دانلود مقاله با موضوع آزمون فرضیه، اندازه هیأت مدیره، صورتهای مالی، تجزیه و تحلیل آماری

دانلود پایان نامه ارشد

بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-4: بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-1: بین مالکیت نهادی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-2: بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-4: بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

3-3- روش تحقيق
از آنجا که این تحقیق کشف علتها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر است، میتوان گفت که یک تحقیق پس رویدادی است. به عبارت دیگر، پس از آنکه واقعهای روی داد، تحقیق درباره آن شروع میشود. در این نوع تحقیق، محقق در متغیرها دخل و تصرفی نداشته، اساساً حضور ندارد و آنها را نمیشناسد، بلکه تحقیق علی را انجام میدهد تا این متغیرها و عواملی را که باعث بروز واقعه شده است، شناسایی کند. برای مثال، خانه یا محل کاری دچار آتش سوزی شده، اتومبیل یا کارخانهای از کار افتاده، برق خانهای قطع شده، انسانی مریض شده یا سیلاب غیرمنتظرهای جاری شده است. در همه این موارد محقق میخواهد علت یا عوامل حادثه را بشناسد تا نسبت به پیشگیری مسأله مشابه در آینده اقدام کند. از آنجا از اطلاعات حاصل از این تحقیق میتواند در فرآیند تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرد، از نوع تحقیق کاربردی میباشد، که بر اساس اطلاعات و دادههای واقعی موجود در ابزار سهام از جمله صورتهای مالی، یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارشهای مجامع شرکتهای پذیرفته شده در بورس است. به منظور آزمون فرضيهها از مدل رگرسيون چند متغیره استفاده ميشود. پس از اینکه دادههای آماری توسط نرمافزار طبقهبندی گردید، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهند گرفت.

3-4- مدلها و متغیرهای تحقیق
در تحقيق حاضر، براي بررسي و آزمون هر فرضيه از مدلهایی به شرح زير استفاده شده است:
برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل زیر استفاده خواهد شد:
INVESTMENT Over t+1= α0 +α1 INSIDER+α2 INST+α3 BLOCK+α4 BOARE-SIZE+α5 BRD-INDT+ α6 DUALITY+α7 SIZE+α8 Q +α9 CASH+ ɛ
برای آزمون فرضیه دوم تحقیق از مدل زیر استفاده خواهد شد:
INVESTMENT Under t+1= α0 +α1 INSIDER+α2 INST+α3 BLOCK+α4 BOARE-SIZE+α5 BRD-INDT+ α6 DUALITY+α7 SIZE+α8 Q +α9 CASH+ ɛ

INVESTMENT t+1: در اين پژوهش، سرمايهگذاري به عنوان وجه نقد پرداختي شركت براي تحصيل يا ساخت داراييهاي ثابت، دارايي هاي نامشهود يا ساير داراييهاي غير جاري تقسيم بر كل داراييهاي آغاز دوره، در نظر گرفته ميشود. مطالعاتي كه از اين شاخص، به عنوان معيار اندازهگيري سرمايهگذاري استفاده كرده اند، ميتوان به موارد زير اشاره كرد: ريچاردسون ( 2006 )، وردي ( 2006 )، بيدل و هيلاري (2006)، يانگ و جيانگ (2008)، بيدل و همكاران (2009) و در ايران نيز مي توان به مطالعهي تهراني و حصارزاده (1388) و محمود آبادی و مهتری (1390) اشاره نمود. سرمايهگذاري بيش (كمتر) از حد با استفاده از مدل بيدل و همكاران (2009) به صورت زير اندازهگيري شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمايهگذاري سال آينده بيشتر از رشد فروش باشد، باقيماندهي مدل بالا مثبت است و به اين معنا است كه سرمايهگذاري بيش از حد (Over Investment) انجام شده و اگر سرمايهگذاري سال آينده كمتر از رشد فروش باشد، باقي ماندهي مدل بالا منفي است و به اين معنا است كه سرمايهگذاري كمتر از حد (Under Investment) انجام شده است. شاخص سرمايهگذاري بيشتر (كمتر) از حد، تحت عنوان رتبه هاي دهك باقيمانده هاي يك رگرسيون سري زماني متشكل از سرمايهگذاري آتي و ميانگين رشد فروش هاي جاري، تعريف مي شود؛ يعني در اين مدل، باقيمانده ها با دهكها رتبه بندي ميشود. سپس، دهك هاي رتبه بندي شده از 1- تا 1 طبقه بندي مي شود. در اين پژوهش، سرمايه گذاري بيشتر (كمتر) از حد ارزشي بين 1- تا 1 دارد. جايي كه اين مقدار برابر 1- باشد (يا به 1- نزديك باشد)، نشان دهندهي سرمايهگذاري كمتر از حد و جايي كه 1 باشد (يا به 1 نزديك باشد)، نشان دهندهي سرمايهگذاري بيش از حد است (گارسيا لارا و همكاران، 2010).
SalesGrowth نشان دهندهي رشد فروش است كه از تقسيم تغييرات فروش به فروش اول دوره، حاصل مي شود و Investment t+1 معيار سرمايه گذاري آتي در كالاهاي سرمايه اي و غير سرمايه اي است كه از تقسيم وجه نقد پرداختي شركت، براي تحصيل يا ساخت دارايي هاي ثابت، دارايي هاي نامشهود يا ساير داراييهاي غير جاري بر كل داراييهاي آغاز دوره حاصل مي شود.
در این تحقیق پس از بدست آوردن متغیر سرمایهگذاری، شرکتها را بر اساس میزان سرمایهگذاری به دو قسمت سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیشتر از حد تقسیم میکنیم بدین صورت که بمنظور آزمون فرضیه اول، شرکتها را به دو قسمت سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد تقسیم میکنیم بدین صورت که درصورتیکه بیش سرمایهگذاری باشد عدد یک و اگر کم سرمایهگذاری باشد عدد صفر میدهیم سپس آزمونهای آماری را انجام خواهیم داد ولی برای فرضیه دوم عکس عمل میکنیم شرکتهایی که دارای سرمایهگذاری کمتر از حد باشند عدد یک و شرکتهایی که دارای سرمایهگذاری بیشتر از حد باشند عدد صفر میدهیم و آزمون را انجام میدهیم.

برای آزمون فرضیه سوم تحقیق از مدل زیر استفاده خواهد شد:
LEV= α0 +α1 INSIDER+α2 INST+α3 BLOCK+α4 BOARE-SIZE+α5 BRD-INDT+ α6 DUALITY+α7 SIZE+α8 ROE+α9 CASH+ ɛ
LEV: تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی میباشد که برابر با نسبت مجموع بدهیها بر مجوع داراییها میباشد.

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، روش تحقیق، مالکیت نهادی، اندازه هیأت مدیره Next Entries منابع و ماخذ مقاله لاکلا و موف، نقطه مرکز، مکتب فرانکفورت، رفتار انسان