دانلود مقاله با موضوع بازیابی اطلاعات، پردازش اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، اتحادیه اروپا

دانلود پایان نامه ارشد

که نشان دهنده کثرت ارتباطات نیز است. این نمودار نشاندهنده کلاس‌ها، ویژگی‌ها و ارتباط آنها با دیگر کلاس‌ها می‌باشد. هر محصول، فرایند و خواص کیفی باید به یک TU منحصر بهفرد شناسایی شده، مرتبط گردد. هر واحد قابل ردیابی می‌تواند چندین خواص (پارامترهای محصول، اطلاعات کیفی و…) مرتبط با آن داشته باشد. از سوی دیگر، هر TU می‌تواند چندین دگرگونی داشته باشد. یک TU می‌توان به بخش‌های مختلفی تقسیم که در آن یک TU با واحدهای دیگر موجود ترکیب می‌شود. بنابراین، هر TU می‌تواند چندین تبدیل داشته باشد، هر یک از آنها باید منحصراً مشخص و مرتبط با TU اصلی باشد. در نهایت، هر تحول TU یا TUهای جدید باید به شناسایی منحصربهفرد بوسیله سیستم اختصاص یابد. این مدل ساده نشاندهنده چگونگی مدل محصول، فرایند، کیفیت و همچنین اطلاعات داخلی تحول می‌باشد، در واقع برای قابلیت ردیابی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد [28].

3-3-4- مدل استفاده شده توسط جی هو و همکاران (2013)

نمودار 5: نمودار کلاس UML، برای مدل اطلاعاتی قابلیت ردیابی [25]

این مدل که توسعه یافته مدل پیشین است، در ابتدا توسط کیم، هاجسون و لی (2003) ارائه شد و برای قابلیت ردیابی داخلی و بین زنجیره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مدل، هدف نهایی ردیابی و پیگیری، دستیابی به ایمنی و کیفیت می‌باشد، بسته‌های ردیابی شامل نهاد‌هایی است که اجازه ردیابی و پیگیری مسیر محصول را می‌دهد [46]. این مدل از دو بخش اصلی تشکیل شده است، Traceability و Quality. همانطورکه می‌دانید، یک نهاد قابل ردیابی، یک مفهوم بنیادی از بهر و یا فعالیت می‌باشد. یک نهاد قابل ردیابی در سایت قرار دارد و بوسیله بازیگر مسئول مدیریت می‌شود. هر بهر ممکن است از یک یا چند بهر دیگر تولید شده باشد. تولید بوسیله یک فعالیت آدرسدهی می‌شود [95]. در این نمودار، روابط متقابل بین تمامی بخش‌های اطلاعاتی وارد شده به بخش TraceableEntity نشاندادهشده است. کلاس‌ها به دو بسته مجزا UML گروهبندی می‌شوند: قابلیت ردیابی و کیفیت. نهاد قابلیت ردیابی یک کلاس انتزاعی است که ویژگی‌های اساسی دو نهاد درگیر در ردیابی، بهر‌ها و فعالیت‌ها را مدل می‌کند. شناسه نهاد‌های قابل ردیابی را اجرایی می‌کند. در اینجا، تمامی اطلاعات مربوط به محصول شامل منشاء محصول، بازیگر مسئول، بهر، فعالیت و کیفیت محصول را می‌توان یافت. تمامی این بخش‌های اطلاعاتی به TraceableEntity.id مرتبط می‌شوند. همانطور که در نمودار5 نشاندادهشدهاست، وابسته “is managed by” تأکید می‌کند که یک نهاد قابل ردیابی با یک بازیگر مسئول همراه است. این محدودیت، حداقل شناسایی یکنواخت نهاد قابل ردیابی را تضمین می‌نماید، همانطور که در بالا شرحدادهشدهاست. نهاد قابل ردیابی با یک سایت که دارای شناسه منحصربهفرد خود است، در ارتباط است: بهعنوان مثال، هر بهر در یک سایت قرار دارد. بنابراین، در هر مرحله زنجیره تأمین، سیستم قابلیت ردیابی قادر به بازیابی اطلاعات در مورد سایتی است که بهر در آن فراوری و ذخیره شده است. سایت و بازیگر مسئول بوسیله مشخصه‌هایی که تمامی اطلاعات مورد نیاز قابلیت ردیابی را خلاصه می‌کنند مشخص می‌شوند. وابسته (association) “is generated from” اشاره می‌کند که هر بهر ممکن است بوسیله یک یا چند بهر تولید شود. تولید بوسیله یک فعالیت آردسدهی میشود [25].
نگرانی اصلی مصرف‌کننده، ایمنی و کیفیت محصول است. در نهایت، نتاج ارزیابی در QualityFeature درج می‌شود. ارزیابی نهاد قابلیت ردیابی ممکن است نتایج درست و یا نادرستی دهد. QualityFeature یک معیار است که حاوی شرح مشخصه‌ها و مجموعه‌ای از روش‌ها برای راهاندازی و بازیابی مقادیر مشخصه‌ها می‌باشد. این مقادیر می‌تواند بهصورت طبقه‌ای و یا عددی باشد.. CategoricalQF شامل مجموعه‌ای از اشیاء CategoricalValue است که مقادیر ممکن را تعریف می‌کند. CategoricalValue بوسیله مقدار، توضیحات و مقدار سفارش مشخص می‌شود. NumericalQF بوسیله مقدار، نام واحد (برای مثال کیلوگرم برای فاکتور کیفیت وزن)، و مقادیر حداکثر و حداقل شناخته می‌شود [7].

3-3-5- مدل ارائهشده توسط جانسن والرز و همکاران (2003)

نمودار 6: مدل داده مرجع برای اطلاعات قابلیت ردیابی در ساخت [46]

در این مدل هر نهاد بهر، هویت منحصربهفرد بهر و ویژگی اطلاعاتی همراه آن (مانند، شناسایی اقلام، تشریح، واحد اندازه گیری، مقادیر اصلی، مقادیر باقیمانده، نوع سفارش و غیره) را ذخیرهمی‌کند در حالیکه هر نهاد ارتباطات، هویت منحصربهفرد ارتباطات و ویژگی اطلاعات همراه آن، مانند: تاریخ شروع واقعی(تاریخی که ارتباطات واقعاً بازیگر می‌شود)، مقدار واقعی مواد مصرف شده، فاکتور بازده/ ضایعات واقعی و غیره) را ذخیره می‌کند. برای ارتباطات بعدی نهاد، ترکیب پایین دست و بالا دست بهر‌ها، منحصر باقیمی‌ماند. متعاقب آن دو نوع رابطه در کاوش ارتباطات میان بهر‌های مواد اولیه با عنوان از-کجا (قابلیت ردیابی رو به عقب) و محل مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد که به ترتیب قابلیت ردیابی رو به عقب و جلو نامیده می‌شوند. تحول مواد در طی عملیات تحت محدودیت‌های خاص و با دستورالعمل‌های عملیاتی خاص انجام می‌شود. با این حال، انحراف در مشخصات مواد ورودی و شرایط عملیاتی ممکن است دلیلی برای انحراف مشخصات مواد خروجی باشد. با انحراف ورودی مشخص و شرایط عملیاتی ثبت شده، انحراف خروجی را می‌توان در مرزهای خاصی تعیین کرد. بنابراین، آگاهی از متغیرهای عملیاتی، از نظر قابلیت ردیابی مهم می‌باشد. از این رو، باید آن را برای تبدیل ارتباط مقادیر واقعی متغیرهای عملیات به اجرای عملیات واقعی امکانپذیر ساخت. مدل جامع بدستآمده در اینجا، شامل انواع نهاد اطلاعات و نوع ارتباطات در مورد تولید آیتم، مسئول سفارش تولید، بهر مواد بدست آمده، تاریخ قطعات مواد تشکیلدهنده، اطلاعات فرایند و واحدهای ظرفیت پردازششده می‌باشد. نمودار6 مدل اطلاعات مرجع بدست آمده برای قابلیت ردیابی در ساخت را نشان اطلاعات است.
سفارش تولید کالای درخواستی مسائل تولید بهر مواد را بیان می‌دارد. بهطورکلی بهر‌های مواد صرفاً به سفارش تولید نیاز ندارند، مثلاً سفارشات خرید می‌تواند منشاء تقاضای مواد باشد. براساس سفارش تولید، عملیات‌ها، در واحدهای ظرفیت تعیین و اجرا می‌شوند. روابط بین بچ ورودی و مواد مصرف شده و مواد مورد نیاز واقعی (یعنی مصرف واقعی مواد) به عنوان عملیات‌های مستند ثبت می‌شود. متغیرهای عملیات وارد سیستم مقادیر عملیاتی می-‌شوند و به عملیات‌های اجراشده (میانی) مرتبط هستند. هر عملیات اجراشده نیز به بهر تولید نهایی مرتبط است. بهر تولید نهایی می‌تواند برای ردیابی رو به عقب قطعات تشکیلدهنده منفجر شود. ارتباط از داخل منفجر شده می‌توان برای ردیابی رو به جلو استفاده شود. مدل مرجع می‌تواند برای گسترش برنامه‌های کاربردی موجود و فاقد عملکرد قابل ردیابی مورد استفاده قرار بگیرد. در مدل استخراجی، دینامیک انواع اطلاعات، مانند فهرست بهر‌ها، گنجاندهشدهاست [46]. مدل اطلاعات مرجع قابلیت ردیابی در تولید، فقط شرحی از الزامات عملکردی (مثالاً اطلاعات) را پیش‌بینی می‌نماید و به تشریح الزامات عملکردی سیستم‌های اطلاعات نمی‌پردازد. بنابراین، اطلاعاتی که در مدل اطلاعات مرجع بهطور معمول باید پردازش و ذخیره شوند و توسط سیستم اطلاعات ارائه گردند را بیان می‌دارد. بسیاری از روابط در مدل گنجانده شده است. آنها در حال حاضر بطور مختصر توضیح داده شده است. این امر از کاستی‌های مدل ارائه شده توسط جانسن والرز و همکاران (2003) می‌باشد.

3-3-6- مدل ارائهشده توسط رز گارسیا و همکاران (2010)

نمودار 7: نمودار بازسازی ردیابی بچ ها [61]

سیستم مدیریت قابلیت ردیابی شامل ارتباط جریان اطلاعات با جریان فیزیکی محصول می‌باشد. سیستم باید حداقل در مرحله رو به جلو و یا مرحله رو به عقب در هر سازمان در زنجیره با پیروی از مقررات اتحادیه اروپا، امریکا و توصیه‌های ISO آدرسدهی شود. این سیستم باید پایدار و قادر به بازیابی اطلاعات مورد نیاز، با سرعت و قابل اعتماد و بدون خطا باشد. عملیات‌های منفرد برای بازسازی ردیابی را در نمودار7 می‌توانید ببینید. فقط مراحل بدستآوردن اطلاعات در مورد بچ منافع و بچ رو به جلو تصویر شده است (مرحله 1 تا 9). مراحل می‌تواند تا هنگامی که ردیابی کامل شود و با اطلاعات اضافی برای کاربر ارائه شود، تکرار گردد. (مرحله n). با PID (شناسه فرایند)، که همراه با هر بچ می‌آید، کاربر می‌تواند اطلاعات فرایند هر بچ را جستجو نماید. بنابراین، سیستم برای دو احتمال ممیزی اطلاعات باز می‌شود: اولاً در جهت افقی بهععنوان پیمایش درختی ردیابی بچ و دوم در جهت عمودی بهعنوان خدماتی برای پردازش اطلاعات [61]. این مدل ردیابی تنها به ردیابی بین اعضای زنجیره پرداخته است، و جزئیات ردیابی در هر شرکت را تشریح ننموده و مشخص ننموده در هر مرحله چه اطلاعاتی باید ثبت شود. این مدل طبق اصل ردیابی یکی بالا و یکی پایین می‌باشد، بهگونه‌ای که هر شرکت را قادر به شناسایی شرکت قبلی و بعدی می‌سازد.

3-3-7- مدل ارائهشده توسط خبازی و همکاران (2010)

نمودار 8: مدل قابلیت ردیابی ادغامی [72]

این مدل، بر مدلسازی اطلاعات قابلیت ردیابی بر اساس بهر در لایه اطلاعات سیستم کنترل ساخت و بر جریان مواد تمرکز دارد. مدل قادر به ردیابی تمامی روابط اطلاعات در سراسر ساخت محصول از سفارش تا محصول نهایی است. تمامی عناصر و الزامات سیستم قابلیت ردیابی بهطور کارائی با متدولوژی مدل نهاد روابط، تحت پوشش قرار گرفته‌اند. نتیجه سه مدل (یعنی مدل مفهومی، منطقی و فیزیکی) برای پیادهسازی یک سیستم قابلیت ردیابی کامپیوتری مورد استفاده قرار گرفت که بهصورت پویا در نگهداری اطلاعات بروز دخیل است و یک سیستم ایجاد گزارش قابل اعتماد را برای انواع مختلف برنامه‌های قابلیت ردیابی تضمین می‌نماید. مدل‌ها، پیچیدگی آنالیز و مدلسازی سیستم را با کمک بازنمایی گرافیکی آسان می‌نماید، بهطوریکه درک و عملکردن آن از دیدگاه طراح آسان است.
چهار عنصر شناخته شده وجود دارد که با همدیگر، کل دامنه قابلیت ردیابی بهر را تعریف می‌کنند؛ این عناصر شامل: یکپارچهسازی فیزیکی بهر، جمع‌آوری اطلاعات، ارتباط بهر فرایند، و گزارش آن است [72]. از سوی دیگر در برنامه ردیابی مواد پنج تکنیک متمایز وجود دارد: (1) کنترل یکپارچگی بهر، (2) کنترل پردازش، (3) کنترل ساخت، (4) بازرسی و تست (5) زمینه فعالیت و کنترل اصلاحات. یک بهر مبتنی بر سطح سیستم قابلیت ردیابی ذاتاً بر عناصر و بسترهای ذکر شده، ساختار یافته است. بر این اساس، الزامات قابلیت ردیابی و نیازها برجستهشده و پس از آن شرح داده شده است. بانک اطلاعات یکپارچه قابلیت ردیابی نیز دسترسی به آنالیز اطلاعات مختلف و سهولت دسترسی به اطلاعات را با کمک کامپیوتریکردن و حضور یک رابط بازنمایی کارآمد بهبود می‌بخشد.
در بخش‌های قبل به بررسی مدل‌های پیشین پرداختیم. در این بخش به بررسی دقیق مدل جمسی (2010) که مدل پایه پایاننامه می‌باشد، می‌پردازیم. در نهایت مدل را توسعه بخشیده و مزیت‌های توسعه را بیان می‌کنیم.
3-3-8- مدل ارائهشده توسط جمسی (2010)

نمودار 9: مدلسازی UML اطلاعات قابلیت ردیابی [27]

واحد منابع قابلیت ردیابی (TRU) مبتنی بر کنترل جریان تولید، مفهوم قابلیت ردیابی را از طریق شناسایی منحصربهفرد موقعیت و مراحل فرایند تولید و نگهداری سوابق هر مرحله از تولید، از مزرعه تا مقصد نهایی را ممکن می‌سازد برای جمع‌آوری و برقراری ارتباط اطلاعات داخلی و خارجی قابلیت ردیابی(قابلیت ردیابی داخلی/خارجی)، مدل اطلاعات محور محصول یک مدل مرجع پیشنهاد می‌نماید.
هدف این پژوهش آنالیز مفاهیم قابلیت ردیابی الکترونیکی کل زنجیره از سه دیدگاه می‌باشد:
1. تعیین مراحل لازم برای استقرار قابلیت ردیابی الکترونیکی درون سازمانی و در کل زنجیره؛
2. تعیین مدل اطلاعاتی مناسب برای طراحی قابلیت ردیابی الکترونیکی زنجیره‌ای؛ یک

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، چرخه عمر، مدیریت اطلاعات، سلسله مراتب Next Entries دانلود مقاله با موضوع چرخه عمر، زنجیره تأمین، واحدهای تجاری، ساختار و محتوا