دانلود تحقیق در مورد موانع توسعه، عوامل بازدارنده، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

1389).
3-2-1-19-2- ارزيابي و اولويت بندي موانع توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي قطعه سازان خودرو استان سمنان)
شهابي و عوامي در مطالعهاي، به بررسي موانع توسعة خوشههاي صنعتي در ميان قطعهسازان خودروي استان سمنان پرداختند. آنها ابتدا با استفاده از تحقيقات گذشته و مصاحبه با كارشناسان، عوامل مختلفي شناسايي و در چهار گروه موانع قانوني، موانع فرهنگي، موانع ساختاري و موانع اجرايي طبقه بندي نموده، سپس به منظور اولويت بندي اين عوامل پرسشنامه مقايسات زوجي تهيه و توسط 25 نفر از خبرگان تكميل گرديده و پس از ترسيم درخت تصميم، به روش AHP و با به كارگيري نرم افزار Expert Choice، موانع توسعه خوشه هاي صنعتي قطعه سازان خودرو شهر سمنان را به ترتيب زير اولويت بندي کردند: 1- موانع بنيادي 2- موانع مديريتي 3- موانع قانوني 4-.موانع فرهنگي. همچنين ايشان ضمن اولويت بندي تمامي زير شاخه هاي موانع اصلي، پيشنهاداتي در جهت رفع اين موانع نيز ارائه دادند (شهابي و عوامي، 1391).
4-2-1-19-2- خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار
صفايي و احمدي در پژوهشي تحت عنوان تبيين اثرات عوامل مؤثر بر پيدايش خوشه صنعتي، به عنوان ابزاري براي تسهيل توليد ملي و در مطالعة موردي خوشة ادوات کشاورزي جويبار، عوامل مؤثر بر شكل گيري خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار را مورد بررسي قرار دادند. نمونه آماري تعداد 30 نفر، ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي با اجزاء استاندارد و ضريب پايايي 0/889 بوده است. داده هاي گردآوري شده پس از كدگذاري وارد نرم افزار SPSS و Lisel شده و مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون دو جمله اي تأثير هفت متغير تسهيل نوآوري، تقاضاي بومي، استراتژي شركت، ساختار، رقابت، پيشينه اجتماعي، فرهنگي و سياسي، ارتباطات بين بنگاهها، تمركز جغرافيايي و فاكتور محيطي بر شكل گيري خوشه صنعتي جويبار را تأييد و متغير شبكه نهادها، صنايع پشتيبان و مرتبط (دولتي و خصوصي) را رد كرده است. در پايان نتيجه گيري شده است كه انتخاب صحيح خوشهها، با توجه به حجم اثرگذاري آنها بر اقتصاد منطقهاي و ملي، مي تواند تأثير قابل توجهي بر موفقيت سياستگذاران در اين عرصه داشته باشد و اين توجه بيشتر بخش دولتي و خصوصي را در اين زمينه خواستار است (صفايي و احمدي، 1391).
5-2-1-19-2- روش امكان سنجي و تحليل اثر بخشي توسعه خوشه هاي صنعتي خرماي كشور
تکلوزاده و ضيغمي نژاد روش امكان سنجي و تحليل اثر بخشي توسعه خوشه هاي صنعتي خرماي كشور را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دادند. آنها اذعان داشتند خوشه مجموعهاي از شركتهاست كه در ناحيه يا حوزه جغرافيايي تمركز يافته و با فرصت ها و چالشهاي مشتركي مواجه بوده و اين شركتها مجموعه اي از محصولات مرتبط و مكمل را توليد کرده و ميفروشند و چنين تمركزي باعث ايجاد كسب و كارهاي مرتبط شده و به پيدايش نهادها و خدمات تخصصي در زمينهاي فني، مديريتي و مالي منجر ميگردد كه آگاهي لازم پيرامون اين موضوع شكل نگرفته است. اين در حالي است كه اجرا و پياده سازي موفقيت آميز برنامه هاي توسعه اي رويكرد خوش هاي تا حد بسيار زيادي مستلزم شناخت و آگاهي ذينفعان مختلف جامعه و باور آن ها به اين مقوله مي باشد. تحقيق مذکور، به دنبال بررسي روش امكان سنجي و هزينه اثربخشي توسعه خوشه هاي صنعتي خرماي كشور بود؛ نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه توسعه خوشه هاي صنعتي خرماي كشور با رعايت اصول تعريف خوشه مي تواند تأثيرات مثبت زيادي در حوزههاي اقتصادي، توليدي، اجتماعي و زيست محيطي داشته باشد (تکلوزاده و ضيغمي نژاد، 1391).
2-19-2- مطالعات توسعهاي خوشه
1-2-19-2- بررسي امكان توسعه صنايع نساجي ايران با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتي
حسنپور دهنوي و لغوي در تحقيقي، با مطالعه موردي (Case Study) خوشه صنعت نساجي يزد و آناليز كسب و كار در بخش هاي مواد اوليه، نيروي انساني، ساختار و سطح تكنولوژي، بازار و توليد، وضعيت ساختار موجود خوشه ترسيم و با استفاده از مدل توسعه خوشه اي، راهكارهايي براي ارتقاء خوشه نساجي جهت دستيابي به ساختار توسعه يافته ارائه کردهاند (دهنوي و لغوي، 1386).
2-2-19-2- بررسي عوامل بازدارنده و پيشران در مسير رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي خوشه نساجي يزد)
ابويي اردکان و معتمدي در تحقيق فوق، با هدف شناسايي بيشتر عوامل بازدارنده و پيش برنده در مسير رشد و بالندگي “خوشه نساجي يزد” و با نگاهي به شکل گيري و تحولات اين صنعت در منطقه، ابتدا ليستي از عوامل موثر بر توسعه خوشه هاي صنعتي، با مطالعه ادبيات موجود و مرور پژوهش هاي پيشين، استخراج کردند. از اين ليست به عنوان چهارچوب نظري مبنا براي مورد پژوهي عوامل موثر بر توسعه خوشه اي صنايع نساجي يزد استفاده شد و بر مبناي اين عوامل که جمعا 31 مورد بودند، با آماده سازي طرح تحقيق، داده ها از منابع مختلف اطلاعاتي شامل ترکيبي از مطالعات کتابخانه اي و نيز انجام مطالعات ميداني مانند مصاحبه هاي فردي و گروه کانوني، بصورت نظام مند گردآوري شدند. تحليل داده ها نيز به موازات گردآوري آن ها و با استفاده از روش ويرايش و کدگذاري داده ها تا رسيدن به مرحله اشباع يافته ها ادامه پيدا نمود. بر اساس عوامل اصلي بررسي شده، نتايج اين پژوهش نشان داد که در وضعيت کنوني 14 مورد به عنوان عامل پيش برنده و 25 مورد به عنوان عامل بازدارنده در جهت رشد و توسعه اين خوشه عمل مي کنند که دسته بندي مجدد آن ها به تدوين چهارچوب نهايي اين تحقيق منجر شد. همچنين به دليل تنوع و حجم يافته هاي پژوهش و نياز به يک ساختار مناسب براي ارائه، تشريح وضعيت اين عوامل در قالب الگو “الماس پورتر” صورت پذيرفت (ابويي اردکان و معتمدي، 1391).
3-2-19-2- ارايه مدلي جهت استقرار خوشه صنعتي در پتروشيمي
موسايي و ديگران در مقالة ارائه شده، بيان داشتند که با توجه به اهميت ملي و جايگاه راهبردي صنعت پتروشيمي در كشور، لزوم بررسي مجدد فرآيندهاي پتروشيمي امري اجتناب ناپذير است؛ آنها در تحقيقشان با معرفي مدلي گام به گام، شيوه اثر بخش مديريت خوشه هاي صنعتي را با توجه به توليدات فعلي پتروشيمي و نيز چشم انداز آتي طرح هاي پيشنهادي و مصوب تشريح نمودند. شاخصه مهم و بارز مدل مذكور، وجود برنامه هايي جهت بازاريابي، تحقيقات بازار و تجاري سازي ايده خلق شده و استقرار در خوشه صنعتي بود تا انباشتي از دانش در مراكز تحقيق و توسعه پتروشيمي كشور اتفاق بيفتد. سپس اين مدل براي متانول مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به افزايش ظرفيت جهاني و داخلي توليد متانول و پيش بيني هاي انجام شده در خصوص بازار آن، اختصاص بخشي از متانول كشور جهت تبديل به محصولاتي با ارزش افزوده بسيار ضروري به نظر ميرسيد. بدين منظور توليد مشتقات مهم متانول در شكل يك خوشه صنعتي پيشنهاد شد كه با سرمايه مورد نياز 9/1 ميليارد دلاري جهت احداث و راه اندازي شامل 14 واحد صنعتي با فروش سالانه حدود 1 ميليارد دلار خواهد بود كه ضمن اشتغال زايي حدود 2800 نفر، موجب رونق بيشتر صنعت پتروشيمي و توليد محصولات متنوع ديگري كه داراي بازارهاي آتي خواهند بود فراهم مي شود (موسايي و ديگران، 1388).
4-2-19-2- بررسي نقش توسعه خوشه هاي صنعتي بر فرآيند توسعه محصول جديد در خوشه قطعات خودروي سمنان
وکيلالرعايا و توانگر در اين تحقيق، به بررسي نقش خوشه هاي صنعتي بر فرآيند توسعه محصول صنعتي جديد بنگاه هاي كوچك و متوسط پرداختند. آنها بيان داشتند با توجه به اينكه در اكثر كشورهاي جهان، بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط انجام مي شود، لذا ايجاد و بهبود همكاري هاي شبكه اي در قالب خوشه هاي صنعتي در اين واحدها از جمله راهكارهاي موثر در انعطاف پذيري توليدات و افزايش توان رقابتي اين شركت ها محسوب مي شود. اين پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي مبتني بر همبستگي بوده، كه نقش عوامل خوشه هاي صنعتي بر فرآيند توسعه محصول جديد صنعتي، در شركت هاي توليد كنندگان قطعات خودروي استان سمنان را مورد بررسي قرار داده است. اطلاعات جمع آوري شده از 43 شركت توليد كننده قطعات خودرو با استفاده از آزمون آماري و همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج بيانگر آن است كه توسعه خوشه هاي صنعتي موجب هم افزايي و توانمند سازي فعاليت هاي درون خوشه در راستاي توسعه محصول جديد بوده و بين توسعه خوشه صنعتي و عملكرد توسعه محصول صنعتي جديد همبستگي مثبت وجود دارد (وکيلالرعايا و توانگر، 1391).
4-2-19-2- تحليل و بررسي عوامل موثر بر ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از روش دلفي )مطالعه موردي: خوشه صنعتي خرماي سراوان
دراين پژوهش، کرد و خاشي به تحليل و بررسي عوامل موثر بر ايجاد و توسعه خوشه صنعتي خرماي سراوان پرداختهاند كه مفروضات مؤلفههاي عوامل محيطي و مؤلفههاي تمركز جغرافيايي اين پژوهش از عوامل موثر بر توسعه خوشه صنعتي خرماي اين منطقه مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش 148 نفر از اساتيد و كارشناسان و مديران امر خوشه صنعتي خرماي سراوان بودند كه از مطالعات كتابخانهاي و منابع علمي سايت ها جهت جمع آوري اطلاعات استفاده گرديده است. آنها از ابزار مصاحبه ساختار يافته روش دلفي با همياري گروه خبره جهت شناسايي جامع عوامل و زيرعوامل و همچنين از تجزيه و تحليل آماري با كمك نرم افزار SPSS19 براي تحليل اهميت نسبي اين عوامل استفاده نموده و به اين نتيجه رسيدهاند كه ميتوان با تدوين استراتژي بلند مدت خوشهسازي موانع توسعه اقتصادي در اين ناحيه را مرتفع گرداند (کرد و خاشي، 1392).
20-2- چهارچوب مطالعه شناختي در اين تحقيق
1-20-2- تجزيه و تحليل کسب و کار در سطح بنگاه (مطالعه وضعيت دروني خوشه)
پايه و اساس مطالعه شناختي به تجزيه و تحليل کامل محيط دروني خوشه برميگردد. تجزيه و تحليل داخلي بايد قوت ها و ضعف هاي مهم موسسات درون خوشه را بشناساند. تجزيه نشان داده که قدرت خوشه صنعتي در زمينه ارائه محصولات واسطه و يا نهايي متکي بر مطالعات و تحقيقات کليدي در زمينه تکنولوژي، بازار و محصول مشاوره اي فني، طراحي هاي مورد نياز، مشاوره هاي مالي، حقوقي و بازرگاني مي باشد. بنابراين عوامل کليدي داخلي موسسات درون خوشه مانند مواد اوليه، نيروي انساني، تکنولوژي، بازار، مالي، توليد و طراحي و کيفيت تجزيه و تحليل مي شوند.( عسکري، 1388)
الف) نيروي انساني
نيروي انساني متخصص در سطح سياست گزاري کلان، تدوين برنامه هاي کاربردي، مشاوره و مديريت اجرايي در سطح مناطق، نخستين لازمه توسعه خوشه هاي صنعتي است.
براساس تعريف ماهيت و ويژگي يک خوشه صنعتي، بنگاههاي عضو خوشه هر يک داراي نيروي انساني هستند که بايد اثرات وجودي آنها بر ساير بنگاه ها نيز ملموس باشد، لذا بايد از ويژگي ها و توانمندي هايي برخوردار باشند که بنگاه ها بتوانند در قالب فضاي همکاري و هماهنگي محلي ويژگي هاي ياد شده نيروي انساني را به اشتراک بگذارند. يقينا در تدوين استراتژي خوشه بندي براي يک منطقه، آگاهي از توانمندي و مهارت نيروي بنگاههايي که پتانسيل خوشهاي شدن را دارند مي تواند در حرکت به سمت ساختار مطلوب خوشه صنعتي و رسيدن به مزاياي ناشي از خوشه موثر باشد.
ب) تکنولوژي
عامل ديگري که در تجزيه و تحليل عوامل داخلي براي خوشه بندي اهميت دارد، وضعيت تکنولوژي واحدهاست، زيرا در صورتي که همه عوامل مهيا گردندبايد توان تکنولوژيکي نيز در حد مناسبي باشد تا بتوان به ساختار مطلوب خوشه صنعتي دست يافت. تکنولوژي عبارت است از ماشين آلات، دانش فني، روش ها و استانداردهاي توليد و نيروي انساني متخصص که منجر به توليد يک کالاي خاص مي گردد.
با توجه به مطالب فوق بايد بتوان در زمينه ماشين آلات توليد و سطح استفاده بنگاه از تکنولوژي هاي جديد مرتبط با توليد، انواع استاندارد، آگاهي کارفرمايان از تحولات صورت گرفته در عرصه تکنولوژي مربوط و سازماندهي هر بنگاه براي ارتقاء سطح تکنولوژي، اطلاعاتي را کسب نمود تا بر اساس آن بتوان تمام واحدها را براي حرکت به سمت الگوي خوشه صنعتي ارزيابي کرد. بايد اشاره کرد که اگر همکاري بنگاه ها و تمايل کارفرمايان براي همکاري در حد مطلوبي باشد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره فرهنگ اصطلاحات، فصوص الحکم، معرفت خدا Next Entries منابع تحقیق درباره حکمت و فلسفه، ناصر خسرو، نهج البلاغه