دانلود مقاله با موضوع اوراق قرضه، سود سهام، انتشار سهام، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

روشهاي گوناگون آثار متفاوتي را در سود هر سهم شركت خواهد داشت، بطور كلي چهار روش براي تأمين مالي متداول است: (جان جي، 2006)
1. منابع داخلي: اگر شركت نقدينگي كافي داشته باشد مي تواند جهت سرمايهگذاري جديد مورد استفاده قرار دهد كه موجب افزايش عايدي هر سهم خواهد شد. زيرا وجوه داخلي هيچگونه هزينه سرمايهگذاري براي شركت نخواهد داشت.
2. وام (استقراض): اگر سازماني وجوهي را كه براي سرمايهگذاري نياز دارد قرض بگيرد در اين صورت بهرهاي را بايد پرداخت كند كه در صورت زيان نشان داده خواهد شد و بر EPS تاثير خواهد گذاشت. اگر سود حاصل از فعاليت پروژه جديد بيشتر از مبلغ هزينه سرمايهگذاري جديد باشد، عايدي هر سهم افزايش خواهد يافت.
3. انتشار سهام ممتاز: اگر اين روش براي تأمين مالي سرمايهگذاري جديد استفاده شود، سود هر سهم پرداختي به سهامداران ممتاز بر عايدي هر سهم تاثير خواهد گذاشت. بطوريكه اگر نرخ ماليات 28 درصد باشد و بخواهيم عايدي هر سهم شركت افزايش يابد، شركت بايد در مقابل هر يك درصد سود سهام ممتاز، معادل 39/1 درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شركت كمتر از 39/1 درصد باشد، عايدي هر سهم كاهش خواهد يافت، زيرا اگر شركت 39/1 دلار درآمد كسب كند، معادل 39% = 28% × 39/1 ماليات بايد بپردازد، كه يك دلار باقيمانده براي تقسيم سود سهامداران ممتاز است. اگر شركت كمتر از 39/1 درصد درآمد داشته باشد عايدي هر سهم كاهش مي يابد، زيرا شركت بايد قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز ماليات پرداخت كند.
4. انتشار سهام عادي: اين روش هزينه اضافي براي سرمايهگذاري در پروژه جديد را ندارد. اما درآمد خالص به مقدار سهام بيشتري نسبت به قبل تقسيم مي شود. اگر سود حاصل از پروژه جديد با توجه به افزايش تعداد سهام ، كمتر از سود حالت قبل باشد، عايدي هر سهم كاهش خواهد يافت که بر خلاف انتظار سهامداران است. اگر سود حاصل از پروژه جديد با توجه به افزايش تعداد سهام بيشتر از سود سرمايه گذاري قبل باشد عايدي هر سهم افزايش خواهد يافت. استقراض و انتشار سهام ممتاز يا سهام عادي داراي يك ويژگي مشترك هستند، يعني منابع تأمين ‌مالي خارج ‌از واحد انتفاعي و عمليات ‌آن قرار دارند، در حالتي‌كه سود انباشته يك منبع ‌داخلي‌ تأمين‌ مالي است. تحقيقات انجام شده در مورد روشهاي تأمين مالي واحدهاي بزرگ انتفاعي در كشورهاي صنعتي نشان ميدهد كه در درجه اول ، منبع اصلي تأمين وجود سود انباشته و در درجه دوم استقراض منبع عمده وجوه مورد نياز واحد هاي انتفاعي محسوب مي شود.

2-2-3-4- تامين مالي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
صاحبظران از يك ديدگاه روشهاي تأمين مالي را به روشهاي تأمين مالي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تقسيم مي كنند. در جدول شماره (1) روشهاي تأمين مالي كوتاه مدت و در جدول شماره (2) روشهاي تأمين مالي ميان مدت و بلندمدت ارائه شده است.48

جدول شماره 2-1 :روشهاي تأمين مالي كوتاه مدت
رديف
نام روش
تعريف
مزاياي روش
معايب روش
استفاده كنندگان
1
اعتبار تجاري
(خريد نسيه كالا يا خدمات )
دريافت كالا و پرداخت وجه آن با فاصله زماني
*سهولت دسترسي
*نداشتن هزينه
*عدم نياز به وثيقه
* عدم سخت گيري طلبكاران
*متورم شدن حسابهاي پرداختني
*از دست رفتن تخفيفيف نقدي
*كاهش درجه اعتباري واحد اقتصادي
*كليه واحدهاي اقتصادي
2
اوراق تجاري (اوراق قرضه ) كوتاه مدت
بدهي بدون تضمين واحد اقتصادي انتشار دهنده و باز پرداخت آن در سر رسيد
* نداشتن وثيقه
* امكان تنظيم سر رسيد (زمان بازخريد ) اوراق بهادار .
* تامين مالي از طريق اوراق قرضه جديد (منبع مالي مستمر )
* صرفا توسط واحدهاس اقتصادي معتبر قابل اعمال است
* شركتهاي بيمه
* صندوق شركت سرمايه گذار
* صندوق بازنسشتگي
3
وامهاي بانكي (يا وثيقه ، بدون وثيقه )
دريافت وجوه مورد نياز از بانكها
* استفاده از خدمات بانكها
*استفاده از منبع مالي در موعد مقرر
* استفاده از تمام يا قسمتي از اعتبار تخصيص يافته
* امكان بازپرداخت قبل از سر رسيد بدهي
* سود تضميني شده وام بيش از بسياري از روشهاي ديگر است .
*لزوم داشتن سرمايه كافي و نقدينگي مطلوب
* مانده هاي جبراني

* كليه واحدهاي اقتصادي

4
وامهاي موسسات مالي تجاري
دريافت وجوه مورد نياز از مؤسسات
*در صورت نبود امكان دريافت وام از بانكها قابل استفاده است .
* داراي سود تضميني شده بيشتري از وام است
* نياز به وثيقه براي وام
* كليه واحدهاي اقتصادي
5
صدور اسناد تجاري
اوراق بهادار قابل مبادله است كه توسط واحدهاي اقتصادي به ساير واحدها ، بانكها يا موسسات مالي فروخته مي شود .
*سئود تضميني شده كمتر از وام بانكي است
*بدون وثيقه است
* صرفا توسط واحدها ياقتصادي معتبر قابل اعمال است
* تشريفات بيشتري دارد
* واحدهاي اقتصادي بزرگ در كشورهاي صنعتي
6
تامين مالي از طريق وثيقه
دريافت وجود مورد نياز و گذاشتن وثيقه نزد اعتبار دهنده
*دسترسي به وجه نقد *دسترسي به وجه نقد به طور فصلي

* وثيقه گذاري مستلزم تحمل هزينه هاي اضافي است
* واحدهاي اقتصادي جديد التاسيس
* واحدهاي اقتصادي كه به سرعت رشد مي كند
1-6
وثيقه گذاري حسابهاي دريافتني
وثيقه حسابهاي دريافتني
* دسترسي سريع به وجه نقد
* وضعيت مالي بايد حتما قوي باشد و مانده در حد قابل قبول باشد
* واحدهاي اقتصادي كه موقتا كمبود سرمايه در گردش دارند .
2-6
وثيقه موجودي كالاست
وثيقه موجودي كالاست
* دسترسي سريع به وجه نقد به طور فصلي
* مشابه موارد فوق
* سود تضميني شده بيش از حداقل بهره بانكي است
*بنگاههاي معاملات اتومبيل
3-6
ويثقه گذاري ساير دارائي ها مانند زمين ، ساختمان ، ماشين آلات و تجهيزات

* وضععيت مالي بايد حتما قوي باشد . موجودي كالاي كافي وجود داشته باشد .
* سود تضميني شده بيش از حداقل بانكي است
* مشابه موارد فوق
* واحدهاي اقتصادي صنعت كنسروسازي و مواد غذايي
* واحداي اقتصادي كه وضعيت مالي انها ضعيف است
7
پيش دريافت فروش محصولات از مشتريان
دسترسي سريع به وجه نقد
*دسترسي سريع به وجه نقد
لزوم داشتن پر متقاضي و يا كيفيت مطلوب
* واحدهاي اقتصادي كه محصولات پر متقاضي دارند و از نظر كيفيت و قيمت داراي برتري و مزيت نسبي در بازار هستند

جدول شماره 2-2 : روشهاي تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت
رديف
نام روش
تعريف
مزاياي روش
معايب روش
استفاده كنندگان
1
وامهاي بانكي بلند مدت ( با وثيقه يا بدون وثيقه )
وامهاي بانكي داراي سررسيد بيش از يك سال
*بهره وامهاي ميان مدت و بلند مدت تقريبا ثابت است*در موقع انعقاد قرارداد مي توان درباره شرايط قرارداد مذاكره كرد *مشتريان خوش حساب از تحصيلات بهره مند شوند
.
مندرجات قراردادهاي اين وامها محدوديتهايي براي واحدهاي اقتصادي ايجاد مي كنند
نرخ بهره وام معمولا بيش از نرخ بهره پايه است
پرداخت اقساط سالانه فشار زيادي به نقدينگي مي آورد
واحدهاي اقتصادي كه مي خواهند دارايي هاي ثابت يا سرمايه گذاري بلند مدت ايجاد كنند.

2
اجاره هاي بلند مدت (اجاره به شرط تملك و اجاره عملياتي )
قراردادي است كه به موجب آن مالك دارائي . آن را به طرف ئيگر قرارداد اجازهمي دهد تا در ازاي پرداخت مبالغ مشخصي از آن داري استفاده كند .
استفاده از دارايي و پرداخت آن بصورت اقساط و در بلند مدت

واحدهاي اقتصادي جديدالتاسيس در كشورهاي صنعتي
واحدهاي اقتصادي صنعت حمل و نقل
3
سهام عادي
دارندگان سهام عادي مالكان نهايي شركت اند . شركتهاي سهم عام سهام خود را به عموم مردم ارئه مي كند
فاقد سر رسيد هستند و تامين مالي دايمي است
واحد اقتصادي الزام قانوني براي پزداخت سود سهام عادي ندارد
با انتشار سهام وضعيت مالكيت و كنترل واحد اقتصادي تغيير تمي كند
هزينه اين روش از روشهاي ديگر تامين مالي بيشتر است
پرداخت سود سهام باعث صرفه جويي مالياتي براي واحد اقتصادي نمي شود
انتشار سهام عادي باعث مي شود موقتا سود هر سهم كاهش يابد و اين موضوع بر قيمت سهام اثار منفي دارد
كليه شركتهاي سهامي
4
اوراق قرضه ( با نام و بي نام ) (با وثيقه يا بدون وثيقه )
_اسنادي كه انتشار دهنده آن تعهد مي كند مبالغ را باز پرداخت كند
هزينه يهره اوراق قرضه قابل قبول مالياتي است پس هزينه اوراق قرضه كم است .
اين روش از وامهاي بانكهاي كوتاه مدت ارجحيت دارد . برخي از اوراق قرضه قابل تبديل و برخي باز خريد هستند . دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومي واحد اقتصادي حق راي ندارند در صورتيكه نرخ بازده واحد اقتصادي بيش از نرخ اوراق بهره باشد روش مناسبي است

در صورتيكه نرخ بازده واحد اقتصادي كمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد سود هر سهم به شدت كاهش مي يابد
ناتواني در پرداخت اصل بهره ممكن است موجب ورشكستگي گردد
قيد بندهاي قرارداد اوراق قرضه محدوديتهايي را براي واحد اقتصادي ايجاد ميكند
واحد هاي اقتصادي داراي اعتبار تجاري
5
اختيار خريد سهام عادي نوعي اوراق بهادار است كه دارنده ان حق خريد تعداد معيني اطز سهام عادي واحد اقتصادي را به قيمت معيني دارد
* برگ اختيار خريد سهام عادي در بازار قابل معامله است
برگه اختيار خريد سهام عادي در بازار قابل معامله است
حق استفاده از برگه اختيار سهام عادي دوره مشخصي دارد چنانچه در اين دوره استفاده نشود ارزشي نخواهد داشت
باعث افزايش تعداد سهام واحد اقتصادي مي شود
باعث كاهش سود هر سهم مي شود
كليه شركتهاي سهامي
6
سهام ممتاز
نوعي سهام كه دارنده آن نسبت به در آمدها و دارائي ها واحد اقتصادي حق يا ادعاي محدود و معيني دارد .

هزينه تامين مالي از طريق سهام ممتاز از سهام عادي كمتر است * دارندگان سهام ممتاز داراي مزاياي محدودي هستند* سهام ممتاز معمولا بدون سر رسيد هستند
واحد اقتصادي نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانوني ندارد . پس سهامداران ممتاز فاقد حق راي هستند

اگر بازده واحد اقتصادي كمتر از هزينه سرمايه سهام ممتاز باشد سود هر سهم عادي كاهش مي يابد
هزينه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهي ها بيشتر است
پرداخت سود سهام انباشته ممكن است واحد اقتصادي را با مشكلاتي مواجه كند

كليه شركتهاي سهامي در كشورهاي صنعتي
7
وامهاي مؤسسات اعتباري
وامهاي بلند مدتي كه توسط واحدهاي اقتصادي بيمه و مؤسسات مالي به شركتها اعطا مي شود

اين نوع وامها معمولا نيازمند مانده جبراني نيستند
كليه واحدهاي اقتصادي كشورهاي صنعتي
8
وامهاي دولت
وامهايي كه توسط دولت اعطا مي شود .

شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت

معمولاً شركتها براي دوره هاي ميان مدت از طريق وام ها تامين مالي مي كنند و اين بدان معني است كه مدت اين نوع وامها ميان يك و حداكثر ده سال است . مدت برخي از قراردادهاي اجاره تقريبا به بيست سال ميرسد. از اينرو مي توان گفت كه براي دوره هاي ميان مدت و بلند مدت از وام و قرارداد هاي اجاره بعنوان وسيله اي براي تامين مالي استفاده مي كنند.

2-2-3-5- سهام ممتاز49
سهام ممتاز نوعي از سهام است كه دارنده آن نسبت به در آمدها و دارائي هاي شركت حق يا ادعاي محدود و معيين دارد. از چهار منبع مالي بلند مدت كه شركت مي تواند از آن استفاده كند ( اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سهام عادي ، سود انباشته ) سهام ممتاز كمتر به عنوان يك منبع مالي مورد استفاده شركتها قرار مي گيرد . در مواقعي كه دو شركت در هم ادغام مي شود و اين كار با مبادله اوراق بهادار صورت مي گيرد ( و نه در مقابل وجه نقد ) سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزار هاي تأمين مالي نقش مهمي ايفا مي كند.

2-2-3-5-1- ويژگيهاي سهام ممتاز
سهام ممتاز را اوراق بهادار دو رگه مينامند، زيرا هم ويژگيهاي اوراق قرضه و هم خصوصي سهام عادي را دارد اين ويژگيها عبارتند50 :
1- حق مشاركت در در آمدهاي و دارائي هاي شركت: سهام ممتاز داراي حق تقدم نسبت به سهام عادي مي باشند. يعني دارندگان آنها در مطالبه درآمدها و دارائي هاي شركت در اولويت

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ثروت سهامداران، جبران خسارت، انتشار سهام، اوراق قرضه Next Entries دانلود مقاله با موضوع سود سهام، انتشار سهام، اوراق قرضه، صاحبان سهام