دانلود مقاله با موضوع ارزیابی توان، اکوتوریسم، رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه ارشد

نظر گرفتن امتیاز هر واحد برای کلیه پارامتر های مذکور و پس از رویهم اندازی نقشه نهـایی اولویـت بنـدی واحد ها از لحاظ اقتصادی- اجتماعی با نقشه ارزیابی توان اکولوﮊیک, به صورت بانک اطلاعـاتی

٣٣

و به کار گیری زبان جستجوگر١ نرم افزارArc view اقدام به ارزیابی تـوان محـیط زیـست واحـد های سرزمین برای اکوتوریسم متمرکز و گسترده خواهد شد (نقشه شماره ٢٨ و٢٩).

٣-٢- روش عملی تحقیق:

در این تحقیق روش عملی فرایند تشریح شده با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیـایی صـورت گرفت. تمامی منابع اکولوﮊیک و اقتصادی- اجتماعی به صـورت نقـشه هـای رقـومی درآمـده تـا قابلیت روی هم گذاری جهت به کار گیری مدل اکولوﮊیکی ویژه منطقه را داشته باشد. بعـد از بـه کار گیری مدل و بدست آوردن نقشه توان اکولـوﮊیکی محـدوده مطالعـاتی جهـت کـاربری هـای اکوتوریسم متمرکز و گسترده, به منظور بدسـت آوردن تـوان زیـست محیطـی منطقـه همپوشـانی موقت با نقشه های منابع اقتصادی- اجتماعی نیز انجام خواهد شد.

بنابراین روش تهیه نقشه های منابع اکولوﮊیکی و اقتـصادی- اجتمـاعی در جـی.آی.اس در زیـر تشریح می گردد:

٣-٢-١- مدل رقومی ارتفاع:

اساس و پایه اکثر بررسی ها, مطالعات و برنامه ریزی های مرتبط با زمین, آگـاهی از وضـعیت و مشخصه های ظاهری زمین نظیر ارتفاع, شیب و جهت می باشد. دستیابی به ایـن چنـین مشخـصه هایی معمولاﹰ در قالب مطالعات فیزیوگرافی انجام می شـود. تـا قبـل از توسـعه جـی.آی.اس ایـن مطالعات با مشقت و صرف هزینه زیاد به صورت دستی بر اساس نقشه های توپوگرافی تهیـه مـی شدند. توسعه و تکامل جی.آی.اس موجب شد تا اینگونه مطالعات با صحت و سرعت زیـادی بـا استفاده از مدل رقومی ارتفاع انجام شوند. مدل رقومی ارتفاع را به بیانی ساده می توان یـک نقـشه رقومی دانست که حاوی ارتفاع تمامی نقاط منطقه تحت پوشش خود است. »دِم«٢ می تواند به هـر یک از دو ساختار اصلی داده در جی.آی.اس یعنی رستری و برداری تولید شود. ارزش هر سـلول در یک دِم با ساختار رستری معادل ارتفاع متوسط قطعه کوچکی از زمین خواهد بود. دِم در حالت برداری دارای ساختار ویژه ای است که به آن شبکه نامنظم مثلث بندی٣ اطلاق می گردد (قهرودی تالی, ١٣٨٣).

به منظور تهیه نقشه دِم مراحل زیر انجام شد:

– اسکن رنگی نقشه های توپوگرافی با مقیاس٥٠٠٠٠:١

Query DEM: Digital Elevation Model TIN: Triangulated Irregular Network

١

٢

٣

٣٤

– رقومی کردن خطوط توپوگرافی با فاصـله ٢٠ متـر و نقـاط ارتفـاعی از روی نقـشه توپـوگرافی توسط نرم افزار Arc view
– مختصات دار کردن١ نقشه های توپوگرافی توسط نرم افزار ٤,٨ Erdas

– ادغام٢ نقشه های محدوده مطالعاتی

– جداسازی محدوده مطالعاتی بر روی خطوط و نقاط ارتفاعی

– تولید نقشه دِم به صورت رستری توسط Arc view (نقشه شماره ١-٢).

٣-٢-٢- تولید نقشه های طبقات درصد شیب, جهت و ارتفاع از سطح دریا:

بر حسب هدف مورد نظر و با توجه به خصوصیات توپوگرافی منطقه, نقشه ٧ طبقـه ای شـیب, ٥ طبقه ای جهت و ٣ طبقه ای ارتفاع با اسـتفاده از دِم رسـتری تولیـد شـده در Arc view تولیـد و سپس پلی گن های کوچک تولید شده در این نقشه ها توسـط Arc info حـذف٣ گردیـد و نقـشه نهایی به نرم افزار Arc view خروجی٤ داده شد.

٣-٢-٣- تولید نقشه خاکشناسی (عمق, زهکشی, بافت و فرسایش خاک):

به منظور تولید نقشه خاکشناسی رقومی منطقه از نقشه خاکشناسی ٢٠٠٠٠:١ که فقط برای مناطق واقع در شهرستان های رودسر و بخشی از لنگرود موجود بـود اسـتفاده گردیـد و جهـت تکمیـل اطلاعات خاکشناسی برای سایر مناطق از نقشه اسـتفاده از اراضـی ٢٥٠٠٠٠:١ تهیـه شـده توسـط مؤسسه تحقیقات خاک و آب استفاده شد که کلیه مراحل ارزیابی توان برای کل محدوده مطالعاتی بر اساس این نقشه صورت گرفت. در ضمن به منظور تکمیل کار, نقشه توان اکولوﮊیکی محـدوده واقع در شهرستان های رودسر و بخـشی از لنگـرود کـه بـر اسـاس اطلاعـات خاکـشناسی نقـشه خاکشناسی ٢٠٠٠٠:١ تهیه شده, به طور جداگانه ارائه شده است (نقشه های شماره ٢٥ و٢٦). بعد از اسکن نمودن نقشه ها و رقومی کردن آنها توسط Arc view اطلاعات مربـوط بـه واحـد هـای مختلف در بانک اطلاعاتی نقشه های مورد نظر اضافه گردید.
٣-٢-٤- تولید نقشه زمین شناسی:

در مورد نقشه زمین شناسی نیز همانند نقشه خاکشناسی بعد از اسـکن نمـودن, مراحـل رقـومی نمودن و تشکیل بانک اطلاعاتی جدید در Arc view انجام شد.

Geo reference Merge Eliminate Export

١

٢

٣

٤

٣٥

٣-٢-٥- تولید نقشه پوشش گیاهی :

به دلیل فقدان نقشه تیپ های گیاهی برای محدوده مطالعاتی از نقشه پوشش و کـاربری اراضـی استان گیلان با مقیاس ١٠٠٠٠٠:١ تهیه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در سـال ١٣٧٢ اسـتفاده گردید که قبل از استفاده در این تحقیق بهنگام شدند.

٣-٢-٦- طریقه بهنگام نمودن نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی:

به منظور بهنگام نمودن نقشه های مـذکور از تـصویر مـاهواره لندسـت سـنجنده ETM+١ سـال ٢٠٠١ استفاده شد. در ابتدا تصویر مربوطه توسط نرم افزار ٤,٨ Erdas بـا ٣٥ نقطـه کنتـرل از روی نقشه های توپوگرافی منطقه و با RMS کمتر از ٢ تصحیح هندسی گردید و سـپس نقـشه کـاربری اراضی منطقه از روی تصویر ﮊئوکد شده مجدداﹰ بازنگری شد و تجزیه و تحلیـل بـصری (اپتیـک) روی آن صورت گرفت (تصویر شماره ١).

٣-٢-٧- تولید نقشه توزیع دما و رطوبت نسبی:

در این قسمت ابتدا ایستگاه های هواشناسی موجود در داخـل و اطـراف محـدوده مطالعـاتی بـه صورت یک ِتم٢ نقطه ای در نرم افزار Arc view ایجاد شـد. سـپس اطلاعـات مربـوط بـه دمـای متوسط ماهانه برای تفرج تابستانه (٦ ماه اول سال) و همچنین میزان متوسط رطوبت نسبی ایستگاه ها برای تفرج تابستانه در بانک اطلاعاتی ِتم ایجاد شده ذخیـره گردیـد. سـپس بـه منظـور تعمـیم مقادیر متوسط دما و رطوبت نسبی متوسط ماهانه در ایستگاه هـای انـدازه گیـری شـده بـه سـطح منطقه و در واقع جهت پلی گن بندی منطقه برای این دو پارامتر بـه منظـور اسـتفاده در روی هـم گذاری با سایر نقشه ها از تابع تیسن٣ در نرم افزار Idrisi استفاده گردید.
٣-٢-٨- تولید نقشه توزیع دبی آب:

به منظور تهیه این نقشه همانند نقشه توزیع دما و رطوبت نـسبی, بعـد از ایجـاد ِتـم مربـوط بـه موقعیت ایستگاه های هیدرومتری داخل و اطراف منطقه و اضافه کردن دبـی متوسـط سـالانه هـر ایستگاه در جدول خصیصه ای آن ِتم در نرم افزار , Arc view برای دستیابی به تعمیم مقادیر دبی

Enhanced Thematic Mapper plus Theme Thiessen

١

٢

٣

٣٦

متوسط ایستگاه های مورد نظر به سطح منطقه از تابع تیسن در نرم افزار Arc view استفاده گردید و سپس نقشه بدست آمده به Arc view خروجی داده شد (نقشه شماره ١-١٨).

قابل ذکر است که نقشه توزیع دبی متوسط آب صرفاﹰ به عنوان معیاری برای تعمیم آن بـه سـطح منطقه استفاده شد و به دلیل عدم وجود مشکل در میزان آب در دسترس و تأمین آن در این منطقه به دلیل وضعیت اقلیمی آن, این فاکتور از مدل مربوطه حذف شد.

٣-٢-٩- تولید نقشه های اقتصادی- اجتماعی:

– نقشه محدوده مطالعاتی و واحد های مدیریتی: بعد از اسکن و رقومی نمودن مرز شهرستان های مورد نظر از روی نقشه تقسیمات سیاسی استان, محدوده مطالعـاتی مـورد نظـر یعنـی منـاطقی از شهرستان ها که تا خط ارتفاعی ١٠٠ متر قرار داشتند, از روی نقشه های توپوگرافی شهرسـتان هـا جدا شدند و پلی گن مربوط به هر شهرستان به عنوان یک واحد مدیریتی در نظر گرفته شد.

– تولید نقشه های منابع اقتـصادی- اجتمـاعی: پـس از مختـصات دار کـردن نقـشه اسـکن شـده تقسیمات سیاسی استان در ٤,٨ , Erdas محدوده شهرستان ها رقومی گردید و بر حسب اطلاعـات اقتصادی- اجتماعی مختلف جمع آوری شده, بانک اطلاعاتی نقشه هـای مربـوط بـه طبقـه بنـدی تراکم فیزیولوﮊیک جمعیت, درآمد, تسهیلات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی, تولید گردید.

٣-٢-١٠- تولید نقشه های ترکیبی:

بدین منظور پس از روی هم گذاری نقشه هـا در Arc view بـه منظـور حـذف پلـی گـن هـای کوچک از Arc info استفاده گردید و بانک اطلاعـاتی ایـن نقـشه هـا نیـز در Arc view تکمیـل گردید.

٣-٢-١١- تولید نقشه ارزیابی توان:

پس از تنظیم مدل اکولوﮊیکی ویژه منطقه مطالعاتی برای کاربری اکوتوریسم گـسترده و متمرکـز از روی مدل های اکولوﮊیکی ایران (مخدوم,١٣٧٨), با استفاده از زبان جـستجوگر نـرم افـزار Arc view و مدل اکولوﮊیکی ویژه منطقه, نقشه ارزیابی توان اکولوﮊیکی پس از تبـدیل آخـرین نقـشه

روی هم اندازی شده به حالت شبکه١ و سپس تبدیل این نقشه رستری به حالت Shape file تولید گردید.

grid ١

٣٧

٣-٣- منطقه مورد مطالعه:

٣-٣-١- موقعیت جغرافیایی:

محدوده مورد مطالعه با وسعتی معادل ١٢٨٣٨٦ هکتار در قسمت غربی دریای خـزر بـین عـرض جغرافیایی״٥٥ ׳٥٦ ˚ ٣٦ تا ״١١ ׳٢٨ ˚٣٧ و طـول جغرافیـایی ״٢٣ ׳٤٥ ˚٤٩ تـا ״٤٣ ׳٣٦ ˚٥٠ واقع گردیده است. محدوده مورد نظر شـامل بخـش هـایی از شهرسـتان هـای رودسـر, لنگـرود, لاهیجان و آستانه اشرفیه در استان گیلان را شامل می شود که در ارتفاع تـر از ١٠٠ متـر از سـطح دریا قرار دارند. این محدوده از شرق به شهرستان رامسر, از غرب به شهرستان رشت, از شمال بـه دریای خزر و از جنوب به مناطق مرتفع تر شهرستان های ذکر شده محدود می گردد
٣-٣-٢- شناسایی منابع اکولوﮊیک: ٣-٣-٢-١- کلیات اقلیم:

بررسی هوا و اقلیم منطقه با توجه بـه داده هـای جمـع آوری شـده از ١٢ ایـستگاه هواشناسـی ( شامل١ ایستگاه سینوپتیک, ٤ ایستگاه تبخیـر سـنجی, ١ ایـستگاه کلیمـاتولوﮊی, ٦ ایـستگاه بـاران سنجی) در محدوده مورد نظر و مناطق اطراف صورت پذیرفته است.

جدول شماره ٣-١: موقعیت و پراکنش ایستگاه های هواشناسی در محدوده مطالعاتی و اطراف آن.

نام ایستگاه
مشخصات جغرافیایی

نوع ایستگاه

طول

عرض

ارتفاع

لاهیجان
´٠٠
˚٥٠
´١١ ˚٣٧

٢-
سینوپتیک
لاهیجان
´٠٠
˚٥٠
´١١ ˚٣٧

٢-
کلیماتولوﮊی
آستانه
´٥٦
˚٤٩
´١٧ ˚٣٧

٥-
تبخیرسنجی
دستک امیرآباد
´١٢
˚٥٠
´٢٣ ˚٣٧

٢٥-
تبخیرسنجی
پلرود درازلات
´٥,١٧ ˚٥٠
´٥٩˚ -٣٦

١٥٥
تبخیرسنجی
فخرآباد
´٤٣
˚٤٩
´٢٧ ˚٣٧

٢٠-
تبخیرسنجی
شهربیجار
´٣٩
˚٤٣
´٠٠ ˚٣٧

١٤٠
باران سنج معمولی
توتکابن
´٣١
˚٤٩
´٥٣ ˚٣٦

١٥٠
باران سنج معمولی
شلمان
´١٥
˚٥٠
´٠٩ ˚٣٧

١٤-
باران سنج معمولی
کلچال
´٠٥
˚٥٠
´٠٢ ˚٣٧

١٥٠
باران سنج معمولی

٣٨

هراتبر
´١٨
˚٥٠
´٠٠
˚٣٧
٨٠
باران سنج معمولی
بالارود
´٥٤
˚٤٩
´٠٣
˚٣٧
٢٥٠
باران سنج ذخیره ای

با توجه به تأسیس ایستگاه سینوپتیک لاهیجان در سال١٣٨٠ و فقدان اطلاعات آماری درازمـدت برای این ایستگاه, تنها از اطلاعات هواشناسی سالهای ١٣٨١ و ١٣٨٢ مربوط به آن استفاده گردید.

٣-٣-٢-٢- بارندگی:

رﮊیم بارندگی در طول سال, در منطقه مورد مطالعه از نظر میزان بارش و شـدت آن در ارزیـابی توان بالقوه و بالفعل موجود بسیار حائز اهمیت است. جبهه های ورودی به منطقه از یک طـرف و بارش اروگرافیک ناشی از فیزیوگرافی خاص مناطق اطراف و همچنـین وجـود دو عامـل سلـسله جبال البرز و دریای خزر در مجاورت هم از طرف دیگر منشاﺀ ریزش های جوی می باشـد. یکـی از جبهه های هوا که عمدتاﹰ در فصول سرد (اواسط پاییز تا اوائل بهار) وارد منطقه می شـود جبهـه هوای مرطوب مدیترانه ای بوده که از سمت شمال غرب, غرب و حتی جنوب غـرب وارد منطقـه می گردد. عمده ریزش های جوی با طول مدت زیاد و قابل توجه از نظر ارتفاع ریـزش محـصول این جبهه می باشد. این نوع ریزش ها گرچه در سرتاسر پاییز, زمستان و بهار مـشاهده مـی گـردد ولی مرکز ثقل زمانی آن اواخر تابستان و اوایل پـاییز اسـت. جبهـه دیگـر هـوای سـرد و معمـولاﹰ خشکی است که از جهت شمال یا شمال شرق و

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع زیست محیطی، محیط زیست، اکوتوریسم Next Entries دانلود مقاله با موضوع دریای خزر، رطوبت نسبی، استان گیلان