دانلود مقاله با موضوع اکوتوریسم، ارزیابی توان، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

د ها……………………..
٧١
جدول شماره ٤-٢٧: طبقه بندی و امتیازدهی در مورد تراکم جاده شوسه………………………………………..
٧٢
جدول شماره ٤-٢٨: طبقه بندی و امتیاز دهی درآمد……………………………………………………………………
٧٢
جدول شماره ٤-٢٩: طبقه بندی و امتیاز دهی تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت………………………………………
٧٢
جدول شماره ٤-٣٠: ارزش گذاری نسبی پارامتر های اقتصادی-اجتماعی……………………………………….
٧٣
جدول شماره ٤-٣١: طبقه بندی امتیاز تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی……………………………..
٧٤
جدول شماره ٤-٣٢: اولویت بندی نسبی شهرستانها در مورد پارامتر های اقتصادی- اجتماعی…………..
٧٨
جدول شماره ٥-١: توزیع مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم متمرکز…………………………..
٨٧
جدول شماره ٥-٢: توزیع مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم گسترده ………………………….
٨٩

فهرست نقشه ها در آلبوم نقشه

تصویر شماره ١ : تصویر ماهواره ای ETM+ ٢٠٠١ میلادی از محدوده مطالعاتی نقشه شماره ١ : طبقات ارتفاع از سطح دریا نقشه شماره١-١ :خطوط و نقاط ارتفاعی نقشه شماره ١-٢: مدل رقومی ارتفاع نقشه شماره ٢ : طبقات درصد شیب نقشه شماره ٣ : طبقات جهت

نقشه شماره ٤ : شکل زمین محدوده مطالعاتی نقشه شماره ٥ : طبقات بافت خاک نقشه شماره ٦ : طبقات عمق خاک نقشه شماره ٧ : طبقات زهکشی خاک

نقشه شماره ٨ : طبقات بافت خاک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ٩ : طبقات زهکشی خاک رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ١٠: طبقات عمق خاک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود نقشه شماره ١١ : طبقات سنگ نقشه شماره ١٢: نقشه طبقات پوشش گیاهی

نقشه شماره ١٣ : طبقات ارزش حفاظتی گونه گیاهی نقشه شماره ١٤ : نقشه زیستگاه ها نقشه شماره ١-١٤ : زیستگاه قرقاول نقشه شماره ٢-١٤ : زیستگاه شنگ

نقشه شماره ١٥ : ارزش گونه های جانوری نقشه شماره ١٦ : مناطق تحت حفاظت نقشه شماره ١٧ : طبقات توزیع درجه حرارت

نقشه شماره ١-١٧: پهنه بندی اقلیم به روش دومارتن اصلاح شده نقشه شماره ١٨ : طبقات توزیع درصد رطوبت نسبی

نقشه شماره ١-١٨ : طبقات توزیع مقادیر دبی متوسط سالانه (مترمکعب بر ثانیه) نقشه شماره ١٩ : طبقه بندی تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی نقشه شماره ١-١٩ : واحد های مورد مطالعه نقشه شماره ٢٠ : طبقه بندی درآمد

نقشه شماره ٢١ : طبقه بندی تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت

فهرست نقشه ها در آلبوم نقشه

نقشه شماره ٢٢ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم گسترده نقشه شماره ٢٣ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢٤ : کاربری اراضی

نقشه شماره ٢٥ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی منطقه رودسر و بخشی از لنگرود برای اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢٦ : ارزیابی توان اکولوﮊیک منطقه رودسر و بخشی از لنگرود برای اکوتوریسم گسترده نقشه شماره ٢٧ : اولویت بندی نسبی واحد ها از لحاظ پارامتر های اقتصادی- اجتماعی نقشه شماره ٢٨ : ارزیابی توان محیط زیستی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز نقشه شماره ٢٩ : ارزیابی توان محیط زیستی برای کاربری اکوتوریسم گسترده

نقشه شماره ٣٠ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم گسترده قبل از حذف کاربری فعلی اراضی نقشه شماره ٣١ : ارزیابی توان اکولوﮊیکی برای اکوتوریسم متمرکز قبل از حذف کاربری فعلی اراضی

فصل اول مقدمه و کلیات

١

١-١- سرآغاز:

نوار نسبتاﹰ باریک رابط بین خشکی و آب در امتداد خط کرانه دریایی, اشـکال طبیعـی و انـسان ساخت متنوعی را در بر می گیرد. این ناحیه که منطقه تماس زیست بوم های آبی و خشکی است, به جهت منابع غنی خود در معرض بیشترین بهره بـرداری قـرار دارد. نتیجـه تـرویج جاذبـه هـای طبیعی مناطق ساحلی شمال کشور به عنوان منبعی برای تفرج و همچنین تبدیل زمین, فشار زیادی را برای منابع طبیعی این مناطق به ارمغان آورده است.

این مناطق به واسطه دارا بودن غنای طبیعی و فرهنگی خود, همواره مورد بهره برداری های غیـر مجاز قرار دارند و از آنجا که کاربری اکوتوریسم به شدت وابسته بـه محـیط اجتمـاعی- فرهنگـی اصیل و محیط طبیعی دست نخورده است و توسعه بدون برنامه در مناطقی که دارای جاذبـه هـای گردشگری بالایی هستند در بلند مدت می تواند باعث تخریب و انهدام ویژگـی هـای عمـده آنهـا شده و برای همیشه یک منبع بالقوه جذاب طبیعی را به نابودی بکشاند (مجنونیـان و میـراب زاده, ١٣٨١), این نکته باید مد نظر قرار گیرد که ترویج اکوتوریسم سازگار بـا محـیط زیـست سـاحلی باشد. چرا که توسعه موفقیت آمیز این صنعت منوط بـه حفـظ محـیط زیـست در بـالاترین سـطح ممکن می باشد. بنابراین توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در صـورت بهـره بـرداری غیر اصولی و همچنین عدم استفاده منطقی از منابع طبیعی این مناطق و در نتیجه ضایع شدن آنهـا, می تواند آنها را به عامل محدود کننده ای برای تفرج تبدیل کند.

پرهیز از چنین سر انجام ناخوشایندی فقط از طریق اتخاذ سیاسـت هـای تلفیقـی مـابین محـیط زیست و توسعه, خردورزی بیشتر در بهره بـرداری از منـابع طبیعـی و محیطـی بـرای توسـعه در سطوح بالای تصمیم گیری امکان پذیر است.

١-١-١- ضرورت پهنه بندی اکوتوریسم بر اساس ارزیابی توان زیست محیطی:

اگرچه فعالیت های گردشگری و نتایج حاصل از بازدید جاذبه های طبیعی برای پر کردن اوقات فراغت انسان لازم است و وجود آن برای جامعه یک امر ضروری و نبودن آن به عنوان یک نقیصه محسوب می شود ولی توسعه این کاربری در مناطق بدون توان, تمرکز شدید آن در یک منطقـه و همچنین عدم توزیع آن در مناطق مناسب و بهره برداری بیش از حد منابع و امکانات اثرات زیـان بخش و نامطلوبی را به بار خواهد آورد.

٢

ارزیابی توان محیط زیست و تعیین توان بالقوه و تخصیص کاربری های متناسب بـا آن, روشـی است که می تواند میان توان طبیعی محیط, نیاز جوامع و فعالیت های انـسان در فـضا یـک رابطـه منطقی و سازگاری پایدار به وجود آورد (مجنونیان,١٣٧٩). بدین ترتیب می توان ضـمن حفاظـت از تنوع زیستی, از سایر مناطق سرزمین بهره برداری یا بهره وری متناسـب بـه صـورتی مـستمر و پایدار به عمل آورد.

بنابراین با توجه به گسترش شتابان گردشـگری طبیعـت در منـاطق سـاحلی از یکـسو و آسـیب پذیری بالقوه آنها از سوی دیگر, نادیده گرفتن استعداد طبیعی سرزمین و توان اقتصادی- اجتماعی در فرایند بهره برداری و بهره وری از این مناطق موجب صدمات جبران ناپذیری خواهـد شـد. از اینرو به منظور جلوگیری از ضایع شدن سرزمین, بایستی بخش هایی از اراضـی همجـوار سـاحل برای کاربری تفرج در نظر گرفته شود که ویژگی های طبیعی منطقه دیکته می نماید و سـپس ایـن ویژگی ها با عوامل اقتصادی- اجتماعی منطقه تطبیق داده شود (مخدوم,١٣٧٨).

فرضیه تحقیق:

لذا فرضیه تحقیق حاضر این است که در اراضـی همجـوار سـاحل در شهرسـتان هـای رودسـر, لنگرود, لاهیجان و آستانه اشرفیه, عرصه های شناسایی نشده ای وجود دارند که دارای توان بالقوه برای اکوتوریسم می باشند. همچنین در این محدوده مناطقی دارای توان بـالقوه بـرای اکوتوریـسم وجود دارد که به سبب توسعه بی رویه کاربری های دیگر, قابلیت استفاده بـرای اکوتوریـسم را از دست داده اند. بنابراین در این تحقیق سعی می شود با توجه به حساسیت ویژه این مناطق, بخش هایی از محدوده مذکور برای اکوتوریسم گسترده و متمرکز در نظر گرفته شود که بر اسـاس روش علمی ارزیابی توان اکولوﮊیک و اقتصادی- اجتماعی مناطق انتخاب شده اند.

١-١-٢- اهداف تحقیق:

استان گیلان با دارا بودن مواهب طبیعی فراوان, برخورداری از سواحل ماسه ای دریای خـزر در مناطق ساحلی, همجواری با جنگل و جاذبه های طبیعی, شرایط اقلیمی مساعد به ویـژه در فـصل تابستان, وجود یادمان های ارزنده تاریخی, نزدیکی و قابلیت دسترسی آسـان از تهـران بـه عنـوان بزرگترین مادر شهر کشور و مهمترین مرکز فرستنده گردشگران داخلی, توان بـالقوه عظیمـی را در زمینه گردشگری در خود نهفته دارد که بهره برداری از آن می توانـد بـه عنـوان یکـی از مهمتـرین منابع اقتصادی در کنار بخش کشاورزی, خدمات و صنعت به شمار آید. توسعه گردشگری نه فقط اصالت های این منطقه را برجـسته و نمایـان مـی سـازد بلکـه از در آمـد حاصـل از آن در حفـظ ساماندهی این اصالت ها نیز بهره می جوید.

٣

لذا به منظور دستیابی به پهنه هایی با توان زیست محیطـی بـرای کـاربری اکوتوریـسم, در ایـن تحقیق به ارزیابی توان اکولوﮊیکی و اقتصادی- اجتماعی بخش هایی از اراضی همجوار ساحل در استان گیلان در شهرستان های رودسر, لنگرود, لاهیجان و آستانه اشرفیه برای اکوتوریسم گـسترده

ﻭ متمرکز با استفاده از فناوری جی.آی.اس١ پرداخته شد و سعی گردید:

– عرصه های مناسب برای اکوتوریسم گسترده و متمرکز در محدوده مورد مطالعه با مد نظـر قـرار دادن پارامتر های مختلف اکولوﮊیکی و اقتصادی- اجتماعی و کمی کردن آنها در سامانه اطلاعـات جغرافیایی و نهایتاﹰ ارزیابی توان زیست محیطی محدوده مطالعاتی مکانیابی شود و در نهایت نقشه پهنه بندی این کاربری ها تهیه گردد.

– به حفاظت از منابع طبیعی به منظور جلوگیری از تبدیل شدن آن به عامل محـدود کننـده بـرای تفرج توجه گردد.

– به منظور شناخت و مدیریت بازدیدکنندگان و نیاز های تفرجی آنها و همچنـین بررسـی عرضـه امکانات گردشگری موجود در مناطق تفرجگاهی, بررسی پرسشنامه ای صورت گیرد.

١-٢- کلیات:

١-٢-١- تعاریف آمایش سرزمین:

آنچه امروز از پیکار انسان با طبیعت به جای مانده است عبارتند از انفجار جمعیت, کاهش تنـوع زیستی, آلودگی محیط زیست و نبود امنیت غذایی که در مجموع با افزایش جمعیت, دخالت های انسان در طبیعت و بهره برداری مداوم از منابع محیط زیستی به منظـور تـأمین نیـاز هـای فزاینـده جوامع به تدریج توان جذب و ترمیم زیست سپهر را اشغال کرده است.

ریشه مشکلات فوق را می توان در استفاده نادرست انسان از سرزمین و مدیریت غلط یـا روش بهره برداری نادرست جستجو کرد که در مجموع بیـانگر اسـتفاده غیـر منطقـی انـسان از سـرزمین است. از سوی دیگر جهل انسان مبتنی بر نامحدود انگاشتن منابع محیط زیستی را نبایـد از اذهـان دور نگه داشت. بروز معضلات فوق منجر به پیدایش این بینش گردیـد کـه تـداوم رونـد اسـتفاده کنونی از منابع زیست محیطی بقای زندگی انسان را به مخاطره خواهد افکند. این گونه توسعه کـه بستر بقای موجودات را به نابودی می کشاند توسعه ای ناپایدار است, در حالی که جامعه انـسانی برای ادامه حیات به توسعه و به طبیعت توأمان نیاز دارد.

در راستای تأمین هدف فوق به منظور دستیابی به روند استفاده حداکثر و مستمر از پتانسیل زمین با ایجاد کمترین تخریب در محیط, برنامه ریزی استفاده از سرزمین یا آمـایش سـرزمین بـه منـصه

GIS : Geographical Information System ١

٤

ظهور رسید. آمایش سرزمین, تنظیم رابطه بین انسان, فضا, فعالیت های انسان در فـضا بـه منظـور بهره برداری منطقی از تمام امکانات موجود برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اسـاس ارزش های اعتقادی, با توجه بـه سـوابق فرهنگـی و ابـزار علـم و تجربـه در طـول زمـان اسـت (مخدوم,١٣٧٨).

بـه نقـل از کریمـی (١٣٨٢), ﮊروم و همکـاران (١٣٧٤) معتقدنـد کـه آمـایش سـرزمین توزیـع جغرافیایی بهینه منابع,فعالیت هـا و مـشاغل اسـت. آمـایش سـرزمین در واقـع مـدیریت عقلانـی فضاست. هنسن١ (١٩٦٨) آمایش را تکنیک ارتقاﺀ و توسـعه در چـارچوب تقـسیمات کـم و بـیش طبیعی یا سیاسی سرزمین بیان کرد. به نظر وی آمایش سرزمین مستلزم مداخله سنجیده برای تأمین رشد منطقی و توسعه هماهنگ است که هدف آن استفاده مطلوب از منابع و بهبود وضعیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ترک فعل، استفاده از سند مجعول، حقوق مطبوعات Next Entries دانلود مقاله با موضوع اکوتوریسم، زیست محیطی، آمایش سرزمین