دانلود تحقیق در مورد نزول قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

مفسّر در تفسير قرآن نقش اساسي دارد؛ از جمله دلايل اهميت آن مي توان به نزول قرآن به زبان عربي و اين که بدون آشنايي با اين زبان امکان فهم صحيح قرآن وجود ندارد و همچنين به روايات معصومان:در اين زمينه و روش عقلاء، اشاره کرد.
21- ملا فتح الله در تفسير منهج الصادقين به قواعد عربي توجه داشته و در مواردي که وجوه اعرابي مختلفي براي آيه مطرح مي کند با استناد به آيات قرآن، روايات معصومان:يا شعر عرب يک وجه اعرابي را انتخاب مي کند.
22- هر چند روش ملا فتح الله در توجه به ادبيات عرب با کاستي هايي مواجه است اما روش وي در توجه به قواعد ادبيات عرب قابل قبول است، به طوري که وي در تفسير خويش در جاهاي مختلفي به ذکر مباحث صرفي و نحوي مي پردازد.
23- توجه به قراين از قواعد مهم تفسيري است که رعايت آن در فهم قرآن تاثير زيادي دارد، در يک تقسيم بندي قراين به دو نوع پيوسته و ناپيوسته تقسيم مي شوند؛ قراين پيوسته نيز خود به قراين پيوسته لفظي و پيوسته غير لفظي تقسيم مي شوند. سياق از انواع قراين پيوسته لفظي و شأن نزول، سبب نزول، فرهنگ زمان نزول و زمان و مکان نزول از انواع قراين پيوسته غير لفظي است. از قراين ناپيوسته نيز مي توان به آيات و روايات اشاره کرد.
24- سياق به عنوان يکي از قراين پيوسته لفظي به چهار نوع سياق کلمات، جمله ها، آيات و سوره ها تقسيم مي شود و از اين ميان سياق سوره ها به دليل اجتهادي بودن ترتيب آن ها اعتبار ندارد ولي انواع ديگر سياق داراي اعتبار است.
25- ملا فتح الله تا حد امکان به سياق توجه داشته و در جاي جاي تفسيرش از آن بهره برده است؛ هر چند وي سياق سوره ها را نيز معتبر مي داند که به عنوان يکي از نقاط ضعف روش تفسيري وي در بهره گيري از سياق است.
26- ملا فتح الله به شأن نزول و سبب نزول نيز توجه داشته و آن ها را در تفسير خويش مطرح مي کند؛ هر چند مانند ساير مفسّران متقدم بين سبب نزول و شأن نزول تفاوت قائل نمي شود.
27- وي از فرهنگ زمان نزول و مکان و زمان نزول آيات نيز که يکي از قراين پيوسته غير لفظي است، بهره برده است و به آن ها نيز توجه داشته است.
28- مفسّر از آيات ديگر و روايات نيز در تفسير استفاده کرده است.
29- به طور خلاصه هر چند روش تفسيري مفسّر در استفاده از قراين با کاستي هايي همراه است، اما داراي جلوه آشکاري است و در سراسر تفسير او به چشم مي خورد و مي توان گفت که وي در اين مورد نيز تا حدودي موفق عمل کرده است و در استفاده از قراين براي فهم و درک صحيح کلام الهي بهره برده است که اين روش وي در خور تحسين مي باشد.
30- دلالت ها انواع مختلفي دارند ولي در اين پژوهش دلالت اقتضاء، دلالت تنبيه (ايماء)، دلالت اشاره و دلالت مفهومي کلام از انواع دلالت ذکر شده است و معناي حاصل از همه آن ها داراي حجيت و اعتبار است.
31- ملا فتح الله در تفسير خويش هر چند نامي از اين دلالت ها (به جز دلالت مفهومي) نمي برد و تصريحي به آن ها ندارد، اما به معناي حاصل از آن ها توجه داشته و در مواردي از آن ها استفاده کرده است.
32- اصل توجه به اين دلالت ها از ويژگيهاي مثبت روش تفسيري مفسّر است، اما اين که در برخي آيات تنها به مدلول مطابقي آن ها توجه داشته از نقاط ضعف وي در توجه به دلالت ها است به علاوه اين که وي مفهوم مخالف را حجت نمي داند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد قرائات سبعه، نهج البلاغه، مفردات قرآن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، قابلیت اعتماد