دانلود مقاله با موضوع تحلیل داده، توزیع فراوانی، آزمون فرضیه، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه شامل خواهد بود از:
لذا با انتخاب حداقل 230 آموزشگاه از جامعه آماري کار انجام خواهد شد. اما به منظور جلوگيري از ريزش تعداد پاسخگويان و همچنين پيش بيني تکميل اطلاعات موردنياز بر اساس برآورد نمونه ، حجم نمونه در نظر گرفته شده به تعداد 240پرسشنامه توزيع، که پس از جمع آوري اطلاعات و حذف پرسشنامه هاي مخدوش و ناقص، 230 پرسشنامه سالم عودت شد. و همان به عنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شد.

جدول شماره 3-2- تعداد کل اعضای نمونه آماری به تفکیک نواحی
ردیف
نواحی مشهد
تعداد نمونه در مدارس دولتی
تعداد نمونه در مدارس غیر دولتی
1
یک
32
11
2
دو
33
8
3
سه
12
10
4
چهار
17
12
5
پنج
24
7
6
شش
19
12
7
هفت
21
12
جمع کل
158
72

3-3- ابزار جمع آوري داده ها
گردآوري اطلاعات در روش پيمايش مرحلهاي بسيار مهم است كه آزمودن فرضيهها بر اساس دقت گردآوري اطلاعات امكانپذير است. قبل از گردآوری داده ها ، پاسخ به سوالات زیر میتواند راهگشا باشد. با توجه به اهداف پژوهش بهترين راه براي جمع آوري اطلاعات استفاده از پرسش نامه تشخيص داده شد.
الف) سوالات عمومي: در سوالات عمومي، هدف کسب اطلاعات کلي و جمعيت شناختي پاسخگويان است. اين بخش شامل 8 سوال است و مواردي مانند نام آموزشگاه، نام مدیر آموزشگاه، میزان تحصیلات، سابقه خدمت، سن، جنسیت، رشته تحصیلی و نوع آموزشگاه را شامل مي شود.
ب)پرسشنامه بررسی و مقایسه فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در مدارس دولتی و غیردولتی شهر مشهد: این پرسشنامه شامل 29 سوال مي باشد. گويه هاي مرتبط با هر سوال بر اساس مقياس 5 گزينه اي نمرهگذاري شده است. و مواردی چون تعلیم و تربیت، ارزیابی عملکرد، کارگروهی، مشارکت کارمندان، معرفی شغل و پاداش را شامل می شود. در ادامه نحوه عملکرد کارکنان در طول 12 ماه درباره کارایی و اثربخشی مورد سوال قرار گرفته است. اجزاء اصلي اين پرسشنامهها عبارتند از:
الف) نامة همراه: كه در آن هدف از گردآوري دادهها به وسيلة پرسشنامه و ضرورت همكاري پاسخ دهنده و امکان نوشتن نام آموزشگاه و نام خودشان در صورت تمایل قید شده است.
ب) دستورالعمل: در ابتداي پرسشنامه نحوة پاسخ دادن به سئوالات قيد شده است.
ج) سئوالات پرسشنامهها: تمامي سئوالات پرسشنامهها از نوع پاسخ بسته و داراي چند گزينه است تا پاسخدهندگان از ميان آن يكي را انتخاب نمايند. پاسخها به گونهاي است كه پاسخگو با سرعت و سهولت جواب مورد نظر را انتخاب و پاسخ دهد و از طرفي استخراج دادهها نيز به راحتي انجام شود. ضمناٌ نمونه فرم خام پرسشنامه در پيوست شماره يك موجود مي باشد.

3-3-1- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
تردیدی نیست که هر چه ابزار مورد استفاده در مطالعه توانایی و قابلیت بیشتری در جمع آوری داده ها داشته باشد از اصالت بیشتری برخوردار بوده و استفاده داده های جامعه از آن با قابلیت اتکای بیشتری همراه خواهد بود و از این رو کسب اطمینان از توانایی و صحت ابزار از اهمیت فراوانی برخوردار است. دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن گویه ها روایی و پایایی است. دقت علمی کاربردی در بررسی پژوهش ها را تصدیق و تأیید می کند (دانایی فر و همکاران،1383).

3-3-1-1- روایی ابزار اندازه گیری
روایی از واژه ی «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصور از روایی آن است که وسیلهی اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیریهای ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد ( خاکی، 1384). در این تحقیق، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است، همچنین این پرسشنامه در اختیار صاحب نظران مرتبط با موضوع از جمله استاد راهنما، و استاد مشاور قرار گرفت تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره ی روایی محتوایی گویه های پرسشنامه متناسب با هدف تحقیق ارائه دهند. پس از دریافت پرسشنامه، اصلاحات پیشنهادی از جانب متخصصین در نظر گرفته شد تا پرسشنامه از روایی لازم برخوردار باشد.

3-3-1-2- پایایی ابزار اندازه گیری
باتوجه به اینکه سوالات پرسشنامه در طیف لیکرت 5 تایی مطرح شدند، آلفای کرونباخ برای هر بعد پرسشنامه به دست آمد، مقادیر بالاتر از 0.6 آلفای کرونباخ نشان دهنده پایایی پرسشنامه است، که در این پژوهش تمامی ابعاد دارای مقادیر مناسب از آلفای کرونباخ می باشند.

جدول شماره 3-3- پایایی پرسشنامه
متغیر
تعداد گویه
آلفای کرونباخ
آموزش و بالندگی
5
0.904
ارزیابی عملکرد
5
0.917
کارگروهی
5
0.904
مشارکت کارمندان
5
0.904
معرفی شغل
5
0.893
پاداش
4
0.920
کل پرسشنامه
29
0.970

3-4- روش گردآوری اطلاعات
با توجه به هدف اصلی ، روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است ، اطلاعات مورد نظر با تهیه پرسشنامه و با حضور در نواحی مختلف شهر مشهد جمع آوری گردید.
3-5- روش هاي آماري
روش تجزيه و تحليل داده هاي اطلاعات و (آزمونهاي آماري) تحليل داده ها به معني طبقه بندي، تنظيم، پردازش و خلاصه نمودن داده ها براي يافتن پاسخ به پرسش ها يا فرضيات تحقيق است. هدف از تحليل ، تقليل داده ها به شکل قابل فهم و قابل تفسير است به نحوي که بتوان روابط متغيرهاي گوناگون مرتبط با مساله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد. براي تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش از دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است. در بخش توصيفي ، از جداول توزيع فراواني و شاخصهاي مرکزي (ميانگين) و پراکندگي (انحراف معيار) استفاده ميشود. همچنين نمودارهاي مربوطه نيز رسم مي گردد. در بخش آمار استنباطي با توجه به فرضيه هاي تدوين شده از آزمون های کولوموگروف- اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون های همبستگی اسپرمن و رگرسیون گام به گام چند گانه برای پاسخ به فرضیه ها با کمک نرم افزار Spss استفاده مي شود.

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه
انجام هر تحقیق، پس از طرح یک مسئله یا مشکل از سوی محقق صورت می‌گیرد. برای یافتن پاسخ این مسئله محقق باید تصویری ذهنی از چگونگی متغیرها و نحوه ارتباط آن‌ها با یکدیگر ارائه نماید تا بتواند بر اساس آن تلاش کاوشگرانه خود را آغاز کند. از این رو اقدام به تدوین فرضیه‌های تحقیق در چهارچوب مسئله تحقیق می‌نماید. سپس محقق می‌تواند به کمک تکنیک‌ها و روش‌های آماری، اطلاعات گردآوری شده را طبقه‌بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل نموده، به تأیید یا رد فرضیات تحقیق بپردازد. از این رو، گردآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آن‌ها یکی از مراحل اصلی هر تحقیق بوده و از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. (حافظ نیا، 1389).
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش‌های آماری آزمون T- استیودنت دو نمونه مستقل استفاده می‌شود. در این فصل همراه با آمار استنباطی، آمار توصیفی داده‌های حاصل از 230 پرسشنامه ارائه و سپس تحلیل داده‌ها بر مبنای آمار استنباطی و توصیفی به کمک فنون آماری مناسب به منظور آزمون فرضیه‌ها صورت می‌گیرد. به این منظور، ابتدا تحلیل داده‌ها بر مبنای آمار توصیفی انجام گرفت و سپس، از طریق آمار استنباطی و به کمک فنون آماری مناسب، آزمون فرضیه جهت پاسخ به مسئله تحقیق صورت گرفته و نتایج بیان می‌گردند.
4-1- آمار توصیفی
پس از اتمام مرحله گردآوری داده‌ها، باید اطلاعات موجود را استخراج و طبقه‌بندی نموده تا برای مرحله تجزیه و تحلیل آماده شود که این فرایند جمع‌آوری، خلاصه کردن، طبقه‌بندی و توصیف حقایق عددی آمار توصیفی نامیده می‌شود (حافظ نیا، 1387).
در پرسشنامه تحقیق حاضر به منظور دستیابی به سیمای عمومی نمونه آماری، بخشی با عنوان مشخصات عمومی پاسخ‌دهندگان به اخذ ویژگی‌های جمعیت‌شناسی آزمودنی‌ها اختصاص یافته است. لذا در ابتدای این فصل به منظور آشنایی با مشخصه‌های فردی اعضای نمونه، جداول توزیع فراوانی این متغیرها به همراه نمودارهای مربوطه ارائه می‌گردد. بی‌شک نتایج حاصل از این بخش علاوه بر ارائه یک شمای کلی از ویژگی‌های شخصی پاسخ دهندگان می‌تواند در صورت نیاز برای بررسی تأثیر این ویژگی‌های شخصی بر روی دیدگاه پاسخ دهندگان نسبت به هریک از متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گیرد.

4-2- بررسی مشخصات فردی آزمودنی‌ها
در این قسمت به توصیف هر یک از سؤالات بخش اول پرسشنامه شامل جنسیت، میزان تحصیلات، سن و …. پاسخگویان پرداخته می‌شود.
4-2-1- جنسیت
با توجه به جدول 8/37% پاسخگویان زن و 2/62% مردمی باشند.
جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان
 جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
زن
51
2/22
8/37
مرد
84
5/36
2/62
جمع
135
7/58
0/100
بدون پاسخ
95
3/41
 
جمع کل
230
0/100
 

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع منابع انسانی، تصمیم گیری، مدیریت منابع انسانی، تعهد سازمانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی کیفیت زندگی، شهر کرمان، آموزش و پرورش، دانش آموزان پسر