیقات
2-2-1- پیشینه تحقیقات رابطه بین تعهد و رفتار شهروندی سازمانی
2-2-1-1- تحقیقات داخلی
ملک اخلاق و همکاران (1388) تحقیقی با عنوان «رابطه تعهد با رفتار شهروندی سازمانی» در بین 250 نفر از کارکنان گمرکات استان گیلان انجام دادند. آنها برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده نمودند که شامل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (2004) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (2000) که هر کدام دارای 20 سؤال است، بود. آنها برای تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله اول از تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده کرده که داده ای جمع آوری شده بصورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه گردیده و در مرحله دوم از تجزیه و تحلیل استنباطی استفاده شده که با استفاده از تکنیک ضریب همبستگی پیرسون فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند، و نیز تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفته است. نتایج تحقیقات آنها بدین شرح است؛ همبستگی بین دو متغیر تعهد سازمانی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی در ستاد نظارت گمرکات استان گیلان (4/54+) درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر می باشد و همچنین شدت همبستگی بین دو متغیر تعهد عاطفی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی در ستاد نظارت گمرکات استان گیلان (1/49+) درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر مذکور می باشد.
توکلی و همکاران (1386) تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی» در بین کارکنان سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان انجام دادند. آنها تعداد 60 نفر از کارکنان را به صورت تصادفی انتخاب کردند و آنان را به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم نمودند. آنها برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده کردند که شامل دو پرسشنامه تعهد و رفتار شهروندی سازمانی بود و داده های گردآوری شده را بوسیله تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار دادند. آنها در تحقیقات خود برای بررسی وجود ارتباط بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کردند و نتایج تحقیق آنها حاکی از وجود ارتباط قوی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی می باشد.
طبرسا و همکاران (1389) تحقیقی با عنوان «عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در یک بیمارستان نظامی» انجام دادند. روش تحقیق آنان بر حسب هدف از نوع کاربردی، توصیفی و بر حسب روابط بین متغیرها از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیقشان 504 پرستار یک بیمارستان نظامی بود که 140 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه بود که از پرسشنامه های سنجش عدالت، سنجش تعهد سازمانی، سنجش اعتماد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی اورگان استفاده شده بود، آلفای کرونباخ این پرسشنامه ها بین 75% تا 95% گزارش شده. در تحقیق خود به دلیل نرمال بودن داده ها از آزمون پارامتریک برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل رابطه میان متغیرهای پژوهش، از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های این تحقیق بدین گونه است که عدالت مراوده ای بر اعتماد سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم ومعناداری (54/0) می باشد، اما اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی اثر معناداری نداشت، اگرچه تعهد سازمانی اثر مستقیم و معناداری (61/0) روی رفتار شهروندی سازمانی داشت.
2-2-1-2- تحقیقات خارجی
مایر و همکاران (2002) طی فراتحلیلی با عنوان «پیشامدها و نتایج تعهد سازمانی» بیان داشتند که هر سه شکل تعهد سازمانی به صورت منفی با غیبت وجابجائی ارتباط دارند، ولیکن تعهد عاطفی قویترین ارتباط را با نتایج کاری مثبت همانند (حضور، عملکرد و رفتارهای شهروندی سازمانی) دارد. آنها همچنین دریافتند که تعهد هنجاری پیش بینی کننده مثبتی برای رفتار شهروندی سازمانی است اما نسبت به تعهد عاطفی ارتباط ضعیف تری دارد، آنها همچنین ارتباط بین تعهد مداوم و رفتار شهروندی سازمانی را ضعیف دانستند.
بوگلر و سومچ62 (2004) در تحقیق خود با عنوان «تأثیر توانمندسازی معلمان بر تعهد شغلی، حرفه ای و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس» به این نتیجه دست یافتند که رفتار شهروندی سازمانی معلمان در حد متوسط بوده و با توانمندسازی، تعهد شغلی و تعهد حرفه ای رابطه معناداری وجود دارد.
ریکتا و دیک63 (2005) طی فراتحلیلی با عنوان «کانون های دلبستگی در سازمان» بیان داشتند که تعهد سازمانی و هویت با رضایت شغلی، قصد جابجائی و غیبت ارتباط معناداری دارد، همچنین آنها بیان داشتند که تعهد سازمانی و هویت با درگیری شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی ارتباط قوی تری دارد.
آلوتیبی64 (2005) در تحقیق خود با عنوان «بررسی سوابق رفتار شهروندی سازمان؛ مطالعه موردی کارکنان بخش عمومی در کشور کویت» ارتباط رضایت شغلی، درک از عدالت و تعهد سازمانی را بر رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دادند، نتایج پژوهش وی نشان داد که فقط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد.

2-2-2- پیشینه تحقیقات ارتباط بین فاصله قدرت و تعهد سازمانی
2-2-2-1- تحقیقات داخلی
مدنی و زاهدی (1384) تحقیقی با عنوان «تعیین اولویت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان» در شرکت های پالایش گاز فجر و بید بلند انجام دادند. تحقیق آنها از نوع پیمایشی و مقطعی بود. تعداد کل کارکنان شاغل در این دو پالایشگاه 2069 نفر بوده که (59%) یعنی 1219 نفر در پالایشگاه فجر و (41%) آنها یعنی 850 نفر در پالایشگاه بید بلند شاغل بوده اند. محققان حجم نمونه در این تحقیق را 410 نفر انتخاب کردند، آنها برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مایر و آلن استفاده نمودند، آنها علاوه بر پرسشنامه به منظور تقویت پایه های نظری و دقت در گردآوری اطلاعات از روش های مطالعه اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه نیز استفاده نمودند و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری تحلیل عاملی و رگرسیون استفاده نموده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که حمایت سازمانی، مشارکت در تصمیم گیری (فاصله قدرت)، احساس عدالت، فرصت های شغلی موجود در خارج، فرصت های ارتقاء شغلی، امنیت شغلی، تحصیلات و سابقه کار از عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی می باشند.
2-2-2-2- تحقیقات خارجی
وینتر و ساروس65 (2002)، طی پژوهشی بر روی 1041 عضو هیئت علمی دانشگاه های استرالیا با عنوان «جایگاه انگیزش در محیط کار» دریافتند که ابهام نقش، گرانباری نقش، تعارض نقش، سلسله مراتب اداری با تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی همبستگی منفی و معناداری دارند، در عین حال متغیرهای مرتبط با ویژگی های شغل، سبک رهبری حمایتی و مشارکت اعضای هیئت علمی با تعهد سازمانی آنها همبستگی مثبت و معناداری دارد.
استیون مک شاین66 (2002) نیز در یک بررسی جامع رابطه انواع سبک های رهبری با نگرش های شغلی از جمله تعهد سازمانی را بدین گونه گزارش نموده که؛ سبک های رهبری اقتضایی هر کدام در موقعیت های خاص با افزایش تعهد سازمانی مرتبط است، اما سبک رهبری مشارکتی نسبت به بقیه موارد ارتباط مطلوب تری با افزایش تعهد سازمانی دارا می باشد.
پین67 و اورگان (2000) در تحقیقی با عنوان «ماتریس فرهنگی رفتار شهروندی سازمانی؛ برخی از مشاهدات تجربی و ادراکی» که بین افرادی از 26 کشور مختلف انجام دادند، بیان داشتند که؛ فاصله قدرت و طبقه اجتماعی ممکن است که درک افراد از رفتار شهروندی سازمانی و یا تعهد اجرائی آن را در فرهنگ های مختلف تحت تأثیر قرار دهد. همچنین آنها در تحقیق خود دریافتند که هر چقدر فاصله قدرت کمتر باشد احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد بود.
اسپکتور68 (1997) در تحقیق خود با عنوان «تأثیر سرخوردگی در بروز رفتارهای ضد اجتماعی در محیط کار» اینگونه بیان داشته اند؛ کارکنانی که در محیط کار احساس نابرابری بیشتری می کنند، نسبت به دیگر کارکنان از تعهد سازمانی کمتری برخوردارند، چنین ادراکی بر عملکرد کارکنان اثر کاهنده می گذارد.
در پژوهشی که از سوی زیلارس و تپر69 (2002) انجام گرفته، ارتباط بین ادراک زیردستان از سرپرستی نامناسب و ارزیابی سرپرستان از رفتار شهروندی سازمانی در میان 373 نمونه از اعضای گارد ملی و سرپرستان نظامی آنها بررسی شده است که نتایج تحقیق نشان می دهد، ارتباط بین سرپرستی نامناسب و رفتار شهروندی زیردستان در میان زیردستانی که رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتار فرانقشی تعریف کرده اند، (در مقایسه با کسانی که را به عنوان رفتار درون نقشی تعریف کرده اند)؛ قوی تر است.

2-2-3- پیشینه تحقیقات ارتباط بین جمع گرائی- فردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی
2-2-3-1- تحقیقات داخلی
دلگشائی و همکارانش (1387) تحقیقی با عنوان «رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان و مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان» انجام دادند. این پژوهش به روش مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده اند، تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی 137 نفر محاسبه گردیده و با استفاده از سه پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن، جو سازمانی هالپین و کرافت و ویژگی های فردی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون t، آزمون کای دو، رگرسیون چند متغیره و آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده نموده اند. یافته های این تحقیق بدین شرح است که: جو سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان و مدیران دارد، مؤلفه های جو سازمانی، روحیه گروهی، صمیمیت، علاقه مندی، ملاحظه گری و نفوذ و پویائی رابطه مثبت و مزاحمت و تأکید بر تولید رابطه معکوس و معناداری با تعهد سازمانی دارد.
جهرمی و همکاران (1388) تحقیقی با عنوان «بررسي رابطه ي ميان جو سازماني با تعهد سازماني و روحيه از دیدگاه دبیران دوره راهنمائی مدارس دخترانه شهر مرودشت» انجام دادند. روش پژوهش آنان توصيفي از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تمام دبیران مقطع راهنمائی مدارس دخترانه شهر مرودشت که 315 نفر بوده اند که 118 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که برای اندازه گیری جو سازمانی از پرسشنامه توصیفی جو سازمانی

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع تعهد سازمانی، تعهد مستمر، تلاش مضاعف، رفتار سازمانی Next Entries دانلود مقاله با موضوع رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، وظیفه شناسی