دانلود مقاله با موضوع آب زیر زمینی، منابع آب زیرزمینی

دانلود پایان نامه ارشد

/s

شمرود
گلنادان
حداکثر
٢٣/٠
٢/٠
٤٥/١
١٣/٠
١٥/٠
٦/١
٩/٦
١٨٤
١١٦

حداقل
٠٣/٠
٦/٠
٢/٣
٤٣/٠
٢/٠
٧/٣
٨/٧
٣٦٧
٢٣١

شمرود
توتکی
حداکثر
٩٥/٠
٤/٠
٦/١
٢٣/٠
٢/٠
٢
٢/٧
١٩٢
١٢١

حداقل
٢٤/٠
٥/١
٨/١
٣٩/٠
١/٠
٨٦/٢
١/٨
٣٢٨
٢٠٧

شلمانرود
شلمان
حداکثر
١٩/٠
٣/٠
٧/١
٣٧/٠
٢/٠
٦٣/١
٣/٧
١٤٩
٩٤

حداقل
٤٤/٠
٧/١
٢/٢
٣٧/٠
٧/٠
٤٥/٣
٩/٧
٣٥٦
٢٢٤

شلمانرود
کلچال
حداکثر
٢٧/٠
٦/٠
٢/١
١٣/٠
١/٠
٢/١
٦/٧
١٧١
١٠٨

حداقل
٤/٠
٥٢/٠
١٨/٢
٥/٠
٠٩/٠
٤٣/٢
٣/٨
٣١٨
٢٠٠

کیارود
دیودره
حداکثر
٢٤/٠
٧/٠
٥/١
٢١/٠
٣/٠
٩/١
٢/٧
٢٣٠
١٤٥

حداقل
٦٧/٠
٧٥/١
٧٥/٢
٢/٠
٣٤/٠
٨/٤
٩/٧
٤٨٨
٣٠٧

سموش
هراتبر
حداکثر
١/٠
٤/٠
٥/١
١٩/٠
٢/٠
٦/١
٦/٧
١٧٤
١١٠

حداقل
١٩/٠
١
٥/٢
٢٥/٠
٢/٠
٣
٩/٧
٣٣٣
٢١٠

پلرود
درازلات
حداکثر
٢٩/٠
٦/١
٧/١
٥١/٠
٢/٠
٣٩/٣
١/٨
٣٠٦
١٩٣

حداقل
٤٤/٠
٣/٢
٣/٢
٢٢/٠
٣/٠
٤
٤/٧
٤٠٠
٢٥٢

خشکرود
باجیگوابر
حداکثر
١/٠
١/٠
١/١
٢١/٠
٣/٠
٩/٠
٣/٧
٩٦
٦٠

٤٥

حداقل
١٩/٠
٧/٠
٩/١
٤٥/٠
٢٩/٠
٩/١
٤/٨
٢٩٢
١٨٤
مأخذ : (سازمان مدیریت منابع آب,١٣٨١).

در این محدوده اختلاف بین بیشینه و کمینه متغیـر هـای کیفـی در مـورد اغلـب متغیرهـا بـسیار بالاست. به طوری که مقدار سولفات از ١٦/٠ تا ٩٦/١٠ میلی اکی والان در لیتر و سدیم از ١٤/٠ تا ٨/٣٤ میلی اکی والان در لیتر متغیر است. بیشترین ضـریب تغییـرات در ایـن محـدوده مربـوط بـه سولفات و پس از آن به ترتیب یون های سدیم, کلرور و پتاسیم می باشد. ضریب تغییرات هدایت الکتریکی نیز در این دشت نسبتاﹰ بالاست. این نوسانات حتی در مورد میزان اسیدیته و شـوری آب نیز دیده می شود. به طور کلی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب سطحی هیچگونه محـدودیتی نـدارد (سازمان مدیریت منابع آب,١٣٨١).

٣-٣-٢-١١-٢- منابع آب زیرزمینی:

منطقه مورد مطالعه از لحاظ کیفیت آب زیر زمینی, در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در بسیاری از نقاط ضخامت لایه آبدار به کمتر از ١٠ متر می رسـد کـه در همـین ضـخامت کـم نیـز آب دارای ترکیبات آهن و هدایت الکتریکی بالایی می باشد. در قسمت هـای شـمالی شهرسـتان لنگـرود و شمال و شمال شرق لاهیجان, لایه های حاوی آب شور به سطح زمـین نزدیـک بـوده و آب چـاه های خانگی با عمق کم نیز غیر قابل شرب می باشد, به طوری کـه اهـالی روسـتاهای منطقـه آب شرب را از شهرستان های فوق الذکر تأمین می کنند. در نواحی شـرقی محـدوده مـورد مطالعـه و همچنین غرب و جنوب غربی شهرستان لاهیجان کیفیت آب زیـر زمینـی بـه دلیـل تغذیـه توسـط رودخانه ها و ضخامت زیـاد سـفره آب زیـر زمینـی وضـعیت مناسـبتری دارد. در منـاطق شـرقی محدوده, چاه های آرتزین دارای هدایت الکتریکی بالایی می باشند. لذا این منـاطق نیـز از لحـاظ عمق بهره برداری دارای محدودیت هستند. مخـروط افکنـه رودخانـه هـای پلـرود و خـشکه رود دارای پتانسیل آبی خوبی می باشند. در امتداد رودخانـه شـلمانرود تـا قـسمت هـای مرکـزی نیـز وضعیت کیفی آب زیر زمینی مناسب می باشد. در جنوب غرب و غـرب لاهیجـان نیـز ضـخامت سفره به دلیل واقع شدن در مخروط افکنه سفیدرود زیاد بوده و آب زیرزمینی دارای پتانسیل کمـی و کیفی خوبی می باشد (سازمان مدیریت منابع آب,١٣٨١).

جدول شماره ٣-٧: میانگین پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب هـای زیرزمینـی محـدوده مـورد مطالعه:

٤٦

K K

Na
Mg MM

Ca
٤٤2 So

Cl

٣Hco
pH
EC
TDS

µs/cm
Mg/lit
٠٧/٠
١/٤
٢/٣
٤/٣
٢/١
٢/٥
٨/٤
٦/٧
٤/١٠٨٢
٩/٦٨١

مأخذ: (سازمان مدیریت منابع آب,١٣٨١).

جدول شماره ٣-٨: دبی متوسط ماهانه و سالانه ایستگاه های هیـدرومتری محـدوده مطالعـاتی بـر حسب متر مکعب بر ثانیه.

رودخانه
ایستگاه
دوره
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
سالانه

آماری

شلمانرود
شلمان
٣٢
٥٩/١٣
٩٧/١٢
٥٦/٩
٥٨/٦
٤٤/٨
٩/١٠
٥١/١٠
٦٣/٤
٢٠/٢
٩١/٢
١٠/٣ ٤٧/٨
٨٣/٧
شلمانرود
کلچال
١١
٣١/٦
٦٣/٤
١٢/٣
٣٩/٢
١٢/٣
٨٩/٤
٩٤/٥
٩٥/٢
٣٩/١
٠٢/٢
٧٤/١ ٣٠/٣
٤٨/٣
کیارود
دیودره
٩
٢٢/٩
١٩/٥
٥٣/٢
٣٥/٢
٤١/٣
٦٨/٣
٨٨/٣
٦٧/٢
١٩/٢
٤/٢
١٣/٢
٤/٣
٥٩/٣
سموش
هراتبر
٣٩
٠٩/٣
٦٦/٢
٢١/٢
٨٣/١ ١٢/٢
٨٩/٢
٣١/٣
٠٣/٢
٢٣/١
٣٤/١
٢٥/١
٤٣/٢
٢/٢
پلرود
درازلات
٣٩
٩٦/١٠ ٤٢/١١
٦٩/١١
٥٥/٩
٧٥/١٠
٤٧/١٨
٩١/٣
٥٩/٣٥
٩٦/١٧
١٦/١٠
٧٣/٧
٥٩/٩
٤٨/١٥
خشکرود
باجیگوار
١٠
٧٦/٤
٣٧/٣
٦٢/٢
٢٥/٢
٥٤/٢
٧٠/٣
٠٨/٤
٧/٢
٨٢/١
٩٤/١
٤٢/١ ٢٨/٢
٧٩/٢
شمرود
کلنادان
١٩
٦٩/٦
٢٢/٧
٥٣/٤
٨٢/٣
٧٥/٤
٠٣/٦
٩/٦
٩٨/٣
٧٢/٢
١٤/٢
٨٦/١
٢٩/٤
٥٨/٤
شمرود
توتکی
٦
٥٧/٧
١٣/٦
٠٣/٥
٣٤/٤
٥٧/٤
٤٧/٦
٦٧/٥
٠٦/٣
٠٢/٢
٠٧/٣
٥٣/١
٢٢/٣
٣٩/٤

مأخذ: (سازمان مدیریت منابع آب, ١٣٨١).

٣-٣-٢-١٢- خاکشناسی:

خاک های محدوده مطالعاتی از لحاظ سیـستم طبقـه بنـدی خـاک U.S.D.A (١٩٧٠), در ٤ رده Alfisols, Entisols, Inceptisols و Ultisols قرار می گیرد (مهندسین مشاور ایس,١٣٥٥).

خاک های رده : Alfisols

– سری املش(:(Am

خاک های بسیار عمیق به رنگ خاکستری تیره با بافت سنگین Clay loam و شکاف های نـسبتاﹰ عمیق تا حدود ٥٠ سانتی متر بر روی طبقه ای به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای روشـن معمـولاﹰ با طبقه ای با طبقه Gley و بافت بسیار سنگین Clay و ساختمان منشوری درشت که سـطح آن از قشر نازک رس شفاف پوشیده شده است و بر روی طبقه دیگری به رنگ قهوه ای مایل به زرد بـا بافت سنگین Clay loam و ساختمان فشرده قرار دارد.

– سری کلاچای(:(Ko

٤٧

Clay loam

خاک های بسیار عمیق به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری با بافت سنگین Clay loam بـر روی طبقه ای به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری با بافـت بـسیار سـنگین Clay و سـاختمان منـشوری درشت ضعیف و لکه های رنگی (ماتلینگ) بر روی طبقـه دیگـری بـه رنـگ خاکـستری تیـره یـا
خاکستری مایل به آبی با بافت سنگین و ساختمان مکعبی درشت قرار گرفته است.

خاک های رده : Entisols – سری رودسر(:(Ru
خاک های بسیار عمیق به رنگ خاکستری با بافت بسیار سنگین Clay بر روی طبقه ای به رنـگ خاکستری مایل به آبی با بافت سنگین Clay loam و ساختمان فـشرده دارای مقـدار زیـادی لکـه های رنگی و افق Gleyic هستند.

– سری صفارود :(Sf)

خاک هایی بسیار عمیق به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری تیره تا قهوه ای مایل به زرد با بافـت بسیار سنگین Clay و ساختمان فشرده تا مکعبی ضعیف هستند.

– سری پلرود :(Po)

خاک هایی کم عمق تا نسبتاﹰ عمیق به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری بـا بافـت سـبک Sandy loam بر روی طبقه ای با بافت متوسط Loam تا Silt loam و ساختمان فشرده تـا مکعبـی بـسیار ضعیف که بر روی لا یه های مطبق با بافت سبک Loamy sand تؤام با سنگریزه قرار گرفته است. – سری دریاپشته :(Da)

خاک هایی عمیق به رنگ قهوه ای مایل به قرمز تیره با بافـت سـبک Sandy loam و سـاختمان فشرده بر روی طبقه ای به رنگ قرمز مایل به قهوه ای تیره با بافت درشت Sand و ساختمان تـک دانه ای که دارای لکه های آهن و منگنز می باشند.

– سری شلمانرود :(Sr)

خاک هایی به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری بسیار تیره با بافـت سـبک Loamy sand و لکـه هایی به رنگ قهوه ای تیره و ساختمان فشرده بر روی طبقه ای به رنگ خاکستری مایل به آبـی بـا بافت سبک Loamy sand و ساختمان فشرده که بر روی طبقه دیگری بـا بافـت درشـت Sand و ساختمان تک دانه ای قرار گرفته است.

– سری خزر :(Kh)

٤٨

خاک هایی عمیق به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری با بافت سبک Sand و بدون ساختمان مـی باشد.

– واریانت سری خزر :(Kh/V)

کلیه مشخصات آن مشابه سری اصلی (خزر) است ولی به علت رویش گیاهی سطح خاک دارای مقدار نسبتاﹰ زیادی مواد آلی است.

– سری خانقاه :(Kn)

خاک هایی عمیق به رنگ خاکستری تا قهوه ای مایل به خاکستری با بافت متوسـط Silt loam بر روی طبقه ای به رنگ قهوه ای مایل به زرد تا قهوه ای مایل به خاکستری با بافت سنگین Clay loam مخلوط با مقدار نسبتاﹰ زیادی سنگریزه هـای مـدور و سـاختمان فـشرده کـه بـر روی طبقـه دیگری به رنگ خاکستری با بافـت سـنگین Sandy clay loam مخلـوط بـا مقـدار نـسبتاﹰ زیـادی سنگریزه های مدور واقع شده است.

خاک های رده : Inceptisols – سری کومله :(Ku)

خاک هایی بسیار عمیق به رنگ خاکستری تیره با بافت متوسط Loam و لکه های رنگی بر روی طبقه ای به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره با بافت سنگین Sandy clay loam و سـاختمان مکعبـی درشت تا ضعیف که بر روی طبقه دیگری به رنگ قهوه ای مایل به زرد بـا بافـت سـبک Sandy loam و ساختمان فشرده قرار گرفته است.

– سری واجارگاه :(Va)

خاک های بسیار عمیق به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره با بافت متوسط Loam و ساختمان دانـه ای دارای مواد آلی نسبتاﹰ زیاد بر روی طبقه ای به رنگ قهوه ای تا قهوه ای مایل بـه زرد بـا بافـت سنگین Clay loam و ساختمان مکعبی ضعیف تا متوسط بدون گوشه که روی آن به طور پراکنـده از قشر نازک رس پوشیده شده و در زیر دارای لکه های رنگی قهوه ای مایل به زرد می باشد.

– سری لیسار :(Li)

خاک های بسیار عمیق به رنگ قهوه ای تیره تا قهوه ای با بافت بسیار سنگین Clay تـا سـنگین Clay loam و ساختمان مکعبی ریز قوی بر روی طبقه ای به رنگ قهـوه ای تـا قهـوه ای تیـره بـا بافت سنگین Clay loam و ساختمان مکعبی نسبتاﹰ قوی که با مقـدار کمـی رس قـسمت هـایی از سطح آن به طور پراکنده پوشیده شده است.

٤٩

– سری خاله سرا :(Kl)

خاک های بسیار عمیق به رنگ خاکستری روشن تا خاکستری مایل به قهوه ای روشن بـا بافـت سنگین Clay loam و ساختمان فشرده تا مکعبی درشت بر روی طبقـه ای بـه رنـگ قهـوه ای بـا بافت سنگین Clay loam و ساختمان مکعبی متوسط با لکه های خاکستری مایل به قهـوه ای کـم رنگ می باشد.

– سری قلعه بین :(Qb)

خاک های بسیار عمیق به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری تیره تا قهوه ای مایل بـه زرد تیـره بـا بافت بسیار سنگین Clay و ساختمان مکعبی بسیار درشت بر روی طبقـه ای بـه رنـگ خاکـستری بسیار تیره با بافت بسیار سنگین Clay و ساختمان فشرده تا مکعبی ضعیف می باشد.

– سری پیله سرا :(Pi)

خاک های بسیار عمیق به رنگ خاکستری تیره تا قهوه ای مایل به خاکستری بسیار تیره با بافـت سنگین Clay loam و ساختمان فشرده بر روی طبقه ای به رنگ قهوه ای مایل بـه خاکـستری بـا بافت سنگین Clay loam و ساختمان منشوری نسبتاﹰ قوی یا مکعبی که دارای مقـدار زیـادی لکـه های رنگی می باشد.

– سری کرفستان :(Kf)

خاک هایی بسیار عمیق به رنگ قهوه ای تیره تا قهوه ای بسیار تیره با بافت سبک Sandy loam بر روی طبقه ای به رنگ قهوه ای با بافت سبک Sandy loam و ساختمان مکعبی درشت ضـعیف بدون گوشه که بر روی طبقه دیگر به رنگ قهوه ای روشن با بافت بـسیار سـبک Loamy sand و ساختمان تک دانه ای قرار گرفته است.

خاک های رده : Ultisols – سری توبن :(Tu)

خاک هایی بسیار عمیق به رنگ قهوه ای تیره با بافت سبک Sandy loam بـر روی طبقـه ای بـه رنگ قهوه ای مایل به قرمز با بافت سنگین Sandy clay loam و ساختمان مکعبی ضـعیف گوشـه دار که سطح آن از قشر نازک رس پوشیده شده است.

٣-٣-٢-١٣- تیپ اراضی:

تیپ اراضی در محدوده مطالعاتی عمدتاﹰ شامل کوه ها, فلات ها, دشـت هـای دامنـه ای, دشـت های رسوبی, دشت های آبرفتی رودخانه ای, اراضی پست و شور, دشت های سیلابی و شن های

٥٠

روان می باشد. مشخصات اجزای واحد های اراضی در زیر آمده است

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع دریای خزر، رطوبت نسبی، استان گیلان Next Entries دانلود مقاله با موضوع دریای خزر، استان گیلان، محیط زیست