دانلود مقاله با موضوع اکوتوریسم، محیط زیست، مدیریت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

سپس با تفـسیر اتوماتیـک عکـس هـای هوایی و بعد ها با تصاویر ماهواره ای و امروز با تفسیر اتوماتیـک تـصاویر مـاهواره ای بـه یـاری دانش سنجش از دور

– ساماندهی اطلاعات نقشه ای و جدولی در گروه های موقعیـت جغرافیـایی و بعـد هـا در پهنـه بندی اکولوﮊیکی

– مدل سازی اکولوﮊیکی و اقتصادی- اجتمـاعی بـرای ارزیـابی تـوان هـای طبیعـی و نیـاز هـای اقتصادی- اجتماعی

– ارزیابی توان طبیعی و توان اقتصادی- اجتماعی پهنه های جغرافیایی و اکولوﮊیکی

-تصمیم گیری برای استفاده از سرزمین, محیط زیست در شهرها و محیط های غیر شهری پهنه ها (مخدوم و همکاران,١٣٨٠).

١-٢-٣-٣- عناصر بنیادی جی.آی.اس :

پنج عنصر بنیادی وجود دارد که یک جی.آی.اس باید دارا باشد:

١- فراهم سازی اطلاعات: عبارت است از فرایند تعیین و گـردآوری داده هـای مـورد نیـاز بـرای کاربرد مورد نظر ٢- پیش پردازش: شامل روش های متعددی است که داده ها را برای ورود بـه یـک جـی.آی.اس آماده می کند.

٣- مدیریت اطلاعات: هر دو مرحله تولید و دسترسی به اطلاعات را شامل می شود. این عملیـات شامل روش های وارد نمودن, بهنگام کردن, حذف نمودن و بازیابی کردن اطلاعات می باشد.

٤- تجزیه و تحلیل و پردازش نهایی: معمولاﹰ در مرکز توجه یک کاربر سیستم است. در این مرحله از کار عملیات تحلیلی بر روی داده ها انجام می شود تا اطلاعات جدیدی خلق شود.

٥- تولید محصولات: مرحله ای است که خروجـی نهـایی از جـی.آی.اس تولیـد مـی شـود. ایـن محصولات خروجی ممکن است شامل گزارش آماری, نقشه و انواع نمودار های مختلف باشد که می تواند به دو صورت نرم نسخه١ و سخت نسخه٢ می باشد.
١-٢-٣-٤- کاربرد جی.آی.اس در آمایش سرزمین:

به کار گیری سیستم جـی.آی.اس در ارزیـابی و طبقـه بنـدی تـوان منـابع طبیعـی و اقتـصادی-اجتماعی از جهاتی چند می تواند نهایت کاربرد این ابزار در مدل های بغرنج و چند جانبه محـیط

Soft copy ١ Hard copy ٢

١١

زیستی و اقتصادی- اجتماعی تلقی گردد. برقراری ارتبط چند جانبه بین داده های متنوع و حجـیم اقتصادی- اجتماعی مربوط به یک منطقه وسیع جغرافیایی از طریق روش های مرسوم دستی بسیار مشکل, وقت گیر و پرهزینه و در برخی موارد غیر ممکن است. علاوه بر ایـن در برنامـه ریـزی و حل مشکلات ناحیه ای برای پیش بینی روند آتی و تغییرات فضایی عوامل و متغیـر هـا بـه مـدل های خاصی نیاز است تا از طریق پیوند اطلاعات موجـود, راه حـل هـای مختلـف را بیازمایـد و انتخاب گزینه را آسانتر و مطمئن تر کند. استفاده از این مدل ها کـه جـزو لاینفـک فراینـد برنامـه ریزی و تصمیم گیری برای حل یک یا چند مسئله خاص و تنظیم عاقلانه رابطه انـسان و طبیعـت است, به خوبی در سیستم جی.آی.اس که در آن لایه های مختلف اطلاعات فـضایی یعنـی نقـشه های موضوعی با هم ترکیب می شوند امکان پذیر است.

١-٢-٣-٥- کاربرد جی.آی.اس در ارزیابی و برنامه ریزی توریسم:

نیاز به یک نگرش پایدار برای توسعه توریسم, اغلب اوقات توسط متخصصین بیان شده اسـت. همچنین نیاز آشکاری به ابزاری که به تصمیم گیری زیـست محیطـی در ارزیـابی و برنامـه ریـزی کمک کند احساس می شود. بیان شده است که جی.آی.اس می تواند پایه ای برای توسـعه چنـین ابزاری باشد.

کاربرد های جی.آی.اس در زمینه مدیریت و برنامه ریزی توریسم ابتـدا در دهـه ١٩٩٠ مـشخص شد. هر چند برخی از کاربرد های این ابزار در برنامه ریزی توریسم, رشد سـریعی هماننـد زمینـه های دیگر نداشته است, این مسئله مشخص می کنـد کـه در زمینـه توریـسم پایـدار, در کجـا بـه کارگیری فناوری های جدید نسبتاﹰ کند بوده است.

کاربرد چنین فناوری هایی منافع بـسیاری بـرای تـصمیم گیـری در مـورد توریـسم پایـدار دارد. جی.آی.اس می تواند به منظور مدیریت اطلاعات مختلف مورد نیاز و برآورد شـاخص هـا مـورد استفاده قرار گیرد و به طور کلی به تصمیم گیری در فرایند برنامه ریزی همچنین پایش و ارزیـابی مراحل کمک می کند. فقدان کاربرد های ابزار جی.آی.اس در توریسم در مورد مدیریت توریـسم توده ای در مکان های گردشگری موجود, ملموس تر است. این مسئله مـی توانـد نتیجـه فـاکتور های مختلفی باشد و در واقع می تواند به فقدان برنامه ریزی صحیح در زمان رشد توریسم در این مناطق نسبت داده شود. اغلب اوقات مشاهده می شود که توریسم توده ای فراینـد متناقـضی را بـا توریسم پایدار در بر می گیرد و فقدان تحقیقات لازم در مورد مسئله توسعه پایدار بـرای توریـسم توده ای و کاربرد جی.آی.اس در این زمینه احساس می شود.

١٢

در طی دهه اخیر, افزایش چشم گیری در کـاربرد هـای جـی.آی.اس در بخـش توریـسم وجـود داشته است. با این وجود بوید١ و بوتلر٢ (١٩٩٦), ترنت٣ و پرتر٤ (٢٠٠١) بیان کردند که تعداد آنها قابل مقایسه با توانایی های بالقوه این ابزار نیست. منـافع کـاربرد آن در برنامـه ریـزی توریـسم و تفرج, توانایی آنها برای پردازش و مدیریت داده ها و خصوصیات مکانی (بویـد و بـوتلر،١٩٩٦) و فراهم نمودن اطلاعات با ارزش و ضـروری (بـاهیر٥ و الیـوت وایـت٦،١٩٩٩ و مـک آدام٧،١٩٩٩), قابلیت سازگاری آنها همگام با نیاز ها و تغییر داده ها در طول زمان (بیداسی٨ و ویـات٩ ،١٩٩٩) و توانایی آنها به منظور شناسایی الگو ها بر اساس معیارهای مشخص و به ایـن ترتیـب پـشتیبانی از تصمیم گیـری (مـک آدام،١٩٩٩) ذکـر شـده اسـت. در ایـن بخـش کـاربرد هـای بـالقوه فنـاوری جی.آی.اس در توریسم پایدار مطرح می شود. در واقع هدف, برجسته کردن و تأکید روی کـاربرد های جی.آی.اس به منظور برنامه ریزی توریسم پایدار می باشد (فرسری١٠ ،٢٠٠١).

– فهرست برداری از منابع توریسم: فهرست برداری از منابع توریسم به منظور استفاده کسانی که علاقه مند به برنامه ریزی توریسم و توسعه آن هستند و به منظور دسـتیابی بـه اطلاعـات سـازمان دهی و ساختار بندی شده از پارامتر ها گسترش پیدا کرد. این فهرست برداری شامل منابع طبیعـی, توریسم و سایر زیرساخت ها, جمعیت شناسی, اماکن فرهنگی و تـاریخی و … مـی باشـد. ثابـت شده است که توانایی جی.آی.اس در تلفیق, ذخیره و پردازش داده های مختلـف اعـم از کیفـی و کمی, مکانی و غیر مکانی و نمایان ساختن آنها بسیار مفید می باشد (باهیر و الیوت وایت،١٩٩٩).

فهرست برداری از منابع معمولاﹰ به شکل اطلاعات پایه ای برای سایر کاربرد ها نظیر برنامه ریزی توریسم و تناسب مکان١١ به کار می رود. ویلیامز١٢ و همکاران در سال ١٩٩٦ یک مطالعـه مـوردی در کلیوکوات١٣ کانادا انجام دادند که در آن مسئولین بخش های مختلف نقـشه هـایی بـه منظـور شناسایی مناطق با اهمیت برای کاربری های مختلف نظیر آبزی پروری, جنگلـداری, کـان کنـی و تفرج تهیه کردند. در مطالعه ای که در بریتیش کلمبیا صورت گرفت, چارچوب فهرست برداری از

Boyd ١ Butler ٢ Tarrant ٣ Porter ٤ Bahair ٥

Elliot-White ٦ McAdam ٧ Beedasy ٨ Whyatt ٩ Farsary ١٠

Location suitability ١١ Williams ١٢ Clayoquoat ١٣

١٣

منابع توریسم به منظور تأکید روی اشکال مختلف توسعه توریسم در این منطقه, به صـورت ثبـت سه نوع داده مختلف بیان شد: منابع توریسم, استفاده های توریسم و قابلیت های توریسم.

– برنامه ریزی توریسم همگام با حفاظت از محیط زیست: این کاربرد با کـاربرد هـای فهرسـت برداری از منابع و تناسب مکان مرتبط است. جی.آی.اس می تواند به منظور شناسـایی منـاطق یـا پهنه هایی که باید از آسیب توسط توریسم یا هر نوع توسعه ای حفظ شود, به کـار رود. همچنـین این ابزار می تواند به منظور ارزیابی اثرا ت بالقوه توسعه توریـسم در محـیط طبیعـی بـه کـار رود (باهیر و الیوت وایت،١٩٩٩). گریب١ در ١٩٩١ بـه برنامـه ریـزی توریـسم در ذخیـره گـاه گـری راکس٢ در ویومینگ٣ آمریکا پرداخت. هدف او تهیه نقشه توسعه تفـرج عنـوان شـد کـه بـه طـور همزمان حفاظت محیط زیستی از ذخیره گاه را منجر می شود. (کارور٤،١٩٩٥) به تهیه نقشه منـاطق بکر به منظور تعیین این پهنه ها در انگلستان و در نتیجـه شناسـایی منـاطق دارای خطـر بـالقوه از توسعه تفرج پرداخت (فرسری و پاولیکس٥،٢٠٠٠).

– تناسب و پایداری مکان با وجود تقاضاهای متناقض: این فاکتور به منظـور مـدیریت و کنتـرل توسعه توریسم با در نظر گـرفتن کـاربری هـای زمـین و فعالیـت هـای ناسـازگار و یـا متناسـب, زیرساختار های در دسترس, منابع طبیعی و در نتیجه مشخص کردن قابلیت ها و ظرفیت های یک منطقه به کار می رود. یک مورد کاملاﹰ مشهود این کاربرد, شناسایی پهنه های پایـدار بـرای توسـعه اکوتوریسم است. بوید و همکاران در سال ١٩٩٤ و بوید و بوتلر (١٩٩٦) یک روش شناسی بـرای شناسایی مناطق با توان بالقوه برای اکوتوریسم در انتـاریوی شـمالی کانـادا بیـان کردنـد. در ابتـدا فهرستی از منابع و لیستی از معیارهای لازم برای اکوتوریسم تهیه شد. در مرحلـه بعـد, از تکنیـک های جی.آی.اس برای سنجش رتبه بندی پهنه های مختلف بر طبق معیار های مورد نظـر اسـتفاده شد. و در نتیجه پهنه هایی با بهترین پتانسیل برای اکوتوریسم شناسایی گردید.

– پایش و کنترل فعالیت های توریسم: جی.آی.اس همچنین برای پـایش و کنتـرل فعالیـت هـای گردشگری در طی زمان برای یک منطقه معین به کار می رود. بوتلر (١٩٩٣) بیان کرد کـه قابلیـت های تلفیق در جی.آی.اس, شناسایی و پایش شاخص ها را تسهیل می کند. به عـلاوه, اسـتفاده از تکنیک های تحلیلی جی.آی.اس امکان سنجش های پیچیده تری را که برای پایش توسـعه پایـدار نیاز است, فراهم می کند.

Gribb ١ Gray Rocks ٢ Wyoming ٣ Carver ٤

Farsari & Poulicos ٥

١٤

بررسی منابع نشان می دهد که توانایی بالقوه جی.آی.اس در شناسـایی شـاخص هـا و همچنـین اندازه گیری آنها در یک سیستم پایش که هدف آن کنترل توسعه بر مبنای اهـداف از پـیش تعیـین شده است, هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

– فراهم کردن اطلاعاتی درباره مکان های گردشگری بر روی شبکه اینترنـت: اطلاعـات نقـشه ای برای گردشگران در مورد مناطق مختلف بر روی شبکه اینترنت یا مراکز اطلاع رسانی گذاشـته می شود که یک کاربرد عمومی جی.آی.اس است.

– شبیه سازی و تهیه مدل پیامد های مکانی یا تحلیل اثرات بصری: میلـر١ و همکـاران در سـال ١٩٩٣ بیان کردند که جی.آی.اس توانایی نمایش سه بعدی منطقه مورد نظر, همچنین شـبیه سـازی توسعه پیشنهاد شده و نمایش آن را در منطقه مورد نظر دارد. تحلیـل اثـرات بـصری بـرای برنامـه ریزی توریسم به ویژه در مورد محیط هایی با ارزش های بالای زیبایی شناختی بـسیار مفیـد مـی باشد. توریسم عمیقاﹰ به جذابیت منظر متکی است و در نتیجه جی.آی.اس برای ارزیابی پیشنهاد ها

ﻭ گزینه ها ی موجود به کار می رود (باهیر و الیوت وایت،١٩٩٩ و بوتلر،١٩٩١).

– تحلیل زمان- فضا در مورد گردشگر: دیتورست٢ در سال ١٩٩٥ بیان کرد کـه اهـداف تحلیـل زمان- فضا در مورد گردشگران درک رفتار آنان می باشد. به طور معمول, این مورد توسط تحلیـل تعداد گردشگر/ بازدیدکننده و خصوصیات اجتماعی- اقتصادی و جمعیت شناسی آنهـا کامـل مـی شود. جی.آی.اس می توانـد ابـزار قدرتمنـدی بـرای ایـن تحلیـل باشـد و درک بهتـری از رونـد گردشگران در یک منطقه یا پهنه مورد نظر در نظر گرفته شود. درک رفتار گردشـگر ممکـن اسـت منجر به مدیریت بهتر فعالیت ها و زیرساختار ها, حفاظت از محیط زیست و تقسیط منافع حاصل از توریسم نظیر دستاورد های اقتصادی گردد.

– مشارکت جامعه: مونت٣ و موفرس٤ معتقد هستند کـه مفهـوم توسـعه پایـدار آگـاهی در مـورد اهمیت مشارکت جامعه در تهیه طرح های توسعه را افزایش داده است که ممکن است بـر جامعـه تأثیر بگذارد. به نظر می رسد که مشارکت جامعه برای تأیید میـزان کنتـرل افـراد محلـی در مـورد تصمیماتی که در طرح های توسعه گرفته می شود و برای افـزایش تعهـد لازم بـرای اجـرای ایـن تصمیمات, بسیار مهم و ضروری باشد. علاوه بر این, در برنامه ریزی توریـسم کـه سـازمان هـا و ارگان های مختلف را درگیر می کند, مشارکت گروه ها یا افراد با قوانین مختلف ضروری به نظـر

Miller ١ Dietvorst ٢ Munt

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع اکوتوریسم، زیست محیطی، آمایش سرزمین Next Entries دانلود مقاله با موضوع آمایش سرزمین، سنجش از دور، محیط زیست